Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно снятия регуляторных барьеров для развития сети индустриальных парков в Украине)

Проект закона Украины от 14.05.2015 № 2844
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 1 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "ініціаторів створення індустріальних парків";

у пункті 3 слова "промислового виробництва" замінити словами "переробної промисловості";

у пункті 7 слова "із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами ", що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами";

пункт 8 після слів "набув право на земельну ділянку" доповнити словами "та/або інший об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна".

2) у статті 11:

частину п'яту після слів "передаватися учасникам індустріального парку" доповнити словами "та/або керуючій компанії";

частину шосту після слів "відповідно до земельного законодавства України" доповнити словами "без попереднього погодження з орендодавцем.";

3) у статті 14:

у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

частину третю після слів "уповноважений державний орган" доповнити словами "через власний офіційний веб-сайт.";

частину п'яту викласти у наступній редакції:

"5. Для надання державної підтримки, передбаченої діючим законодавством, уповноважений державний орган створює, веде та розміщує на власному веб-сайті Перелік пілотних індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки. Індустріальний парк може бути внесений до Переліку пілотних індустріальних парків за умови, що на момент внесення у його межах відсутній цілісний майновий комплекс, який дозволяє здійснювати виробництво продукції.";

в частині шостій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

4) у статті 15:

у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

в пункті першому частини першої слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

5) у статті 16:

у назві статті слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

в частині першій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

частину другу та третю викласти в наступній редакції:

"2. Рішення про відмову у включенні індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питання включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків.

3. Прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При прийнятті рішення враховуються такі критерії:

1) доступність трудових ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;

2) наявність та/або можливість залучення ініціатором створення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для розвитку індустріального парку згідно з Концепцією;

3) підтримка індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

4) очікувані результати функціонування індустріального парку згідно з Концепцією (щодо залучення інвестицій, створення робочих місць, експорту продукції тощо);

5) наявність меморандумів про наміри та/або договорів з потенційними учасниками індустріального парку."

в частині четвертій слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

частину п'яту викласти в наступній редакції:

"5. Уповноважений державний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Переліку пілотних індустріальних парків письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку.".

6) в статті 17:

пункт 7 частини першої викласти в наступній редакції:

"7) інформація щодо орієнтовних сумарних обсягів споживання енергоресурсів, води тощо, а також необхідної транспортної інфраструктури та плану забезпечення цими ресурсами індустріального парку;";

додати нову частину третю такого змісту:

"3. Суб'єкти господарювання у сфері центрального водопостачання та водовідведення, електроенергетики та ринку природного газу зобов'язані надавати необхідну інформацію про наявність ресурсів для створення індустріального парку на запит ініціатора створення індустріального парку відповідно до законодавства.";

7) в частині третій статті 18 слова "за погодженням з орендодавцем" замінити словами "самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні";

8) в частині четвертій статті 21 слова "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "уповноваженим державним органом";

9) в пункті 12 частини першої статті 22 слова ", але не пізніше дня підписання" замінити словами "з дати підписання";

10) в статті 24:

в частині першій:

слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";

в частині другій:

слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";

11) частину першу статті 25 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9) передавати керуючій компанії або учасникам в оренду (суборенду) об'єкти (частини об'єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку.";

12) в статті 26:

частину першу:

доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21) передавати учасникам в оренду (суборенду) об'єкти (частини об'єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку;";

доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об'єктів виробничого призначення, інших об'єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, підприємствами, установами та організаціями.";

в пункті 5 частини другої слова "самостійно або за дорученням" замінити словами "за дорученням ініціатора створення,";

13) в статті 27:

в частині першій:

в пункті 4 слово "Реєстр" замінити словами "Перелік пілотних";

в пункті 8 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";

в частині третій слова "державної політики у сфері інвестиційної діяльності" замінити словами "та реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності і управління національними проектами.";

в частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "уповноваженим державним органом";

14) в статті 29:

пункт 2 частини першої після слів "набуття права на земельну ділянку" доповнити словами "на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на інший об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна";

в частині третій:

слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";

15) в статті 31:

частину першу після слів "припинення прав на земельну ділянку" доповнити словами "та/або на всі інші об'єкти (частини об'єктів) нерухомого майна";

в частині третій:

слово "Реєстру" замінити словами "Переліку пілотних";

слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи";

16) в пункті 1 частини першої статті 37 слова "одного року" замінити словами "двох років".

2. В статті 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3 - 4, ст. 27):

додати нову частину сьому наступного змісту:

"7. Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем.";

Частини сьому - десяту вважати відповідно частинами восьмою та одинадцятою;

додати нову частину одинадцяту наступного змісту:

"11. Керуюча компанія індустріального парку звільняється від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, строком на 3 роки з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором та керуючою компанією.".

Частини одинадцяту вважати частиною дванадцятою.

3. Статтю 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46 - 47, ст. 280) доповнити новою частиною дев'ятою наступного змісту:

"Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку то така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос