Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа

Проект закона Украины от 11.09.2015 № 3072
Дата рассмотрения: 11.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 96:

абзац перший частини першої після слів "електричної енергії" доповнити словами "(крім порушень технічних норм та стандартів безпеки на ринку природного газу)";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Порушення технічних норм та стандартів безпеки на ринку природного газу під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частини другу - вісімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - дев'ятнадцятою;

в абзаці першому частин восьмої і дев'ятої слово "шостою" замінити словом "сьомою";

в абзаці першому частини одинадцятої слово "дев'ятою" замінити словом "десятою";

в абзаці першому частин тринадцятої і чотирнадцятої слово "одинадцятою" замінити словом "дванадцятою";

в абзаці першому частини шістнадцятої слово "чотирнадцятою" замінити словом "п'ятнадцятою";

2) статтю 101 викласти в такій редакції:

"Стаття 101. Порушення, пов'язані з використанням природного газу

Порушення правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів, які регулюють поведінку споживача природного газу, що не завдало значної шкоди, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) абзац перший статті 103 викласти в такій редакції:

"Непідготовленість до роботи передбаченого для споживача природного газу, що не є побутовим споживачем, резервного паливного господарства або непідготовленість об'єктів такого споживача до роботи на встановлених резервних видах палива -";

4) у статті 1031:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 1031. Порушення, пов'язані із споживанням електричної або теплової енергії";

в абзаці першому слова "а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті," виключити;

5) доповнити Кодекс статтями 1033 та 1034 такого змісту:

"Стаття 1033. Порушення порядку взаємодії на ринку природного газу

Неподання інформації або подання завідомо недостовірних даних оператору газотранспортної системи, іншому суб'єкту ринку природного газу, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ і організацій від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1034. Порушення встановлених вимог щодо обліку та звітності на ринку природного газу

Порушення правил обліку та звітності суб'єктів ринку природного газу, передбачених законом, -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ і організацій, посадових осіб від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) у статті 164:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону (крім господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню), чи провадження таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування (крім порушення ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягають ліцензуванню), а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - ";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Провадження господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії, у тому числі провадження господарської діяльності на ринку природного газу за відсутності остаточного рішення про сертифікацію, прийнятого щодо відповідного суб'єкта, чи порушення ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;

7) статтю 1661 доповнити частиною такого змісту:

"Відмова у доступі до газотранспортної або газорозподільної системи, газосховища або установки LNG у випадках, що не передбачені законом,-

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) у назві та абзаці першому частини першої статті 18821 слова "у сфері енергетики" замінити словами "у сферах енергетики та комунальних послуг";

9) у статті 18836:

назву статті та частину першу викласти у такій редакції:

"Стаття 18836. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Неподання інформації національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів) -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств від двадцяти до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

10) у частині першій статті 218 цифри "1031 - 1041" замінити цифрами "1031 - 1032, 104, 1041";

11) статтю 221 після цифр "164" доповнити словами "(крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті)", а цифри "1661 - 1664" замінити цифрами і словами "1661 (крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті), 1662 - 1664";

12) частину першу статті 2446 після цифр "96" доповнити словами "(крім частини другої)";

13) частину першу статті 24415 викласти в такій редакції:

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 96, статтями 1033, 1034, частиною другою статті 164, частиною другою статті 1661, статтею 1881.";

14) у статті 255:

в абзаці другому пункту 1 частини першої цифри "164 - 16411" замінити цифрами і словами "164 (крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті), 1641 -  16411";

абзац третій після цифр "164" доповнити словами "(крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті)";

абзац тринадцятий після цифр "164" доповнити словами "(крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті)";

в абзаці двадцять першому цифри "1661 - 1664" замінити цифрами і словами "1661 (крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті), 1662 - 1664)";

абзац двадцять сьомий після цифр "164" доповнити словами "(крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті)".

2. В абзаці п'ятнадцятому пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами) після слова "включаючи" доповнити словами "газорозподільні системи,", а слово "газу," виключити.

3. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Відносини, пов'язані з орендою газорозподільних систем, власником яких є держава, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про трубопровідний транспорт" та "Про управління об'єктами державної власності". У цьому Законі термін "газорозподільна система" використовується у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок природного газу".";

2) у частині другій статті 4:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"крім пам'яток культурної спадщини, нерухомих об'єктів, які розташовані на території історико-культурних заповідників, гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, причалів морських портів, газорозподільних систем;";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"Обмеження, встановлені цією статтею, не поширюються на передачу в оренду державного майна у складі магістральних газопроводів та/або підземних сховищ газу підприємству або підприємствам на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора газотранспортної системи та/або оператора газосховища. Зазначена передача майна в оренду може здійснюватися виключно з метою та на виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави.";

3) у статті 5:

абзац другий після слова "крім" доповнити словами "газорозподільних систем,";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"державне підприємство, що створене центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, - щодо газорозподільних систем, власником яких є держава.";

4) у частині другій статті 10:

друге речення після слів "державного майна" доповнити словами "(крім газорозподільних систем)";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Типовий договір оренди газорозподільних систем, власником яких є держава, розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, разом з Фондом державного майна України.";

5) статтю 32 доповнити абзацом такого змісту:

"Контроль за використанням переданих в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, разом з орендодавцем.".

4. Внести до Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці третьому слова "міські газорозподільні" замінити словами "газорозподільні системи";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок природного газу" та інших законах України.";

2) у статті 3:

частину другу викласти в такій редакції:

"Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.";

частину п'яту виключити;

3) абзац одинадцятий статті 6 після слова "транспорту" доповнити словами ", зокрема в рамках інтеграції системи трубопровідного транспорту України з Європейським Союзом";

4) у статті 7:

у частині першій слово "має" замінити словами ", газорозподільні системи мають";

у частині другій:

перше речення після слова "транспорту" доповнити словами "та газорозподільних систем";

у другому реченні слово "Інвестор" замінити словами "З урахуванням вимог Закону України "Про ринок природного газу" інвестор";

у частині четвертій:

слова "магістральними трубопроводами і" замінити словами "природного газу та/або";

слова "зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" замінити словами "вимог Закону України "Про ринок природного газу";

у частинах п'ятій і шостій слова "магістральними трубопроводами і" замінити словами "природного газу та/або";

у частині сьомій:

слова "мереж та" замінити словами "газопроводів та/або";

слова "оператора Єдиної газотранспортної системи України" замінити словами "оператора газотранспортної системи та/або оператора газосховища";

слова "зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" замінити словами "вимог Закону України "Про ринок природного газу";

у третьому реченні слова "підземного сховища газу" замінити словом "газосховища";

у частині восьмій:

слова "основних фондів державних" замінити словами ", передачу з балансу на баланс управління, у концесію, оренду, інше строкове платне користування, до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів";

слова "магістральними трубопроводами і" замінити словами "природного газу та/або";

у частині дев'ятій слова "магістральними трубопроводами і" замінити словами "природного газу та/або";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу з балансу на баланс, у концесію, оренду або інше платне користування газорозподільних систем, які обліковуються на балансі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", її дочірніх та заснованих нею підприємств.

Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження акцій (часток, паїв), що належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", її дочірнім та заснованим нею підприємствам у статутному капіталі підприємств, що не провадять діяльність з транспортування природного газу та/або зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Газорозподільні системи, власником яких є держава, передаються у користування суб'єктам господарювання виключно на умовах концесії, оренди або іншого платного користування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (крім закріплення на праві господарського відання за суб'єктами господарювання державного сектору економіки, яке здійснюється на безоплатній основі безпосередньо органом управління).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, має право на розірвання в односторонньому порядку діючих на дату набрання чинності Законом України "Про ринок природного газу" договорів про надання на праві господарського відання державного майна (газорозподільних систем), а також договорів, що передбачають інше безоплатне користування газорозподільними системами, власником яких є держава, що укладені з суб'єктами господарювання, які не належать до державного сектору економіки. У такому випадку договір вважається розірваним після закінчення тридцятиденного строку з дати отримання іншою стороною такого договору письмового повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, про розірвання договору.";

7) доповнити Закон статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів

Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

8) частини другу і третю статті 12 викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи та організації трубопровідного транспорту здійснюють приймання, збереження, перевантаження і транспортування трубопроводами вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин на основі договорів із замовниками, які укладаються ними на недискримінаційній основі та з урахуванням показників пропускної спроможності (потужності) магістральних трубопроводів.

Фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності (замовники) мають рівні права на доступ до магістральних нафтопроводів, газо- і нафтопродуктопроводів і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки, що перебувають у державній власності. Замовники послуг з транспортування нафти, продуктів нафтопереробки мають право обирати маршрут транспортування магістральними нафтопроводами, нафтопродуктопроводами. Підприємства магістрального трубопровідного транспорту зобов'язані надавати замовникам інформацію про можливі маршрути транспортування нафти, продуктів нафтопереробки. Доступ до магістральних газопроводів (газотранспортних систем), газорозподільних систем регулюється Законом України "Про ринок природного газу".";

9) перше речення статті 13 викласти в такій редакції:

"Діяльність, пов'язана з транспортуванням нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортуванням, розподілом природного газу, провадиться відповідно до законодавства на підставі ліцензії.";

10) статтю 14 після слова "і" доповнити словами "у випадку підприємств, установ та організацій державної або комунальної форм власності -";

11) абзац другий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:

"надання послуг з транспортування трубопровідним транспортом замовникам та доставку споживачам вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин відповідно до законодавства та умов договорів;";

12) доповнити Закон статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Особливості функціонування магістральних газопроводів (газотранспортних систем) України

Оператор газотранспортної системи здійснює функції з оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою, що передбачає:

планування та оперативне управління потужністю газотранспортної системи з урахуванням факторів, що впливають на завантаженість газотранспортної системи, з метою підтримання цілісності газотранспортної системи;

планування та контроль за додержанням режиму роботи газотранспортної системи;

запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у газотранспортній системі шляхом підтримання необхідних режимів роботи, забезпечення надійного і сталого функціонування газотранспортних систем України та їх взаємодії з газотранспортними системами сусідніх держав;

здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Усі оперативні команди і розпорядження оператора газотранспортної системи під час виконання ним функцій та обов'язків згідно із законом підлягають беззаперечному виконанню всіма операторами об'єктів газової інфраструктури України та іншими суб'єктами ринку природного газу, об'єкти яких приєднані до газотранспортної системи.

Втручання в оперативно-диспетчерське управління газотранспортною системою з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій і рухів, громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Всі оператори об'єктів газової інфраструктури України та інші суб'єкти ринку природного газу, об'єкти яких приєднані до газотранспортної системи, зобов'язані неухильно дотримуватися правил та процедур, передбачених кодексом відповідної газотранспортної системи.

На підставі Національного плану дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу, який затверджується та щороку оновлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, оператор газотранспортної системи розробляє порядок реагування на кризову ситуацію, що доводиться до відома всіх операторів об'єктів газової інфраструктури України та інших суб'єктів ринку природного газу, яких стосуються передбачені порядком заходи.

Під час здійснення функцій з оперативно-диспетчерського управління оператор газотранспортної системи діє згідно з принципами недискримінації та прозорості.".

5. Частину другу статті 2 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391 із наступними змінами) після слів "цим Законом" доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про ринок природного газу".

6. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 із наступними змінами):

1) частину другу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в інших законах України.";

2) у частині першій статті 3 слова "Про засади функціонування ринку природного газу" замінити словами "Про ринок природного газу";

3) у частині першій статті 5:

в абзацах третьому і четвертому слова "природного", "і нафтового" та "трубопроводами" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"зберігання (закачування, відбір) природного газу - з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про ринок природного газу;";

доповнити частину після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"надання послуг установки LNG;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим;

4) абзац десятий статті 6 викласти в такій редакції:

"купівля-продаж природного газу;";

5) у частині другій статті 7 слово "та" замінити словами "та/або";

6) у статті 14:

абзац четвертий після слів "цим Законом" доповнити словами "та іншими законами";

в абзаці восьмому слова "встановлювати для суб'єктів" замінити словами "у визначених законом випадках встановлювати для суб'єктів";

7) частину першу статті 17 доповнити абзацами такого змісту:

"Законом може бути визначена відповідальність суб'єктів природних монополій за інші правопорушення.

До суб'єктів природних монополій застосовуються штрафи у розмірі, передбаченому цією частиною, якщо інше не передбачено законом.".

7. Внести до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409 із наступними змінами) такі зміни:

1) абзац другий статті 4 після слів "поточного споживання" доповнити словом ", енергоресурсів";

2) статтю 6 після слова "обслуговування" доповнити словами ", забезпечення енергоресурсами";

3) у статті 9:

назву статті після слів "житлово-комунального обслуговування" доповнити словами ", забезпечення енергоресурсами";

частину першу викласти в такій редакції:

"Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, забезпечення енергоресурсами встановлюються з метою визначення державних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг, забезпечення енергоресурсами та розмірів плати за житло і житлово-комунальні послуги, спожиті енергоресурси, які забезпечують реалізацію конституційних прав громадян.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"До 31 грудня 2017 року малозабезпечені громадяни, які отримують субсидії для оплати спожитого природного газу та використовують застаріле обладнання з газоспоживання, мають право на встановлення нового енергозберігаючого обладнання з газоспоживання за рахунок коштів державного бюджету, спеціального фонду з енергозбереження, коштів інших юридичних осіб у рамках заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Малозабезпечені громадяни, які отримують субсидії для оплати спожитого природного газу, вважаються такими, що надали свою згоду на проведення технічного аудиту обладнання, яке вони використовують для споживання природного газу, та встановлення нового енергозберігаючого обладнання з газоспоживання за рахунок коштів державного бюджету, спеціального фонду з енергозбереження, коштів інших юридичних осіб у рамках заходів з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі встановлення факту перешкоджання проведенню технічного аудиту обладнання з газоспоживання та подальшого встановлення нового енергозберігаючого обладнання з боку малозабезпечених громадян, які отримують субсидії для оплати спожитого природного газу, що засвідчується в установленому порядку, субсидія для оплати спожитого природного газу нараховується таким громадянам виходячи із 50 % встановлених соціальних норм.";

4) абзац шостий статті 18 після слів "побутового обслуговування" доповнити словами ", забезпечення енергоресурсами";

5) абзац п'ятий статей 20 і 21 після слова "обслуговування" доповнити словами ", підприємствами паливно-енергетичного комплексу".

8. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) преамбулу Закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади видобувної діяльності у нафтогазовій галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, зокрема для геологічного вивчення нафтогазоносності надр, розробки родовищ нафти і газу, спорудження підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки, а також особливості реалізації нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.";

2) у статті 1:

абзаци третій і четвертий виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (показникам тиску 760 міліметрів ртутного стовпа і температури -20° C), фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормативними документами, і є товарною продукцією;";

в абзаці сьомому слово "створення" замінити словом "будівництва";

в абзаці дев'ятому слово "створення" замінити словом "будівництва", а слово "відбирання" - словом "відбору";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"угода про умови користування нафтогазоносними надрами - невід'ємна частина спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр;";

абзац тринадцятий виключити;

абзаци шістнадцятий, дев'ятнадцятий і двадцять перший викласти в такій редакції:

"нафта - корисна копалина, що є сумішшю вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (показникам тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20° C), фізико-хімічні показники якої відповідають встановленим нормативними документами, і є товарною продукцією;";

"підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки - технологічний комплекс, створений в природній або штучній ємності надр з метою накопичення нафти, газу чи продуктів їх переробки, і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для зберігання (закачування, відбору) нафти, газу чи продуктів їх переробки;";

"промислова експлуатація підземного сховища нафти, газу чи продуктів їх переробки - провадження діяльності щодо зберігання, закачування у підземне сховище або вилучення (відбору) з нього нафти, газу чи продуктів їх переробки;";

абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про трубопровідний транспорт", "Про ринок природного газу" та інших законах України.";

3) статті 2 і 3 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, користуванням нафтогазоносними надрами для будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки, а також реалізацією нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу в окремих випадках, незалежно від форми власності суб'єктів господарювання - учасників таких відносин.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, які регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції", та відносини щодо купівлі-продажу, транспортування, розподілу, постачання, зберігання (закачування, відбору) природного газу, надання послуг установки LNG, що регулюються Законом України "Про ринок природного газу".

Відносини у нафтогазовій галузі регулюються Кодексом України про надра, Законами України "Про трубопровідний транспорт", "Про ринок природного газу", "Про угоди про розподіл продукції", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.";

4) статтю 4 виключити;

5) у назві статті 41 слова "регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств" замінити словами "реалізації нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу підприємствами";

6) статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Принципи державної політики у сфері користування нафтогазоносними надрами

Державна політика у сфері користування нафтогазоносними надрами базується на принципах:

забезпечення раціонального використання надр в інтересах Українського народу;

стимулювання збільшення обсягів вітчизняного видобутку нафти і газу з метою досягнення енергетичної незалежності України;

додержання стандартів і вимог, необхідних для забезпечення прозорості у видобувних галузях;

захисту навколишнього природного середовища та раціонального використання енергоресурсів;

створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності нафтогазової галузі, а також розвитку конкуренції;

забезпечення надійності, безпечності, екологічності і ефективності функціонування об'єктів нафтогазової галузі;

невтручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарську діяльність суб'єктів господарювання, пов'язану із користуванням нафтогазоносними надрами, крім випадків, передбачених законодавством;

додержання єдиних технічних норм та стандартів безпеки;

забезпечення балансу інтересів суспільства, суб'єктів господарювання та держави у відносинах щодо користування нафтогазоносними надрами;

забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для нафтогазової галузі;

створення умов для перспективних наукових досліджень.";

7) статті 6 - 7 виключити;

8) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

"У разі виникнення спорів між сторонами договору, на підставі якого здійснюється транзит нафти, газу чи продуктів їх переробки через митну територію України, не допускається припинення або скорочення обсягів транспортування підприємством трубопровідного транспорту до вирішення спору в суді, якщо інше не передбачено відповідною угодою.";

9) статтю 9 виключити;

10) у частині першій статті 11 слово "спорудження" замінити словом "будівництво", а слова "для зберігання нафти і газу" - словами "для зберігання нафти, газу та продуктів їх переробки";

11) у статті 13:

в абзаці п'ятому частини першої слова "чи газу" замінити словами ", газу та продуктів їх переробки";

у частині п'ятій слова "створення і використання" замінити словами "будівництво та експлуатацію";

12) в абзаці п'ятому частини першої статті 17 слово "спорудження" замінити словом "будівництва", а слова "чи газу" - словами ", газу та продуктів їх переробки";

13) у частині другій статті 19 слово "створене" замінити словом "збудоване";

14) у статті 21:

у назві статті слова "створення та використання" замінити словами "будівництва та експлуатації";

у тексті статті слова "створення та використання" замінити словами "будівництво та експлуатацію", а після слів "підземних сховищ" доповнити словами "нафти, газу та продуктів їх переробки";

15) абзац перший статті 23 викласти у такій редакції:

"Якщо під час розвідувальних робіт відповідним центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль за використанням спеціальних дозволів, відповідно до законодавства зроблено обґрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах ділянок двох або більше користувачів нафтогазоносними надрами, між цими користувачами укладається угода про спільну розвідку та розробку родовища. Спільна розробка родовища повинна проводитись за єдиним технологічним проектним документом.";

16) назву розділу VII викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ VII
ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ
";

17) у статті 41:

у назві статті слова "спорудження та експлуатація" замінити словами "будівництва та введення в експлуатацію";

у частині першій слово "Спорудження" замінити словом "Будівництво", а слова "на будівництво та експлуатацію підземних сховищ" виключити;

у частині другій слово "спорудження" замінити словом "будівництво", а після слів "підземних сховищ" доповнити словами "нафти, газу та продуктів їх переробки";

частину третю після слів "підземних сховищ" доповнити словами "нафти, газу та продуктів їх переробки";

18) статті 42 - 44 виключити;

19) у частині першій статті 45 слова "видобуток, транспортування, зберігання, переробку та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки," виключити;

20) абзац десятий частини першої статті 51 виключити.

9. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78 із змінами):

1) частині другу статті 1 викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про житлово-комунальні послуги", "Про ринок природного газу".";

2) у статті 22:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Постачання природного газу, електричної енергії до житлових та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і постачальниками природного газу або електричної енергії, укладених відповідно до вимог законодавства.";

у частині сьомій:

слова "природний газ," виключити;

доповнити частину реченням такого змісту: "З урахуванням положень статей 11 і 15 Закону України "Про ринок природного газу" ціни на природний газ визначаються відповідно до договору постачання природного газу між власником квартири (нежитлового приміщення) та постачальником природного газу.";

3) у статті 25:

у частині першій слова "спожитої електроенергії" замінити словами "використаних електроенергії та природного газу";

у частині другій:

абзац другий після слів "житлово-комунальні послуги" доповнити словами ", оплату використаних електричної енергії та природного газу";

абзац третій після слів "комунальних послуг" доповнити словами "використаних електричної енергії та природного газу";

частину третю після слів "комунальних послуг" доповнити словами "використаних електричної енергії та природного газу", а після слів "житлово-комунальні послуги" - словами ", постачають електричну енергію або природний газ".

10. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514 із наступними змінами) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

в абзаці одинадцятому слова "газо- та" виключити;

абзац сімнадцятий після слів "комплексів будинків і споруд" доповнити словами ", внутрішньобудинкових систем забезпечення природним газом";

2) у частині четвертій статті 5:

в абзаці першому слова "і природний газ" та "їх" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлює граничний рівень плати за послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем забезпечення природним газом з урахуванням положень цього Закону.";

3) у пункті 1 частини першої статті 13 слова "газо- та" виключити;

4) у статті 14:

пункт 1 частини першої після слів "ціни/тарифи" доповнити словами "(зокрема граничні рівні цін)";

частину другу після слів "Ціни/тарифи" доповнити словами "(зокрема граничні рівні цін)";

5) у пункті 6 частини третьої статті 20 слова "правил пожежної і газової" замінити словами "технічних норм та стандартів";

6) пункт 9 частини першої статті 26 після слів "визначення" доповнити словами "порядку приймання-передачі житлово-комунальних послуг, зокрема у відповідних випадках".

11. Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Особливі заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії

1. До 1 січня 2016 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її дочірнє підприємство, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, мають право у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

продавати (відчужувати) на користь третіх осіб свої права вимоги щодо заборгованості за природний газ, спожитий до 1 січня 2014 року, шляхом проведення аукціону за ціною, що може відрізнятися від первісної вартості відповідної заборгованості;

реструктуризувати на підставі договору, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України, заборгованість за природний газ, спожитий у 2014 році, за умови відсутності у споживача заборгованості за природний газ, спожитий до 1 січня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій).".

12. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"постачальник природного газу із спеціальними обов'язками - постачальник природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено обов'язок щодо постачання природного газу певним категоріям споживачів за регульованою ціною на підставі статті 11 Закону України "Про ринок природного газу";";

в абзаці п'ятнадцятому слова "гарантованим постачальником природного газу" та "гарантованим постачальником" замінити словами "постачальником природного газу із спеціальними обов'язками", а після слова "рахунки" доповнити словами "теплогенеруючої та/або";

в абзаці тридцять дев'ятому слова "гарантованим постачальником природного газу" замінити словами "постачальником природного газу із спеціальними обов'язками";

2) у статті 191:

у назві статті, у частині першій слова "гарантованим постачальником" замінити словами "постачальником природного газу із спеціальними обов'язками";

частину другу викласти в такій редакції:

"Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання поширюються на теплогенеруючі та теплопостачальні організації (крім бюджетних установ та суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах), які виробляють та/або постачають (або мають намір виробляти та/або постачати) теплову енергію для потреб споживачів та задовольняють (або виходячи із показників, передбачених частиною третьою цієї статті, будуть задовольняти) хоча б одній з таких вимог:

виробляють та/або постачають (або будуть виробляти та/або постачати) теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що перевищують 14 тис. Гкал на рік;

використовують (або будуть використовувати) для виробництва теплової енергії природний газ в обсягах, що перевищують 2 млн. куб. метрів на рік.";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Визначення теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, на які поширюється дія цієї статті, проводиться на підставі даних щодо фактичних обсягів виробництва та/або постачання теплової енергії і використання природного газу для виробництва теплової енергії за минулий календарний рік, а у випадку суб'єктів господарювання, які мають намір виробляти або постачати теплову енергію для потреб споживачів, - планових обсягів виробництва та/або постачання теплової енергії і використання природного газу для виробництва теплової енергії у поточному календарному році.".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

у частинах п'ятій і сьомій слова "гарантованого постачальника" замінити словами "постачальника природного газу із спеціальними обов'язками";

у частині шостій слова "гарантованим постачальником" замінити словами "постачальником природного газу із спеціальними обов'язками", а слово "спожитого" - словом "використаного";

3) у частині четвертій статті 22 слово "і" замінити словами "та/або", а слово "спожитих" - словом "використаних".

13. Частину першу статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 із наступними змінами) доповнити пунктом 163 такого змісту:

"163) передають на умовах господарського відання газорозподільні системи, власником яких є держава, господарському товариству, 100 відсотків акцій якого належить державі, або його дочірньому підприємству (компанії) для передачі у користування операторам газорозподільних систем виключно на умовах концесії, оренди або іншого платного користування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (крім закріплення на праві господарського відання за операторами газорозподільних систем, що є суб'єктами господарювання державного сектору економіки, яке здійснюється на безоплатній основі безпосередньо уповноваженим органом управління);".

14. У Законі України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 52, ст. 526 із змінами):

1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:

"Відносини, пов'язані із реагуванням на кризову ситуацію із надходженням природного газу, регулюються відповідно до Закону України "Про ринок природного газу".";

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Відносини, пов'язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу в особливий період, регулюються цим Законом, Законами України "Про оборону України", "Про Цивільну оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про ринок природного газу", "Про електроенергетику", Гірничим законом України та іншими нормативно-правовими актами.";

3) абзац другий статті 4, абзац другий частини першої статті 6, абзац третій частини третьої статті 7 після слів "їх переробки" доповнити словами ", розподіл газу".

15. У Законі України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 5, ст. 28 із наступними змінами):

1) назву і преамбулу Закону викласти в такій редакції:

"Про приладове забезпечення комерційного обліку природного газу

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення повного приладового обліку природного газу, а також особливості здійснення приладового забезпечення комерційного обліку природного газу.

Правовою основою приладового забезпечення комерційного обліку природного газу є цей Закон, Закони України "Про ринок природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та інші нормативно-правові акти.";

2) у статті 1:

пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

"2) комерційний облік природного газу (далі - облік природного газу) - визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягу видобування, транспортування, зберігання, розподілу, використання та/або реалізації природного газу, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між суб'єктами ринку природного газу;";

пункт 4 частини першої виключити;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок природного газу" та інших Законах України.";

3) у статті 2:

у пункті 1 частини першої слово "населення" замінити словами "побутових споживачів", слово "проживає" - словом "проживають", а цифри і слова "1 січня 2018 року" - цифрами і словами "1 квітня 2017 року";

у пункті 2 частини першої слова "системами газопостачання" замінити словами "внутрішньобудинковими системами газозабезпечення";

4) у статті 3:

у частині першій слова "лічильниками газу населення" замінити словами "вузлами обліку природного газу побутових споживачів";

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"коштів операторів газорозподільних систем в межах території ліцензованої діяльності із розподілу природного газу;";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу споживачів, що є фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, інших суб'єктів ринку природного газу здійснюється за їх рахунок або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.";

5) статтю 4 викласти в такій редакції:

"1. Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб'єкти господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства.";

6) у статті 5:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. У разі відмови побутового споживача від встановлення лічильника газу за кошти оператора газорозподільної системи в межах території ліцензованої діяльності із розподілу природного газу такий оператор має право припинити надання послуг з розподілу природного газу до такого споживача, що проживає у квартирі або приватному будинку, в якому газ використовується:";

в абзаці другому частини першої цифри і слова "1 січня 2018 року" замінити цифрами і словами "1 квітня 2017 року";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У разі неоснащення об'єктів споживача, що є фізичною особою - підприємцем або юридичною особою, вузлом обліку природного газу оператор газорозподільної системи має право припинити надання послуг з розподілу природного газу до такого споживача з 1 липня 2011 року.";

7) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Обов'язки та відповідальність операторів газорозподільних систем у межах території ліцензованої діяльності із розподілу природного газу щодо приладового обліку природного газу

1. Оператор газорозподільної системи в межах території ліцензованої діяльності із розподілу природного газу зобов'язаний:

1) забезпечити встановлення лічильників газу:

а) для побутових споживачів, що проживають у квартирах або приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - до 1 квітня 2017 року.

За відсутності лічильника газу вважається, що споживач споживає природний газ в обсязі, що дорівнює нормі споживання природного газу, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України;

б) для інших споживачів - до 1 липня 2011 року;

2) припинити надання послуг з розподілу природного газу до споживачів, які використовують природний газ без його приладового обліку у разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу за кошти оператора газорозподільної системи в межах території ліцензованої діяльності із розподілу природного газу, а саме:

а) для побутових споживачів, що проживають у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - з 1 квітня 2017 року;

б) для інших споживачів - з 1 липня 2011 року.

2. Оператори газорозподільних систем не мають права перешкоджати встановленню лічильників газу за рахунок коштів, передбачених абзацами третім - п'ятим частини першої статті 3 цього Закону.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в установленому порядку застосовує до операторів газорозподільних систем санкції за порушення обов'язків, передбачених пунктами 1 - 2 цієї статті, у вигляді штрафу в розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) доповнити Закон статтями 61 і 62 такого змісту:

"Стаття 61. Порядок доступу представників операторів газорозподільних систем до житла та іншого володіння для проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузлів обліку природного газу

1. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ представників оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу на об'єктах споживача, до яких здійснюється розподіл природного газу таким оператором, для проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузла обліку природного газу відповідно до кодексу газорозподільних систем. Представник оператора газорозподільної системи зобов'язаний пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.

2. Представники оператора газорозподільної системи під час проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузла обліку природного газу зобов'язані поважати права споживачів, перебувати (відвідувати) тільки в тих приміщеннях, де розташовані вузли обліку природного газу, які підлягають огляду або показання яких підлягають перевірці.

3. У разі відмови споживача надати доступ представникам оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу на об'єктах використання природного газу споживача, до яких здійснюється розподіл природного газу таким оператором, для проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузла обліку природного газу оператор газорозподільної системи має право припинити розподіл природного газу до такого споживача на період до усунення перешкод у доступі до вузлів обліку природного газу.

Стаття 62. Єдина база абонентів - споживачів природного газу

1. З метою забезпечення повного приладового обліку природного газу в Україні створюється і діє Єдина база абонентів - споживачів природного газу (далі - Єдина база абонентів), до якої з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних вноситься інформація про кожного споживача природного газу (зокрема побутових споживачів), а саме:

категорія споживача;

адреса та характеристика об'єктів використання природного газу споживача;

реквізити договору розподілу природного газу;

інформація про наявність вузла обліку природного газу, його тип та заводський номер, власника вузла обліку природного газу, у разі відсутності вузла обліку природного газу - строк встановлення вузла обліку природного газу, передбачений програмою розвитку відповідної газорозподільної системи;

найменування та реквізити діючого постачальника природного газу;

у разі наявності лічильника газу - обсяг щомісячного використання природного газу, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося встановлення лічильника газу;

інша інформація, необхідна для забезпечення повноцінного обліку природного газу та реалізації права споживача на вибір та зміну постачальника природного газу.

Для побутових споживачів також вноситься інформація про кількість осіб, зареєстрованих за адресою такого споживача, та опалювану площу.

2. Адміністратором Єдиної бази абонентів, відповідальним за її ведення, є суб'єкт господарювання, що діє на підставі ліцензії на транспортування природного газу.

Адміністратор Єдиної бази абонентів забезпечує вільний доступ споживачів та постачальників природного газу до Єдиної бази абонентів в електронному вигляді.

3. Повний перелік інформації, що вноситься до Єдиної бази абонентів, підстави, строки та порядок подання інформації адміністратору Єдиної бази абонентів суб'єктами ринку природного газу, порядок перевірки та внесення інформації адміністратором до Єдиної бази абонентів, права та обов'язки адміністратора Єдиної бази абонентів визначаються у порядку ведення Єдиної бази абонентів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення Єдиної бази абонентів має передбачати можливість споживача повідомити адміністратору Єдиної бази абонентів про помилку в інформації про такого споживача, яка міститься в Єдиній базі абонентів, для вжиття адміністратором відповідних заходів.

4. Оператори газотранспортних систем, оператори газорозподільних систем зобов'язані подавати та оновлювати інформацію про всіх споживачів, приєднаних до газотранспортних та газорозподільних систем таких операторів, адміністратору Єдиної бази абонентів відповідно до цього Закону та порядку ведення Єдиної бази абонентів.

5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує до операторів газорозподільних систем санкцію у вигляді штрафу в розмірі від 3000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за невиконання ними обов'язку щодо подання інформації про споживача, приєднаного до газорозподільної системи відповідного оператора, адміністратору Єдиної бази абонентів відповідно до цього Закону та порядку ведення Єдиної бази абонентів.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року.

2. До 1 жовтня 2015 року суб'єктам господарювання, що провадять діяльність з транспортування або розподілу природного газу, забезпечити подання адміністратору Єдиної бази абонентів інформації про споживачів, приєднаних до газотранспортних та газорозподільних систем таких суб'єктів, у мінімальному обсязі, що визначається порядком ведення Єдиної бази абонентів.

До 1 січня 2016 року суб'єктам господарювання, що провадять діяльність з транспортування або розподілу природного газу, забезпечити подання адміністратору Єдиної бази абонентів інформації про споживачів, приєднаних до газотранспортних та газорозподільних систем таких суб'єктів, у повному обсязі відповідно до законодавства.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос