Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" (относительно деятельности организаций коллективного управления)

Проект закона Украины от 21.05.2015 № 2943
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (щодо діяльності організацій колективного управління)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни в Закон України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 64):

1. Частину 1 статті 43 доповнити пунктом "г" наступного змісту:

"г) особою, якою здійснюється використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, укладено договір про виплату справедливої винагороди із уповноваженою організацією колективного управління.".

2. Частину 2 статті 43 викласти в такій редакції:

"2. Збирання і розподіл винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Розподіл винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється відповідною уповноваженою організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям (або організаціям колективного управління, що представляють виконавців на підставі договорів про управління правами виконавців на колективній основі, для наступної виплати виконавцям) - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) (або організаціям колективного управління, що представляють виробників фонограм (відеограм) на підставі договорів про управління правами виробників фонограм (відеограм) на колективній основі, для наступної виплати виробникам фонограм (відеограм)) - 50 відсотків.".

3. Статтю 48 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Уповноважена організація колективного управління (уповноважена організація) - це визнана Установою відповідно до цього Закону організація колективного управління, яка має право надавати дозволи на використання будь-яких об'єктів авторського права, крім вилучених з її управління, і збирати винагороду за використання будь-яких об'єктів авторського права і суміжних прав, крім вилучених з її управління, та розподіляти і виплачувати винагороду за використання зазначених об'єктів між особами, які мають право на отримання такої винагороди, в тому числі між організаціями колективного управління, що представляють таких осіб на підставі договорів про управління на колективній основі правами таких осіб, вилученими з управління уповноваженої організації, для наступної виплати таким особам. Особа, яка здійснює використання об'єктів авторських і суміжних прав із комерційною метою, зобов'язана укласти договорів про виплату винагороди із уповноваженою організацією, а у випадку використання виключно об'єктів авторського і суміжних прав, які вилучені з управління уповноваженої організації, - з відповідною організацією колективного управління, яка на підставі договорів із особами, яким належать такі права, здійснює управління такими правами на колективній основі, або з повіреними таких осіб, або безпосередньо з такими особами.

Зібрану винагороду уповноважена організація розподіляє і виплачує у пропорції 50 % - особам, що мають право отримувати винагороду за використання об'єктів авторського права, або організаціям колективного управління, що представляють цих осіб на підставі договорів про управління авторськими правами таких осіб на колективній основі, 50 % - особам, що мають право отримувати винагороду за використання об'єктів суміжних прав, або організаціям колективного управління, що представляють таких осіб на підставі договорів про управління суміжними правами таких осіб на колективній основі. Організації колективного управління розподіляють і виплачують зібрану винагороду за правилами, встановленими цим Законом для уповноваженої організації.

У тих випадках, коли уповноважена організація виплачує винагороду іншій організації колективного управління, що представляє осіб, які мають право на отримання такої винагороди, сумарний розмір відрахувань (утримань) з сум винагороди на покриття витрат уповноваженої організації та іншої організації колективного управління, якій уповноважена організація виплачує винагороду, не може перевищувати розміру відшкодування витрат, встановленого уповноваженою організацією для тих випадків, коли винагорода виплачується безпосередньо особам, які мають право на отримання винагороди (крім організацій колективного управління). Інформація про розмір відшкодування витрат уповноваженої організацією є публічною і підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті уповноваженої організації.

Розподіл і виплата винагороди уповноваженою організацією на користь осіб, які мають право на отримання винагороди, та/або на користь організацій колективного управління, що представляють таких осіб на підставі договорів про колективне управління правами таких осіб, для виплати таким особам, здійснюється не рідше двох разів на рік, причому сума нерозподіленої і невиплаченої винагороди за попередній рік станом на 31 березня поточного року не може бути більшою за суму розподіленої і виплаченої винагороди за попередній рік станом на ту ж дату. Організації колективного управління, які отримують таку винагороду від уповноваженої організації, зобов'язані виплатити її зазначеним особам впродовж 90 днів з дати отримання винагороди від уповноваженої організації. У випадку затримки виплати такі організації зобов'язані нараховувати на невиплачені суми відсотки за облікової ставкою Національного Банку України, чинною у період затримки, починаючи з 91-го дня з дати отримання винагороди від уповноваженої організації.

Установа в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, визнає уповноваженою організацію колективного управління, яка відповідає наступним критеріям:

- за рік, що передував зверненню до Установи із заявою про визнання уповноваженою організацією колективного управління, така організація виплатила найбільшу суму винагороди суб'єктам авторського права і/або суміжних прав та особам, які мають право на отримання такої винагороди відповідно до закону або договору (іншого правочину), у порівнянні із сумою винагороди, виплаченою будь-якою іншою організацією колективного управління, що звернулася із заявою про визнання уповноваженою за відповідним видом (відповідними видами) використання об'єктів авторського права і суміжних прав;

- здійснює діяльність з колективного управління майновими правами авторів, виконавців та виробників фонограм не менше 3 років, що передували поданню заяви про визнання уповноваженою організацією;

- в органах управління такої організації представлені особи, які володіють правами на найбільший обсяг прав на фонограми, які були вперше виготовлені або оприлюднені в Україні, та особи, які володіють правами на виконання, які були вперше здійснені, вперше записані або вперше передані в ефір в Україні, пропорційно часткам зазначених фонограм та виконань на ринку України;

- організація має необхідну матеріальну-технічну базу і кадрове забезпечення для здійснення діяльності із збору, розподілу і виплати винагороди;

- організація має власний офіційний веб-сайт в інформаційний мережі Інтернет.

Вимоги до матеріально-технічної бази і кадрового забезпечення організації визначає Установа.

Інформація про суму виплаченої винагороди та наявну матеріально-технічну базу підтверджується даними бухгалтерського обліку організації та аудиторським висновком. Інформація про обсяг прав членів організацій підтверджується відповідними угодами (правочинами). Інформація про кадрове забезпечення організації підтверджується витягом із штатного розкладу організації та копіями кваліфікаційних документів осіб, що обіймають відповідні посади в організації.

Статус уповноваженої організації надається строком на 5 років.

Організація колективного управління може бути достроково позбавлена статусу уповноваженої, якщо нею не виконуються вимоги абзацу четвертого цієї частини та/або вимоги абзацу п'ятого цієї частини. Позбавлення статусу уповноваженої організації здійснюється на підставі рішення суду. В такому випадку функції уповноваженої організації, передбачені цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України та статутними документами уповноваженої організації, виконуються такою організацією в повному обсязі до визнання Установою іншої уповноваженої організації. Організація, яка була позбавлена статусу уповноваженої на підставі рішення суду, має право знову претендувати на визнання її уповноваженою організацією на рівних із іншими організаціями колективного управління умовах, якщо доведе Установі, що нею усунуто усі порушення абзацу четвертого цієї частини та/або абзацу п'ятого цієї частини Закону, встановлені рішенням суду.

Державні і комунальні організації, установи, підприємства, органи державної влади і місцевого самоуправління не можуть бути визнані уповноваженими організаціями.

Уповноважені організації колективного управління діють за такими видами використання об'єктів авторського права і суміжних прав:

Публічне сповіщення

Кабельна ретрансляція

Публічне виконання

Публічна демонстрація

Публічний показ

Право слідування

Відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм винагороди

Репрографічне відтворення

Прокат

Розповсюдження через продаж чи дарування

Надання доступу до об'єктів авторського права і суміжних прав через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором.

В Україні може діяти не більше одної уповноваженої організації колективного управління за кожним з видів використання об'єктів авторського права або суміжних прав. Одна організація колективного управління може бути визнаною уповноваженою за кількома видами використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Відповідно до цього Закону виключно уповноважені організації колективного управління мають право здійснювати збирання і розподіл винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав між особами, які мають право на отримання такої винагороди, або організаціями колективного управління, що представляють таких осіб на підставі договорів про управління правами таких осіб на колективній основі.".

II. Прикінцеві положення

Установа не пізніше 01 жовтня 2015 року запрошує зацікавлені організації колективного управління подавати заявки про визнання уповноваженою організацією і не пізніше 01 листопада 2015 року оголошує рішення про визнання уповноваженою організації, що відповідає вимогам цього Закону.

В подальшому Установа запрошує зацікавлені організації до участі у визнанні уповноваженими кожні п'ять років не пізніше 1 січня відповідного року в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, а у випадку дострокового позбавлення уповноваженої організації статусу уповноваженої - не пізніше першого робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому набрало чинності відповідне рішення суду.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос