Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации положений некоторых директив ЕС в сфере оценки воздействия на окружающую природную среду)

Проект закона Украины от 20.05.2015 № 2910
Дата рассмотрения: 20.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації положень деяких директив ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34):

1) частину першу статті 201 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті";

2) частину першу статті 203 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті";

3) частину першу статті 204 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті";

4) доповнити новим розділом VI1 такого змісту:

"Розділ VI1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Стаття 301. Визначення термінів

У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:

замовник - фізична або юридична особа, яка подає відповідну документацію для проведення державної екологічної експертизи планованої діяльності згідно з вимогами, передбаченими законами до даного виду діяльності, та забезпечує екологічне обґрунтування такої документації;

громадські обговорення - процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при прийнятті відповідними органами влади рішень з питань, що впливають чи можуть вплинути негативно на стан навколишнього природного середовища;

оцінка впливу на навколишнє природне середовище - визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічного погляду;

планована діяльність - діяльність, що здатна негативно вплинути на навколишнє природне середовище і є об'єктом державної екологічної експертизи.

Стаття 302. Заява про наміри

У разі якщо фізичні чи юридичні особи (замовники) планують здійснювати діяльність, передбачену додатками 1 та 2 до цього Закону, що може призвести до значного впливу на навколишнє природне середовище (клімат, повітряне, геологічне, водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду), чи діяльність, що може спричинити значний транскордонний вплив, обов'язково проводиться оцінка впливів на навколишнє природне середовище.

Замовники подають заяву про наміри на паперових та електронних носіях до:

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо видів діяльності та об'єктів, визначених додатком 1 до цього Закону;

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо видів діяльності та об'єктів, визначених додатком 2 до цього Закону.

Органи, зазначені у частині шостій цієї статті, вносять таку заяву до Єдиного реєстру матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (далі - Єдиний реєстр) та оприлюднюють її на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок ведення Єдиного реєстру затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, не пізніше наступного робочого дня надсилає копію заяви про наміри обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, території яких зазнали чи можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше наступного робочого дня надсилають копію заяви про наміри сільським, селищним, міським радам, території яких зазнали чи можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності, які доводять її до відома територіальної громади цих населених пунктів.

Необхідну кількість примірників заяви про наміри забезпечує замовник.

Заява про наміри має містити інформацію про:

суб'єкта господарювання;

плановану діяльність, стосовно якої буде прийматися рішення;

місце здійснення планованої діяльності;

можливий соціально-економічний вплив планованої діяльності;

захист території, на якій буде реалізовуватися планована діяльність;

територію та види можливих впливів на навколишнє природне середовище;

передбачену процедуру оцінки впливів на навколишнє природне середовище та участь громадськості, а саме: про початок виконання процедури, про орган державної влади, який надає інформацію щодо планованої діяльності, та про орган державної влади, якому передано інформацію щодо запланованої діяльності, для громадського обговорення, про орган державної влади, якому надсилається інформація щодо планованої діяльності та строк їх подання, про наявну екологічну інформацію щодо планованої діяльності, про підстави для проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

належність планованої діяльності до переліку видів діяльності, що підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище;

проведення та процедуру громадського обговорення завдання щодо проектування (у разі якщо замовник вирішив проводити громадське обговорення цього завдання);

документ дозвільного характеру або нормативно-правовий акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, що дає право провадити плановану діяльність;

державний орган, до повноважень якого належить прийняття документа.

Стаття 303. Попередні консультації стосовно інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення громадських обговорень

Особа, яка планує здійснювати передбачену цим розділом плановану діяльність, має право звернутися до органу, визначеного частиною другою статті 301 цього Закону, для отримання рекомендацій стосовно змісту інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а також порядку проведення громадських обговорень.

Для отримання рекомендацій, зазначених у частині першій цієї статті, заявник разом з заявою подає до відповідного органу наявну чи прогнозовану інформацію, надання якої передбачено статтями 302, 303, 304 цього Закону.

Орган, передбачений частиною другою статті 301 цього Закону, зобов'язаний розглянути заяву про визначення змісту інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення громадських обговорень і протягом розумного строку надати такі рекомендації.

Стаття 304. Завдання щодо проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище

Завдання щодо проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище готує та затверджує замовник.

Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п'ятої статті 302 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, мають право протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення заяви про наміри надати рекомендації до проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.

Під час складання та затвердження завдання замовник обов'язково розглядає пропозиції органів, зазначених у частині другій цієї статті.

За зверненням замовника обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п'ятої статті 302 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом 30 днів з дня отримання проекту надають завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище та пропозиції до нього.

Якщо замовнику не надано рекомендацій у строки, встановлені цією статтею, вважається, що вони відсутні.

Стаття 305. Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище

Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище готуються замовником та подаються до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п'ятої статті 302 цього Закону, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на паперових та електронних носіях. Зазначені органи вносять надані матеріали до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах та забезпечують доступ до них громадськості.

Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище є публічною інформацією. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є інформацією з обмеженим доступом, що міститься в матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, може вилучатися замовником відповідно до законодавства.

Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище мають містити таку інформацію:

1) звіт з оцінки впливу на навколишнє природне середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності;

2) опис планованої діяльності має включати: опис її головних фізичних характеристик, опис головних характеристик виробничого процесу, оцінку за видами, кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, тепла, радіації тощо, що є результатом здійснення планованої діяльності;

3) цілі планованої діяльності;

4) опис, у разі необхідності, альтернатив (територіального або технологічного характеру тощо) планованої діяльності, у тому числі варіанта відмови від планованої діяльності, перелік підстав щодо обраного запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків;

5) опис складових навколишнього природного середовища, які можуть зазнати суттєвого впливу від планованої діяльності;

6) опис можливих суттєвих наслідків планованої діяльності (включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього природного середовища, зумовлених здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;

7) опис методів, що використовувалися для оцінки наслідків для довкілля, зазначених у пункті 5 частини третьої цієї статті, а також достовірну інформацію про навколишнє природне середовище;

8) опис заходів, спрямованих на попередження, зменшення та, у разі такої можливості, усунення істотних негативних наслідків для навколишнього природного середовища;

9) резюме нетехнічного характеру;

10) визначення проблем (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені під час підготовки матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище;

11) у разі необхідності короткий зміст програм моніторингу планованої діяльності та заходів для післяпроектного аналізу планованої діяльності.

Стаття 305. Вимоги до громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище

У разі надходження матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження цих матеріалів надсилає їх до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, території яких можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності. Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, отримавши матеріали від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або замовника розпочинають процедуру відповідно до частин третьої - восьмої цієї статті.

Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше наступного робочого дня з дня отримання матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище вносять ці матеріали до Єдиного реєстру, оприлюднюють їх на своєму офіційному веб-сайті та забезпечують доступ до них громадськості, а також до іншої наявної у них інформації, що стосується цього виду планованої діяльності.

Громадськість має право ознайомлюватися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє природне середовище та іншою зазначеною інформацією протягом 30 днів з дня їх оприлюднення. Упродовж цього строку громадяни мають право подавати свої зауваження та пропозиції до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища можуть у разі необхідності прийняти рішення про проведення громадського обговорення щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.

У такому разі рішення про час та місце проведення громадського обговорення щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище має бути прийнято не пізніше двох днів після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

Громадське обговорення має бути проведено протягом 15 днів з дня прийняття рішення про його проведення.

Рішення про проведення громадського обговорення доводиться до відома громадян не пізніше як за три дні до його проведення із зазначенням часу та місця проведення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, а також у місцевому друкованому засобі масової інформації.

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, та проведення громадського обговорення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше трьох робочих днів передають звіт про громадське обговорення, пропозиції громадськості та матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище для проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо видів діяльності та об'єктів, визначених додатком 1 до цього Закону, або провадить державну екологічну експертизу щодо видів діяльності та об'єктів, визначених додатком 2 до цього Закону.

Після проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище органи, зазначені у частині шостій цієї статті, вносять висновки державної екологічної експертизи до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища надсилають звіт про громадське обговорення щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище до органу державної влади, який відповідно до законодавства приймає остаточне рішення про реалізацію планованої діяльності.

Пропозиції від громадськості, подані після закінчення строку, визначеного цією статтею, не приймаються.

Стаття 306. Остаточне рішення

Документ дозвільного характеру, нормативно-правовий акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє природне середовище, є остаточним рішенням.

Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, яка міститься у матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, звіт про громадське обговорення щодо цих матеріалів, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Підставою для відмови у видачі (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність, при розгляді документів, зазначених у частині другій цієї статті, може бути отримання негативного висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Документ, що є остаточним рішенням, має відповідати нормам законодавства, на підставі яких орган видав (прийняв) рішення, що дає право здійснювати плановану діяльність.

Строк прийняття документа, що є остаточним рішенням, визначається законом.

Орган, уповноважений приймати остаточне рішення, оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та надає його копію органу, який направив йому матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище, для внесення до Єдиного реєстру.

Орган забезпечує ознайомлення з документом, що є остаточним рішенням, та інформацією, отриманою у результаті проведення оцінки впливів на навколишнє середовище, протягом усього часу здійснення відповідної планованої господарської діяльності.

Стаття 307. Післяпроектний аналіз

У разі якщо під час здійснення діяльності, щодо якої проводилася оцінка впливу на навколишнє природне середовище, з'явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров'я людей чи навколишнє природне середовище і такий вплив не було оцінено під час проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище, документ, що є остаточним рішенням, підлягає анулюванню за рішенням адміністративного суду.

Позов про анулювання рішення може подавати орган, зазначений у статті 302 цього Закону.

У цьому разі процедура оцінки впливів на навколишнє природне середовище проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 308. Обов'язковість оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище

Планована діяльність, що може мати значний негативний транскордонний вплив на навколишнє природне середовище, підлягає процедурі оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище до початку здійснення такої діяльності.

Адміністративний суд за результатами розгляду позову центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може заборонити здійснення діяльності, стосовно якої була розпочата процедура оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури чи процедури видачі документа дозвільного характеру.

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Залежно від місця розташування планованої діяльності оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться:

за процедурою держави походження - стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території України;

за процедурою зачепленої держави - стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави.

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище є обов'язковим для виконання на території України.

Стаття 309. Загальні вимоги до процедури держави походження

Процедура держави походження здійснюється у такі етапи:

а) прийняття рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

б) оповіщення зачеплених держав;

в) підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище (у тому числі звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності);

г) громадське обговорення;

ґ) консультації з зачепленою державою (державами);

д) врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої господарської діяльності;

е) надання остаточного рішення зачепленим державам;

ж) післяпроектний аналіз.

Стаття 3010. Рішення про оцінку транскордонного впливу на навколишнє природне середовище

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та приймається на підставі:

а) достовірної та обґрунтованої інформації стосовно необхідності оцінки планованої діяльності у транскордонному контексті, одержаної відповідно до закону цим органом від інших державних органів при здійсненні ними своїх повноважень;

б) звернення іноземної держави (держав) щодо проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище на підставах, передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);

в) заяви про наміри.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища має право:

прийняти рішення про оцінку транскордонного впливу на навколишнє природне середовище на будь-якому етапі проектувальних робіт та дозвільних процедур;

звернутися з позовом про зупинення дозвільних процедур до завершення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом трьох робочих днів письмово повідомляє суб'єкта господарювання про рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.

Стаття 3011. Оповіщення зачеплених держав

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення офіційно оповіщає держави, навколишнє природне середовище яких може зазнати негативного транскордонного впливу.

Замовник готує проект оповіщення зачеплених держав та забезпечує його переклад іноземною мовою (мовами).

Оповіщення містить інформацію про плановану діяльність, у тому числі наявну інформацію про її можливий транскордонний вплив, можливе рішення та процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.

В оповіщенні зазначається строк, що надається зачепленій державі для надання відповіді щодо участі в оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище і становить не менше 30 днів. Цей строк починає обраховуватися з дня отримання оповіщення зачепленою державою.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у цій оцінці чи відсутності їх відповіді у встановлений строк.

Стаття 3012. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище

Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище забезпечується замовником.

Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище готується замовником.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за зверненням замовника може направити запит зачепленим державам щодо надання інформації про навколишнє природне середовище відповідних територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та передає отриману інформацію замовнику.

Замовник забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище іноземною мовою (мовами), які визначаються у кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище замовник передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який не пізніше наступного робочого дня вносить їх до Єдиного реєстру та надає зачепленим державам. Ці матеріали є публічною інформацією.

Стаття 3013. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спільно із зачепленими державами забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище.

Державні органи зачепленої держави відповідно до національного законодавства розміщують повідомлення про початок громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, його порядок та строки.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

надає можливість громадськості, що проживає у районах іноземної держави, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, надати свої зауваження і пропозиції у письмовій формі;

бере участь у громадських обговореннях на території зачеплених держав для розгляду матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

може залучати до складу делегації представників замовника, інших органів виконавчої влади;

узагальнює всі зауваження і пропозиції, отримані під час громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, готує звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу;

проводить державну екологічну експертизу матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Стаття 3014. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище приймається Міжвідомчою радою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище. До складу Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище входять представники центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інших заінтересованих органів виконавчої влади. Положення про Міжвідомчу раду з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище затверджує Кабінет Міністрів України.

До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище належать:

а) матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

б) протоколи (листи), що засвідчують результат консультацій з зачепленою державою (державами);

в) звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу навколишнє природне середовище;

г) висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Підставою для відмови у наданні (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність під час розгляду документів, зазначених у частині другій цієї статті, може бути негативний висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає всім зачепленим державам екземпляр рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище стосовно планованої діяльності, вносить його до Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

Переклад рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище іноземною мовою (мовами) забезпечує замовник.

Стаття 3015. Надання остаточного рішення зачепленим державам

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформує усі причетні держави про рішення органу про надання (прийняття) чи відмову у наданні (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

Стаття 3016. Основні вимоги до процедури зачепленої держави

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище за процедурою зачепленої держави проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке приймається на підставі:

а) наявної інформації щодо планованої діяльності, що буде здійснюватися на території (під юрисдикцією) іноземної держави та може мати негативний вплив на навколишнє природне середовище України;

б) оповіщення про плановану діяльність, направленого іноземною державою.

Участь України у процедурі зачепленої держави щодо планованої діяльності забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, передбачає:

а) направлення звернення іноземній державі стосовно необхідності проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

б) надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості (незацікавленості) брати участь в оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

в) участь у консультаціях між державою походження та зачепленою державою (державами) щодо наданих матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;

г) забезпечення участі громадськості;

ґ) інші дії та заходи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

оприлюднює своє рішення щодо проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище за процедурою зачепленої держави;

сприяє громадському обговоренню матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище та їх врахуванню;

повідомляє громадськість про остаточне рішення, прийняте державою походження";

5) доповнити додатками 1, 2 та 3 такого змісту:

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті

1. Нафтопереробні заводи та устаткування для газифікації і зрідження вугілля або бітумінозних сланців.

2. Теплова енергетика:

теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ);

устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 300 мегават і більше з використанням органічного палива.

3. Атомна енергетика і атомна промисловість:

ядерні установки;

об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

уранові об'єкти.

4. Чорна та кольорова металургія (у тому числі виробництво з використанням кольорових металів, руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, металургійний, хімічний чи електролітичний процеси).

5. Хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік, зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу виробництва продукції; підприємства з вилучення, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тис. тонн на рік, фрикційних матеріалів - понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів - понад 200 тонн на рік).

6. Виробництво, зберігання, утилізація та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин.

7. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів транспорту:

залізничних доріг далекого сполучення;

автомобільних доріг, автомагістралей і швидкісних доріг загального користування державного та місцевого значення усіх категорій, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення існуючих до чотирьох і більше смуг за умови їх безперервної протяжності 10 кілометрів і більше;

аеропортів з довжиною основної злітно-посадкової смуги у 2100 метрів і більше;

магістральних продуктопроводів (трубопроводи для транспортування нафти, газу, аміаку або хімічних речовин);

морських та річкових портів, пристаней для завантаження і розвантаження (крім пристаней паромних переправ);

глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналах на суходолі та у мілководних морських акваторіях.

8. Поводження з відходами:

небезпечними та токсичними (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення).

9. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів водокористування:

великі греблі та водосховища;

водозабори підземних вод у разі якщо річний обсяг води, що забирається, досягає 10 мільйонів кубічних метрів і більше;

розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел;

будівельні роботи, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

роботи з міжбасейнового перерозподілу стоку річок.

10. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю 200 тонн продукції на день та більше.

11. Видобування корисних копалин та мінеральної сировини (металевих руд, вугілля), крім корисних копалин місцевого значення, що видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб.

12. Промисловість з перероблення корисних копалин та мінеральної сировини.

13. Видобування вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), у тому числі на континентальному шельфі.

14. Великі склади для зберігання нафтових, нафтохімічних та хімічних продуктів.

15. Будівництво електричних ліній (повітряних, кабельних) та підстанцій напругою 330 кВт і більше.

16. Генно-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі).

17. Інтродукція чужорідних видів фауни та флори у навколишнє природне середовище.

18. Виробництво мікробіологічної продукції.

19. Вирубка лісів на великих площах (крім вирубки, пов'язаної з веденням лісового господарства).

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище на місцевому рівні

1. Теплова енергетика:

устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю від 200 кВт 299 мегават з використанням органічного палива.

2. Машинобудування і металообробка, крім підприємств, на яких відсутні цехи хімічного оброблення.

3. Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, азбесту, скла, утеплювачів, у тому числі екструдованого пінополістеролу).

4. Поводження з відходами:

побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і захоронення).

5. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю до 199 тонн продукції на день.

6. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів транспорту:

залізничних вокзалів;

підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування;

підвісних ліній (фунікулерів) чи подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

парків транспортних засобів (автотранспортні підприємства з комплексом споруд для технічного обслуговування та ремонту);

станцій технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні камери, мийки, а також ті, на яких проводяться ремонт та випробування дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів хімічного оброблення поверхні.

7. Виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво меблів і деревостружкових, деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).

8. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів водокористування:

водозабори поверхневих та підземних вод для систем централізованого водопостачання населених пунктів, промислових підприємств;

системи зворотного водокористування, відведення, оброблення (підготовки) та скидання шахтних, кар'єрних, дренажних вод;

системи закачування стічних вод до ізольованих підземних водоносних горизонтів;

очисні споруди, системи скидання очищених стічних вод у водні об'єкти.

9. Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні газозаправні станції зрідженого газу.

10. Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх видів.

11. Тваринництво, птахівництво та риборозведення:

тваринницькі комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), великої рогатої худоби (2 тис. голів і більше), хутрових тварин (3 тис. голів і більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше, 85 тис. бройлерів і більше);

м'ясокомбінати та інші об'єкти м'ясоперероблення;

виробництво або устаткування з перероблення та утилізації відходів тваринного походження, у тому числі птахівництва, риборозведення;

дублення шкіри.

12. Виробництво з оброблення сировини рослинного та тваринного походження, виробництво смакових речовин (пряностей і приправ), напівфабрикатів та харчових продуктів шляхом оброблення і перероблення.

13. Легка промисловість (виробництво, що передбачає фарбування та оброблення хімічними засобами).

14. Устаткування для поверхневого оброблення металів, деревини, полімерних матеріалів з використанням органічних розчинників, зокрема, для оздоблення, друку, покривання, знежирення, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичення.

15. Вирубка дерево-чагарникової рослинності (крім вирубки, пов'язаної з веденням лісового господарства) на території площею більше 0,12 гектара.

16. Нове будівництво об'єктів, ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, господарська діяльність (а також санітарні рубки лісу) в територіях та об'єктах природно-заповідного фонду та їх охоронних зонах, на територіях водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів, зон санітарної охорони".

2. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54):

1) у статті 13:

частину першу після слова "організаціями" доповнити словами "підприємствами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

друге речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення оцінки впливу визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище";

3) пункт 1 частини першої статті 15 після слів "окремого тому" доповнити словами "оцінки впливу на навколишнє природне середовище";

4) статтю 32 доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) здійснювати оцінку впливу на навколишнє природне середовище в порядку, встановленому законом".

3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

1) у статті 31:

друге речення абзацу третього частини першої викласти в такій редакції: "Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення оцінки впливу визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";

пункт 1 частини четвертої після слів "належать до IV і V категорій складності" доповнити словами "та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище";

2) абзац другий частини четвертої статті 37 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) результати оцінки впливу на навколишнє природне середовище".

4. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502):

1) У частині першій статті 9-1 Закону після слова "фонду" додати кому та слова: ", а також державній екологічній експертизі оцінки впливів спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду на навколишнє природне середовище на місцевому рівні.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище не проводиться стосовно замовників, які розпочали діяльність, що підлягає оцінці, до набрання чинності цим Законом, крім оцінки, що здійснюється відповідно до пункту "б" статті 3010 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос