Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О муниципальной страже

Проект закона Украины от 18.05.2015 № 2890
Дата рассмотрения: 02.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про муніципальну варту

Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів України визначає поняття, правові та організаційні засади діяльності муніципальної варти, її основні завдання і функції, принципи діяльності та організацію управління.

1. Муніципальна варта - це виконавчий орган в системі місцевого самоврядування, що створюється у порядку, визначеному цим Законом, з метою з забезпечення охорони публічного порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території, що перебуває під юрисдикцією рад міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також юрисдикцією сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, та утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2. Службовець муніципальної варти - це громадянин України, який перебуває на службі та займає відповідну посаду в муніципальній варті, здійснює повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням функцій покладених на варту і одержує грошове забезпечення за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Стаття 2. Основні завдання муніципальної варти

1. Основними завданнями муніципальної варти є:

забезпечення охорони публічного порядку на території юрисдикції рад міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також юрисдикції сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, у взаємодії з підрозділами поліції;

профілактика правопорушень;

інформування органів та підрозділів поліції про виявлені кримінальні правопорушення;

виконання окремих адміністративних стягнень;

охорона майна, що перебуває у комунальній власності;

надання окремих видів правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території рад міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також території сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання;

сприяння виконанню рішень рад міста обласного та /або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також рішень сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, що утворили муніципальну варту, прийнятих у межах їх повноважень з питань:

1) контролю за використанням і охороною земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;

3) охорони органів місцевого самоврядування, державних символів, символів територіальної громади та пам'яток культури міста;

4) паркування автотранспорту;

5) охорони пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

6) організації торгівлі, громадського харчування;

7) врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій;

8) забезпечення публічного порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

9) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

сприяння органам і підрозділам поліції, іншим правоохоронним органам, державним органам, які забезпечують недоторканість державного кордону та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, в реалізації ними своїх повноважень.

2. Інші завдання можуть бути покладені на муніципальну ватру виключно законом.

Стаття 3. Принципи організації та діяльності муніципальної варти

1. Організація та діяльність муніципальної варти здійснюється на принципах:

верховенства права;

законності, неупередженості та справедливості;

поваги до людини і громадянина, їх гідності, прав та свобод;

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи;

забезпечення права на невтручання у приватне життя;

забезпечення права на недоторканність права власності;

поєднання-інтересів держави, суспільства і територіальної громади;

відкритості, прозорості, оперативності та своєчасності;

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними органами, організаціями і установами, громадськими об'єднаннями, органами самоорганізації населення, громадянами;

економічної ефективності;

відповідальності, підзвітності та підконтрольності перед територіальними громадами і органами місцевого самоврядування.

2. Службовець муніципальної варти не може бути членом політичної партії та/або будь-якого добровільного об'єднання громадян, яке має ознаки політичної партії (руху, сили) та/або прямо чи опосередковано підтримувати таке утворення, надавати йому привілеї, а також сприяти політичним партіям та зазначеним об'єднанням громадян у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.

3. Втручання у діяльність муніципальної варти, крім випадків та у спосіб, що визначені законами України, заборонено.

4. У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться муніципальна варта, забороняється організація діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності.

Стаття 4. Правова основа діяльності муніципальної варти

1. Правовою основою діяльності муніципальної варти є Конституція України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також статут територіальної громади, положення про муніципальну варту, Дисциплінарний статут муніципальної варти.

Стаття 5. Створення та ліквідація муніципальної варти

1. Муніципальна варта створюється за рішенням ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також за рішенням сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання. У межах юрисдикції однієї ради, зазначеної у частині першій цієї статті може бути створена лише одна муніципальна варта.

2. Про створення муніципальної варти у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення керівництвом відповідної ради повідомляється територіальний орган поліції.

3. В місцевих друкованих засобах масової інформації публікується рішення про створення муніципальної варти та інформація про:

1) створення муніципальної варти та її організаційну структуру;

2) період та умови прийняття на службу до муніципальної варти;

3) місце розташування муніципальної варти та чергової частини (частин) муніципальної варти;

4) період та процедуру проведення конкурсу на заміщення посади керівника муніципальної варти.

4. Рішення про ліквідацію муніципальної варти може бути прийняте радою міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільською,селищною, міською радою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання з таких підстав:

1) неспроможності її утримання за рахунок коштів місцевого бюджету;

2) неналежного виконання муніципальною вартою своїх повноважень, визначених цим Законом.

5. Для прийняття відповідною радою рішення про ліквідацію муніципальної варти необхідна наявність акту (висновку) відповідної ради про неспроможність утримання муніципальної варти за рахунок коштів місцевого бюджету.

6. Для прийняття відповідною радою рішення про ліквідацію муніципальної варти у зв'язку із неналежним виконанням муніципальною вартою своїх повноважень, визначених цим Законом, необхідна наявність щорічного звіту муніципальної варти, який підтверджує цю обставину.

7. Діяльність муніципальної варти може бути тимчасово зупинена у випадку прийняття рішення Радою національної безпеки і оборони України щодо необхідності застосування невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України на території, де здійснює свою діяльність відповідна муніципальна варта.

8. У разі прийняття рішення про ліквідацію муніципальної варти, тимчасове зупинення діяльності муніципальної варти її завдання та обов'язки покладаються на відповідні органи і підрозділи поліції. Майно муніципальної варти передається в управління ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, яка прийняла рішення про її створення. Майно муніципальної варти, цивільний обіг якого обмежений, передається Міністерству внутрішніх справ України у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 6. Організаційна структура та штатна чисельність муніципальної варти

1. Структуру та штатну чисельність муніципальної варти затверджує відповідно рада міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільська, селищна, міська рада територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

2. Муніципальна варта та її підрозділи не входять до структури територіальних органів поліції.

3. До складу муніципальної варти входять: керівник, заступник керівника та службовці муніципальної варти.

4. Кількість службовців муніципальної варти визначається відповідно радою міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільською, селищною, міською радою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, за умови дотримання співвідношення: не більше 10 службовців на 10000 осіб, які постійно проживають на території юрисдикції відповідної місцевої ради.

5. У службовців муніципальної варти відсутні будь-які спеціальні звання

Стаття 7. Діяльність муніципальної варти та права і свободи людини і громадянина

1. Службовці муніципальної варти виконують свої завдання неупереджено, у точній відповідності із законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності муніципальної варти, її службовців.

2. Службовці муніципальної варти поважають гідність особи і виявляють до неї гуманне ставлення, захищають права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

3. У межах виконання своїх повноважень та чинного законодавства службовці муніципальної варти обмежують права і свободи осіб, якщо у інший спосіб не можуть бути виконані покладені на муніципальну варту завдання.

4. Службовці муніципальної варти несуть за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.

Стаття 8. Положення про муніципальну варту та Дисциплінарний статут муніципальної варти

1. Типове Положення про муніципальну варту та Типовий Дисциплінарний статут муніципальної варти, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. Положення про муніципальну варту розробляється на основі відповідного Типового положення і затверджується відповідною радою, яка прийняла рішення про її створення.

У положенні про муніципальну варту обов'язково зазначається: найменування та структура муніципальної варти; порядок призначення на посади та звільнення з посад керівника та службовців муніципальної варти; підпорядкованість, підзвітність і підконтрольність муніципальної варти та її службовців; завдання муніципальної варти; обов'язки і права муніципальної варти та гарантії діяльності її службовців; фінансування та матеріально-технічне забезпечення муніципальної варти.

3. Дисциплінарний статут муніципальної варти розробляється на основі відповідного типового положення і затверджуються відповідною радою, яка прийняла рішення про її створення.

4. Затверджені відповідною радою положення про муніципальну варту та Дисциплінарний статут муніципальної варти є публічною інформацією, яка обов'язково оприлюднюється на офіційному веб-порталі відповідної ради.

Стаття 9. Відповідальність, підзвітність і підконтрольність муніципальної варти

1. Муніципальна варта та її службовці відповідальні, підзвітні і підконтрольні територіальній громаді, відповідно раді міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільській, селищній, міській раді територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

2. В межах, визначених відповідною радою, муніципальна варта та її службовці підзвітні і підконтрольні виконавчим органам цієї ради.

3. Керівник муніципальної варти не менше одного разу на місяць проводить відкриті зустрічі з депутатами і представниками відповідної ради з метою налагодження ефективної співпраці між муніципальною вартою і населенням.

4. Кожного півріччя керівник муніципальної варти подає до відповідної ради звіт діяльності муніципальної варти. Звіт обов'язково повинен містити інформацію про кількість виявлених правопорушень, затриманих осіб, притягнених осіб до відповідальності та результати або стадії виконання завдань, покладених на муніципальну варту.

5. Керівник муніципальної варти в кінці кожного календарного року подає до відповідної ради щорічний звіт про діяльність муніципальної варти.

6. Звіт діяльності муніципальної варти розміщується на офіційному веб-порталі відповідної ради.

7. Відповідна рада уповноважена ухвалити резолюцію недовіри керівнику муніципальної варти, яка є підставою для дострокового припинення повноважень керівника муніципальної варти.

8. Резолюція недовіри керівнику муніципальної варти може бути ухвалена не раніше, ніж через три місяця після його призначення на посаду.

9. Резолюція недовіри керівнику муніципальної варти вважається ухваленою, якщо за неї проголосувало не менше трьох четвертих від складу відповідної ради. Резолюція недовіри керівнику муніципальної варти повинна бути опублікована на офіційному веб-порталі відповідної ради.

10. Повторний розгляд питання про недовіру керівнику муніципальної варти може бути проведений не раніше, ніж через один рік після попереднього розгляду питання.

11. Члени територіальної громади беруть участь у контролі за діяльністю муніципальної варти шляхом звернення до відповідної ради, оскарження діяльності або бездіяльності муніципальної варти в орган місцевого самоврядування або в суд, заслуховування звітів керівників та службовців муніципальної варти на зборах громадян та спеціальних участі в громадських об'єднаннях, які здійснюють громадський контроль за діяльністю муніципальної варти.

Стаття 10. Взаємодія муніципальної варти з підрозділами поліції

1. Муніципальна варта взаємодіє з органами і підрозділами поліції з питань:

складання та реалізації спільних планів розстановки сил і засобів патрульної служби;

проведення спільних дій щодо охорони публічного порядку, у тому числі і у місцях скупчення людей, проведення спортивних та розважальних заходів тощо;

налагодження обміну оперативною інформацією;

проведення спільних заходів щодо підготовки службовців муніципальної варти та поліції.

Стаття 11. Взаємодія муніципальної варти з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями

1. Виконавчі органи відповідно ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, що перебувають на території юрисдикції відповідної ради, яка прийняла рішення про створення муніципальної варти, зобов'язані сприяти їй у вирішенні поставлених перед нею завдань щодо участі у забезпеченні охорони публічного порядку.

2. Муніципальна варта має право залучати осіб (за їх згодою та у встановленому законом порядку) до проведення профілактичних та інших заходів із забезпеченні охорони публічного порядку. Примусове залучення громадян до співробітництва з муніципальною вартою забороняється.

3. У випадках, передбачених законом, муніципальна варта має право використовувати, як крайній захід, майно фізичних та юридичних осіб (у тому числі юридичних осіб приватного права) для виконання покладених на неї завдань.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ

Стаття 12. Територія юрисдикції муніципальної варти

Муніципальна варта здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція відповідно ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також юрисдикція сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

Стаття 13. Керівник муніципальної варти

1. Муніципальну варту очолює її керівник, який призначається на посаду за рішенням ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також за рішенням сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання на термін повноважень відповідної ради.

Керівником та заступником керівника муніципальної варти може бути призначена особа, яка:

відповідає загальним умовам вступу на службу до муніципальної варти;

має вищу освіту;

має стаж роботи не менш як п'ять років (стаж роботи відраховується з моменту здобуття особою вищої освіти).

2. Кандидат на заміщення посади керівника муніципальної варти відбирається на конкурсній основі спеціально створеною тимчасовою комісією відповідної ради.

До складу тимчасової комісії входить сім членів, чотири з яких обираються з депутатів відповідної ради, три з представників громадськості. Діяльність конкурсної комісії забезпечує відповідна рада в приміщеннях з вільним доступом представників засобів масової інформації. Тимчасова комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Будь-яке рішення тимчасової комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні комісії проголосували не менше п'яти членів комісії. Типове Положення про конкурс на посаду керівника муніципальної варти, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Керівник муніципальної варти підзвітний та відповідальний перед відповідною радою.

4. Підставами для дострокового припинення повноважень керівника муніципальної варти є:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень керівника муніципальної варти;

2) припинення громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) прийняття резолюції недовіри керівнику муніципальної варти;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення;

6) порушення присяги посадової особи муніципальної варти, грубого чи неодноразового порушення Дисциплінарного статуту муніципальної варти та/або Положення про муніципальну варту, грубого чи не однократного порушення актів відповідної ради, що прийняла рішенням про створення муніципальної варти;

7) систематичне невиконання своїх посадових обов'язків;

8) визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) якщо він не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я.

10) його смерть.

5. Повноваження керівника муніципальної варти з підстав, визначених пунктом 6 частини четвертої цієї статті, припиняються з моменту прийняття відповідно радою, рішення про припинення повноважень керівника муніципальної варти.

Розділ III
ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ

Стаття 14. Основні обов'язки службовців муніципальної варти

1. Службовці муніципальної варти у відповідності до покладених цим Законом на неї завдань виконують такі обов'язки:

1) у межах компетенції, визначеної законодавством забезпечують громадську безпеку та охорону публічного порядку на території юрисдикції відповідної ради;

2) сприяють органам і підрозділам поліції, іншим правоохоронним органам, державним органам, які забезпечують недоторканість державного кордону у виконанні ними повноважень на території юрисдикції відповідної ради;

3) у межах своїх повноважень запобігають та припиняють правопорушення. Виявляють правопорушення та повідомляють про факти їх вчинення за належністю органу, який має право на складення протоколів про адміністративні правопорушення;

4) інформують органи та підрозділи поліції про кримінальні правопорушення;

5) здійснюють прийом і реєстрацію заяв і повідомлень про адміністративні правопорушення, та відправляють ці заяви (повідомлення) за належністю;

6) здійснюють профілактику правопорушень;

7) сприяють органам і підрозділам поліції в їх діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

9) приймають невідкладні заходи щодо рятування людей, їх майна, комунального та державного майна при аваріях, катастрофах, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях;

10) охороняють комунальне майно та майно, що залишилося без нагляду;

11) надають у межах своїх повноважень та наявних можливостей:

невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без нагляду (піклування);

окремі види правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території відповідної ради;

допомогу уповноваженим органам містобудування та архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва;

12) вживають заходів щодо недопущення наруги над державними символами та символікою територіальних громад;

13) подають до територіального органу поліції інформацію про адміністративні правопорушення, необхідну для внесення до автоматизованих баз даних, здійснення профілактичного обліку правопорушників, інших необхідних для виконання завдань муніципальної варти обліків;

14) забезпечують до моменту передачі за належністю збереження знайдених, вилучених у затриманих осіб і зданих у муніципальну варту документів, речей, цінностей та іншого майна.

Стаття 15. Права службовців муніципальної варти

1. Службовці муніципальної варти для виконання поставлених перед ними цим Законом завдань мають право:

1) вимагати від осіб і посадових осіб виконання рішень відповідної ради, що прийняла рішення про створення муніципальної варти, і забезпечення реалізації яких покладається на муніципальну варту;

2) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх особу у випадках, коли є достатні підстави для підозри їх у вчиненні адміністративного або кримінального правопорушення чи з інших підстав, передбачених законом;

Службовець муніципальної варти зобов'язаний під час перевірки документів особи повідомити їй про підстави такої перевірки, а також довести до її відома вичерпний перелік положень нормативно-правових актів, на підставі яких відбувається перевірка документів особи.

4) тимчасово не більше, ніж на три години обмежувати або забороняти при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів;

5) у невідкладних випадках безоплатно користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території юрисдикції відповідної ради, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою;

6) користуватися безоплатно місцевими засобами масової інформації для надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням муніципальною вартою покладених на неї завдань;

7) вимагати від осіб додержання правопорядку, припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, додержання режиму державного кордону;

8) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби, визначені цим Законом

9) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування події для отримання доказів та розкриття злочинів;

2. Уповноважені на те посадові особи муніципальної варти мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до закону.

Стаття 16. Загальні умови застосування службовцями муніципальної варти засобів фізичного впливу та спеціальних засобів

1. Для забезпечення виконання завдань, покладених цим Законом на муніципальну варту, її службовці уповноважені застосовувати:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби:

а) гумові кийки;

б) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої дії;

в) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;

г) службових собак та службових коней.

2. Фізичний вплив та спеціальні засоби застосовуються службовцями муніципальної варти в порядку, визначеному законом про національну поліцію;

Стаття 17. Забезпечення законності в діяльності муніципальної варти

1. Повноваження муніципальної варти здійснюються в межах території юрисдикції відповідної ради, що прийняла рішення про її створення.

2. При здійсненні своїх повноважень службовці муніципальної варти повинні дотримуватися Конституції та законів України, інших нормативних актів.

3. Службовці муніципальної варти повинні поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права людини незалежно від її належності до територіальної громади, соціального, расового, національного походження, майнового та іншого стану, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

4. При здійсненні своїх повноважень службовець муніципальної варти повинен бути в однострої, мати посвідчення особи, дотримуватися службової дисципліни.

5.Звертаючись до людини, а також на вимогу будь-якої людини, службовець муніципальної варти зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з власних рук.

6. У взаємовідносинах з кожною людиною службовець муніципальної варти повинен виявляти високу культуру і такт.

7. Члени територіальної громади беруть участь у контролі за діяльністю муніципальної варти шляхом звернення до органів місцевого самоврядування, оскарження діяльності або бездіяльності муніципальної варти в орган місцевого самоврядування або в суд, заслуховування звітів керівників та службовців муніципальної варти на зборах громадян та створення спеціальних громадських об'єднань, які здійснюють громадський контроль за діяльністю муніципальної варти та в інший незаборонений законом спосіб контролю за діяльністю муніципальної варти.

8. За протиправні дії або бездіяльність службовці муніципальної варти несуть відповідальність, передбачену законом.

Розділ IV
СЛУЖБА В МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВАРТІ

Стаття 18. Особовий склад муніципальної варти

1. Особовий склад муніципальної варти складається з службовців підрозділів муніципальної варти.

2. Формування особового складу муніципальної варти здійснюється шляхом прийняття на службу в муніципальній варті громадян України на умовах та у порядку визначеному цим Законом.

3. Службовці муніципальної варти виконують свої обов'язки в однострої єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України. На однострої службовців муніципальної варти, на якому з метою ідентифікації, розбірливими літерами зазначається прізвище та ініціали службовця та розміщуються відзнаки, що відображають символіку територіальної громади (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання) і затверджуються відповідною радою.

4. Службовцям муніципальної варти видається службове посвідчення, типовий зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. На службовців муніципальної варти в частині їх правового статусу, правил призначення на посаду, проходження служби, оплати праці і соціальних гарантій, дисциплінарної відповідальності і припинення служби поширюються вимоги законів України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про службу в органах місцевого самоврядування", з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

6. За порушення вимог чинного законодавства, службовці муніципальної варти несуть відповідальність, визначену Кримінальним кодексом України, як службові особи та працівники правоохоронного органу.

Стаття 19. Прийняття на службу до муніципальної варти

1. На службу до муніципальної варти приймаються громадяни України, віком від 21 років, які мають відповідну освіту та професійну підготовку, здатні за станом здоров'я та своїми моральними якостями виконувати завдання, покладені на муніципальну варту. Кваліфікаційні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади в муніципальній варті затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. Не може бути прийнята на службу до муніципальної варти особа:

1) особа, яка має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину;

2) стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

3) яка перебувала чи перебуває на обліку в психоневрологічному закладі через психічне захворювання.

4) цивільна дієздатність якої обмежена судом або визнана судом недієздатною;

5) до якої було застосовано заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією

6) яка за рішенням суду позбавлена права займати посади в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

7) яка у разі прийняття на службу до муніципальної варти буде безпосередньо підпорядкована близькій особі.

3. Порядок прийняття на службу до муніципальної варти визначається Положенням про муніципальну варту.

Стаття 20. Проходження служби в муніципальній варті

1. Порядок та умови проходження служби в муніципальній варті регламентуються Положенням про проходження служби службовцями муніципальної варти, що затверджується відповідно радою міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільською, селищною, міською радою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

2. Особи, прийняті на службу до муніципальної варти, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби не знімаються з нього.

3. Службовцям муніципальної варти забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності).

4.Особи, прийняті на службу до муніципальної варти, за винятком осіб, які мають досвід служби правоохоронних органах, обов'язково направляються для проходження спеціальної професійної підготовки або для підвищення кваліфікації, яка здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

5. Час перебування службовця на службі в муніципальній варті зараховується до його загального і безперервного трудового стажу.

6. Службовці муніципальної варти зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

7. Службовці муніципальної варти можуть бути звільнені керівником муніципальної варти зі служби за наявності підстав:

1) звернення з особистою заявою до керівника муніципальної варти із заявою про звільнення;

2) припинення громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення;

5) порушення присяги службовця муніципальної варти, грубого чи неодноразового порушення Дисциплінарного статуту муніципальної варти та/або Положення про муніципальну варту, грубого чи не однократного порушення актів відповідної ради, що прийняла рішенням про створення муніципальної варти;

7) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8) його смерті.

7. У разі неналежного виконання своїх службових обов'язків чи звинувачення у вчинені дисциплінарного проступку, адміністративного правопорушення або злочину службовець муніципальної варти може бути відсторонений від виконання обов'язків, на термін, необхідний для проведення службового розслідування, але не більше ніж на три місяці.

8. Службовець муніципальної варти звільнений із служби має право оскаржити своє звільнення в суді.

Стаття 21. Присяга службовців муніципальної варти

1. Громадянин України, який вперше приймається на службу до муніципальної варти, у день прийняття відповідного рішення складає Присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки".

2. Службовець муніципальної варти, який вперше приймається на службу до муніципальної варти, вважається таким, що вступив на посаду, з моменту складення Присяги.

3. Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги

4.Особа, яка відмовилася від складення Присяги, вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.

Стаття 22. Оплата праці службовців муніципальної варти

Рада міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільська, селищна, міська рада територіальної громади, утворена внаслідок добровільного об'єднання визначає умови оплати праці службовців муніципальної варти з урахуванням місцевих потреб та можливостей відповідного місцевого бюджету виходячи з необхідності забезпечення добору висококваліфікованих службовців.

Службовцям муніципальної варти надається щорічна відпустка тривалістю 24 дні, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки.

Стаття 23. Професійна підготовка службовців муніципальної варти

1. З особою, яка вперше влаштовується на службу в муніципальну варту та немає досвіду служби в органах внутрішніх справ України, інших правоохоронних органах, головою ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також головою сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання підписується трудовий договір строком не більше, ніж на шість місяців. Початкова (первинна) підготовка такої особи здійснюється не більше шести місяців.

2. Після проходження початкової (первинної) підготовки службовець муніципальної варти складає іспит, який проводить екзаменаційна комісія, створена відповідно радою міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також сільською, селищною, міською радою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

До складу екзаменаційної комісії входить сім членів, чотири з яких обираються з депутатів місцевої ради, три з представників громадськості.

З службовцем муніципальної варти, що склав іспит укладається головою міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також головою сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання безстроковий трудовий договір.

4. Мінімальний обсяг програми початкової (первинної) підготовки службовців муніципальної варти та відповідну навчальну базу визначає Кабінет Міністрів України.

Розділ V
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ

Стаття 24. Фінансування діяльності муніципальної варти

1. Фінансування діяльності муніципальної варти здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Стаття 25. Формування матеріально-технічної бази муніципальної варти

1. Матеріально-технічна база муніципальної варти формується відповідно до рішень ради міста обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також рішень сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

2. Норми матеріально-технічного забезпечення муніципальної варти встановлюються відповідною радою.

3. Матеріально-технічне забезпечення муніципальної варти може здійснюватись також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української PCP, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1) назву та частину першу статті 1857 після слів "працівника міліції" доповнити словами "службовця муніципальної варти";

2) пункт 5 частини першої статті 213 після слів "органами внутрішніх справ, " доповнити словами "муніципальною вартою";

3) частину другу статті 214 після слів "органи внутрішніх справ, " доповнити словами "муніципальна варта";

4) пункт перший частини першої статті 255 після першого абзацу доповнити абзацом:

"муніципальної варти (статті 92, 150, 151, 152, 152-1, 153, 154, 159, 160, 175-1, 176, 177, 178, 180, 180-1, 181, 182)";

частину четверту після слів "адміністрацій історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій" доповнити словами "працівники муніципальної варти", а також після слів "можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції" доповнити словами "муніципальної варти";

частину п'яту після слів "і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, " доповнити словами "муніципальної варти", а також після слів "можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції" доповнити словами "муніципальної варти";

в частині шостій слова "або в міліцію" замінити словами ", в поліцію або в муніципальну варту";

5) доповнити Кодекс статтею 222-3 такого змісту:

"Стаття 222-3. Муніципальна варта

Муніципальна варта розглядає справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини (стаття 92); про порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (стаття 150); про самоправне зайняття жилого приміщення (стаття 151); про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (стаття 152); про порушення правил паркування транспортних засобів (стаття 152-1); про знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (стаття 153); про порушення правил тримання собак і котів (стаття 154); про порушення правил торгівлі на ринках (стаття 159); про торгівлю з рук у невстановлених місцях (стаття 160); про куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (стаття 175-1); про виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (стаття 176); про придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення (стаття 177); про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді (стаття 178); про доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (стаття 180); про порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування (стаття 180-1); про азартні ігри, ворожіння в громадських місцях (стаття 181); про порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182).

Від імені муніципальної варти розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені в частині першій статті 222-3, і накладати адміністративні стягнення мають право керівник муніципальної варти та його заступники."

2) У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 24, ст.170 із наступними змінами) внести такі зміни:

1) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

3. За рішенням міської (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя) ради, місцевої ради об'єднаної територіальної громади, може створюватись муніципальна варта, правовий статус якої визначається законом;

2) статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:

3. Міська рада (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя), а також сільська, селищна, міська рада територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання, на пленарному засідання приймає відповідно до закону рішення про утворення муніципальної варти та призначає за поданням тимчасової комісії її керівника.

3) у пункті "а" частини першої статті 38:

у підпункті 1 слова "міліції" замінити словами "муніципальної варти";

підпункт 2 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "муніципальної варти";

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4) протягом двох місяців з дня набрання чинності закону прийняти Типове Положення про муніципальну варту та Типовий Дисциплінарний статут муніципальної варти.

____________

Опрос