Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно соблюдения конституционных прав участников уголовного производства и других граждан в части сбора и фиксации доказательств, процесса доказывания и проведения следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных) действий)

Проект закона Украины от 15.05.2015 № 2872
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо додержання конституційних прав учасників кримінального провадження та інших громадян в частині збирання та фіксації доказів, процесу доказування та проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) такі зміни:

1. Статтю 97 викласти в новій редакції такого змісту:

"1. Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

2. Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело яких невідоме. Якщо показання свідка базуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані.

3. Суд може визнати доказами показання з чужих слів, якщо сторони погоджуються визнати їх доказами.

4. Не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу стосовно пояснень осіб, наданих їм під час кримінального провадження.".

2. Доповнити новою статтею 222-1 такого змісту:

"Стаття 222-1. Відновлення матеріалів досудового розслідування

1. Відновлення втрачених матеріалів досудового розслідування здійснюється за рішенням прокурора, керівника органів досудового розслідування, а в разі втрати матеріалів досудового розслідування в суді - за постановою або ухвалою слідчого судді, суду, виконання яких покладається на прокурора, керівника органів досудового розслідування.

2. Відновлення втрачених матеріалів досудового розслідування здійснюється за їх копіями, що збереглися, і які можуть бути доказами в порядку та на умовах, визначених главою 4 цього Кодексу, а в разі неможливості отримати копії матеріалів досудового розслідування, що відповідають вимогам глави 4 цього Кодексу, шляхом проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.

3. Строки досудового розслідування та тримання під вартою при відновленні матеріалів досудового розслідування обчислюються в порядку, встановленому статтями 219 та 197 цього Кодексу.

4. Якщо за втраченими матеріалами досудового розслідування закінчилися граничні строки тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений підлягають негайному звільненню з-під варти.".

3. Доповнити новою статтею 224-1 такого змісту:

"Стаття 224-1. Протокол допиту свідка

Про допит свідка складається протокол з додержанням правил, зазначених у статті 104 цього Кодексу:

1) в протоколі допиту вказуються: прізвище, ім'я та по батькові свідка, його вік, громадянство, національність, освіта, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, а також відомості про його стосунки з обвинуваченим і потерпілим;

2) у протоколі зазначається, що свідкові роз'яснені його права, обов'язки і відповідальність за відмову давати показання і за дачу завідомо неправдивих показань. Показання свідка та відповіді на поставлені йому запитання викладаються в першій особі і по можливості дослівно;

3) свідкові, коли він про це просить, може бути надана можливість особисто написати свої показання в присутності слідчого, про що зазначається в протоколі;

4) по закінченні допиту слідчий пред'являє свідкові протокол для прочитання. За проханням свідка протокол може бути йому прочитаний слідчим;

5) свідок і особи, які були присутні при допиті, мають право просити про внесення доповнень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки заносяться слідчим до протоколу;

6) протокол підписують свідок, слідчий і особи, що були присутні при допиті. Якщо протокол написаний на декількох сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо.".

4. У статті 225:

- абзаци другий і третій частини першої виключити;

- частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Суд під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, який допитувався відповідно до правил цієї статті, а у випадках, якщо такий допит проведений за відсутності підозрюваного або сторони захисту, зобов'язаний це зробити.".

5. У статті 232:

- пункт 5 частини першої виключити;

- частину другу викласти у такій редакції:

"2. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим суддею за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження.

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування не може бути прийняте, якщо проти цього заперечує підозрюваний та/або потерпілий.";

- абзац другий частини четвертої виключити;

- частину одинадцяту статті виключити.

6. Частину третю статті 233 викласти в такій редакції:

"3. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, яка обґрунтовано підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, виключно у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після проникнення до житла чи іншого володіння особи і до початку проведення обшуку звернутися з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи, яка обґрунтовано підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя невідкладно впродовж двох годин з моменту звернення розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, правомірність такого проникнення та чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Якщо слідчий суддя під час розгляду клопотання про обшук встановить неправомірність такого проникнення, він зобов'язаний ухвалити рішення щодо поновлення порушених прав незаконними діями суб'єктами проникнення.

Якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, будь-які докази, що отримані в результаті проникнення до житла чи іншого володіння особи є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Порушені права і свободи людини щодо якої було застосовано положення абзацу першого частини 3 цієї статті повинні бути негайно поновлені.".

7. Доповнити частину п'яту підпунктами 1-1 та 1-2 в наступній редакції:

"1-1) житло чи інше володіння належить чи є у користуванні особи, яка обґрунтовано підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення;

1-2) особа, яка обґрунтовано підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення переховується від переслідування та/або переховує речові докази по справі у житлі чи іншому володінні, що належить іншій фізичній та/або юридичній особі;".

8. Пункт 1 частини другої статті 235 викласти в такій редакції:

"1) строк дії ухвали, який не може перевищувати трьох днів з дня постановлення ухвали;".

9. Перше речення частини третьої статті 236 викласти в такій редакції:

"3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - уповноваженому представнику житлово-експлуатаційної організації, яка обслуговує вказане житло чи володіння, чи органу місцевого самоврядування, на території якого розташовано вказане житло чи інше володіння, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.".

10. Доповнити абзацом другим частину першу статті 246 в наступній редакції:

"Негласні слідчі (розшукові) дії, здійснюються лише на підставі ухвали слідчого судді, постановленої з дотриманням вимог Глави 29 цього Кодексу.".

11. Доповнити частиною шостою статтю 248 в наступній редакції:

"6. Виключно у виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами I, II, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України за мотивованим клопотанням прокурора, слідчого за погодженням із прокурором, слідчий суддя зобов'язаний невідкладно впродовж, але не більше двох годин з моменту звернення, розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та постановити ухвалу.".

12. Доповнити частину першу статті 249 після слів "два місяці" словами "з моменту її ухвалення, а в окремих випадках, чітко визначеного в ухвалі суду, періоду часу на який надається такий дозвіл".

29. Статтю 250 виключити.

30. У статті 255:

- частину третю викласти в такій редакції:

"3. Прокурор зобов'язаний невідкладно повернути речі і документи, отримані в результаті проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій і які не використовуються в якості доказів у кримінальному провадженні, їх власникам чи володільцям до закінчення досудового слідства, а в разі їх смерті - спадкоємцям, визначених законодавством.";

- у частинах четвертій та п'ятій слова "речей та документів" виключити.

31. У пункті 3 частими першої статті 267 слова "та вилучення" виключити.

32. Статтю 274 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос