Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об облигациях, обеспеченных обособленными активами

Проект закона Украины от 06.05.2015 № 2784
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про облігації, забезпечені відокремленими активами

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування закону

Цей Закон визначає правові засади емісії та обігу облігацій, забезпечених відокремленими активами, а також вимоги до їх забезпечувального покриття.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) облігації, забезпечені відокремленими активами (забезпечені облігації) - іменні боргові емісійні цінні папери, які розміщуються у бездокументарній формі існування, за якими виконання зобов'язань забезпечене активами в складі забезпечувального покриття у порядку, встановленому цим Законом;

2) спеціалізована установа - установа, призначенням якої є захист прав власників забезпечених облігацій через відокремлення активів від інших активів оригінатора для їх включення до складу забезпечувального покриття випуску забезпечених облігацій;

3) емітент - спеціалізована установа, яка здійснює емісію забезпечених облігацій відповідно до вимог, встановлених законодавством України про цінні папери з особливостями, встановленими цим Законом;

4) оригінатор - юридична особа, яка продає активи та/або відступає права вимоги за активами на користь спеціалізованої установи для їх включення до забезпечувального покриття;

5) забезпечувальне покриття - сукупність активів, відокремлених від іншого майна оригінатора, які відповідають вимогам цього Закону та які забезпечують виконання емітентом зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій;

6) розпорядник - фінансова установа, на яку покладено забезпечення діяльності спеціалізованої установи, що здійснює випуск субстандартних облігацій, включаючи ведення реєстру забезпечувального покриття, здійснення розподілу грошових коштів з ескроу рахунку тощо;

7) обслуговуюча установа - фінансова установа, яка надає послуги з обслуговування активів, включених до забезпечувального покриття забезпечених облігацій;

8) резервна обслуговуюча установа - фінансова установа, яка надає послуги з обслуговування активів, включених до забезпечувального покриття, в разі неспроможності обслуговуючої установи надавати такі послуги, та здійснює інші дії, передбачені проспектом емісії забезпечених облігацій;

9) власники забезпечених облігацій - юридичні або фізичні особи, які набули право власності на забезпечені облігації;

10) управитель забезпечувального покриття (управитель) - юридична особа, яка здійснює управління забезпечувальним покриттям в інтересах власників забезпечених облігацій;

11) аудитор - аудиторська фірма, яка здійснює аудит забезпечувального покриття по процедурах, передбачених цим Законом та проспектом емісії забезпечених облігацій;

12) активи:

- матеріальні активи - рухоме та нерухоме майно, яке відноситься до основних (не поточних) засобів, у тому числі, яке було отримане оригінатором у власність в результаті звернення стягнення, та яке підлягає подальшому продажу в порядку визначеному в проспекті емісії;

- фінансові активи - права вимоги в національній та іноземній валюті за кредитними договорами, права грошової вимоги за договорами, набутими при здійсненні факторингових операцій;

- доходні активи - права на отримання доходів, що виникають на підставі договорів, включаючи права орендодавця рухомого та нерухомого майна на отримання орендних та інших платежів;

13) номінальний рахунок - різновид поточного рахунку спеціалізованої установи, відкритий в банку для розрахунків з власниками стандартних облігацій;

14) ескроу рахунок - рахунок, який відкривається розпорядником як ескроу-агентом в банку для здійснення розрахунків, визначених цим Законом та проспектом емісії субстандартних облігацій. Надходження та списання коштів з ескроу рахунку не включаються до доходів та витрат ескроу-агента.

Стаття 3. Види забезпечених облігацій

Види забезпечених облігацій:

- стандартні облігації - забезпечені облігації, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з якісних фінансових активів, та які засвідчують право власників забезпечених облігацій на отримання від емітента номінальної вартості таких облігацій та грошового доходу. Такі фінансові активи тимчасово відступаються емітенту оригінатором з зобов'язанням їх зворотного викупу;

- субстандартні облігації - забезпечені облігації, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з матеріальних активів, фінансових та доходних активів без визначення критеріїв якості та стану розрахунків за ними, та які засвідчують право власників забезпечених облігацій на отримання від емітента номінальної вартості таких облігацій, у порядку, встановленому цим Законом. Такі активи продаються/відступаються оригінатором емітенту без зобов'язання їх зворотного викупу.

Забезпечені облігації випускаються в національній валюті. Умовами проспекту емісії може бути передбачена індексація номіналу та/або доходу всього випуску облігацій або його окремих серій. Проспектом емісії може бути передбачено виплата номінальної вартості облігацій в дату їх погашення або частинами протягом обігу облігацій.

Стаття 4. Загальні умови емісії та виконання зобов'язань за забезпеченими облігаціями

1. Державну реєстрацію випусків і проспектів емісії забезпечених облігацій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дані щодо реєстрації випусків і проспектів емісії забезпечених облігацій вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2. Емісія забезпечених облігацій здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Умови розміщення забезпечених облігацій та вимоги до їх забезпечувального покриття визначаються цим Законом і проспектом емісії. Після розміщення забезпечених облігацій зміни до проспекту емісії можуть вноситися за погодженням з управителем в порядку, встановленому законодавством про цінні папери. Після розміщення субстандартних облігацій, зміни до проспекту емісії можуть вноситися лише в частині подовження строку їх обігу.

4. Емісія забезпечених облігацій може здійснюватися шляхом як відкритого (публічного) розміщення, так і закритого (приватного розміщення), на фондових біржах чи поза ними.

Проспект емісії забезпечених облігацій, що пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, підлягає опублікуванню у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення забезпечених облігацій.

Проспект емісії забезпечених облігацій, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення, підлягає опублікуванню у випадках та порядку, визначеному законодавством про цінні папери.

5. На момент реєстрації випуску забезпечених облігацій, емітент зобов'язаний сформувати забезпечувальне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом та проспектом емісії.

6. Обіг забезпечених облігацій, облік та перехід прав власності на них, а також реалізація прав за ними, здійснюються відповідно до вимог, встановлених законодавством про цінні папери та депозитарну систему України.

7. Виконання зобов'язань за забезпеченими облігаціями здійснюється в порядку та у строки, визначені в проспекті емісії.

8. Емітент може за власною ініціативою здійснити дострокове погашення стандартних облігацій, у разі, якщо це передбачено у проспекті їх емісії.

Емітент може за власною ініціативою здійснити дострокове погашення випуску субстандартних облігацій або його окремих серій, з урахуванням черговості, встановленої в статті 18 цього Закону.

Стаття 5. Особливості створення та діяльності спеціалізованої установи

1. Спеціалізована установа може створюватися у організаційно-правовій формі акціонерного товариства або непідприємницького товариства.

Закон України "Про господарські товариства", Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" розповсюджують свою дію на створення та діяльність спеціалізованої установи у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Емісію стандартних облігацій здійснює спеціалізована установа, створена у формі публічного акціонерного товариства.

3. Емісію субстандартних облігацій здійснює спеціалізована установа, створена шляхом заснування у організаційно-правовій формі непідприємницького товариства. Така спеціалізована установа може здійснити тільки одну емісію субстандартних облігацій, після погашення яких вона ліквідується. Проти неї не може бути порушено справу про банкрутство. Вона не вступає в трудові правовідносини та не має штату працівників. Місцезнаходженням такої спеціалізованої установи є місцезнаходження засновника.

Власники субстандартних облігацій приймають на себе ризики за активами в складі забезпечувального покриття. Контроль за активами та розпорядження ними, в визначеному проспектом порядку, здійснюється управителем в інтересах та від імені власників облігацій.

Розмір статутного капіталу такої спеціалізованої установи має бути не меншим ніж запланований обсяг витрат на здійснення емісії субстандартних облігацій та після реєстрації спеціалізованої установи має бути перерахований на ескроу рахунок.

Діяльність такої спеціалізованої установи забезпечується розпорядником, включаючи ведення бухгалтерського обліку за спеціалізовану установу, складання за неї звітності в обсягах, визначених для таких установ, здійснення розпорядження рахунком в цінних паперах та виконання дій емітента, визначених законодавством. Спеціалізована установа не має поточних рахунків в банках, а усі платежі та витрати, визначені проспектом емісії, здійснює розпорядник з ескроу рахунку.

До такої спеціалізованої установи не застосовуються вимоги щодо достатності капіталу та ліквідності. Операції, що здійснюються спеціалізованою установою відповідно до цього Закону, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість.

4. Відповідальність спеціалізованої установи за виконання нею зобов'язань за забезпеченими облігаціями обмежується вартістю забезпечувального покриття. Обсяги випусків забезпечених облігацій не залежать від розміру капіталу спеціалізованої установи і обмежуються вартістю забезпечувального покриття.

5. Засновник спеціалізованої установи, створеної у організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, не може бути пов'язаною особою з розпорядником та аудитором. Спеціалізована установа, створена у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, не може бути пов'язаною особою з управителем та аудитором.

6. Обмеження щодо організаційно-правової форми, предмету та видів діяльності, кількості емісій, а також рахунків в банках, встановлені цією статтею, не поширюються на спеціалізовану установу, створену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, яка здійснює емісію забезпечених облігацій.

Розділ II
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ

Стаття 6. Забезпечувальне покриття стандартних облігацій

1. До забезпечувального покриття стандартних облігацій включаються:

- фінансові активи у вигляді прав вимоги за пулами однорідних за видами кредитів, що видані фізичним чи юридичним особам (крім кредитних ліній з невиконаними зобов'язаннями кредитора), які відносяться до 1 та 2 категорії якості за класифікацією Національного банку України, та які відповідають іншим ознакам, визначеним проспектом емісії;

- грошові кошти на номінальному рахунку.

2. Непогашена сума основного боргу за фінансовими активами в складі забезпечувального покриття стандартних облігацій разом з сумою грошових коштів на номінальному рахунку має бути більшою за обсяг невиконаних зобов'язань по основному боргу за стандартними облігаціями на визначений проспектом емісії коефіцієнт. Середній строк погашення фінансових активів повинен бути довшим ніж строк погашення стандартних облігацій.

3. Доходи від фінансових активів в складі забезпечувального покриття стандартних облігацій мають перевищувати суму періодичного доходу за стандартними облігаціями, визначеного проспектом емісії.

Стаття 7. Забезпечувальне покриття субстандартних облігацій

1. До забезпечувального покриття субстандартних облігацій включаються:

- фінансові активи, які відповідають певним вимогам, визначеним проспектом емісії, без визначення критеріїв їх якості: права вимоги за кредитами, виданими фізичним чи юридичним особам (крім кредитних ліній з невиконаними зобов'язаннями кредитора), а також права грошової вимоги за договорами, набутими оригінатором при здійсненні факторингових операцій;

- доходні активи у вигляді прав на отримання доходів протягом усього терміну облігацій, включаючи права орендодавця рухомого та нерухомого майна на отримання орендних та інших платежів;

- матеріальні активи;

- грошові кошти на ескроу рахунку за виключенням цільових коштів, які накопичені для:

1) оплати витрат на реєстрацію випуску та проспекту емісії субстандартних облігацій,

2) на обслуговування субстандартних облігацій та активів у складі їх забезпечувального покриття,

3) розрахунку з оригінатором за придбані активи (відповідно до статті 18 цього Закону),

Забезпечувальне покриття може одночасно включати фінансові, доходні, матеріальні активи та грошові кошти на ескроу рахунку.

До забезпечувального покриття субстандартних облігацій можуть бути включені активи, які передаються спеціалізованій установі, створеної Фондом гарантування вкладів фізичних осіб згідно з Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Обсяг забезпечувального покриття дорівнює обсягу невиконаних зобов'язань по виплаті номінальної вартості випуску субстандартних облігацій. В разі зменшення обсягу забезпечувального покриття здійснюється відповідне зменшення (списання) обсягу невиконаних зобов'язань по виплаті номінальної вартості випуску субстандартних облігацій в черговості та порядку, встановлених статтею 18 цього Закону.

Стаття 8. Вимоги щодо включення активів до складу забезпечувального покриття

1. Активи, вказані у статті 6 цього Закону, можуть включатися до складу забезпечувального покриття стандартних облігацій за таких умов:

1) активи належать емітенту на праві власності і можуть бути ним відчужені;

2) зобов'язання боржників за фінансовими активами підлягають виконанню у грошовій формі;

3) активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за забезпеченими облігаціями;

4) активи відповідають іншим вимогам, передбаченим проспектом емісії.

2. Активи, вказані у статті 7 цього Закону, можуть включатися до складу забезпечувального покриття субстандартних облігацій за таких умов:

1) матеріальні, фінансові та доходні активи належать емітенту на праві власності, перехід якого до емітента здійснюється одночасно з державною реєстрацією випуску субстандартних облігацій. Розрахунок за придбані активи здійснюється за рахунок коштів, що надійдуть від розміщення облігацій;

2) зобов'язання боржників/платників за фінансовими активами та доходними активами підлягають виконанню у грошовій формі;

3) активи відповідають іншим вимогам, передбаченим проспектом емісії.

3. Для реєстрації випуску забезпечених облігацій, відповідність забезпечувального покриття вимогам цього Закону, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та проспекту емісії підтверджується аудитором.

Стаття 9. Реєстр забезпечувального покриття

1. Реєстр забезпечувального покриття ведеться в розрізі окремих випусків забезпечених облігацій та повинен містити такі відомості стосовно кожного активу, включеного до забезпечувального покриття:

1) посилання на назву та реквізити договору, а також найменування боржника/платника;

2) початковий та поточний залишок заборгованості за фінансовим активом (сума основного боргу та нараховані відсотки, тощо), сукупна вартість майбутніх (в строки обігу субстандартних облігацій) надходжень від доходних активів (відповідно до умов договорів);

3) процентна ставка, сума процентного/періодичного платежу чи іншого доходу за фінансовим/доходним активом в складі забезпечувального покриття;

4) терміни/строки та порядок виконання зобов'язання за фінансовим/доходним активом;

5) посилання на назву, сторони та реквізити договору забезпечення (за наявності), інформацію про включення інформації про накладені обтяження на передані у забезпечення фінансові/доходні активи до державних реєстрів;

6) опис забезпечення виконання зобов'язань за фінансовим/доходним активом (за наявності);

7) опис матеріального активу та його вартість;

8) розмір грошових коштів на номінальному рахунку/на ескроу рахунку, що включаються до забезпечувального покриття;

9) інші відомості відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Ведення реєстру забезпечувального покриття стандартних облігацій здійснює емітент. Ведення реєстру субстандартних облігацій здійснює розпорядник відповідно до договору, укладеному з спеціалізованою установою.

3. Емітент стандартних облігацій зобов'язаний, не рідше одного разу на місяць, оновлювати дані реєстру стосовно поточного стану забезпечувального покриття стандартних облігацій та подавати управителю витяги з нього.

4. Розпорядник зобов'язаний оновлювати дані реєстру забезпечувального покриття стосовно поточного стану забезпечувального покриття субстандартних облігацій протягом 10 днів після отримання періодичного звіту управителя, підтвердженого аудитором.

5. Витяги з реєстру забезпечувального покриття подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у строки та у формі, що встановлені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вимогу управителя.

Стаття 10. Правовий режим забезпечувального покриття

1. Активи, включені до складу забезпечувального покриття, вважаються переданими у заставу, яка забезпечує виконання зобов'язань емітента (заставодавця) перед власниками забезпечених облігацій (заставодержателями).

2. Застава забезпечувального покриття не потребує укладення договору застави і виникає відповідно до цього Закону з моменту реєстрації випуску забезпечених облігацій. Активи, що включаються до складу забезпечувального покриття після реєстрації випуску, вважаються переданими у заставу з моменту внесення до реєстру забезпечувального покриття відомостей про включення цих активів до складу забезпечувального покриття.

3. Відомості про обтяження заставою забезпечувального покриття вносяться управителем до Державного реєстру обтяжень рухомого майна протягом десяти робочих днів з дня реєстрації випуску забезпечених облігацій.

4. Наступна застава забезпечувального покриття не допускається.

5. Забезпечувальне покриття не включається до ліквідаційної маси оригінатора, обслуговуючої установи, резервної обслуговуючої установи та емітента.

6. Власники забезпечених облігацій, як заставодержателі, мають вищий пріоритет перед правами чи вимогами інших осіб щодо забезпечувального покриття. З моменту внесення активів до реєстру забезпечувального покриття, вищий пріоритет прав власників забезпечених облігацій на забезпечувальне покриття не залежить від реєстрації у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження заставою забезпечувального покриття.

7. Забезпечувальне покриття та грошові доходи від нього не можуть бути предметом податкової застави до повного виконання зобов'язань за відповідним випуском забезпечених облігацій.

8. Емітент не має права розпоряджатися забезпечувальним покриттям в інший спосіб, крім вчинення дій, спрямованих на виконання зобов'язань за відповідним випуском забезпечених облігацій.

Фінансові активи, включені до складу забезпечувального покриття стандартних облігацій, не можуть бути відчужені, передані у заставу або іншим чином обтяжені, крім випадку, коли щодо відповідних фінансових активів прийняте рішення про їх заміну у зв'язку із настанням підстав для їх зворотного відступлення відповідно до статті 14 цього Закону.

Активи, включені до складу забезпечувального покриття субстандартних облігацій, можуть бути відчужені в порядку, визначеному в проспекті емісії, за умови спрямування всіх грошових коштів, отриманих в результаті відчуження на ескроу рахунок.

Стаття 11. Припинення застави забезпечувального покриття

1. Застава забезпечувального покриття стандартних облігацій припиняється у разі повного задоволення вимог власників стандартних облігацій або після звернення стягнення на забезпечувальне покриття для задоволення вимог власників стандартних облігацій.

2. Застава забезпечувального покриття субстандартних облігацій припиняється у разі повного задоволення вимог власників субстандартних облігацій з урахуванням статті 18 цього Закону після закінчення строку обігу випуску субстандартних облігацій, якщо управителем не прийнято рішення про його подовження.

3. У разі припинення застави забезпечувального покриття, управитель зобов'язаний забезпечити протягом 10 робочих днів вилучення інформації про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Стаття 12. Обслуговування активів у складі забезпечувального покриття

1. Обслуговуванням активів у складі забезпечувального покриття є заходи, спрямовані на забезпечення належної реалізації прав емітента, як кредитора/вигодонабувача у взаємовідносинах з боржниками/платниками за відповідними фінансовими/доходними активами та прав власника на продаж матеріальних активів. Обслуговування активів включає:

1) приймання від боржників платежів за зобов'язаннями та платежів (доходів) за доходними активами та їх облік;

2) контроль за виконанням боржниками своїх зобов'язань.

3) контроль за станом забезпечення за фінансовими/доходними активами (за наявності);

4) пред'явлення боржникам вимог щодо виконання ними зобов'язань за фінансовими/доходними активами;

5) реалізація інших прав кредитора по зобов'язаннях за фінансовими/доходними активами, включаючи звернення стягнення на заставлене майно та його реалізацію, продаж (відступлення) фінансових/доходних активів, порушення справи про банкрутство боржника, внесення змін до державних реєстрів обтяжень та зняття в державних реєстрах обтяжень при виконанні зобов'язання за фінансовими/доходними активами тощо;

6) проведення продажу матеріальних активів на ринкових умовах;

7) зберігання документів по активах в складі забезпечувального покриття та інших документів.

2. Функції з обслуговування фінансових активів у складі забезпечувального покриття стандартних облігацій можуть виконуватися спеціалізованою установою самостійно або покладатися на підставі договору на одну чи декілька обслуговуючих установ, в тому числі на оригінатора.

3. Функції з обслуговування активів у складі забезпечувального покриття субстандартних облігацій покладаються на управителя, який виконує їх самостійно або із залученням іншої фінансової установи, в тому числі оригінатора, якщо це передбачено проспектом емісії.

Стаття 13. Номінальні та ескроу рахунки

1. Банк, в якому відкриваються номінальні рахунки, погоджується спеціалізованою установою з управителем. Банк, в якому відкриваються ескроу рахунки, погоджується розпорядником з управителем.

2. На номінальні рахунки зараховуються:

- грошові кошти, що надходять від погашення основного боргу, процентів, комісій за фінансовими активами в складі забезпечувального покриття;

- інші доходи за фінансовими активами в складі забезпечувального покриття;

- кошти від зворотного відступлення фінансових активів.

З номінальних рахунків кошти спрямовуються для розрахунків з власниками стандартних облігацій.

На ескроу рахунок зараховуються:

- кошти, що надходять від продажу активів в складі забезпечувального покриття та погашення заборгованості за активами в складі забезпечувального покриття;

- доходи за активами в складі забезпечувального покриття;

- кошти від продажу субстандартних облігацій першим власникам;

- кошти з тимчасового рахунку спеціалізованої установи.

З ескроу рахунків кошти спрямовуються для:

- здійснення розрахунків за придбані активи (відповідно до статті 18 цього Закону);

- здійснення витрат на реєстрацію випуску та проспекту емісії субстандартних облігацій;

- розрахунків з власниками субстандартних облігацій;

- здійснення витрат на обслуговування субстандартних облігацій;

- здійснення витрат на обслуговування активів у складі забезпечувального покриття субстандартних облігацій (відповідно до статті 12 цього Закону).

Перелік та обмеження максимальних сум витрат, вказаних в цьому пункті 2 цієї статті, встановлюються проспектом емісії.

На ескроу рахунку повинен бути незнижувальний залишок, який дорівнює обсягу витрат на обслуговування субстандартних облігацій на період до їх погашення відповідно до проспекту емісії.

3. На грошові кошти на номінальних та ескроу рахунках не може бути накладено арешт.

4. Порядок відкриття та розпорядження номінальними та ескроу рахунками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНДАРТНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Стаття 14. Особливості формування забезпечувального покриття стандартних облігацій

1. Для забезпечення випуску стандартних облігацій, оригінатор здійснює тимчасове відступлення на користь спеціалізованої установи своїх прав вимоги за фінансовими активами шляхом їх продажу, із зобов'язанням їх зворотного викупу у майбутньому. Права вимоги за фінансовими активами відступаються на користь спеціалізованої установи в повному обсязі, включаючи основне зобов'язання, проценти, комісії, тощо, разом із правами вимоги за договорами, що забезпечують виконання таких зобов'язань. Спеціалізована установа, яка придбала права вимоги на фінансові активи та забезпечення по ньому, має всі права кредитора та заставодержателя за цим активом в тому числі має право отримувати суму основного боргу, нараховувати та отримувати відсотки/комісії/штрафи/пені, здійснювати звернення стягнення на предмет застави, тощо.

Відступлення фінансових активів та їх зворотне відступлення здійснюється за вартістю, яка дорівнює залишку непогашеного основного боргу кожного із боржників на дату операції. Умови, терміни (строки) та порядок зворотного відступлення фінансових активів визначаються в договорі між спеціалізованою установою та оригінатором та є його істотною умовою.

2. Зворотне відступлення фінансових активів здійснюється в термін (в строк) погашення стандартних облігацій або у випадку встановлення невідповідності окремих фінансових активів в складі забезпечувального покриття параметрам, які визначені статтями 6 або 8 цього Закону або проспектом емісії стандартних облігацій.

3. Фінансові активи підлягають виключенню зі складу забезпечувального покриття стандартних облігацій у разі виявлення невідповідності окремих фінансових активів вимогам, установленим статтями 6 та 8 цього Закону або проспекту емісії. Емітент має право включати, виключати або замінювати окремі фінансові активи у складі забезпечувального покриття стандартних облігацій за умови, що забезпечувальне покриття за результатами таких дій відповідатиме вимогам, установленим статтями 6 та 8 цього Закону.

4. Протягом строку обігу стандартних облігацій співвідношення між несплаченою сумою основного боргу за окремим випуском стандартних облігацій та сукупною вартістю їх забезпечувального покриття (коефіцієнт) має бути менше 0,8.

5. Сукупна вартість забезпечувального покриття стандартних облігацій дорівнює залишку основного боргу за фінансовими активами в його складі разом з залишками грошових коштів на номінальному рахунку, на якому накопичуються грошові кошти для виплати номінальної вартості стандартних облігацій.

6. В разі нездатності або відмови обслуговуючої установи здійснювати обслуговування фінансових активів вони передаються на обслуговування резервній обслуговуючій установі.

7. В разі нездатності або відмови оригінатора своєчасно здійснити зворотній викуп фінансових активів, включених до забезпечувального покриття стандартних облігацій, спеціалізована установа, на підставі укладеного з резервною обслуговуючою установою договору, здійснює відступлення на її користь або на користь третьої особи вказаних фінансових активів за зменшеною на коефіцієнт вартістю. Грошові кошти, що надійшли в результаті відступлення фінансових активів резервній обслуговуючій установі (третій особі) спрямовуються на номінальний рахунок з наступним погашення стандартних облігацій.

Стаття 15. Особливості стандартних облігацій

1. До початку організації емісії стандартних облігацій спеціалізована установа укладає договори:

- з оригінатором про викуп з умовою зворотного викупу фінансових активів;

- з обслуговуючою установою про обслуговування фінансових активів у складі забезпечувального покриття;

- з резервною обслуговуючою установою про резервне обслуговування фінансових активів та викуп фінансових активів при настанні випадків, передбачених статтею 14 цього Закону;

- з банком (за погодженням з управителем) про відкриття номінальних рахунків;

- з управителем про управління забезпечувальним покриттям;

- з андеррайтером (за наявності);

- з аудитором про аудит забезпечувального покриття;

- інші договори, передбачені проспектом емісії.

Обслуговуюча установа може бути оригінатором або пов'язаною з ним особою. Обслуговуюча установа не може бути пов'язаною особою з резервною обслуговуючою установою. Оригінатор не може бути резервною обслуговуючою установою.

2. Всі умови випуску стандартних облігацій фіксуються у проспекті емісії, який підписується спеціалізованою установою, управителем, аудитором, андеррайтером (за наявності) та обслуговуючою установою.

Проспект емісії має містити інформацію щодо початкового розміру забезпечувального покриття, опису фінансових активів у складі забезпечувального покриття, умови і строки заміни фінансових активів у складі забезпечувального покриття та включення нових фінансових активів до складу забезпечувального покриття, комісійної винагороди управителя, аудитора, обслуговуючої установи, андеррайтера (при наявності), резервної обслуговуючої установи та іншу інформацію, відповідно до законодавства.

Розміщення стандартних облігацій здійснюється шляхом відкритого (публічного) розміщення.

3. Для виконання зобов'язань за стандартними облігаціями, спеціалізована установа відкриває для кожного випуску стандартних облігацій два номінальні рахунки, кошти з яких спрямовуються емітентом виключно для розрахунку з власниками стандартних облігацій:

- для накопичення грошових коштів для погашення стандартних облігацій, на який надходять грошові кошти від погашення основного боргу за фінансовими активами у складі забезпечувального покриття в обсягах, достатніх для розрахунку з власниками стандартних облігацій;

- для сплати доходу за стандартними облігаціями, на який надходять доходи від фінансових активів в обсягах, достатніх для виплати купонного доходу власникам стандартних облігацій.

Стаття 16. Управління забезпечувальним покриттям стандартних облігацій

1. Управління забезпечувальним покриттям стандартних облігацій покладається на управителя, який в інтересах власників стандартних облігацій:

- здійснює контроль за поточним станом забезпечувального покриття стандартних облігацій та за веденням реєстру забезпечувального покриття;

- здійснює контроль за додержанням спеціалізованою установою умов проспекту емісії стандартних облігацій щодо розрахунків з власниками стандартних облігацій;

- вносить відомості про обтяження заставою забезпечувального покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна здійснює обтяження (про зняття обтяження);

- представляє інтереси власників стандартних облігацій у відносинах із емітентом;

- при неможливості виконання спеціалізованою установою своїх зобов'язань перед власниками стандартних облігацій здійснює заходи щодо задоволення вимог власників стандартних облігацій.

2. У разі неможливості емітента стандартних облігацій виконати зобов'язання перед власниками в строки та порядку, визначені проспектом емісії, управитель може прийняти рішення про здійснення заходів по зверненню стягнення на забезпечувальне покриття шляхом продажу покриття або в інший спосіб, не заборонений законом. Грошові кошти від продажу забезпечувального покриття спрямовується на номінальний рахунок та пропорційно розподіляється серед власників стандартних облігацій в порядку дострокового погашення стандартних облігацій. У разі коли грошові надходження від продажу забезпечувального покриття перевищують розмір зобов'язань за стандартними облігаціями разом з витратами, пов'язаними із зверненням стягнення на забезпечувальне покриття, її надлишок повертається емітенту.

3. У разі неналежного виконання управителем свої обов'язків на зборах власників, може бути прийнято рішення про дострокове припинення повноважень управителя та обрання нового управителя, за умови, якщо за таке рішення проголосували власники, які мають більше 50% голосів (один голос відповідає одній облігації). Скликання зборів для припинення повноважень управителя здійснює емітент, який головує на зборах без права голосу. В терміни визначені проспектом емісії, емітент повинен письмово повідомити кожного власника облігацій або опублікувати повідомлення в офіційному друкованому виданні про порядок денний, дату і місце проведення зборів. За результатами прийнятого рішення про заміну управителя, емітент має укласти відповідний договір з новим управителем.

Стаття 17. Вимоги до аудиту забезпечувального покриття стандартних облігацій

1. Аудит забезпечувального покриття стандартних облігацій здійснюється аудитором на підставі договору, укладеному з спеціалізованою установою та управителем.

2. Аудитор підтверджує відповідність забезпечувального покриття стандартних облігацій тим ознакам та параметрам, які визначені цим Законом, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та проспектом емісії стандартних облігацій.

3. Аудит забезпечувального покриття стандартних облігацій проводиться на дату прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій і формування реєстру забезпечувального покриття, та протягом строку обігу стандартних облігацій не рідше одного разу на рік або на вимогу управителя.

Розділ IV
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБСТАНДАРТНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Стаття 18. Особливості випуску та обслуговування субстандартних облігацій

1. Для забезпечення випуску субстандартних облігацій, оригінатор здійснює відчуження матеріальних активів або відступлення прав вимоги за фінансовими активами або доходними активами на користь спеціалізованої установи без зобов'язання їх зворотного викупу.

Права вимоги за фінансовими активами відступаються на користь спеціалізованої установи в повному обсязі, включаючи основне зобов'язання, проценти, комісії, тощо, разом із правами вимоги за договорами, що забезпечують виконання таких зобов'язань. Спеціалізована установа, яка придбала права вимоги на фінансові активи та забезпечення по ньому, має всі права кредитора та заставодержателя за цим активом в тому числі має право отримувати суму основного боргу, нараховувати та отримувати відсотки/комісії/штрафи/пені, здійснювати звернення стягнення на предмет застави, тощо.

Доходні активи відступаються на користь спеціалізованої установи в розмірі майбутніх (відповідно до умов договорів) надходжень від доходних активів.

Право власності на активи переходить до спеціалізованої установи за вартістю, визначеною сторонами в договорі купівлі-продажу/відступлення з моменту державної реєстрації випуску субстандартних облігацій.

Номінальна вартість облігацій дорівнює вартості активів забезпечувального покриття, яку визначено сторонами в договорі купівлі-продажу/відступлення.

Розрахунок з оригінатором за придбані активи здійснюється емітентом в розмірі коштів, отриманих від перших власників після розміщення випуску облігацій. Різниця між номінальною вартістю та сплаченою першими власниками вартістю облігацій визначає суму дисконту за облігаціями. Така різниця між вартістю, визначеною сторонами в договорі купівлі-продажу/відступлення відступлених активів та надходженням від продажу випуску субстандартних облігацій першим власникам оригінатору не компенсується.

Проспектом емісії субстандартних облігацій може бути передбачена умова, за якою оригінатор зобов'язаний викупити нерозміщені облігації не пізніше останнього дня розміщення.

2. Проспектом емісії може бути передбачено емісію субстандартних облігацій з однією або декількома серіями під забезпечення єдиним забезпечувальним покриттям.

В разі емісії декількох серій субстандартних облігацій, вони поділяються на старші та молодші. Права власників різних серій не є однаковими, але вони є однаковими в межах однієї окремої серії. Власники старших серій субстандартних облігацій мають першочергові права на задоволення своїх вимог перед власниками облігацій наступних (молодших) серій.

3. Всі умови випуску субстандартних облігацій фіксуються в проспекті емісії, який підписується спеціалізованою установою, управителем, обслуговуючою установою, розпорядником, аудитором, андеррайтером (за наявності).

Проспект емісії субстандартних облігацій має містити інформацію щодо:

- початкового розміру забезпечувального покриття;

- опису активів за їх видами у складі забезпечувального покриття в т.ч. які знаходяться у власності або будуть знаходитися у власності емітента після державної реєстрації випуску;

- порядку зменшення обсягу забезпечувального покриття на підставі підтвердженого аудитором звіту управителя з визначенням дати та термінів (строків) підготовки звіту та порядку зменшення невиконаних зобов'язань емітента по виплаті номіналу субстандартних облігацій за результатами цього звіту;

- переліку серій (від старшої до молодшої) та черговості виконання зобов'язань емітента за виплатою номіналу субстандартних облігацій щодо кожної серії;

- запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю)/з дисконтом (нижче номінальної вартості) в розрізі кожної серії;

- повноважень, обов'язків та розміру винагороди розпорядника, обслуговуючої установи, андеррайтера (за наявності), аудитора;

- розміру витрат на депозитарне обслуговування, послуг фондової біржі, тощо;

- повноважень, обов'язків та розміру винагороди управителя, яка може визначатися як відсоткова частина від надходжень на ескроу рахунок;

- інша інформація відповідно до законодавства.

4. Обсяг невиконаних зобов'язань по виплаті номінальної вартості субстандартних облігацій дорівнює:

- сукупному залишку боргу за фінансовими активами, які включені до забезпечувального покриття, та

- сукупній вартості майбутніх (в строки обігу субстандартних облігацій) надходжень від доходних активів (відповідно до умов договорів), та

- сукупній балансовій вартості матеріальних активів.

Умови емісії субстандартних облігацій можуть передбачати їх розміщення за ціною нижчою за їх номінальну вартість (з дисконтом, розмір якого може бути встановлений різним окремо для кожної серій одного випуску субстандартних облігацій).

Якщо умовами розрахунку за придбання емітентом активів забезпечувального покриття передбачено здійснення таких розрахунків після розміщення субстандартних облігацій, грошові кошти, що надходять на ескроу рахунок від такого розміщення, перераховуються оригінатору не пізніше наступного робочого дня перед здійсненням інших витрат, передбачених пунктом 7 цієї статті.

Витрати на реєстрацію випуску та проспекту емісії субстандартних облігацій здійснюються з ескроу рахунку перед витратами, передбаченими пунктом 7 цієї статті.

5. Проспектом емісії субстандартних облігацій, що випускаються спеціалізованою установою, створеною Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, може бути передбачено виконання зобов'язання першого власника з оплати субстандартних облігацій, що ним придбаваються, шляхом заліку однорідних зустрічних вимог.

6. До початку організації емісії субстандартних облігацій засновник спеціалізованої установи укладає договір з розпорядником про ведення реєстру забезпечувального покриття та ведення діяльності спеціалізованої установи.

До початку організації емісії субстандартних облігацій розпорядник укладає договір з банком (за погодженням з управителем) про відкриття ескроу рахунку.

7. Для виконання зобов'язань за випуском субстандартних облігацій відкривається один ескроу рахунок, на який спрямовуються усі надходження від продажу матеріальних активів, усі надходження від погашення заборгованості та доходи за активами в складі забезпечувального покриття, а також перераховуються грошові кошти з тимчасового рахунку спеціалізованої установи після її реєстрації та кошти від розміщення субстандарних облігацій.

Виконання зобов'язань за випуском субстандартних облігацій здійснюється виключно за рахунок грошових коштів з ескроу рахунку. Розподіл таких грошових коштів здійснюється розпорядником на підставі підтвердженого аудитором звіту управителя в наступній черговості:

1) витрати з обслуговування субстандартних облігацій, в межах встановлених проспектом емісії, в наступній черговості:

- комісійна винагорода розпоряднику, Центральному депозитарію, фондовій біржі, аудитору, банку, обслуговуючій установі (при наявності), витрати на утримання матеріальних активів;

- винагорода управителя;

2) виконання зобов'язань перед власниками окремого випуску субстандартних облігацій за виплатою номіналу субстандартних облігацій.

Усі виплати мають здійснюватися за умови, що на ескроу рахунку має залишатися незнижувальний залишок (відповідно до статті 13 цього Закону).

Розпорядник не має права проводити з ескроу рахунку витрати, які не передбачені в проспекті емісії або здійснювати такі витрати в сумах, які перевищують їх максимальний розмір, встановлений у проспекті емісії

8. При емісії субстандартних облігацій кількома серіями, виплата частини їх номінальної вартості здійснюється у порядку черговості, встановленої у пункті 7 цієї статті, починаючи зі старшої серії субстандартних облігацій і пропорційно розподіляється серед власників цієї серії. Субстандартні облігації власників наступної молодшої серії погашаються після повного погашення (в т.ч. дострокового) старшої (вищої над нею) серії.

У випадку зменшення обсягу невиконаних зобов'язань емітента по виплаті номінальної вартості субстандартних облігацій на підставі періодичного звіту управителя, підтвердженого аудитором, таке зменшення (погашення) проводиться починаючи з самої нижчої молодшої серії, пропорційно серед усіх власників субстандартних облігацій такої серії. Зменшення суми невиконаних зобов'язань емітента по виплаті номінальної вартості наступної з молодших серій проводиться після повного погашення нижчої за нею серії.

9. Розпорядник зменшує обсяг невиконаних зобов'язань по виплаті номінальної вартості субстандартних облігацій з урахуванням зміни розміру забезпечувального покриття та здійснених розрахунків із власниками субстандартних облігацій та інформує (шляхом розміщення вказаної інформації на своєму сайті) про таке зменшення власників субстандартних облігацій та управителя.

10. Якщо в дату погашення субстандартних облігацій залишилися активи забезпечувального покриття субстандартних облігацій, управителем може бути прийняте рішення про перенесення дати погашення субстандартних облігацій з внесенням відповідних змін до проспекту емісії в порядку, визначеному законодавством про цінні папери та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 19. Управління забезпечувальним покриттям субстандартних облігацій

1. Управління забезпечувальним покриттям субстандартних облігацій покладається на управителя, який діє в інтересах власників субстандартних облігацій. При цьому, управитель має право придбавати субстандартні облігації, по яких він виконує функції з управління.

Управитель не може бути пов'язаною особою з аудитором та розпорядником.

2. Управитель виконує наступні функції:

- представляє інтереси власників субстандартних облігацій у відносинах із емітентом;

- здійснює контроль за поточним станом забезпечувального покриття субстандартних облігацій та за веденням реєстру забезпечувального покриття;

- здійснює контроль за додержанням умов проспекту емісії субстандартних облігацій щодо розрахунків з власниками субстандартних облігацій;

- вносить відомості про обтяження заставою забезпечувального покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна здійснює обтяження (про зняття обтяження);

- здійснює обслуговування активів у складі забезпечувального покриття;

- здійснює забезпечення належної експлуатації та утримання матеріальних активів в складі забезпечувального покриття;

- формує та надає розпоряднику підтверджені аудитором звіти, необхідні для ведення реєстру забезпечувального покриття та здійснення витрат з обслуговування субстандартних облігацій, та з обслуговування активів у складі їх забезпечувального покриття;

- формує та надає аудитору звіт, в якому міститься:

1) Інформація щодо змін та поточного розміру забезпечувального покриття в розрізі:

руху коштів по ескроу рахунку за видами надходжень та витрат, а також розміру коштів на ескроу рахунку, що включається до забезпечувального покриття;

балансової або оціночної вартості матеріальних активів у складі забезпечувального покриття;

поточного залишку заборгованості по фінансових активах, поточної вартості майбутніх (в строки обігу субстандартних облігацій) надходжень від доходних активів (відповідно до умов договорів)

2) суми остаточно втрачених фінансових/доходних активів внаслідок банкрутства боржників та визнання заборгованості безнадійною відповідно до критеріїв, визначених законом, які підлягають списанню;

3) суми різниці (дисконту), яка виникла внаслідок продажу фінансових/доходних активів за ціною меншою за залишок заборгованості та з урахуванням інших ознак визначених проспектом емісії;

- приймає рішення про необхідність подовження емітентом строку обігу субстандартних облігацій.

3. Управитель не має права у своїх власних інтересах користуватися і розпоряджатися забезпечувальним покриттям субстандартних облігацій, а також вчиняти будь-які правочини щодо забезпечувального покриття субстандартних облігацій поза межами повноважень, встановлених цим Законом.

4. Дострокове припинення повноважень управителя здійснюється на зборах власників субстандартних облігацій (далі - збори) у наступних випадках:

- у випадку початку процедури добровільної ліквідації управителя або порушення справи про його банкрутство;

- в разі несвоєчасного подання управителем звітів аудитору або не підтвердження аудитором звіту управителя;

- у разі неналежного виконання управителем свої обов'язків у випадках, встановлених проспектом емісії субстандартних облігацій та за письмовим зверненням до розпорядника власників облігацій, які володіють 10 відсотками випуску або 50 відсотками облігацій старшої серії.

Скликання зборів для припинення повноважень управителя здійснює розпорядник, який головує на зборах. В терміни визначені проспектом емісії, розпорядник повинен письмово повідомити кожного власника облігацій або опублікувати повідомлення в офіційному друкованому виданні про порядок денний, дату і місце проведення зборів. Рішення про дострокове припинення повноважень управителя і призначення нового управителя приймається шляхом голосування за принципом: один голос відповідає одній субстандартній облігації за умови участі у зборах власників, які володіють більше 50 % голосів. Вказане рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш, як 50 % голосів власників субстандартних облігацій, які беруть участь у зборах. При випуску субстандартних облігацій серіями, таке питання розглядається за участі у зборах не менше 30 % власників найстаршої серії субстандартних облігацій. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 % голосів власників найстаршої серії субстандартних облігацій, що беруть участь у зборах.

Стаття 20. Вимоги до аудиту забезпечувального покриття субстандартних облігацій

1. Аудит забезпечувального покриття субстандартних облігацій здійснюється аудитором на підставі договору, укладеному з спеціалізованою установою та управителем.

2. Аудит забезпечувального покриття субстандартних облігацій проводиться на дату прийняття рішення про розміщення субстандартних облігацій і формування реєстру забезпечувального покриття. Аудит змін забезпечувального покриття проводиться за даними звітів управителя з періодичністю, визначеною проспектом емісії субстандартних облігацій.

На підставі звітів управителя аудитор підтверджує зміни розміру балансової вартості матеріальних активів, поточного залишку заборгованості по фінансових активах, поточної вартості майбутніх (в строки обігу субстандартних облігацій) надходжень від доходних активів (відповідно до умов договорів);

3. Звіт управителя, підтверджений аудитором на відповідність параметрам, встановленим проспектом емісії субстандартних облігацій, є підставою для зменшення невиконаних зобов'язань спеціалізованої установи по виплаті номіналу субстандартних облігацій.

Розділ V
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД

Стаття 21. Державне регулювання та нагляд за емісією та обігом забезпечених облігацій

1. Функції державного регулювання та нагляду у сфері емісії та обігу забезпечених облігацій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2. Інші державні органи здійснюють функції нагляду щодо діяльності спеціалізованої установи, управителя, аудитора, розпорядника, обслуговуючої установи, резервної обслуговуючої установи в межах їх компетенції згідно із законодавством.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, які набули чинності до набрання чинності цим законом, застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) в Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356)

пункт 2 статті 145 викласти в наступній редакції:

"2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), крім випадків, встановлених Законом "Про облігації, забезпечені відокремленими активами", який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.";

доповнити статтею 10661 наступного змісту:

"Стаття 10661. Ескроу рахунки

1. Окремим видом банківського рахунку є ескроу рахунок, який відкривається юридичною або фізичною особою (ескроу-агентом) на своє ім'я для обліку та блокування коштів, перерахованих платником (депонентом) для подальшого їх перерахування на користь отримувача коштів (бенефіціара) при настанні обставин та/або умов, встановлених договором або законом.

2. Ескроу рахунок відкривається в банку ескроу-агентом на підставі договору. Правовідносини між ескроу-агентом та бенефіціаром щодо порядку використання коштів з ескроу рахунку можуть визначатися договором. Порядок розпорядження коштами на ескроу рахунках встановлюється Національним банком України.

3. На кошти на ескроу рахунках не може бути накладено арешт та звернено стягнення.

4. На правовідносини щодо ескроу рахунків не поширюють дію положення статей 1069, 1072, 1074 цього Кодексу."

2) в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст. 268)

пункт 2 частини 5 статті 3 доповнити пунктом "ж)" такого змісту:

"ж) облігації, забезпечені відокремленими активами.";

доповнити статтею 83 такого змісту:

"Стаття 83. Забезпечені облігації

1. Облігації, забезпечені відокремленими активами - боргові, іменні емісійні цінні папери які розміщуються у бездокументарній формі існування, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене активами забезпечувального покриття у порядку, встановленому законом.

2. Види облігацій, забезпечених відокремленими активами:

- стандартні облігації - облігації, забезпечені відокремленими активами, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з певних якісних фінансових активів, та які засвідчують право власників облігацій, забезпечені відокремленими активами на отримання від емітента номінальної вартості таких облігацій та грошового доходу;

- субстандартні облігації - облігації, забезпечені відокремленими активами, випуск яких забезпечено забезпечувальним покриттям з активів без визначення критеріїв якості та стану розрахунків за фінансовими та доходними активами, та які засвідчують право власників облігацій, забезпечені відокремленими активами на отримання від емітента у порядку, встановленому законом, номінальної вартості таких облігацій.

3. При розміщенні субстандартних облігацій, випущених спеціалізованою установою, створеною Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, зобов'язання першого власника з оплати субстандартних облігацій, що ним придбаваються, може бути здійснено шляхом заліку однорідних зустрічних вимог.

4. Особливості емісії та обігу облігацій, забезпечених відокремленими активами встановлюються законом."

3) в Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440)

пункт 3 статті 2 доповнити третім абзацом наступного змісту:

"Провадження у справі про визнання емітента облігацій, забезпечених відокремленими активами неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".";

статтю 42 доповнити пунктом 11 наступного змісту:

"11. Активи, включені до складу забезпечувального покриття облігацій, забезпечених відокремленими активами, не включаються до ліквідаційної маси емітента таких облігацій, оригінатора, обслуговуючої установи та резервної обслуговуючої установи. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".";

4) В Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст. 237)

викласти пункт 9) статті 1 в наступній редакції: "9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком:

- державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів;

- установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше;

- спеціалізованих установ, що придбавають нерухоме майно з метою формування забезпечувального покриття відповідно до Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами";

- фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які придбавають нерухоме майно у спеціалізованих установ, створених відповідно до Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами", але при наявності однієї з умов:

1) таке нерухоме майно було придбане спеціалізованою установою у банку, який отримав його в результаті звернення стягнення або добровільної передачі для погашення кредитів, виданих до 01 січня 2015 року;

2) таке нерухоме майно було придбане спеціалізованою установою у боржника, який спрямував надходження від продажу майна в погашення своєї заборгованості за кредитами, отриманими до 01 січня 2015 року.

5) в Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 50, ст. 564)

доповнити статтю 50 пунктом 6 наступного змісту:

"6. Активи, включені до складу забезпечувального покриття облігацій, забезпечених відокремленими активами не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".";

пункт 1 статті 52 доповнити другою частиною наступного змісту:

"Задоволення вимог щодо повернення коштів з номінальних та ескроу рахунків, відкритих відповідно до Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами" здійснюється позачергово.";

пункт 4 Статті 52 Закону доповнити другим абзацом у наступній редакції:

"Порядок та черговість задоволення вимог кредиторів неплатоспроможного банку після передачі активів та зобов'язань неплатоспроможного банку до спеціалізованої установи встановлюються статтею 522 цього Закону."

статтю 522 викласти в наступній редакції:

"Стаття 522. Спеціалізована установа

1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

2. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок вартості активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому цим Законом, а також цінними паперами, випущеними спеціалізованою установою для розрахунків з кредиторами неплатоспроможного банку (далі - цінні папери).

На спеціалізовану установу не поширюються вимоги, встановлені законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про інститути спільного інвестування". На будь-які активи, передані спеціалізованій установі, не може бути накладено арешт. У випадку випуску спеціалізованою установою цінних паперів, щодо неї не може бути порушено справу про банкрутство до моменту повного погашення цінних паперів.

Спеціалізована установа звітує Фонду за формами, у порядку та у строки, встановлені Фондом.

У випадку випуску спеціалізованою установою цінних паперів, забезпечених активами, Фонд здійснює акредитацію управителя та аудитора забезпечувального покриття цінних паперів. Управитель забезпечувального покриття цінних паперів зобов'язаний оприлюднювати свій звіт за кожний квартал календарного року, шляхом його розміщення на офіційному сайті Фонду.

Система персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку, що передані спеціалізованій установі, повинна містити інформацію щодо кожного активу (зобов'язання), у тому числі його (їх) кількості вартості (суми заборгованості), черговості задоволення. Облік активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, здійснюється окремо по неплатоспроможних банках.

3. Протягом ліквідаційної процедури уповноважена особа Фонду може передати спеціалізованій установі активи, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язання неплатоспроможного банку. Спеціалізована установа у строк, не більше трьох років, має вжити заходів для стягнення заборгованості або реалізації активів та розрахунку з кредиторами такого неплатоспроможного банку за рахунок переданих активів або за рахунок цінних паперів, у порядку та черговості, встановлених статтею 52 цього Закону, з урахуванням особливостей, встановлених наступним абзацом.

Розподіл між кредиторами (власниками цінних паперів) надходжень від стягнення заборгованості або продажу активів неплатоспроможного банку, переданих спеціалізованій установі, може проводитись шляхом поступового погашення цінних паперів, забезпечених цими активами, які придбаються кредиторами із застосуванням заліку однорідних зустрічних вимог. При цьому:

- спеціалізована установа здійснює окремий випуск цінних паперів для розрахунку з кредиторами окремого неплатоспроможного банку;

- строк розміщення цінних паперів становить 3 (три) місяці;

- випуск та розміщення цінних паперів здійснюється з декількома серіями з єдиним забезпеченням, окремо для кожної з черг кредиторів, а задоволення їх вимог шляхом погашення цінних паперів здійснюється зі збереженням пріоритетності серій, яка встановлюється законодавством та проспектом емісії. Кожна серія (починаючи з тієї, що передбачає першочергове отримання коштів) пропонується на етапі розміщення цінних паперів (шляхом надання права приєднатися до публічного договору) кредиторам кожної наступної черги (починаючи з найпершої наявної).

З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

4. Після закінчення строку, встановленого у частині третій цієї статті, спеціалізована установа списує передані їй активи та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій організації, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.";

6) в Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст. 30)

частину третю статті 47 доповнити пунктом 4) наступного змісту:

"4) відкриття та ведення ескроу рахунків клієнтів;";

статтю 59 доповнити п'ятим абзацом наступного змісту:

"Не може бути накладено арешт на кошти, що знаходяться на номінальних та ескроу рахунках, відкритих відповідно до Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".";

7) в Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 682) перший абзац статті 62 викласти в наступні редакції:

"У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (крім випадків, встановлених Законом "Про облігації, забезпечені відокремленими активами"): колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.";

8) в Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 39, ст. 517) доповнити статтю 20 пунктом 9 наступного змісту:

"9. Розрахунки за правочинами щодо забезпечених субстандартних облігацій, емітованих спеціалізованою установою, створеною Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, укладеними з першими власниками на фондових біржах та поза фондовою біржею можуть здійснюватися шляхом заліку однорідних зустрічних вимог."

9) в Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст. 137) пункт 7.1 статті 7 викласти в наступній редакції:

"7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні, ескроу та кореспондентські рахунки.

7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

7.1.3. Ескроу рахунок - відкривається юридичною або фізичною особою (ескроу-агентом) на своє ім'я для обліку та блокування коштів, перерахованих платником (депонентом) для подальшого їх перерахування на користь отримувача коштів (бенефіціара) при настанні обставин та/або умов, встановлених договором або законом.

7.1.4. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

7.1.5. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних, ескроу та кореспондентських рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

7.1.6. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків."

4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців забезпечити прийняття та/або внесення змін до нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

5. Національному банку України протягом місяця з дня вступу в силу цього Закону внести необхідні зміни до своїх нормативно-правових актів щодо функціонування номінальних та ескроу рахунків.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос