Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения дополнительных гарантий прав участников уголовного производства на справедливый суд)

Проект закона Украины от 15.05.2015 № 2871
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) такі зміни:

1. Доповнити статтею 20-1 Главу 2 Розділ 1 в наступній редакції:

"Стаття 20-1. Незалежність суддів та підкореність їх лише закону

Судді, народні засідателі, присяжні при здійсненні правосуддя є незалежними і підкоряються тільки закону.

Судді, народні засідателі, присяжні ухвалюють рішення у кримінальних провадженнях на підставі закону та в умовах, що виключають сторонній вплив на них.".

2. У статті 81:

- у частині першій:

слова "розглядає цей же склад суду" замінити словами "розглядає голова цього суду або виконуючий обов'язки голови цього суду, в разі його фізичної відсутності на роботі.";

- доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту:

"В разі, якщо відвід заявляється голові суду або виконувачу обов'язків голови суду, відвід розглядає суддя суду вищої юрисдикції.";

- частину четверту виключити.

- доповнити статтю 81 частинами п'ятою, шостою та сьомою наступного змісту:

"5. У разі заявлення самовідводу слідчим суддею або суддею, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення самовідводу одним, кількома або всіма суддями, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

6. При розгляді самовідводу має бути вислухана особа, яка заявила самовідвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Питання про самовідвід вирішується в нарадчій кімнаті та оформляється мотивованою ухвалою слідчого судді, судді (суду). Заява про самовідвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

7. Ухвали про відвід (самовідвід) слідчого судді, судді, присяжного, прокурора, слідчого, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря приєднується до матеріалів провадження та вноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень.".

3. Пункт 3 частини третьої та частину четверту статті 314 виключити.

4. У частині третій статті 318 речення "У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятись поза межами приміщення суду" виключити.

5. У статті 319:

- у частині першій слова "крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті та статтею 320 цього Кодексу" виключити;

- частину другу виключити.

6. Статтю 320 виключити.

7. Частину другу статті 336 викласти в такій редакції:

"2. Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. Суд не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений чи/або потерпілий, якщо обвинувачений чи/або потерпілий проти цього заперечує.".

8. Статтю 339 виключити.

9. У статті 341:

- у частині першій слова "або висунути додаткове обвинувачення," виключити;

- у частині другій слова ", клопотання про висунення додаткового обвинувачення" виключити.

10. Статтю 366 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Нарадча кімната - це окреме, спеціально обладнане для запобігання прослуховуванню та відео спостереженню приміщення суду, в якому відсутні засоби зв'язку, у т.ч. телефонного, факсимільного, стільникового, електронного, та до якого запроваджена спеціальна система пропуску осіб та обліку часу їх перебування.".

11. Частини першу та другу статті 367 викласти в такій редакції:

"1. Під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, а також заходити до неї, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд. Суддям, які перебувають в нарадчій кімнаті, забороняється при собі мати засоби зв'язку.

2. Суд вправі перервати нараду лише для відпочинку з настанням нічного часу. Під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні, а також з іншими особами щодо обставин справи, яку вони вирішують в нарадчій кімнаті.".

12. У статті 375

- частину третю викласти в новій редакції:

"3. Кожен суддя з колегії суддів при наявності колізії позицій суддів зі складу судової колегії при відповіді на правові питання, що вирішуються під час прийняття судового рішення або якщо він та/або вони залишилися в меншості та незгодні з рішенням при голосуванні, зобов'язаний викласти окрему думку письмово.

Окрема думка судді - це обов'язковий процесуальний акт викладення думки судді, який залишився в меншості під час ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні, в якому відображаються, крім загальних офіційних процесуальних реквізитів, суть питання, при вирішенні якого вона виявилася, та її мотивування суддею.".

- доповнити статтю 375 частинами: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в наступній редакції:

"4. Окрема думка судді оголошується в судовому засіданні після оголошення судового рішення та її копія надається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та приєднується до матеріалів провадження.

5. Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не володіють державною мовою, то після проголошення окремої думки судді, перекладач роз'яснює їм її зміст. Копія окремої думки судді оформлена рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому.

6. Копія окремої думки судді не пізніше наступного дня після оголошення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

7. Окрема думка судді заноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень разом з рішенням, стосовно якого вона складена і є відкритою для ознайомлення.

8. Якщо окрема думка щодо рішення суду складається головуючим колегією суддів, обов'язок скласти належним чином мотивоване рішення, відповідно до прийнятих іншими суддями рішень, з нього знімається. Текст судового рішення повинен скласти інший суддя з колегії суддів, які розглядали матеріали кримінального провадження.

9. Окрема думка судді підлягає обов'язковій оцінці службовими особами органів прокуратури вищого рівня: Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняними до них прокурорами, їх заступниками, незалежно від їх участі в судовому провадженні та є обов'язковою підставою для оскарження судового рішення на предмет перевірки його законності судом вищого рівня під час провадження з перегляду судових рішень.

10. Засвідчена копія окремої думки судді надається за письмовим клопотанням захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників.

11. Колегія суддів апеляційного чи касаційного суду, чи Верховного Суду України після вивчення та оцінки доводів скарг та окремої думки судді своєю ухвалою повинна прийняти наступні рішення:

1) за наявності викладених суддею в окремій думці обставин, які істотно вплинули на правильність судового рішення та призвели до неправильного застосування кримінального закону - змінити вирок, не погіршуючи становища засудженого, а за наявності доводів про істотне порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України та/або Кримінального кодексу України - скасувати вирок і повернути справу на новий судовий розгляд;

2) якщо зазначені в окремій думці судді обґрунтування не знайдуть свого підтвердження - залишити вирок без змін.

12. Окрема думка судді разом з рішенням суду, супровідним листом за підписом голови суду або його заступника, не пізніше як на наступний робочий день після її проголошення, надсилається службовим особам органів прокуратури вищого рівня: Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняним до них прокурорам, їх заступникам, незалежно від їх участі в судовому провадженні, Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України для узагальнення та прийняття рішення в межах компетенції.".

13. Частину четверту статті 391 викласти в новій редакції наступного змісту:

"4. Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему думку, яка оголошується в судовому засіданні, та надається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку і з дотриманням вимог встановлених цим Кодексом.".

14. Пункт 1 частини першої статті 409 викласти в такій редакції:

"1) неповнота або однобічність судового розгляду;".

15. Статтю 410 викласти з новою назвою та в новій редакції:

"1. Неповним або однобічним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо:

1) не були допитані певні особи, не були витребувані і досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування обставин, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення;

2) не були досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на новий судовий розгляд, за винятком випадків, коли дослідити їх було неможливо;

3) необхідність дослідження тієї чи іншої підстави випливає з нових відомостей, встановлених при розгляді справи в суді апеляційної інстанції;

4) не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу засудженого чи виправданого.".

16. У частині другій статті 412:

- пункт 4 викласти в новій редакції:

"4) порушено право підозрюваного, обвинуваченого на захист;";

- доповнити новими пунктами 8, 9, 10, 11, 12 такого змісту:

"8) розслідування кримінального провадження провадила особа, яка підлягає відводу;

9) вирок, постанову не підписано будь-ким із суддів;

10) судове рішення суду ґрунтується на доказах, які отримані з порушенням прав людини і основоположних свобод, вказаних в статті 87 цього Кодексу та/або на доказах, які не були досліджені в судовому засіданні;

11) порушено право підозрюваного, обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача;

12) порушена таємниця нарадчої кімнати.".

17. У частині першій статті 415:

- пункт 1 доповнити цифрами: 8, 9, 10, 11, 12 та викласти в новій редакції:

"1) встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 частини другої статті 412 цього Кодексу".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос