Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений еврорегионального сотрудничества

Проект закона Украины от 06.05.2015 № 2787
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 211 такого змісту:

"211) схвалення угод про об'єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;";

2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 151 такого змісту:

"151) схвалення угод про об'єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;".

2. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499; 2010 р., N 12, ст. 116; 2014 р., N 4, ст. 61):

1) у статті 1:

доповнити статтю після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"об'єднання єврорегіонального співробітництва - орган транскордонного співробітництва, який утворюється як юридична особа відповідно до національного законодавства держави, на території якої він розміщений, з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

2) частину другу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"шляхом створення об'єднання єврорегіонального співробітництва та інших органів транскордонного співробітництва.";

3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, за участю Міністерства закордонних справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, відповідно до повноважень, визначених законом та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";

4) у статті 7:

доповнити статтю після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"утворюють органи транскордонного співробітництва;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до закону та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";

5) статтю 8 доповнити частиною такого змісту:

"Угоди про транскордонне співробітництво підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, та Міністерством закордонних справ України.";

6) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:

"Об'єднання єврорегіонального співробітництва як орган транскордонного співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави, на території якої він розміщений.";

7) доповнити Закон статтями 91 - 94 такого змісту:

"Стаття 91. Об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва утворюється в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками, членами, пов'язаними з ними особами та іншими особами.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва мають право провадити господарську діяльність без мети одержання прибутку, що спрямована на досягнення їх статутних цілей.

Основною діяльністю об'єднання єврорегіонального співробітництва є:

розроблення та реалізація спільних проектів (програм) транскордонного співробітництва;

надання правової допомоги, освітніх, соціальних та інших послуг суб'єктам та учасникам транскордонного співробітництва.

Функції об'єднання єврорегіонального співробітництва визначаються статутом такого об'єднання.

Засновниками та/або членами об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів, місцеві органи виконавчої влади та відповідні органи місцевої влади держав? членів Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з національним законодавством.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва може мати, крім засновників, інших членів, що вступили до такого об'єднання єврорегіонального співробітництва в порядку, встановленому законом та його статутом.

Територіальні громади в особі їх представницьких органів, місцеві органи виконавчої влади можуть бути засновниками та/або членами об'єднання єврорегіонального співробітництва на території держави - члена Ради Європи.

Стаття 92. Утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва на території України

Суб'єкти транскордонного співробітництва, які планують утворити об'єднання єврорегіонального співробітництва, готують проекти угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва та статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва.

В угоді про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва визначається перелік засновників об'єднання єврорегіонального співробітництва, мета його утворення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, зобов'язання засновників щодо дій, пов'язаних з утворенням об'єднання, а також коштів та іншого майна, які передаються засновниками об'єднання на момент його утворення.

Статут об'єднання єврорегіонального співробітництва повинен містити:

1) найменування об'єднання єврорегіонального співробітництва;

2) місцезнаходження об'єднання єврорегіонального співробітництва;

3) мету та види діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва;

4) органи управління об'єднання єврорегіонального співробітництва, їх склад, компетенцію, порядок діяльності;

5) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління об'єднання єврорегіонального співробітництва, їх заміщення, зупинення, припинення (відкликання) їх повноважень;

6) порядок внесення змін до статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва;

7) джерела надходжень і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання єврорегіонального співробітництва, порядок здійснення контролю і ведення звітності об'єднання єврорегіонального співробітництва;

8) підстави та порядок припинення об'єднання єврорегіонального співробітництва, у тому числі вирішення майнових питань у разі його ліквідації.

Статут об'єднання єврорегіонального співробітництва повинен містити також умови та порядок прийняття членів об'єднання єврорегіонального співробітництва, права та обов'язки засновників та членів, а також умови та порядок їх виходу з об'єднання єврорегіонального співробітництва.

Угоду про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, статут складають державною мовою та мовою іншої сторони (сторін), якщо інше не передбачено угодою про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва. Всі тексти зазначених документів мають однакову юридичну силу.

Повноважний представник суб'єктів транскордонного співробітництва, які планують утворити об'єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту надходження проводить їх перевірку на відповідність міжнародним зобов'язанням України у сфері транскордонного співробітництва та погоджує утворення об'єднання чи відмовляє в погодженні із зазначенням підстав відмови.

Погоджена угода про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва підписується в установленому порядку та схвалюється на пленарному засіданні місцевої ради, на якому рада приймає рішення про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва і затверджує його статут.

Державна реєстрація об'єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Типову угоду про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва та типовий статут затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 93. Участь суб'єктів транскордонного співробітництва в об'єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держави - члена Ради Європи

Суб'єкти, визначені в частині сьомій статті 91 цього Закону, можуть бути засновниками об'єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держав - членів Ради Європи, за умови погодження проектів угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва та статуту відповідно до частини шостої статті 92 цього Закону.

Суб'єкти, визначені в частині сьомій статті 91 цього Закону, можуть бути членами об'єднання єврорегіонального співробітництва, що утворено на території держав - членів Ради Європи, за умови погодження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, та Міністерством закордонних справ України участі таких суб'єктів у зазначеному об'єднанні.

Стаття 94. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва провадить свою діяльність на основі коштів та іншого майна, переданих йому засновниками та членами.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва має власний кошторис, який затверджується на кожен наступний рік відповідним органом управління об'єднання єврорегіонального співробітництва.

Джерелами надходжень до кошторису об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об'єднання;

дотації або субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів;

кошти або майно, які надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги;

кошти від провадження його основної діяльності;

пасивні доходи.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва сплачують податки та збори відповідно до положень Податкового кодексу України для неприбуткових установ та організацій.

У разі ліквідації об'єднання єврорегіонального співробітництва його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів підлягають розподілу між його засновниками та членами у порядку, визначеному статутом такого об'єднання.";

8) статтю 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб'єктів транскордонного співробітництва в об'єднанні єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, установлених законодавством України або міжнародним договором України;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

3. Текст Закону України "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 73) після слова і цифри "Протоколу N 3" доповнити словами ", із заявою такого змісту:

"Україна заявляє, що Протокол N 3 до Європейської рамкової конвенції застосовуватиметься до суб'єктів транскордонного співробітництва, визначених Законом України "Про транскордонне співробітництво".

Міністерству закордонних справ України повідомити Генеральному секретареві Ради Європи про заяву, зроблену на виконання пункту 1 статті 16 Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС).".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос