Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общественном контроле

Проект закона Украины от 13.05.2015 № 2737-1
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадський контроль

Цей Закон визначає зміст державної політики щодо реалізації прав фізичних та юридичних осіб, об'єднаних у громадські об'єднання, на здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються у такому значенні:

громадський експерт - посадова особа суб'єкта громадського контролю з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідній галузі, на яку покладаються обов'язки з організації та забезпечення проведення громадського контролю;

громадський контроль - це суспільна діяльність громадських об'єднань, предметом якої є здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни.

Під державною дисципліною розуміється точне і неухильне дотримання об'єктами громадського контролю встановлених законодавством правил поведінки, діяльності, стосунків, посадових обов'язків, а також своєчасне і у повному обсязі виконання ними державних завдань і зобов'язань, в тому числі формування та витрачання бюджетів коштів;

експертний висновок - висновок громадського експерта, на основі якого може прийматися рішення про застосування суб'єктом заходів громадського контролю у вигляді громадської експертизи або перевірки;

об'єкти громадського контролю - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи;

суб'єкти громадського контролю - зареєстровані в установленому законом порядку громадські об'єднання, до мети діяльності яких статутом віднесено здійснення громадського контролю.

Стаття 2. Обмеження у здійсненні громадського контролю

1. Суб'єктами громадського контролю не можуть бути:

1) політичні партії;

2) релігійні організації;

3) непідприємницькі товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

4) асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання;

5) саморегулівні організації, організації, які здійснюють професійне самоврядування;

6) непідприємницькі товариства, які не є громадськими об'єднаннями.

2. Здійснення громадського контролю на всій території України дозволяється лише громадським об'єднанням, які мають підтверджений статус всеукраїнських.

Громадським об'єднанням, які не мають статусу всеукраїнських, дозволяється здійснювати громадський контроль лише в межах Автономної Республіки Крим або області, на території якої вони зареєстровані, та лише щодо об'єктів громадського контролю, повноваження яких поширюються на ці території.

Стаття 3. Основні принципи громадського контролю

1. Громадський контроль здійснюється за принципами:

незалежності суб'єктів громадського контролю від інших громадських об'єднань, політичних партій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

справедливості, об'єктивності та неупередженості здійснення громадського контролю;

повноти та всебічності вивчення предмета громадського контролю;

недопустимості зловживання правом здійснення громадського контролю;

обґрунтованості та доведеності результатів громадського контролю;

відкритості, прозорості та публічності процесу проведення громадського контролю.

Стаття 4. Основні завдання громадського контролю

1. Основними завданнями громадського контролю є:

сприяння недопущенню або ініціювання усунення раніше допущених порушень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, державної дисципліни об'єктами громадського контролю;

забезпечення дотримання об'єктами громадського контролю прав фізичних і юридичних осіб;

формування суспільної оцінки діяльності об'єктів громадського контролю;

постійна громадська експертиза рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності діяльності об'єктів громадського контролю.

Стаття 5. Підстави здійснення громадського контролю

1. Загальною підставою здійснення громадського контролю є суспільно-політична діяльність об'єкта громадського контролю.

2. Підставами здійснення громадського контролю також є:

загальновідомі порушення об'єктом громадського контролю Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, державної дисципліни;

загальновідомі випадки порушення об'єктом громадського контролю прав, свобод і законних інтересів фізичних або юридичних осіб;

обґрунтовані звернення фізичних або юридичних осіб з питань, що можуть бути предметом громадського контролю;

наявність дій, пов'язаних з впливом особистих, майнових (фінансових) та інших інтересів, що перешкоджають сумлінному виконанню обов'язків службовими і посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

наявність загальновідомої інформації про підготовку об'єктом громадського контролю управлінських рішень.

3. Суб'єкти громадського контролю беруть участь у визначенні основних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини, її соціальний захист, а також дотримання основних принципів і засад регулювання господарської діяльності.

4. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів суб'єктів громадського контролю, а також визнає їх право на здійснення громадського контролю в межах, встановлених законом.

Стаття 6. Гласність у діяльності суб'єктів громадського контролю

1. Інформація про діяльність суб'єктів громадського контролю є відкритою та загальнодоступною, розміщується у засобах масової інформації та підлягає обов'язковому опублікуванню через засоби масової інформації, що перебувають у власності таких суб'єктів (у разі їх наявності).

2. Будь-яка особа має право звернутися до суб'єкта громадського контролю з метою отримання інформації про його діяльність. Відмова у наданні такої інформації не допускається.

3. Для розгляду питань, що мають суспільне значення та можуть впливати на права, свободи і законні інтереси фізичних або юридичних осіб або є предметом громадського контролю, суб'єкти такого контролю мають право проводити громадські слухання, результати проведення яких доводяться до відома відповідним об'єктам громадського контролю для прийняття остаточного рішення з цих питань.

Розділ II. СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 7. Утворення суб'єктів громадського контролю

1. Суб'єкти громадського контролю утворюються і діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 8. Статут суб'єкта громадського контролю

1. Статут суб'єкта громадського контролю, крім вимог, передбачених Законом України "Про громадські об'єднання", повинен містити:

1) порядок призначення громадських експертів;

2) фахові та професійні вимоги до громадських експертів.

2. У статуті суб'єкта громадського контролю можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення і діяльності його органів, відповідальних за проведення громадського контролю.

Стаття 9. Органи суб'єктів громадського контролю, відповідальні за його проведення

1. Для забезпечення здійснення громадського контролю суб'єкти громадського контролю утворюють профільні структурні підрозділи, до складу яких входять громадські експерти.

2. Кількісний склад громадських експертів у одного суб'єкта громадського контролю повинен становити не менше трьох осіб.

3. Положення про громадського експерта затверджується вищим органом управління суб'єкта громадського контролю.

Стаття 10. Права суб'єктів громадського контролю

1. Суб'єкти громадського контролю мають право:

1) здійснювати громадський контроль:

за дотриманням Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни об'єктами громадського контролю;

за виконанням державних цільових програм та виконанням суспільно важливих рішень, прийнятих об'єктами громадського контролю;

за збереженням та ефективним використанням державної і комунальної власності, недопущенням проявів бюрократизму;

2) надавати юридичну та консультаційну допомогу громадянам України, іноземцям, особам без громадянства;

3) брати участь у проведенні, у тому числі за своєю ініціативою, самостійно або спільно із спеціально уповноваженими державними органами, перевірок інформації про порушення об'єктами громадського контролю Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, в тому числі щодо цільового використання бюджетних коштів;

4) надавати об'єктам громадського контролю пропозиції щодо усунення порушень чинного законодавства та державної дисципліни;

5) одержувати від об'єктів громадського контролю у встановленому законодавством порядку інформацію, що стосується їх діяльності, крім інформації з обмеженим доступом;

6) проводити громадську експертизу управлінських рішень, прогнозувати їх наслідки, визначати причини негативних наслідків, інформувати про висновки експертизи громадськість, державні органи, органи місцевого самоврядування;

7) брати участь у роботі експертних, консультативних, дорадчих та наглядових органів, створених органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, які пов'язані із завданнями громадського контролю;

8) у встановленому законом порядку оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність об'єктів громадського контролю;

9) представляти в суді інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства щодо захисту їх законних прав та інтересів, відшкодування збитків, заподіяних рішеннями, діями чи бездіяльністю об'єктів громадського контролю;

10) на захист правоохоронними органами у разі виникнення загрози безпеці уповноважених осіб суб'єктів громадського контролю або вчинення протидії виконанню ними своїх обов'язків;

11) проводити громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо їх відповідності нормам законодавства і надавати експертні висновки відповідним об'єктам громадського контролю;

12) користуватися іншими, визначеними законом правами.

Стаття 11. Обов'язки суб'єктів громадського контролю

1. Суб'єкти громадського контролю зобов'язані:

1) у своїй діяльності керуватися Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами;

2) при виявленні порушень законодавства об'єктами громадського контролю в межах компетенції вживати заходи для їх припинення;

3) у разі виявлення порушень об'єктами громадського контролю, які підпадають під ознаки кримінальних чи адміністративних правопорушень, повідомляти про це правоохоронні органи;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію чи інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома під час здійснення громадського контролю.

2. Суб'єкти громадського контролю зобов'язані дотримуватися інших обов'язків, встановлених законом.

Стаття 12. Гарантії незалежності суб'єктів громадського контролю

1. Суб'єкти громадського контролю в своїй діяльності є незалежними від інших громадських об'єднань, політичних партій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

2. Втручання у діяльність суб'єктів громадського контролю, пов'язану із розглядом питань, що є предметом їх діяльності, забороняється, за винятком випадків порушення ними або їх уповноваженими особами вимог чинного законодавства.

3. Особи, які чинять перешкоди організації та діяльності суб'єктів громадського контролю, а також посадові особи, винні у порушенні законодавства про громадський контроль, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності суб'єктів громадського контролю, несуть відповідальність відповідно до закону.

Розділ III. ЗАХОДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 13. Види заходів громадського контролю

1. Для цілей цього Закону встановлюються наступні види заходів громадського контролю:

аналітичні і моніторингові дослідження діяльності об'єктів громадського контролю;

громадська експертиза;

перевірка.

Стаття 14. Аналітичні та моніторингові дослідження діяльності об'єктів громадського контролю

1. Аналітичні та моніторингові дослідження діяльності об'єктів громадського контролю щодо їх відповідності нормам Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни здійснюється шляхом накопичення матеріалів та аналізу результатів їх поточної діяльності, вивчення загальновідомих фактів або звернень фізичних чи юридичних осіб з питань, що можуть бути предметом громадського контролю.

2. За результатами аналітичних та моніторингових досліджень громадським експертом готуються пропозиції щодо удосконалення діяльності об'єкта громадського контролю, які за підписом керівника суб'єкта надаються такому об'єкту, або експертний висновок.

3. Експертний висновок громадського експерта може бути підставою для прийняття керівником суб'єкта громадського контролю рішення про застосування заходів контролю у вигляді громадської експертизи або перевірки.

Стаття 15. Громадська експертиза

1. Громадська експертиза проводиться суб'єктом громадського контролю з проблемних з точки зору відповідності законодавству питань діяльності об'єкта громадського контролю, які мають високе суспільно-політичне значення, з питань можливих порушень прав, свобод і законних інтересів фізичних або юридичних осіб.

2. Громадська експертиза здійснюється профільним підрозділом суб'єкта громадського контролю.

3. Під час проведення громадської експертизи об'єкт громадського контролю зобов'язаний співпрацювати із суб'єктом такого контролю, за його письмовим зверненням надавати відповідні письмові пояснення, матеріали і документи, що стосуються предмета громадського контролю.

4. До проведення громадської експертизи можуть залучатися вчені, експерти, представники громадськості, засобів масової інформації, зацікавлені громадяни.

Стаття 16. Перевірка

1. Підставою для проведення перевірки об'єкта громадського контролю є наявність обґрунтованих даних про порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, які містяться в експертному висновку, або отриманих від громадян.

2. Звернення щодо наявності таких порушень подаються суб'єкту громадського контролю у письмовій формі з дотриманням законодавства про звернення громадян.

3. Звернення підлягають розгляду, якщо вони подані протягом року після виявлення порушень конституційних прав і свобод людини і громадянина.

4. Суб'єкти громадського контролю не розглядають звернень, які належать до розгляду судами, зупиняють вже розпочатий розгляд, якщо особа, права якої порушено, звернулася за їх захистом до суду.

5. Перевірка проводиться не менше ніж двома громадськими експертами у приміщенні об'єкта громадського контролю, у робочий час, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Про проведення перевірки суб'єкт громадського контролю зобов'язаний повідомити об'єкту контролю не пізніш як за два дні до дня здійснення цього заходу.

7. Під час проведення перевірки об'єкт громадського контролю зобов'язаний співпрацювати із суб'єктом такого контролю, на вимогу перевіряючих надавати відповідні пояснення, матеріали і документи, що стосуються предмета громадського контролю.

Розділ IV. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Стаття 17. Порядок проведення заходів громадського контролю

1. Громадська експертиза та перевірка проводяться на підставі розпорядчих документів (наказу, розпорядження) суб'єкта громадського контролю.

У розпорядчому документі про проведення заходу громадського контролю зазначаються:

найменування органу громадського контролю;

номер і дата розпорядчого документа;

вид заходу громадського контролю;

прізвище, ім'я, по-батькові і посада особи (осіб), уповноважених на проведення заходу громадського контролю;

найменування об'єкта громадського контролю або прізвище, ім'я, по-батькові і посада особи (осіб), по відношенню до яких провадиться захід громадського контролю;

цілі, завдання і предмет заходу громадського контролю;

звернення юридичних або фізичних осіб, що є підставою для проведення заходу громадського контролю (за наявності);

дата початку і закінчення заходу громадського контролю.

У разі проведення перевірки розпорядчий документ про проведення заходу громадського контролю, засвідчений печаткою, та направлення на проведення громадського контролю пред'являється посадовою особою, яка здійснює захід громадського контролю, керівнику чи іншій уповноваженій посадовій особі об'єкта громадського контролю одночасно з посвідченням співробітника суб'єкта громадського контролю.

У разі проведення громадської експертизи розпорядчий документ про проведення заходу громадського контролю, засвідчений печаткою, надається керівнику чи іншій уповноваженій посадовій особі об'єкта громадського контролю або надсилається рекомендованим поштовим відправленням. Разом із розпорядчим документом суб'єктом громадського контролю може надаватися (надсилатися) письмове звернення про необхідність надання відповідних письмових пояснень, матеріалів і документів, що стосуються предмета громадського контролю.

2. Захід громадського контролю може проводитися тільки тією особою (особами), які вказані у розпорядчому документі про проведення заходу громадського контролю.

3. Строк здійснення заходу громадського контролю не може перевищувати двадцяти робочих днів протягом одного календарного року.

У виключних випадках, пов'язаних з необхідністю проведення спеціальних досліджень, експертиз із значним обсягом заходів громадського контролю, на підставі вмотивованої пропозиції особи, яка здійснює захід громадського контролю, керівником суб'єкта громадського контролю строк проведення заходу може бути продовжений, але не більш як на десять робочих днів.

Стаття 18. Повноваження посадових осіб суб'єктів громадського контролю під час проведення заходів

1. Під час проведення заходів посадовим особам суб'єктів громадського контролю надаються такі повноваження:

знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються предмета громадського контролю;

вказувати на порушення, допущені об'єктом громадського контролю, вимагати та надавати рекомендації з їх усунення;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню громадського контролю;

надсилати документи і матеріали на обговорення трудових колективів об'єктів громадського контролю;

порушувати питання про необхідність внесення змін або відміни рішень об'єкта громадського контролю;

передавати матеріали громадського контролю до державних органів або посадових осіб вищого рівня чи контролюючих державних органів для реагування;

звертатись до компетентних органів з клопотаннями про призупинення виконання рішень посадових осіб (органів), якщо вони можуть завдати істотної шкоди державним чи громадським інтересам.

2. Під час проведення заходів посадові особи суб'єктів громадського контролю зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати громадський контроль;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами громадського контролю;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню діяльності об'єкта під час здійснення заходів громадського контролю;

дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення громадського контролю.

Стаття 19. Акти реагування суб'єктів громадського контролю

1. За результатами проведення заходів контролю суб'єкт громадського контролю ухвалює акт реагування, форма якого затверджується керівником такого суб'єкта.

2. Актами реагування щодо порушень норм Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни об'єктами громадського контролю є:

1) висновок громадської експертизи;

2) акт перевірки.

3. В акті реагування повинні міститися такі відомості:

дата складення акта реагування;

найменування суб'єкта громадського контролю, а також склад уповноважених осіб, що здійснювали захід;

найменування об'єкта громадського контролю, що якого здійснювався захід;

відомості про предмет громадського контролю, детальний опис суті питання, що розглядалося;

висновки про відповідність чи невідповідність дій або бездіяльності об'єктів громадського контролю законодавству та дотримання державної дисципліни;

заходи, які рекомендуються для усунення виявлених порушень та недоліків у діяльності об'єкта громадського контролю, строки їх виконання; наслідки прийняття запланованих рішень, альтернативні варіанти рішень.

4. Акт реагування скріплюється підписами всіх громадських експертів, які брали участь у проведенні заходу.

5. Акт реагування в п'ятиденний строк з дня завершення заходу громадського контролю надається керівнику чи іншій уповноваженій посадовій особі об'єкта громадського контролю або надсилається рекомендованим поштовим відправленням.

6. Акти реагування, якими зафіксовано факти виявлення порушень, що підпадають під ознаки кримінальних чи адміністративних правопорушень, надсилаються правоохоронним органам.

Стаття 20. Порядок розгляду та виконання актів реагування

1. Висновок громадської експертизи має рекомендаційний характер і повинен бути розглянутий об'єктом громадського контролю з наданням суб'єкту такого контролю письмової та обґрунтованої відповіді про прийняті рішення з питань, що становили предмет громадського контролю.

Строк надання відповіді щодо розгляду висновку громадської експертизи не повинен перевищувати двадцяти робочих днів.

2. Акт перевірки є обов'язковим для виконання об'єктом громадського контролю з усуненням виявлених недоліків і порушень та наданням суб'єкту громадського контролю письмової та обґрунтованої відповіді про вжиті заходи.

Строк надання відповіді щодо розгляду та виконання акта перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів.

Стаття 21. Оскарження актів реагування та неправомірних дій уповноважених осіб суб'єктів громадського контролю

Акти реагування суб'єкта громадського контролю, неправомірні дії його уповноважених осіб можуть бути оскаржені об'єктами громадського контролю в судовому порядку відповідно до закону протягом місяця від дня їх прийняття (вчинення).

Розділ V. ПРАВА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ, ЇХ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 22. Права органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при проведенні громадського контролю

1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи при проведенні заходів громадського контролю мають право:

не допускати уповноважених осіб до здійснення заходів громадського контролю у разі виявлення невідповідності пред'явлених документів вимогам цього Закону;

безпосередньо бути присутніми при проведенні заходів громадського контролю, давати необхідні пояснення;

знайомитися з актом перевірки і зазначати в ньому про своє ознайомлення, згоду або незгоду з ним, а також з окремими діями уповноважених осіб суб'єктів громадського контролю;

брати участь у громадських слуханнях з питань, що є предметом громадського контролю;

оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб суб'єктів громадського контролю в порядку, передбаченому законом.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи на вимогу суб'єкта громадського контролю забезпечують присутність своїх посадових осіб при проведенні заходів громадського контролю.

Стаття 23. Захист прав органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при проведенні громадського контролю

1. Захист прав органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при проведенні громадського контролю здійснюється в судовому порядку відповідно до закону.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи мають право на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій чи бездіяльності посадових осіб суб'єктів громадського контролю при його проведенні, визнаних в судовому порядку неправомірними.

Стаття 24. Відповідальність об'єктів громадського контролю

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в особі їх посадових і службових осіб за порушення законодавства з питань громадського контролю несуть адміністративну відповідальність у порядку, встановленому законом.

Розділ VI. ВЛАСНІСТЬ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 25. Власність суб'єктів громадського контролю

1. Суб'єкти громадського контролю можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідні для здійснення їх статутної діяльності.

2. Суб'єкти громадського контролю набувають права власності на кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань та на інших не заборонених законом підставах.

3. Суб'єкти громадського контролю у встановленому законодавством порядку ведуть бухгалтерський облік та подають звітність до контролюючих органів.

4. Позбавлення суб'єктів громадського контролю права власності, а також права користування переданим їм майном можливе лише на підставі рішення суду.

Стаття 26. Фінансування витрат з проведення заходів громадського контролю

1. Фінансування витрат з проведення заходів громадського контролю, у тому числі з проведення громадських слухань, здійснюється за рахунок коштів суб'єктів громадського контролю.

2. Якщо в результаті здійснення заходу громадського контролю встановлено порушення об'єктом громадського контролю норм Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни, витрати, понесені суб'єктом громадського контролю, можуть бути стягнуті з об'єкта громадського контролю за рішенням суду.

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері громадського контролю

Суб'єкти громадського контролю відповідно до своїх статутів можуть вступати до міжнародних неурядових організацій, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди в галузі громадського контролю, брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122) доповнити новою статтею 18847 такого змісту:

"Стаття 18847. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єкта громадського контролю

Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єкта громадського контролю стосовно усунення порушень законодавства про громадський контроль, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб об'єктів громадського контролю від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос