Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования нафтогазоносными недрами

Проект закона Украины от 04.09.2015 № 3042
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 50 (14.12.2001), ст. 262) такі зміни:

1. статтю 3 після слова "транспорт" доповнити словами "Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ"";

2. у статті 10:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"Природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українському народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законодавством України.";

2) в абзаці другому після слів "нафтогазоносних надр" доповнити словами ", в тому числі видобуті";

3. абзаци третій-шостий статті 11 замінити абзацами такого змісту:

"відомості про отримувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид користування надрами;

вид корисної копалини (корисних копалин) відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених Кабінетом Міністрів України;

визначення меж, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування;

строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами є угода про умови користування нафтогазоносними надрами.".

II. Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36, ст. 340) такі зміни:

1. статтю 4 викласти в такій редакції:

"1. Надра, які знаходяться в межах території України, в тому числі її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та законодавством України.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами можуть надаватися законодавством України відповідним органам виконавчої влади.

2. Корисні копалини, які видобуто користувачем надр, є його власністю, якщо інше не передбачено законом або договором.

Право власності на корисні копалини, які вилучені під час реалізації угод про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", визначаються угодою про розподіл продукції.";

2. статтю 6 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Корисні копалини за їх вилученням та промисловим використанням поділяються на основні та супутні:

основні корисні копалини - корисні копалини, що визначають промислове значення родовища, напрям його промислового використання.

супутні корисні копалини - корисні копалини, видобуток яких здійснюється разом з основними корисними копалинами через технічні та технологічні умови видобування.";

3. пункт 14 статті 8 викласти в такій редакції:

"14) укладення угод про розподіл продукції щодо ділянок надр або їх частин, щодо яких виданий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами, в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл продукції;";

4. пункт 2 статті 91 викласти в такій редакції:

"2) погодження проектів угод про розподіл продукції, що укладаються за результатами проведення конкурсу щодо ділянки надр, яка розташована на території відповідної області;";

5. статтю 39 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Геологічна інформація про надра, що отримана та оброблена за рахунок коштів користувача надр, належить йому на праві власності.

Геологічна інформація, отримана користувачем надр у результаті геологічного вивчення за кошти місцевого або державного бюджету, є комунальною або державною власністю, а за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим є майном, що належить Автономній Республіці Крим.".

III. Внести до Закону України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 8, ст. 54) такі зміни:

1. статтю 13 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим при розробленні проекту угоди про розподіл продукції.";

2. статтю 14 доповнити новим пунктом 7такого змісту:

"7) проекти угод про розподіл продукції.";

3. пункт 1 статті 24 викласти в такій редакції:

"1) призначення проведення державної екологічної експертизи при розробленні проектів угод про розподіл продукції;".

IV. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Урядовий кур'єр, 1999, 10, 13.10.99 N 192; Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44 (05.11.99), ст. 391) такі зміни:

1. у статті 1:

1) в абзаці другому після слова "конкурсу" доповнити словами "або особа (особи), з якою (якими) укладена угода про розподіл продукції відповідно до частин п'ятої та шостої статті 6 цього Закону;";

2) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"ділянка надр - частина надр, що обмежена у просторі географічними координатами та щодо глибини користування надрами, надана інвестору (інвесторам) у користування та зазначена у спеціальному дозволі на користування надрами, наданому (та/або зміненому) відповідно до та на умовах угоди про розподіл продукції.";

2. в частині першій статті 4: слова "та видобування" замінити словами "та/або видобування";

3. частину другу статті 4 та частину третю статті 5 доповнити словами ", за винятком операцій, що здійснюються на власний ризик відповідно до умов угоди";

4. у статті 6:

1) абзац перший та перше речення абзацу другого частини першої викласти в такій редакції:

"1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок надр, що обмежуються у просторі та координатами, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, або відповідно до частини шостої цієї статті.

На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянка надр надається разом із такими земельними ділянками.";

2) в частині третій:

- в абзаці першому видалити слова "(родовищ корисних копалин)";

- абзац другий викласти в такій редакції:

"Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянки надр, щодо якої укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, або в разі поширення на вимогу такого інвестора (інвесторів) та на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, уповноваженого згідно частини другої статті 5 цього Закону, умов укладеної угоди на додаткову ділянку (ділянки) надр або її (їх) частину (частини), щодо якої (яких) інвестор (особа, яка на 100 % прямо чи опосередковано контролює, контролюється інвестором) має окремий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.";

3) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. За рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянки надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.";

4) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У разі якщо надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених умовах, виявив бажання самостійно або з іншими особами укласти угоду про розподіл продукції щодо такої ділянки надр або її частини, така угода (двостороння або багатостороння) може бути укладена без проведення конкурсу.

Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів щодо декількох ділянок надр, або їх частин, незалежно від того, чи є такі ділянки надр (їх частини) суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.

Рішення щодо доцільності укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється Міжвідомчою комісією на підставі:

письмового звернення (заяви) заявника (заявників) до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) із зазначенням основних умов угоди про розподіл продукції, що пропонуються, з доданням копій документів, що підтверджують правовий статус заявника (заявників), фінансові можливості, копію (копії) спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами.

У разі подання звернення (заяви) щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них.

Міжвідомча комісія розглядає звернення (заяву), ухвалює рішення про доцільність укладення угоди про розподіл продукції та повідомляє заявника (заявників) про прийняте рішення у місячний строк з дня його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.

Угода про розподіл продукції має бути укладена з з дотриманням вимог цього Закону не пізніше 12 місяців з дня ухвалення відповідного рішення Міжвідомчою комісією.

Після укладення угоди про розподіл продукції спеціальний дозвіл на користування надрами, а в разі потреби, документи, що засвідчують право користування землею та інші чинні документи дозвільного характеру, оформлені до укладення угоди про розподіл продукції, підлягають переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо ділянок надр (їх частин), визначених декількома спеціальними дозволами, оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди.

Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції заявник (заявники) не втрачає (не втрачають) права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр або її частині. Документи дозвільного характеру, погодження, документи, що засвідчують право користування землею та інші, видані до укладення угоди про розподіл продукції залишаються чинними до їх переоформлення (в разі потреби) в порядку, передбаченому угодою.";

5. в абзаці третьому частини першої статті 7 видалити слова "(родовищ, частин родовищ корисних копалин)";

6. у статті 8:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і відповідати вимогам цього Закону. Угода про розподіл продукції, що укладається за результатами конкурсу на укладення такої угоди повинна відповідати також вимогам такого конкурсу.";

2) в частині другій:

- в абзаці четвертому видалити слова "(родовищ корисних копалин)";

- в абзаці шостому слово "проект" замінити словами "вимоги щодо";

- в абзаці тридцять третьому видалити слово "рухомого";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди.";

7. у статті 9:

1) в абзаці шостому частини першої слова "на момент укладення угоди" замінити словами "до початку робіт за угодою";

2) в частині четвертій слово "ділянок" замінити словами "частин ділянки";

8. у статті 11:

1) частину першу після слова "конкурсу" доповнити словами "або з дня прийняття рішення щодо доцільності укладення угоди відповідно до частин п'ятої або шостої статті 6 цього Закону";

2) абзац перший частини четвертої доповнити словами ", крім проектів угод, що укладаються відповідно до частини шостої статті 6 цього Закону";

9. частину другу статті 16 викласти в такій редакції:

"2. Якщо це прямо передбачено угодою про розподіл продукції, після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути частину ділянки надр, переданої йому в користування, відповідно до умов угоди про розподіл продукції.";

10. в абзаці другому частини п'ятої статті 19 слова "прийняття рішення Кабінетом Міністрів України відповідно до частини п'ятої статті 6 цього Закону" замінити словами "витрати інвестора, пов'язані із пошуком, розвідкою, видобутком в межах ділянки надр, щодо якої укладена угода про розподіл продукції відповідно до частини шостої статті 6 цього Закону, в тому числі вартість створеного (придбаного) майна, понесені до укладення такої угоди, та витрати у зв'язку з укладанням такої угоди";

11. частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

"3. Угода про розподіл продукції може передбачати можливість продажу (реалізації) інвестором (оператором угоди) всього обсягу виробленої продукції після його розподілу, в тому числі державної частки та/або часток інвесторів у виробленій продукції, із обов'язком інвестора (оператора) здійснювати передачу грошового еквівалента часток такої продукції державі та/або інвесторам. Порядок та умови реалізації виробленої продукції та передачі грошового еквівалента такої продукції визначаються в угоді про розподіл продукції.";

12. у статті 23:

1) в частині першій:

- абзац другий перед словом "право" доповнити словами "З урахуванням особливостей цієї статті";

- доповнити новими абзацами третім - сьомим такого змісту:

"Якщо в момент припинення угоди про розподіл продукції вартість майна, створеного або придбаного інвестором (інвесторами) для виконання угоди про розподіл продукції, була відшкодована компенсаційною продукцією частково, таке майно:

залишається у власності інвестора (інвесторів) за умови сплати державі частини вартості майна, що була відшкодована компенсаційною продукцією, або

переходить у власність держави за умови виплати інвестору (інвесторам) частини вартості майна, що залишилась невідшкодованою компенсаційною продукцією.

Виплата вартості частково відшкодованого майна повинна бути проведена не пізніше 12 місяців з дня припинення угоди про розподіл продукції.

Якщо після припинення угоди про розподіл продукції майно залишається у власності інвестора (інвесторів), такий інвестор (інвестори) має право на продовження його експлуатації та отримання з цією метою необхідних дозвільних документів.";

2) доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"4. Правовий режим майна, яке було створене або придбане інвестором (інвесторами) до моменту укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини шостої статті 6 цього Закону та використовується для виконання такої угоди, умови його використання, вартість та інші питання, пов'язані із таким майном, визначається такою угодою.

5. Якщо стороною угоди про розподіл продукції є державне підприємство або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток, паїв) якого належить державі, або господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток, паїв) якого належить іншому господарському товариству, 100 відсотками акцій (часток, паїв) якого володіє держава, то в такій угоді сторони можуть передбачити перехід у його власність або господарське відання майна, вартість якого при виконанні угоди про розподіл продукції була повністю відшкодована компенсаційною продукцією.";

13. у статті 24:

1) перше речення абзацу першого частини першої доповнити словами ", якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції";

2) частину другу після слова "консультантам" доповнити словом "аудиторам,";

3) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Правовий режим інформації, яка була набута інвестором до моменту укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини шостої статті 6 цього Закону та використовується для виконання угоди про розподіл продукції, визначається такою угодою.";

14. перше речення частини першої статті 26 доповнити словами ", а для інвестора, який не є оператором за багатосторонньою угодою - має достатньо фінансових ресурсів".

V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк відповідно до своєї компетенції забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос