Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов усовершенствования обеспечения деятельности органов военной прокуратуры)

Проект закона Украины от 28.05.2015 № 2967
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань удосконалення забезпечення діяльності органів військової прокуратури)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про прокуратуру" із змінами, внесеними законами України від 02 березня 2015 року N 213-VIII та від 21 квітня 2015 року N 335-VIII):

1) абзац третій у частині 2 статті 7 викласти в такій редакції:

"Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, повноважень, особливостей діяльності, структури і штатів здійснюється Генеральним прокурором України. На час особливого періоду, воєнного стану штати органів військової прокуратури погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України".

2) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

"4. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолю заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор, який користується щодо підлеглих військовослужбовців органів військової прокуратури дисциплінарною владою Міністра оборони України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України обсязі. З громадянами України, які добровільно вступають на військову службу заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор укладає контракт про проходження військової служби у військовій прокуратурі, продовжує, або розриває його. На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися виконання інших службових обов'язків. Він має першого заступника та заступників".

3) у частині першій статті 9:

доповнити новими пунктами 10, 11, 12 такого змісту:

10) погоджує з Президентом України кандидатуру для призначення на посаду заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора.

11) вносить подання Президенту України для присвоєння військових звань вищого офіцерського складу військовослужбовцям органів військової прокуратури.

12) визначає обсяг повноважень та особливості діяльності військових прокуратур на особливий період, воєнний стан та проведення антитерористичної операції.

У зв'язку з цим пункт десятий вважати пунктом тринадцятим.

3) доповнити статтею 14-1 і 14-2 в такій редакції:

"Стаття 14-1. Кількісний склад органів військової прокуратури

1. Загальну чисельність працівників органів військової прокуратури, у тому числі військовослужбовців, перелік посад військових прокурорів і слідчих військових прокуратур та граничних військових звань за цими посадами затверджує Президент України за поданням Генерального прокурора України.

2. До особового складу органів військової прокуратури належать військовослужбовці, державні службовці та інші працівники.

3. Комплектування органів військової прокуратури військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюється відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з урахуванням особливостей, передбачених Положенням про проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі.

4. Трудові відносини державних службовців та інших працівників органів військової прокуратури регулюються законодавством про працю і державну службу.

5. Військовослужбовці органів військової прокуратури можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням на службі в органах військової прокуратури".

"Стаття 14-2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів військової прокуратури

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу органів військової прокуратури провадяться в навчальних закладах Генеральної прокуратури України та в інших вищих навчальних закладах за умови укладання з ними Генеральною прокуратурою України відповідних договорів.

2. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для органів військової прокуратури встановлюється Генеральним прокурором України".

4) у частині четвертій статті 27:

Після слів "визначається Положенням про проходження військової служби у військовій прокуратурі." доповнити таким реченням "Військовослужбовці військових прокуратур мають єдину форму одягу, зразки якої затверджуються Президентом України".

5) пункт перший розділу VIII "Перехідні положення" доповнити абзацами:

"На особливий період, у разі введення воєнного стану або в умовах проведення антитерористичної операції військові прокуратури виконують функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів суб'єктами, які приймають учать у забезпеченні обороноздатності держави, їх посадовими і службовими особами, до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів.

Коло таких суб'єктів визначається Генеральним прокурором України.

Із метою забезпечення законності з питань обороноздатності держави, для виконання вказаних повноважень військові прокурори мають право витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, отримувати від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, установ та організацій усні або письмові пояснення. Вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок".

2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

частину другу статті 1 після слів "військових формувань" доповнити словами "органів військової прокуратури";

частину другу статті 4 після слів "військових формувань" доповнити словами "органів військової прокуратури";

частину третю статті 5 після слів "у Збройних Силах України" доповнити словами "органів військової прокуратури".

3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2007 р., N 33, ст. 442):

підпункт перший частини першої статті 3 після слів "правоохоронних органів спеціального призначення (далі - правоохоронних органів)" доповнити словами "органів військової прокуратури".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос