Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О нотариате" (относительно усовершенствования государственного регулирования нотариальной деятельности)

Проект закона Украины от 23.04.2015 № 2718
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про нотаріат" (щодо удосконалення державного регулювання нотаріальної діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст. 383) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити статтю 1 новою частиною першою такого змісту:

"Нотаріат в Україні - це публічно-правовий інститут, якому відповідно до чинного законодавства України делеговано окремі повноваження держави щодо забезпечення позасудового захисту прав і законних інтересів громадян та інших осіб незалежно від форм власності, а також держави, шляхом вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріальних дій, надання правочинам автентичності та сили виконавчих документів".

У зв'язку з цим частини першу - шосту вважати частинами другою - сьомою.

Частину третю статті викласти в такій редакції:

"Систему нотаріату в Україні складають органи і посадові особи, на які покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії".

2. У статті 2-1:

частину першу після слів "Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності," доповнити словами "порядку підвищення кваліфікації,";

із частини першої виключити слова "; встановленні правил професійної етики нотаріусів.";

частину другу після слів "Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства" доповнити словами ", виконання державними і приватними нотаріусами обов'язку щодо підвищення професійного рівня та проходження підвищення кваліфікації за професійними програмами";

3. Доповнити Закон статтею 2-2 такого змісту:

"Стаття 2-2. Компетенція Міністерства юстиції України у сфері державного регулювання нотаріату

Міністерство юстиції України:

1. Встановлює:

Умови допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності;

Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса;

Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса;

Вимоги щодо виготовлення, постачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання;

2. Затверджує:

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;

Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування;

Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;

Порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів;

Порядок атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування, які мають право на вчинення нотаріальних дій;

Правила ведення нотаріального діловодства;

Порядок передачі документів нотаріального діловодства, архіву, спеціальних бланків нотаріальних документів та печатки приватного нотаріуса на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву у разі загрози виникнення та настання небезпечних подій або надзвичайних ситуацій;

Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності;

Узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства;

Забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України".

4. Абзац дев'ятий статті 5 викласти у такій редакції: "постійно підвищувати свій професійний рівень та не рідше ніж один раз на 3 роки, а також у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації за професійними програмами у порядку, визначеному Міністерством юстиції України".

5. Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Для вчинення нотаріальних дій з електронними документами, передачі відомостей або роботи в Єдиних та Державних реєстрах нотаріус використовує електронний цифровий підпис".

6. Доповнити Закон новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Нотаріальні акти

Постанови, посвідчувальні написи, свідоцтва, накладання та зняття заборони на відчуження нерухомого майна, виконавчі написи, інші правові акти нотаріуса є процесуальною формою відображення правозастосовчої діяльності нотаріуса та у своїй сукупності складають нотаріальні акти.

Нотаріальні акти є результатом фіксації волевиявлення сторін (сторони) та нотаріуса на вчинення нотаріальної дії та оформляються нотаріусом згідно з законом у письмовій формі шляхом вчинення посвідчувального напису на документах, оформленням свідоцтва чи складанням акту тощо.

Юридична сила нотаріального акта полягає у посвідченні нотаріусом права чи встановленні ним юридичного факту.

Юридична сила нотаріального акта, вчиненого шляхом створення електронного документа, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму".

7. У статті 10:

1. Доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"До складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату входить по три представники від Міністерства юстиції України та Нотаріальної палати України і п'ять нотаріусів, які обираються З'їздом нотаріусів України".

У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту статті вважати частинами третьою - дванадцятою.

2. Частину дев'яту після слів "до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна" доповнити словами "пройти підвищення кваліфікації за професійною програмою та".

8. Підпункт "е" пункту 2 частини першої статті 12 викласти у такій редакції: "е) неодноразового грубого порушення нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій, правил ведення нотаріального діловодства;".

9. Статтю 14 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

"У разі загрози виникнення та настання небезпечних подій або надзвичайних ситуацій документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса, печатка, спеціальні бланки нотаріальних документів передаються на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву в порядку, затвердженому Міністерством юстиції України.".

10. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Єдина нотаріальна інформаційна система

Єдина нотаріальна інформаційна система - це програмно-апаратний комплекс, створений для запобігання здійсненню неправомірних нотаріальних дій з боку юридичних, фізичних осіб або нотаріусів, забезпечення населення якісними нотаріальними послугами та ефективного механізму державного контролю і координування нотаріальної діяльності".

11. У частині четвертій статті 16 слова "контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики" замінити словами "затвердження правил професійної етики нотаріусів та контроль за їх дотриманням".

12. У статті 29:

1. Пункт 3 частини першої статті 29-1 викласти у такій редакції: "3) якщо приватний нотаріус при вчиненні нотаріальних дій неодноразово порушував порядок вчинення нотаріальних дій, правила ведення нотаріального діловодства, - до закінчення строку проходження підвищення кваліфікації (не більше двох тижнів);".

2. У пункті 6 частини першої статті 29-1 слова "п'ятій - восьмій, десятій" замінити словами "сьомій - десятій, дванадцятій, тринадцятій".

13. У статті 33:

1. Частину другу викласти в такій редакції:

"Перевірка організації роботи нотаріуса проводиться один раз на чотири роки. Перевірка організації роботи нотаріуса, приватна нотаріальна діяльність якого зареєстрована вперше, має бути проведена через рік після початку здійснення нотаріальної діяльності. Перевірки діяльності нотаріусів проводяться за участі представників Нотаріальної палати України".

2. У частині четвертій слова "неодноразових порушень ним правил нотаріального діловодства" замінити словами "порушень ним порядку вчинення нотаріальних дій, правил ведення нотаріального діловодства".

3. У частині п'ятій після слів "неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій" доповнити словами ", правил ведення нотаріального діловодства".

14. Доповнити Закон статтею 37-1 такого змісту:

"Стаття 37-1. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування, які мають право на вчинення нотаріальних дій

Посадові особи органів місцевого самоврядування проходять атестацію згідно з цим Законом та у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України".

15. У частині першій статті 41 цифри "70 - 73" замінити цифрами "71 - 73", цифру "93" виключити.

16. У статті 52:

частину першу викласти в такій редакції:

"Всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, реєструються у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій та в електронному реєстрі Єдиної нотаріальної інформаційної системи".

17. У частині першій статті 53 слова "частини п'ятої" замінити словами "частини сьомої".

18. У тексті Закону: слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках і числах замінити словами "Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос