Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно социальной направленности государственных лотерей

Проект закона Украины от 14.09.2015 № 3082
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальної спрямованості державних лотерей

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13-14, ст. 112; N 15-16, ст. 112; N 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

доповнити підпунктом 14.1.21 такого змісту:

"14.1.21. Валовий лотерейний дохід - частина коштів, отриманих суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця), що залишилась після формування призового (виграшного) фонду державних лотерей;";

доповнити підпунктом 14.1.33 такого змісту:

"14.1.33. Відрахування соціального спрямування від проведення державних лотерей - відрахування на фінансування кінематографії, відрахування на фінансування розвитку фізичної культури і спорту та відрахування до Державного бюджету України від проведення державних лотерей, які здійснюються відповідно до Закону України "Про державні лотереї в Україні" суб'єктами господарювання, що проводять на території України державні лотереї;";

підпункт 14.1.197 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які проводять на території України державні лотереї, зобов'язані щомісячно здійснювати нарахування відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей у наступному розмірі:

упродовж першого календарного року запровадження відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей - 21 відсоток від валового лотерейного доходу, отриманого суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця);

упродовж другого календарного року запровадження відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей - 23 відсотки від валового лотерейного доходу, отриманого суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця);

упродовж третього календарного року запровадження відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей - 25 відсотків від валового лотерейного доходу, отриманого суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця);

упродовж четвертого календарного року запровадження відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей - 27 відсотків від валового лотерейного доходу, отриманого суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця);

упродовж п'ятого та наступних років запровадження відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей - 30 відсотків від валового лотерейного доходу, отриманого суб'єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця).

Нараховані суб'єктом господарювання за відповідний звітний період (місяць) відрахування соціального спрямування від проведення державних лотерей повинні бути розподілені цим суб'єктом наступним чином (крім випадків, передбачених цим Кодексом):

25 відсотків на фінансування кінематографії (відрахування на фінансування кінематографії);

25 відсотків на фінансування розвитку фізичної культури та спорту в Україні (відрахування на фінансування фізичної культури і спорту);

50 відсотків на відрахування до Державного бюджету України від проведення державних лотерей.

До набрання чинності спеціальним законом, яким передбачатимуться напрями та порядок використання Національним олімпійським комітетом України відрахувань на фінансування фізичної культури та спорту, що здійснюються суб'єктами господарювання відповідно до Закону України "Про державні лотереї в Україні", нараховані суб'єктом господарювання за відповідний звітний період (місяць) відрахування соціального спрямування від проведення державних лотерей повинні бути розподілені цим суб'єктом наступним чином:

50 відсотків на фінансування кінематографії (відрахування на фінансування кінематографії);

50 відсотків на відрахування до Державного бюджету України від проведення державних лотерей.

Порядок та строки сплати суб'єктами господарювання, які проводять державні лотереї, відрахувань на фінансування кінематографії, відрахувань на фінансування фізичної культури і спорту, а також відрахувань до Державного бюджету України від проведення державних лотерей визначається Законом України "Про державні лотереї в Україні".";

2. Підпункт 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 після слів "проведення розрахункових операцій" доповнити словами "за правильністю нарахування суб'єктами господарювання відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей, правильністю їх розподілу та своєчасністю сплати (перерахування) цих відрахувань відповідно до Закону України "Про державні лотереї в Україні",";

3. Підпункт 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 після слів "платіжних засобів" доповнити словами ", а також здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань проведення державних лотерей (в частині контролю за додержанням порядку та строків сплати відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей).";

4. Доповнити статтею 125 такого змісту:

"Стаття 125. Порушення законодавства з питань проведення державних лотерей

125.1. Порушення суб'єктом господарювання строків, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні" щодо сплати (перерахування) відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей,

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 10 відсотків від обсягу несплачених (несвоєчасно сплачених) відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей;

Ті самі дії, вчинені повторно протягом календарного року -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 20 відсотків від обсягу несплачених (несвоєчасно сплачених) відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей.

125.2. Неподання, несвоєчасне подання суб'єктом господарювання, який проводить (проводив) державні лотереї, звітності до контролюючого органу щодо нарахованих та перерахованих (сплачених) ним за звітний період відрахувань соціального спрямування від проведення державних лотерей,

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 25000 грн.";

5. У пункті 134.1 статті 134:

у підпункті 134.1.1 останній абзац викласти в такій редакції:

"Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності (крім діяльності з випуску та проведення державних лотерей), визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.";

у підпункті 134.1.4 слова "випуску та", "лотерей," виключити;

6. У пункті 136.4 статті 136 слова "випуску та", "лотерей," у всіх випадках виключити;

7. У статті 141:

у пункті 141.5 слова "випуску та", "лотерей," у всіх випадках виключити;

доповнити пунктом 141.8 такого змісту:

"141.8. Особливості оподаткування діяльності з випуску та проведення державних лотерей.

141.8.1. Суб'єкти господарювання, які проводять державні лотереї, не сплачують податок на прибуток підприємств від доходів, отриманих від діяльності з випуску та проведення державних лотерей.";

8. Статтю 142 доповнити пунктом 142.4 та пунктом 142.5 такого змісту:

"142.4. Звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств кошти, отримані Українським інститутом кіномистецтв, що функціонує відповідно до Закону України "Про систему державної підтримки кінематографії", з Державного бюджету України на фінансування кінематографії, а також кошти, які отримані цим Українським інститутом кіномистецтв від суб'єктів господарювання, що проводять державні лотереї, в якості відрахувань на фінансування кінематографії згідно із Законом України "Про державні лотереї в Україні" або від інших суб'єктів господарювання, громадян чи їх об'єднань на фінансування розвитку кінематографії.

У разі порушення Українським інститутом кіномистецтв вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, він зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, та сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

142.5. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок коштів Українського інституту кіномистецтв, що функціонує відповідно до Закону України "Про систему державної підтримки кінематографії", чи від інших інвесторів на фінансування кінематографії.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.";

9. Підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 після слів "виграшів, призів" доповнити словами "(окрім виграшів та призів у державні лотереї)";

10. Пункт 165.1 статті 165 доповнити новим підпунктом 165.1.57 такого змісту:

"165.1.57. виграші у державні лотереї;";

11. Пункт 170.6 статті 170 викласти в такій редакції:

"170.6. Оподаткування виграшів та призів

170.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею (крім державних лотерей) чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

170.6.2. Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.

170.6.3. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей) або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях (крім державних лотерей) чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

170.6.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.";

12. У підрозділі 2 розділу XX:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Тимчасово, до 2025 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання робіт та послуг, пов'язаних із виробництвом національних фільмів, визначених Законом України "Про кінематографію"; операції із постачання, надання прав на використання (прокат, показ, інше) національних фільмів виробниками, прокатниками та демонстраторами національних фільмів; постачання платниками податку робіт та послуг із тиражування фільмів; операції із постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України. Перелік таких робіт та послуг затверджується центральним органом виконавчої клади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.";

пункт 13 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему державної підтримки кінематографії".

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос