Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка реализации конституционных механизмов ответственности власти

Проект закона Украины от 15.09.2015 № 3092
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку реалізації конституційних механізмів відповідальності влади

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14 - 17, ст. 133) такі зміни:

1) у статті 171:

а) у частині другій слова: "закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" виключити;

б) у частині третій після слів: "конституційного складу Верховної Ради" слова: "підписи яких не відкликаються" виключити;

в) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"4. Підпис народного депутата України під поданням про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не може бути відкликаний.

5. Письмове подання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту з особистими підписами народних депутатів України, подається до Апарату Верховної Ради України".

2) у статті 172:

а) частину третю після цифри "3" доповнити словами та знаком: "За результатами обговорення подання в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті,";

б) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі прийняття рішення передбаченого частиною третьою цієї статті, головуючий на пленарному засіданні невідкладно звертається до депутатських фракцій (депутатських груп) щодо надання пропозицій про кількісний та персональний склад спеціальної тимчасової слідчої комісії".

3) статтю 173 викласти у новій редакції:

1. У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та цього Регламенту.

2. До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять народні депутати з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор і троє спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним прокурором та спеціальним слідчим народного депутата враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції (депутатської групи) у спеціальній тимчасовій слідчій комісії.

3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної тимчасової слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. У складі спеціальної тимчасової слідчої комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк своїх представників до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії, то ця комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).

Позафракційні депутати мають право делегувати своїх представників до складу спеціальної слідчої тимчасової комісії пропорційно своїй загальній кількості за умови підписання пропозиції більшістю позафракційних депутатів.

4. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути обрана лише особа, яка відповідає таким вимогам:

1) є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;

2) вільно володіє державною мовою;

3) має вищу юридичну освіту;

4) не має судимості.

5. Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих пропонуються депутатськими фракціями (депутатськими групами) та позафракційними народними депутатами за умов встановлених абзацом другим цієї частини. Кожна депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати кандидатури одного спеціального прокурора та трьох спеціальних слідчих.

Позафракційні депутати можуть запропонувати кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих у кількості встановленій для депутатських фракцій (депутатських груп) за умови підписання пропозиції більшістю позафракційних депутатів.

6. Народні депутати можуть бути обрані спеціальним прокурором та спеціальними слідчими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті.

7. Не може бути обраною до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії особа, у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа, кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії, зобов'язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави.

8. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про запобігання корупції".

9. Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді висновки щодо кожної кандидатури.

10. Матеріали і висновки відповідного комітету щодо запропонованих кандидатур для обрання спеціальним прокурором та спеціальними слідчими надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення комісії.

11. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого може в будь-який час до початку голосування зняти свою кандидатуру.

12. Рішення про обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих Верховна Рада приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю від її конституційного складу.

13. Якщо за результатами голосування рішення про обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих не було прийнято, депутатські фракції (депутатські групи) повторно подають до Верховної Ради пропозиції щодо кандидатур спеціального прокурора та/або спеціальних слідчих відповідно до частини четвертої - дев'ятої цієї статті.

14. Особи, які не є народними депутатами і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради на час роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у її складі лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної тимчасової слідчої комісії.

15. Про утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада більшістю від її конституційного складу приймає постанову, в якій визначає:

1) назву комісії;

2) завдання комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;

3) кількісний і персональний склад комісії, голову та заступника голови комісії;

4) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

5) термін звіту комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня її утворення;

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії".

4) доповнити новою статтею 1731 такого змісту:

"Стаття 1731. Повноваження та статус спеціального прокурора та спеціальних слідчих

1. Спеціальний прокурор при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту користується повноваженнями прокурора, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про прокуратуру" та цим Регламентом, за винятком повноважень щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про підозру, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального акту, направлення справи до суду.

2. Спеціальний прокурор при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, крім повноважень визначених частиною першою цієї статті:

1) одержує від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

2) перевіряє повноту та правильність розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;

3) приймає одне з таких рішень:

а) схвалює проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не пізніше ніж у десяти денний строк з дня його отримання;

б) повертає проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій не пізніше ніж у десяти денний строк з дня його отримання;

4) здійснює інші повноваження передбачені цим Регламентом.

3. Спеціальний слідчий провадить необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

4. Спеціальний слідчий при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України та цим Регламентом, за винятком повноважень щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про підозру, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального акту.

5. За результатами розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину спеціальні слідчі, у місячний термін після формування спеціальної слідчої комісії, складають проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд комісії в порядку встановленому цим Регламентом.

6. На час виконання обов'язків спеціального прокурора, спеціального слідчого за особою зберігається попередня робота (посада).

7. На період роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту особа, яка обрана на посаду спеціального прокурора, спеціального слідчого отримує заробітну плату у розмірі, що встановлена за її основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.

8. Час роботи особи на посаді спеціального прокурора, спеціального слідчого зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) такої особи, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою вона працювала до обрання на відповідну посаду.

9. Повноваження спеціального прокурора, спеціального слідчого припиняються у випадках встановлених частиною сьомою статті 187 та пунктом 2 частини першої статті 188 цього Регламенту або дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, складом його призначено.

5) статтю 174 викласти у новій редакції:

"Стаття 174. Порядок діяльності та повноваження спеціальної тимчасової слідчої комісії

1. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу відповідно до Конституції України та цього Регламенту.

2. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу у формі засідань. На кожному засіданні комісії ведуться протокол, який підписується головою і секретарем комісії, та стенограма засідання.

3. За рішенням спеціальної тимчасової слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису. Матеріали засідань спеціальної тимчасової слідчої комісії до прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України є інформацією з обмеженим доступом та охороняються згідно вимог законодавства України.

4. На першому засіданні спеціальної тимчасової слідчої комісії приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату комісії та розглядаються пропозиції і зауваження до плану роботи комісії.

5. Засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії скликаються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії або на вимогу не менш як третини від її складу, затвердженого Верховною Радою України.

6. Рішення спеціальної тимчасової слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу, затвердженого Верховною Радою України.

7. Спеціальна тимчасова слідча комісія:

1) перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;

2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України.

8. З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія має право:

1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;

2) витребовувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, окремих громадян та їх об'єднань, у тому числі ті, які містять державну або іншу охоронювану законом таємницю;

3) у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати двох або більше представників від спеціальної тимчасової слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;

4) запрошувати і заслуховувати в порядку, встановленому законом, будь-яких дієздатних осіб (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

9. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти та інші особи, запрошені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, попереджаються в письмовій формі про визначену Кримінальним кодексом України відповідальність за відмову особи від давання свідчень чи пояснень або відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків під час розслідування, що проводиться спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також надання завідомо неправдивих свідчень чи пояснень, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, здійсненого перекладачем.

10. У разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами та іншими особами, запрошеними спеціальною тимчасовою слідчою комісією, дій, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, спеціальна тимчасова слідча комісія направляє відповідні матеріали до органів досудового розслідування для здійснення досудового розслідування.

11. Спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати до Верховної Ради України свої висновки та пропозиції, а також проект відповідної постанови Верховної Ради України у строк встановлений Верховною Радою України у постанові про утворення комісії, але не пізніш ніж через три місяці після її утворення.

12. Спеціальна тимчасова слідча комісія припиняє свою діяльність у разі прийняття Верховною Радою України рішення про припинення процедури імпічменту у випадках встановлених частиною сьомою статті 187 та пунктом 2 частини першої статті 188 Регламенту Верховної Ради України або дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, складом якої утворено зазначену комісію".

6) доповнити новою статтею 1741 такого змісту:

"Стаття 1741. Керівництво, структура спеціальної тимчасової слідчої комісії

1. Голова, заступник голови та секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії обираються на першому її засіданні із числа членів цієї комісії, шляхом відкритого голосування більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України. У разі делегування до складу тимчасової слідчої комісії представників від депутатських фракцій (груп), що увійшли до складу парламентської опозиції, голова цієї комісії обирається із числа її членів - представників парламентської опозиції.

2. Головою спеціальної тимчасової слідчої комісії не може бути обраний Голова Верховної Ради України, його заступники та голови комітетів Верховної Ради України.

3. Голова, заступник голови і секретар комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.

4. Голова спеціальної тимчасової слідчої комісії: веде засідання комісії; забезпечує організацію роботи комісії; організовує роботу секретаріату комісії; підписує рішення комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції комісії; інформує членів комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли на адресу комісії та здійснює інші представницькі функції в порядку встановленому цим Регламентом.

5. Заступник голови спеціальної тимчасової слідчої комісії виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності та за дорученням голови комісії виконує завдання з організації роботи комісії.

6. Секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії: виконує організаційні функції щодо підготовки та проведення засідань комісії; веде діловодство та облік засідань комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування; забезпечує підготовку проектів звернень, протоколів, висновків та пропозицій комісії.

7. Член спеціальної тимчасової слідчої комісії:

1) бере участь у засіданнях комісії;

2) безперешкодно при пред'явленні посвідчення народного депутата України і доручення комісії відвідує для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням комісією справи про імпічмент, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;

3) отримує за дорученням комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян та окремих громадян;

4) одержує за дорученням комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином засвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням комісії у порядку, встановленому законом;

5) вносить пропозиції щодо залучення необхідних експертиз та спеціальних досліджень, організації роботи комісії, опрацювання матеріалів розслідування, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання комісією їхніх показань чи пояснень;

6) вносить пропозиції щодо плану роботи комісії, організації проведення розслідування, а також до проектів звіту, висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії.

У разі незгоди з проектом звіту, висновків і пропозицій, які приймаються комісією для внесення на розгляд Верховної Ради України, член комісії має право до моменту голосування викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії, а її наявність зазначається в прийнятому комісією документі.

8. Для забезпечення здійснення організаційного, інформаційного, консультативно-правового та методичного забезпечення, ведення діловодства комісії з числа працівників Апарату Верховної Ради України за пропозицією керівника Апарату та за поданням комісії утворюється тимчасовий секретаріат спеціальної слідчої комісії в кількості не менше п'яти осіб. Розпорядженням Голови Верховної Ради України ці працівники призначаються до складу тимчасового секретаріату спеціальної слідчої комісії на термін її діяльності.

9. Фінансування діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюється за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України для забезпечення діяльності Верховної Ради України".

7) Частину восьму статті 187 викласти у такій редакції:

"8. З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України покладається на Голову Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України".

8) у статті 231:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.

Пропозиція про ініціювання питання про відповідальність Кабінету Міністрів України з особистими підписами Президента України або народних депутатів України, подається до Апарату Верховної Ради України.

Підпис народного депутата України під пропозицією про ініціювання питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може бути відкликаний.

До пропозиції про ініціювання питання про відповідальність Кабінету Міністрів України можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином засвідчені їх копії";

б) частину третю після слів "у терміновому порядку надається народним депутатам" доповнити словами "Президенту України";

в) частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції Президентом України або народними депутатами України до Апарату Верховної Ради України, розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України".

9) статтю 232 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Постанова Верховної Ради про висловлення недовіри Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про її прийняття".

II. Статтю 18 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19 (10.05.95), ст. 134; Голос України, 1995, 06, 08.06.95 N 104) доповнити новою частиною десятою такого змісту:

"10. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання розгляду кандидатур спеціального прокурора та спеціальних слідчих, на своєму засіданні попередньо розглядає та обговорює запропоновані кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих та надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної такої кандидатури".

III. Частину першу статті 385 Кримінального кодексу України (Офіційний вісник України, 2001, N 21 (08.06.2001), ст. 920) після слів "тимчасовою слідчою комісією" доповнити словами "чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією".

IV. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос