Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Проект закона Украины от 19.02.2016 № 2966-д
Дата рассмотрения: 19.02.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Комісії

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі - Комісія) є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль діяльності суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Комісія є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3. Роботу Комісії забезпечує її центральний апарат і територіальні органи.

4. Територіальні органи утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за рішенням Комісії як структурні підрозділи Комісії, які не мають статусу юридичної особи.

Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються Комісією. Повноваження територіальних органів визначаються Комісією відповідно до закону.

Стаття 2. Сфера діяльності Комісії

Комісія здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль діяльності суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема:

у сфері енергетики:

- діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

- діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG, постачання природного газу;

- діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

у сфері комунальних послуг:

- діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках інших, ніж для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

- діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Державне регулювання у зазначених сферах здійснюється Комісією відповідно до цього Закону, а також Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії", "Про ринок природного газу", "Про трубопровідний транспорт", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Стаття 3. Мета, форми діяльності Комісії та її основні завдання

1. Комісія здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки та європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

2. Комісія здійснює державне регулювання шляхом:

1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Комісії законом;

2) ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізація її у випадках, коли відповідні повноваження надані Комісії законом;

4) здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

5) використання інших засобів, передбачених законом.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників і забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

3) сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;

4) забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;

5) сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом та забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку необхідної інфраструктури;

6) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

7) сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища,

8) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

9) сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

10) інші завдання, передбачені законами.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Комісії

1. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) самостійність і незалежність;

3) компетентність;

4) ефективність;

5) справедливість;

6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень;

7) адресність регулювання;

8) неупередженість та об'єктивність під час прийняття рішень;

9) відкритість, і прозорість, гласність процесу державного регулювання;

10) недопущення дискримінації;

11) відповідальність за прийняті рішення.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Стаття 5. Гарантії незалежності Комісії

1. Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Комісія діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок чи їх органів.

2. Члени Комісії, інші посадові особи Комісії діють незалежно. Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій, професійних спілок, громадських об'єднань, чи їх органів, що стосуються виконання членами Комісії, її посадовими особами своїх функцій і повноважень відповідно до закону, є неправомірними та не підлягають виконанню.

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, суб'єктам господарювання, політичним партіям, професійним спілкам, громадським об'єднанням та їх органам забороняється втручатися в процеси державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Рішення Комісії не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Комісії не зупиняє їх виконання.

4. Комісія має власні достатні людські та фінансові ресурси для виконання своїх завдань відповідно до цього Закону та інших законів. Комісія самостійно розподіляє кошти, виділені Комісії на відповідний рік, та розпоряджається ними.

5. Члени Комісії та інші посадові особи Комісії повинні діяти незалежно від приватних інтересів. Вони не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Комісія приймає правила професійної етики, що застосовуються до членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії. Правила професійної етики, зокрема, повинні містити:

вимоги щодо проведення членами Комісії зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, за участю не менше двох інших членів Комісії або керівників структурних підрозділів, а у випадку проведення зустрічей працівниками центрального апарату та/або територіальних органів Комісії - за участю не менше двох інших працівників;

зобов'язання повідомляти членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів про наявність конфлікту інтересів в процесі виконання ними службових повноважень.

Зазначені вимоги не обмежують право Комісії на співпрацю з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Зазначена вимога не обмежує застосування статей 15 та 16 цього Закону.

Стаття 6. Відносини Комісії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади

Комісія щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, звіт про використання коштів. Комісія взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових програм.

Комісія розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до його компетенції, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх удосконалення.

Комісія взаємодіє з Антимонопольним комітетом України та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення Антимонопольним комітетом України розслідувань на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. Комісія у разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття відповідного рішення.

Стаття 7. Правомочність члена Комісії

1. Головою або членом Комісії може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років, володіє державною мовою, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я, необхідними для виконання свої посадових обов'язків.

2. Не може бути призначена на посаду члена Комісії особа, яка:

1) має представницький мандат та/або є членом політичної партії;

2) не менше ніж три місяці протягом одного року до подання заявки на відкритий конкурс входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

3) є членом органів управління суб'єктів природних монополій та/або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

4) володіє прямо або опосередковано корпоративними правами будь-якого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг, зокрема у разі, коли власниками таких корпоративних прав є її близькі особи (згідно із Законом України "Про запобігання корупції");

5) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

6) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

7) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

8) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

9) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку;

10) є особою, до якої застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

11) має громадянство іншої держави.

Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Комісії

1. До складу Комісії входять сім членів, у тому числі Голова.

2. Призначення на посаду члена Комісії здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює конкурсна комісія, що утворюється і діє при Президентові України відповідно до цього Закону.

3. Склад конкурсної комісії визначається Верховною Радою України за поданням:

1) Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство - дві особи;

2) Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики - три особи.

Комітети Верховної Ради України, визначені цією статтею, приймають рішення щодо кандидатур членів конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп).

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Членами конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Член конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Комісії.

Строк повноважень члена конкурсної комісії становить 3 роки та може бути припинений достроково за ініціативою органу або особи, що призначила такого члена конкурсної комісії або за власною ініціативою члена конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.

Засідання конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Президента України протягом трьох робочих днів з дня його проведення.

Роботу конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс:

у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Комісії, визначеного цим Законом, - за три місяці до дати закінчення такого строку;

у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Комісії відповідно до цього Закону - протягом п'яти робочих днів з дати такого припинення.

Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються конкурсною комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України і в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Комісії та розміщує його на офіційному веб-сайті Президента України. За результатами голосування конкурсної комісії за кожну подану кандидатуру складається рейтинг кандидатів. Протягом зазначеного строку також проводиться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади".

Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Конкурсна комісія пропонує на розгляд Президенту України кандидатів, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком в кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена Комісії.

4. На працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії поширюється правовий статус державних службовців.

5. Строк повноважень членів Комісії становить шість років. При цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків.

Схемою ротації членів Комісії передбачається, що не більше двох нових членів Комісії призначаються (призначаються повторно) протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Комісії звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У випадку дострокового звільнення членів Комісії з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування звільнених членів Комісії на посаді.

6. Повноваження члена Комісії можуть бути достроково припиненими за рішенням Президента України лише у разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією;

5) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, або про відставку або у разі виходу на пенсію;

7) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;

8) смерті.

Не може бути підставою для звільнення Члена Комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.

7. Особа, повноваження якої на посаді члена Комісії припинені, зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за рік, в якому припинилися повноваження члена Комісії, та наступні два роки.

Протягом двох років з дати припинення повноважень члена Комісії особа не має права мати трудові або інші договірні відносини із будь-яким суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг.

8. Член Комісії, термін перебування якого на посаді закінчився, а також повноваження якого достроково припинені у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або відставки, має право на компенсацію заробітної плати протягом шести місяців з дня закінчення терміну його перебування на посаді (звільнення) у розмірі середньої заробітної плати за останні шість місяців, що передували місяцю закінченню терміну (звільнення).

Право на компенсацію втрачає чинність після закінчення шестимісячного періоду з дати закінчення терміну перебування такої особи на посаді (звільнення) члена Комісії. У разі працевлаштування члена Комісії протягом строку виплати компенсації виплата компенсації припиняється з дати працевлаштування такої особи.

Стаття 9. Голова Комісії

1. Голова Комісії обирається членами Комісії шляхом таємного голосування.

Голова Комісії переобирається кожні два роки після дати затвердження першого складу Комісії відповідно до цього Закону. У разі дострокового припинення повноважень Голови Комісії, члени Комісії у десятиденний строк обирають члена Комісії, який виконує обов'язки Голови до призначення нового члена Комісії.

2. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, спрямовує її діяльність;

2) розподіляє обов'язки між членами Комісії відповідно до регламенту Комісії;

3) подає на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Комісії на наступний рік;

4) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, об'єднаннями громадян, а також міжнародними установами і організаціями;

5) представляє на засіданні Верховної Ради України річний звіт про діяльність Комісії, а також звіт про використання коштів;

6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

7) головує на засіданнях Комісії та підписує від імені Комісії постанови та розпорядження;

8) призначає члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 10. Обмеження, що застосовуються до членів Комісії, працівників її центрального апарату та територіальних органів

1. Не може бути призначена працівником центрального апарату та/або територіального органу Комісії особа, яка:

1) не відповідає вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу";

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або яка була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, протягом останнього року;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права провадити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

4) має громадянство іноземної держави;

5) не подала відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку (для посадових осіб Комісії);

6) належить до осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

7) прямо чи опосередковано володіє корпоративними правами будь-якого суб'єкта господарювання, що є суб'єктом природної монополії на ринках у сферах енергетики або комунальних послуг чи суб'єктом господарювання на суміжному ринку, або коли її близькі особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", є власниками таких корпоративних прав та/або є членом органів управління таких суб'єктів господарювання.

2. Члени Комісії, працівники її центрального апарату та територіальних органів не мають права:

1) бути повіреними третіх осіб у справах Комісії;

2) використовувати Комісію, інших посадових осіб та майно Комісії у партійних чи особистих інтересах.

На членів Комісії, працівників її центрального апарату та територіальних органів поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

3. У разі виникнення у члена Комісії конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, він повинен негайно повідомити про це Комісію. У разі виникнення у працівника центрального апарату або територіального органу конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення виконати відповідне завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 11. Фінансування діяльності Комісії

1. Фінансування Комісії, її центрального апарату та територіальних органів здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання, що сплачуються суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 цього Закону. Внески на регулювання зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Комісії, її центрального апарату та територіальних органів.

2. Комісія затверджує свій кошторис на наступний бюджетний рік після погодження його проекту Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Проект кошторису Комісії оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Голова Комісії не пізніше 1 липня поточного року подає для погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Комісії на наступний рік.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у місячний строк приймає рішення про погодження кошторису Комісії або надає обґрунтовані зауваження до нього. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії у строк не пізніше п'яти днів з дати його прийняття.

У разі надходження зауважень Комісія у п'ятнадцятиденний строк після їх отримання подає відкоригований проект кошторису комітету Верховної Ради України з питань бюджету для погодження.

Затверджений кошторис Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

4. У випадку, якщо до початку бюджетного року кошторис Комісії не затверджений у встановленому цим законом порядку, фінансування Комісії здійснюється за кошторисом попереднього бюджетного року.

5. Контроль за цільовим використанням коштів Комісії здійснюється відповідно до законодавства.

Звіт про виконання кошторису опубліковується на офіційному веб-сайті Комісії та подається до Верховної Ради України разом з річним звітом Комісії.

Стаття 12. Оплата праці членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії

1. Оплата праці членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків, сприяти укомплектуванню центрального апарату та територіальних органів Комісії, стимулювати сумлінну працю.

2. Умови оплати праці членів Комісії визначаються з урахуванням особливостей цього Закону.

3. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії визначаються Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

4. Заробітна плата працівників центрального апарату і територіальних органів Комісії складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за вислугу років;

3) доплати за науковий ступінь;

4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.

5. Установлюються такі посадові оклади членам Комісії, працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:

Голова Комісії - 50;

Член Комісії - 40;

керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Комісії - 25;

інші працівники центрального апарату або територіального органу Комісії - 10.

6. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.

7. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.

8. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу.

9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства.

10. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Комісії за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу за рік Голови, члена Комісії.

Стаття 13. Порядок сплати внесків на регулювання

1. Платниками внесків на регулювання є суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, визначених статтею 2 цього Закону.

2. Базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за звітний квартал.

3. Ставка внеску на регулювання визначається Комісією щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб в фінансуванні Комісії, затвердженого її кошторисом на плановий бюджетний період, на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за попередній рік.

Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Комісією щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за попередній квартал.

Ставка внеску на регулювання не може перевищувати 0,1 відсотка від чистого доходу платника внеску від діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній квартал.

Методологія (порядок) визначення ставки внеску на регулювання затверджується Комісією.

4. Внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального фонду державного бюджету України щоквартально протягом перших тридцяти днів кварталу, наступного за звітним, та є джерелом фінансування Комісії.

5. У випадку не сплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, Комісія приймає рішення про накладення штрафу на платника внеску у розмірі 5 відсотків від несплаченого внеску на регулювання.

Стаття 14. Порядок організації роботи Комісії та прийняття рішень

1. Засідання Комісії є основною формою її роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи Комісії, зокрема проведення її засідань, визначається регламентом, який затверджується Комісією та підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.

2. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких відноситься до повноважень Комісії, крім питань, які містять таємну інформацію.

У випадку розгляду Комісією питань, які містять таємну інформацію, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, Комісія може прийняти рішення про розгляд його у режимі закритих слухань.

3. Засідання Комісії є правоможними у разі присутності на ньому більшості загального складу Комісії. У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, інших громадських організацій, засобів масової інформації.

У випадку розгляду на слуханнях питання, яке містить таємну інформацію, Комісія приймає рішення щодо осіб (їх представників), які можуть бути присутніми на таких слуханнях.

4. Комісія на своїх засіданнях:

розглядає та приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції;

розглядає і схвалює в межах своїх повноважень проекти актів законодавства, пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

приймає нормативно-правові акти з питань, що віднесені до її компетенції;

затверджує щорічний звіт Комісії;

затверджує Регламент Комісії;

розглядає справи про адміністративні правопорушення;

розглядає справи стосовно видачі ліцензій та дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов, а також щодо застосування санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства з питань державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків.

Перелік питань, що виносяться на розгляд Комісії, оприлюднюється не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.

Разом з переліком питань, що виносяться на розгляд Комісії, підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії проекти рішень Комісії та обґрунтовуючі матеріали до них, скан-копії одержаних зауважень та пропозицій до проектів рішень Комісії.

5. Голосування на засіданнях Комісії здійснюється членами Комісії особисто.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Комісії, які були присутні на засіданні. Кожний член Комісії має один голос. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою особисту думку, яка додається до такого рішення.

Рішення Комісії оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженням. Рішення Комісії підписуються Головою. З окремих процедурних питань Комісія може приймати протокольні рішення, які включаються до протоколу засідання і є невід'ємною його частиною.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом. Протокол оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше двадцяти робочих днів після дати слухань.

Комісія забезпечує онлайн-трансляцію засідань, які проводяться у формі відкритих слухань, на офіційному веб-сайті Комісії. Зберігання записів таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечується Комісією протягом не менше одного року з дати засідання.

6. Рішення Комісії не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Комісії не є підставою для відмови суду у прийняті заяви про їх оскарження.

Комісія веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до таких рішень через свій офіційний веб-сайт в затвердженому нею порядку.

7. Рішення Комісії, що мають ознаки регуляторних актів, а також рішення з питань встановлення цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами), набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", якщо інше не встановлено самими рішеннями, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Рішення публікуються Комісією не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття в офіційному друкованому виданні.

Інші рішення Комісії набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими рішеннями не встановлено більш пізній строк набрання чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Комісією.

8. Рішення Комісії, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, підлягають оприлюдненню у строк п'ять робочих днів після їх прийняття шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розкриттю, визначається Комісією на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Рішення Комісії є обов'язковими до виконання для суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стаття 15. Порядок підготовки рішень Комісії, що мають ознаки регуляторних актів

1. Цією статтею визначається порядок підготовки проектів рішень Комісії, що мають ознаки регуляторних актів відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Кожен проект рішення Комісії, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, які обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення та аналізом його впливу, оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.

Проект рішення Комісії разом з матеріалами, які обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення та аналізом його впливу, оприлюднюється Комісією не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту рішення.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення повинно містити:

стислий виклад змісту проекту рішення;

поштову та електронну адресу, на які можуть надсилатися зауваження та пропозиції;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту рішення та відповідного аналізу впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект рішення та аналіз його впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений Комісією;

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб;

інформацію про спосіб надання органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями та іншими заінтересованими особами зауважень та пропозицій.

Оприлюднення проекту рішення Комісії з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.

3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Комісією та не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проектів рішень.

4. Зауваження і пропозиції до проектів рішень, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії та підлягають обов'язковому розгляду Комісією за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції, у порядку, затвердженому Комісією.

Скан-копії одержаних зауважень і пропозицій до проектів рішень Комісії та інформація про результати розгляду Комісією одержаних зауважень і пропозицій з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не менше, ніж за 5 робочих днів до прийняття такого рішення Комісією, що має ознаки регуляторного акта.

5. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, заінтересовані особи мають право подавати до Комісії пропозиції про необхідність підготовки проектів рішень Комісії, а також про необхідність їх перегляду.

Стаття 16. Проведення відкритих обговорень проектів рішень Комісії

1. Проекти рішень Комісії з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм, якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм надані Комісії законами, підлягають відкритому обговоренню.

У разі якщо проект рішення Комісії, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У разі необхідності Комісія може проводити відкриті обговорення з інших питань, що віднесені до її компетенції.

2. Відкриті обговорення проектів рішень Комісії з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг здійснюються за місцем надання послуг суб'єктами господарювання.

3. Порядок проведення відкритих обговорень проектів рішень Комісії затверджується Комісією. Порядок повинен ураховувати особливості організації та проведення відкритих обговорень окремих видів рішень Комісії, зокрема визначених частиною першою цієї статті.

Стаття 17. Функції та повноваження Комісії

1. Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Комісія:

1) приймає обов'язкові для виконання рішення з питань, що належать до її компетенції;

2) вносить пропозиції до органів державної влади щодо удосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема:

ліцензійні умови провадження господарської діяльності, включаючи ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках незалежно від обсягів здійснення цієї діяльності;

порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних умов;

розрахунок та встановлення ставки внесків на регулювання;

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

процедуру розгляду скарг споживачів на дії суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг;

порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів (якщо відповідні повноваження щодо формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії законами);

кодекси мереж, газотранспортної системи, підготовлені операторами газотранспортної системи, операторами систем передачі та розподілу;

порядки (методики) приєднання до електричних, теплових, газових мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання;

правила користування товарами та послугами на роздрібних ринках та типові договори до цих правил;

форми звітності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та порядок їх подання;

4) здійснює:

ліцензування видів господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачених законами;

визначення умов, за яких суб'єкти природних монополій та суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг можуть провадити свою діяльність без ліцензій;

визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг;

установлення обмежень для суб'єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

контроль за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

5) забезпечує виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних мереж, іншими суб'єктами ринків електричної енергії і природного газу, а у відповідних випадках - власниками систем, їхніх зобов'язань в рамках закону;

6) затверджує типові та схвалює примірні договори відповідно до закону;

7) здійснює сертифікацію операторів системи передачі відповідно до встановленого нею порядку;

8) визначає і публікує умови доступу до транскордонних інфраструктур, включаючи процедури розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженням;

9) затверджує і публікує умови надання послуг з балансування, які повинні надаватись на справедливій і недискримінаційній основі, ґрунтуватись на об'єктивних критеріях, з найбільшою економічною ефективністю і забезпечувати відповідні стимули для користувачів мережі для балансування свого споживання енергії з мережі та постачання енергії в мережу;

10) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до закону;

11) контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

12) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про надання до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

13) встановлює тарифи на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Комісії законом;

14) забезпечує захист прав споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів Комісії;

15) здійснює моніторинг ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

16) організує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

17) оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до Закону, та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;

18) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу з проведенням консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, електричної та теплової енергії, комунальних послуг та моніторинг за їх дотриманням;

21) узгоджує/схвалює інвестиційні програми суб'єктів природних монополій у випадках, встановлених законом;

22) забезпечує досудовий розгляд спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

23) здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

24) виконує інші функції, визначені законом.

2. Комісія має право:

1) приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов'язковими до виконання;

2) вимагати від операторів системи передачі та розподілу електричної енергії або операторів системи транспортування та розподілу природного газу за необхідності, змінювати умови і положення, в тому числі тарифи або методики, з метою забезпечення їх пропорційності і застосовування на недискримінаційній основі;

3) отримувати безоплатно на свій запит, необхідні для виконання покладених функцій:

від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг Ї документи, статистичну та іншу інформацію про їх діяльність;

від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених функцій;

4) вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Комісією строки, але не менш як 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідні для виконання покладених функцій;

5) передавати у порядку, встановленому законодавством, відповідним державним органам матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

6) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством та здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

7) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг;

8) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з іноземними і міжнародними органами та організаціями, у тому числі з регулюючими органами інших країн;

9) співпрацювати з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, отримувати і надавати будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до цього Закону;

10) утворювати в разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;

11) інші права, визначені законами.

3. У процесі здійснення функцій та повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, Комісія може поширювати конфіденційну інформацію, отриману від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також конфіденційну інформацію, отриману від споживачів (замовників) товарів (послуг) таких суб'єктів, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

4. Порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені Комісією, мають бути недискримінаційними і прозорими та повинні бути опубліковані. Після визначення методології Комісія повинна забезпечити щоб оператори систем транспортування і розподілу отримали належні стимули на короткий та довгостроковий період щодо підвищення ефективності, сприяння ринкової інтеграції та безпеки постачання.

Стаття 18. Питання транскордонної торгівлі

1. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, а також на регіональному рівні здійснюється з метою:

1) сприяння застосуванню оперативних заходів для оптимального управління мережею (системою);

2) сприяння об'єднанню ринків електричної енергії та природного газу, спільному розподілу транскордонної пропускної потужності та забезпеченню належного рівня міжсистемної пропускної потужності, у тому числі нових міжсистемних з'єднань в регіоні або між регіонами, для забезпечення розвитку ефективної конкуренції та підвищення безпеки постачання без дискримінації між постачальниками в різних державах - членах Енергетичного Співтовариства;

3) координації розробки кодексів мереж (систем) для відповідних операторів та інших суб'єктів ринків електричної енергії та природного газу та їх періодичного перегляду;

4) координації розробки правил управління перевантаженням.

2. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, здійснюється, за необхідності, у тісній співпраці з іншими відповідними державними органами та без шкоди для їх повноважень.

Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІСІЇ

Стаття 19. Особливості здійснення контролю на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Комісія здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах діяльності і ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю.

2. Перевірка здійснюється на підставі рішення Комісії.

3. Для проведення перевірки створюється комісія з перевірки, яка складається не менш як з трьох представників центрального апарату та/або територіальних органів Комісії.

4. Під час здійснення державного контролю Комісія має право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог цього Закону та законів, що регулюють діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов;

фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;

призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;

приймати обов'язкові для виконання суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішення про усунення виявлених порушень;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.

5. За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії, які проводили перевірку.

Один примірник акта про результати перевірки передається суб'єкту господарювання, діяльність якого перевірялась, або уповноваженій ним особі.

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи прийняти акт про результати перевірки, такий акт надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії.

Суб'єкт господарювання, діяльність якого підлягала перевірці, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо виявлених правопорушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

У разі виявлення порушень акт про результати перевірки виноситься на засідання Комісії, за результатами якого Комісія приймає рішення про застосування до суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, санкції, передбаченої цим Законом.

Акт про результати перевірки разом з поясненнями та обґрунтуваннями суб'єкта господарювання, діяльність якого перевірялась, підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії до розгляду акту на засіданні Комісії.

6. Планові перевірки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюються не частіше одного разу на рік відповідно до річних планів, які затверджуються Комісією до 1 грудня року, що передує плановому, та оприлюднюються Комісією шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Комісії.

План здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 5 днів до початку відповідного планового періоду.

Планова виїзна перевірка здійснюється за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня початку його здійснення.

Строк здійснення планової виїзної перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до рішення Комісії, строк проведення планової виїзної перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до семи робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.

Щорічно до 1 квітня Комісія готує звіт про виконання річного плану державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Комісії, та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії.

7. Підставами для здійснення позапланових виїзних перевірок є:

подання суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав;

обґрунтоване звернення суб'єктів господарювання та споживачів про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;

перевірка виконання рішень Комісії щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами планових або позапланових перевірок.

Строк здійснення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.

У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до рішення Комісії, строк проведення позапланової виїзної перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.

8. Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні Комісії або її територіального органу.

Підставами для здійснення позапланової невиїзної перевірки суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, є:

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Комісією строк або в інших документах;

неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії;

Позапланова невиїзна перевірка суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може здійснюватися без попередження заздалегідь.

Згода суб'єкта, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, або його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, та його присутність під час проведення такої перевірки не обов'язкова.

Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) суб'єкт господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляється письмово рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки.

9. До проведення перевірок Комісія має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.

10. Про виявлені під час проведення перевірок факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або наявність ознак злочину, Комісія повідомляє Антимонопольний комітет України або правоохоронні органи відповідно до встановлених повноважень.

Стаття 20. Моніторинг на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Комісія здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:

рівня прозорості та конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

рівня та ефективності відкриття ринків у сфері енергетики та комунальних послуг, статистики зміни постачальника, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

оптових та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики комунальних послуг;

порушень та/або обмежень конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, проявів обмежувальної договірної практики на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг включаючи індивідуальні умови договорів з великими непобутовими споживачами;

виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх обов'язків відповідно до законодавства;

відсутності проявів перехресного субсидіювання між різними видами діяльності, категоріями споживачів (замовників) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

стану безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури;

здійснення програм та заходів з інвестиційного планування;

дотримання вимог щодо надійності та безперебійності енерго-, тепло-, газопостачання та постачання комунальних послуг, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;

виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем їх функцій та зобов'язань відповідно до законодавства;

вимог щодо надійності та безперебійності енергопостачання, газопостачання, стандартів якості послуг з енергопостачання, газопостачання правил управління перевантаженнями, включаючи правил розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж.

Порядок проведення моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи період моніторингу визначається Комісією.

2. Комісія оприлюднює результати моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.

Стаття 21. Розгляд скарг та врегулювання спорів

1. Комісія розглядає скарги споживачів щодо порушення їх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

дотримання суб'єктами господарської діяльності ліцензійних умов;

якості надання товарів і послуг споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

інших питань, розгляд яких віднесено законами до компетенції Комісії.

2. Розгляд скарг споживачів здійснюється Комісією відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Комісією.

3. При розгляді скарг, вирішенні спорів Комісія має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

4. До прийняття рішення по суті спірного питання Комісія може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, у разі необхідності, здійснювати позапланові перевірки.

Порядок проведення попередніх слухань визначається Комісією.

5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Комісія може приймати рішення про:

припинення порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

припинення порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

накладення штрафу на суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Комісії надається суб'єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг, визначені Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу, "Про засади функціонування ринку електричної енергії", "Про ринок природного газу", "Про трубопровідний транспорт", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та інших законів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

2. За правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Комісія може застосовувати санкції у вигляді:

застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;

накладення штрафу;

зупинення дії ліцензії;

анулювання ліцензії.

За правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Комісія може застосовувати адміністративні стягнення.

3. У разі виявлення правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг Комісія розглядає питання відповідальності суб'єкта господарювання, його посадових осіб на засіданнях та приймає рішення про застосування до суб'єкта господарювання санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи такого суб'єкта господарювання. При застосуванні санкцій Комісією враховуються принципи пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.

4. Комісія застосовує штрафні санкції до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про ринок природного газу", "Про теплопостачання".

Адміністративні стягнення застосовуються до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Суб'єкти господарювання, на яких накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.

За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5 відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням Комісії.

Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до Державного бюджету України.

Протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Комісії документи, що підтверджують сплату штрафу.

У разі відмови від сплати штрафу та пені, їх примусове стягнення здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Комісії.

6. Посадові особи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Комісію завдань, ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних, невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 23. Відповідальність Комісії

1. Збитки, завдані суб'єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, внаслідок прийняття Комісією неправомірного рішення, дій чи бездіяльності Комісії, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.

2. Посадові особи Комісії за неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 24. Відкритість діяльності Комісії

1. Комісія забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:

прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, крім випадків, передбачених законодавством;

інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;

забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

проведення громадських обговорень та громадських слухань;

оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті:

- порядку денного засідання Комісії;

- проектів рішень Комісії разом з обґрунтовуючими матеріалами;

- прийнятих Комісією рішень;

- результатів моніторингу функціонування ринків у сферах енергетик та комунальних послуг;

- актів перевірки суб'єктів господарювання та наданих суб'єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;

- проекту та затвердженого кошторису Комісії (змін до нього);

- річного звіту про роботу Комісії;

- звіту про виконання кошторису Комісії;

забезпечення можливості перегляду на офіційному веб-сайті Комісії онлайн-трансляції засідань Комісії, які проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів;

представлення Головою Комісії річного звіту про роботу Комісії, на черговому засіданні Верховної Ради України;

оприлюднення річного звіту про роботу Комісії шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.

Річний звіт про роботу Комісії має містити, зокрема, інформацію щодо результатів моніторингу ринків, планів роботи та результатів діяльності Комісії, здійснення контролю на ринках, співпраці Комісії з міжнародними організаціями, регуляторними органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного співтовариства.

2. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до Комісії з питань, що належать до її компетенції. Комісія розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому порядку.

3. Комісія інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. При Комісії діє Громадська рада як постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який утворюється для забезпечення участі громадян у реалізації державної політики щодо регулювання суб'єктів ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджуються з Комісією та схвалюються на засіданні Громадської ради.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування, крім частини першої статті 11, статті 13 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

2. Для визначення переліку платників внеску на регулювання, сплата якого передбачена статтею 13 цього Закону, Комісія не пізніше 1 грудня 2016 року формує та оприлюднює реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється Комісією відповідно до цього Закону.

3. До Голови та членів Комісії, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом, Президентом України застосовується ротація, згідно з якою члени Комісії підлягають звільненню у такі строки:

три члена Комісії - не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом;

два члена Комісії - не пізніше вісімнадцяти місяців з дати набрання чинності цим Законом;

два члена Комісії - не пізніше тридцяти місяців з дати набрання чинності цим Законом.

Відповідний план ротації з поіменним списком затверджується Президентом України.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

статті 188-21 та 244-15 виключити;

у статті 188-36:

у назві та тексті статті слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку;

у тексті статті слова "у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів" замінити словами "у сферах енергетики та комунальних послуг";

у статті 244-18:

у назві та частині першій статті слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у частині другій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у пункті 18 частини другої статті 255 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

2) частину першу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144; 2013 р., N 19-20, ст. 190; N 32, ст. 409) після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами ", державними колегіальними органами";

3) частину третю статті 8 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 1997 р., N 11, ст. 89; 2010 р., N 41-45, ст. 529; 2011 р., N 43, ст. 443) після слова "суддів" доповнити словами "та членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працівників її центрального апарату та територіальних органів";

4) у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

5) у Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1 із наступними змінами):

частину третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до закону.";

у статті 27:

частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:

"невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо подання копій документів, пояснень та іншої інформації;

інші правопорушення, передбачені законами України

у частині третій:

абзац другий після слів "споживання енергії" доповнити словами "а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законні вимоги національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а слова "до однієї тисячі" замінити словами "від ста до десяти тисяч";

в абзаці третьому слова "та порушення умов ліцензій" замінити словами "та порушення умов законодавства в електроенергетиці і умов ліцензій", а слова "до п'яти тисяч" замінити словами "від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"за систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об'єкта будівництва на підставі технічних умов або непідключення об'єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта будівництва - штраф у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

6) у Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 із наступними змінами):

доповнити статтю 2 частиною третьою такого змісту "Дія статей розділу III цього закону не поширюється на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у частині першій статті 3 після слів "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" доповнити словами "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок природного газу", слова "Про засади функціонування ринку природного газу" виключити;

частину першу статті 4 доповнити словами "з особливостями, визначеними законодавством України про природні монополії";

частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Штрафи на суб'єктів природних монополій, що провадять діяльність на ринках електричної енергії та на ринку природного газу накладаються за порушення та у розмірах, визначених законами України "Про електроенергетику" і "Про ринок природного газу" відповідно".

7) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160):

у частині другій статті 181 слова "встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

8) у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571):

у частині четвертій статті 5:

в абзаці першому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

в абзаці другому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом виконавчої влади" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом", слова "перероблення та захоронення побутових відходів для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тон або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік" виключити;

у пункті 1 частини першої статті 14, в абзаці другому частини третьої статті 31 слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у всіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

9) частину другу статті 3 Закону України Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79; 2012 р., N 37, ст. 445, Голос України, 2014 р., N 129) доповнити новим абзацом такого змісту:

"актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

10) у Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

абзаци третій і четвертий частини третьої статті 15 замінити абзацом такого змісту:

"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;".

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

у статті 16:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у сфері теплопостачання";

абзац перший викласти в редакції:

"До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг належать:";

в абзаці четвертому та п'ятому:

знак та слово "(крім" замінити знаком ",",

слова та знак "джерел енергії)" замінити словами "джерел енергії";

в абзаці четвертому:

слова та знаки "магістральними та місцевими (розподільчими)" - вилучити;

в абзаці шостому слова "ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією" виключити;

статтю 17 виключити;

частину третю статті 20 викласти у такій редакції:

"Тарифи на виробництво (також на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування та постачання теплової енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством";

у частині другій статті 26-1 слова "встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у пункті 2) частини першої статті 31 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

11) у тексті Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 10, ст. 63) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

12) у тексті Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

13) в абзаці другому частини другої статті 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

14) частину другу статті 2 Закону України Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2014 р., N 36, ст. 1186) доповнити словами: ", державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг";

15) у тексті Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

16) у Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571 із наступними змінами):

у тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

у частині першій статті 1:

у пункті 1 слова "захоронення побутових відходів" виключити;

у пункті 2 слова "перероблення побутових відходів" виключити;

у пункті 3 слова "перероблення та захоронення побутових відходів" виключити;

у пунктах 4 і 7 частини першої статті 3, пункті 6 частини першої статті 4, пунктах 1, 5, 6, 17 та 24 частини першої статті 6, абзацах третьому і п'ятому пункту 4 частини другої статті 11 слова "перероблення та захоронення побутових відходів" виключити;

у частині другій статті 2 слова "Законом України "Про природні монополії" замінити словами "Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у частині першій статті 6:

в абзаці третьому пункту 2 слова "(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)" виключити;

в абзаці п'ятому пункту 2 слова "ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" виключити;

пункт 23 виключити.

у статті 11:

частину першу після слів "ліцензійних умов" доповнити словами "відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов";

у частині другій:

у пункті 1 слова "за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом" виключити;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) накладати на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках штрафні санкції відповідно до закону";

17) частину шосту статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343 із наступними змінами) після слів "центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "або державними колегіальними органами";

18) частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Офіційний вісник України 2012 р., N 32 ст. 409) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"14) здійснення регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

19) у тексті Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку;

20) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 25, ст. 722):

у пункті 4 статті 1 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "іншого уповноваженого законом органу державної влади";

пункт 2 частини другої статті 6 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "якщо інше не встановлене законом";

у частині першій статті 7:

у пункті 5 слова "крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником)" виключити;

у пункті 27 слова "крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом" виключити.

5. Кабінету Міністрів України:

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

до 1 липня 2016 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про енергетичного омбудсмена.

6. Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос