Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы)

Проект закона Украины от 22.04.2015 № 2702
Дата рассмотрения: 22.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3, N 39, ст. 463; 2013 р., N 26, ст. 264; N 24, ст. 243; 2014 р., N 4, ст. 61, N 1, ст. 1, N 22, ст. 773, N 23, ст. 873, N 30, ст. 1010):

1) у статті 1:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"зовнішня реклама - реклама, що розміщується на відкритій місцевості, у тому числі з використанням власних чи орендованих рекламних засобів на об'єктах благоустрою, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, на зовнішніх поверхнях будівель, споруд, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, елементів вуличного обладнання (вуличних меблях), над проїжджою частиною та на рухомих об'єктах (крім реклами на транспорті)";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"реклама на транспорті - реклама, що розміщується на поверхнях рухомого складу транспорту загального користування, на внутрішніх та зовнішніх поверхнях будівель підприємств транспорту загального користування";

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"схема розміщення зовнішньої реклами - документ (графічні та текстові матеріали), що визначає місця розміщення, типи та/або види рекламних засобів, встановлення яких допускається в межах вулиці, скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим;

2) частину сьому статті 8 викласти у такій редакції:

"7. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі (крім зовнішніх поверхонь будівель, споруд та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності), а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою";

3) частину шосту статті 9 викласти у такій редакції:

"6. Вивіска з інформацією про зареєстроване найменування особи, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розташована на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху, не вважається рекламою та розміщується відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів";

4) статтю 12 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Розповсюджувачі зовнішньої реклами, діяльність яких не фінансується з державного або місцевих бюджетів, отримують пільги з оплати за надане право користування місцями розташування рекламних засобів у період розміщення на поверхнях цих засобів соціальної реклами на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування та благодійних організацій, а також державних і комунальних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та культури, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів";

5) у статті 16:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Розміщення зовнішньої реклами (крім розміщення у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування) у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що видаються за рішенням виконавчих органів відповідних рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що видаються за рішенням районних державних адміністрацій, а у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування - на підставі дозволів, що видаються за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами (далі - дозвільні органи) в порядку, встановленому цими органами на підставі типового порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Дозвільні органи впроваджують електронно-інформаційну базу даних місць розташування рекламних засобів (далі - База даних) та оприлюднюють інформацію, що міститься у Базах даних, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". База даних повинна містити інформацію про подані заяви, встановлені пріоритети, відмови у встановленні пріоритету, видані дозволи, відмови у видачі дозволів, анулювання дозволів, продовження, переоформлення дозволів та підстави прийняття таких рішень, інформацію про правовідносини суб'єкта господарювання, якому видано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами з власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу. Додаткові вимоги щодо ведення Баз даних та інформації, що має в них міститися, строки впровадження дозвільними органами Баз даних визначаються типовим порядком.

Інформація, що міститься у Базах даних є відкритою та знаходиться у вільному доступі будь-якої особи відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та підлягає постійному оновленню дозвільним органом.

Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу в мережі Інтернет у форматі, який дозволяє автоматизовану обробку, вільний та безоплатний доступ до такої інформації. Дозвільні органи зобов'язані оприлюднювати та надавати достовірну, точну і повну інформацію, перевіряти правильність та об'єктивність оприлюдненої і наданої інформації.

Дозвільні органи можуть розробляти, затверджувати та впроваджувати схеми розміщення зовнішньої реклами (далі - Схема) у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та згідно вимог типового порядку при виконанні ними місцевих програм з благоустрою населених пунктів. До розробки Схеми (змін у Схему) залучаються громадські об'єднання у сфері зовнішньої реклами. Порушення права на участь у розробці Схеми (змін до Схеми), у тому числі немотивоване відхилення дозвільним органом пропозицій громадських об'єднань у сфері зовнішньої реклами, може бути оскаржено у судовому порядку протягом трьох місяців з дня, коли громадське об'єднання дізналось про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Зміни до Схеми можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п'ять років у порядку встановленому для розробки та затвердження Схеми.

Рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу або про продовження чи відмову у продовженні строку дії дозволу приймається (виноситься) дозвільним органом протягом тридцяти календарних днів з дня одержання відповідної заяви від суб'єкта господарювання.

Дозвіл вважається виданим (продовженим) дозвільним органом за принципом мовчазної згоди в останній день строку розгляду заяви, у разі не надання або не направлення суб'єкту господарювання дозволу або рішення про відмову у його видачі чи продовженні у строк, встановлений цим Законом.

Дозвільні органи не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл. Під час видачі дозволів втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Для одержання дозволу суб'єкт господарювання додає до заяви такі документи:

довідку з Бази даних про встановлення дозвільним органом або уповноваженим ним органом (особою) пріоритету на заявлене місце;

комп'ютерний макет рекламного засобу на заявленому місці з оточуючим середовищем (розміром не менше як 10 х 15 сантиметрів);

ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

згоду власника або уповноваженого ним органу (особи), якщо об'єкт, на якому заявлене місце, перебуває у державній (крім автомобільних доріг загального користування) чи приватній власності;

згоду територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, якщо заявлене місце перебуває у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування чи у межах червоних ліній міських вулиць і доріг;

згоду органу виконавчої влади, визначеного Законом України "Про охорону культурної спадщини", якщо об'єкт, на якому заявлене місце, є пам'яткою національного або місцевого значення та перебуває в межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених пунктів.

Перелік документів необхідних для одержання дозволу є вичерпним.

Згода органів, зазначених у абзацах дванадцятому та тринадцятому цієї частини Закону, або відмова у її видачі надається суб'єкту господарювання за формою згідно типового порядку протягом п'яти робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви у довільній формі.

Згода вважається наданою відповідним органом за принципом мовчазної згоди в останній день строку розгляду заяви, у разі не надання або не направлення цим органом суб'єкту господарювання згоди або рішення про відмову у її наданні у строк встановлений цим Законом.

Для продовження дії дозволу суб'єкт господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії дозволу звертається до дозвільного органу із заявою за формою згідно типового порядку про продовження дії дозволу. До заяви додається дозвіл, що підлягає продовженню, та згода власника або уповноваженого ним органу (особи), якщо об'єкт, на якому розміщена зовнішня реклама, перебуває у державній (крім автомобільних доріг загального користування) чи приватній власності.

Перелік документів, необхідних для продовження дії дозволу, є вичерпним.

Дозвіл видається (продовжується) за місцезнаходженням об'єкта строком на дванадцять років. Плата за видачу (продовження дії) дозволу, його переоформлення, анулювання, внесення змін у дозвіл та видачу дубліката дозволу не справляється.

Рішення про відмову у видачі дозволу чи його продовженні повинно містити обґрунтування із зазначенням передбачених цим Законом підстав.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із переліком встановленим цим Законом;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

наявність дозволу, виданого на заявлене місце іншому суб'єкту господарювання;

невідповідність заявленого місця та/або типу чи виду рекламного засобу Схемі (у разі її затвердження дозвільним органом);

проведення реконструкції автомобільної дороги загального користування на якій заявлене місце згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України програмами розвитку дорожнього господарства.

Перелік підстав для відмови у видачі дозволу є вичерпним.

Підставою для відмови у продовженні дії дозволу є:

подання заявником заявки на продовження дії дозволу з порушенням строку встановленого цим Законом;

подання заявником неповного пакета документів, необхідних для продовження дії дозволу, згідно із переліком, встановленим цим Законом;

наявність встановленої судовим рішенням, яке вступило у законну силу, заборгованості (більш ніж за три місяці підряд) з оплати за надане право користування місцем розташування рекламного засобу, що зазначено у дозволі, який продовжується;

невідповідність місця та/або типу чи виду рекламного засобу щодо яких продовжується дозвіл Схемі (у разі її затвердження дозвільним органом);

проведення реконструкції автомобільної дороги загального користування згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України програмами розвитку дорожнього господарства, на якій розміщена зовнішня реклама.

Перелік підстав для відмови у продовженні дії дозволу є вичерпним.

Дозвіл анулюється рішенням дозвільного органу за таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дозвільний орган може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу за наявності хоча б однієї з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

невідповідність місця та/або типу чи виду рекламного засобу Схемі (у разі її затвердження дозвільним органом);

проведення реконструкції автомобільної дороги загального користування згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України програмами розвитку дорожнього господарства, на якій розміщена зовнішня реклама, щодо якої продовжується дозвіл;

наявність встановленої судовим рішенням, яке вступило у законну силу, заборгованості (більш ніж за три місяці підряд) з оплати за надане право користування місцем розташування рекламного засобу, що зазначено у дозволі, який анулюється.

Перелік підстав для анулювання дозволу є вичерпним.

У разі, якщо анулювання дозволу здійснюється за рішенням дозвільного органу, дія дозволу припиняється з дня прийняття (винесення) такого рішення.

Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

набуття права власності на рекламний засіб іншою особою.

Перелік підстав для переоформлення дозволу є вичерпним.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання звертається до дозвільного органу із заявою про переоформлення дозволу протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав. До заяви додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документа, що додається до неї, переоформлює дозвіл шляхом внесення змін у дозвіл з урахуванням підстав, наведених у заяві про переоформлення дозволу та згідно вимог типового порядку.

Дозвіл вважається переоформленим дозвільним органом за принципом мовчазної згоди в останній день строку розгляду заяви суб'єкта господарювання про переоформлення дозволу, у разі не переоформлення дозволу дозвільним органом у строк встановлений цим Законом.

Підстави для видачі дубліката дозволу визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Видача дубліката дозволу відбувається шляхом надання суб'єкту господарювання копії дозволу засвідченої дозвільним органом згідно вимог типового порядку.

Суб'єкти господарювання, рекламні засоби яких розміщені з порушенням вимог Схеми, але на момент її розробки мали дозволи на розміщення таких засобів, мають переважне право перед іншими особами на оформлення та одержання дозволів в місцях, що відповідають вимогам Схеми. Дозвільний орган зобов'язаний письмово повідомити таких суб'єктів господарювання про розробку Схеми і запропонувати варіанти місць розміщення рекламних засобів у межах Схеми. Переважне право зберігається за суб'єктом господарювання протягом шести місяців з дати затвердження Схеми у встановленому законом порядку. Суб'єкт господарювання має право відмовитись від зазначеного переважного права, письмово повідомивши про це дозвільний орган. У разі розробки Схеми реалізація переважного права на оформлення та одержання дозволів здійснюється згідно вимог типового порядку.

Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні конструктивних характеристик рекламного засобу, проведенні реконструкції, ремонту, будівництва будівлі, споруди, автомобільної дороги загального користування, вулиці і дороги міста та іншого населеного пункту, що зумовлює перенесення рекламного засобу за межі проведення таких робіт, дозвільний орган протягом десяти робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви у довільній формі вносить відповідні зміни у дозвіл згідно вимог типового порядку.

Зовнішня реклама розміщена без дозволу, є самовільно розміщеною та підлягає демонтажу за рішенням дозвільного органу згідно вимог типового порядку";

б) у частині другій:

абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

"розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та видимість технічних засобів організації дорожнього руху або заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується уздовж проїжджої частини автомобільних доріг, за вимогою територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, наноситься вертикальна дорожня розмітка світлоповертаючими матеріалами заввишки до 2 метрів від поверхні землі, яка не повинна засліплювати учасників дорожнього руху";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"не повинна створювати звукові ефекти, що негативно впливають на умови руху, заважати руху пішоходів та розміщуватись ближче ніж за 100 метрів від залізничних переїздів;

розміщуватись із забезпеченням вільного огляду технічних засобів організації дорожнього руху;

розміщуватись на будь-яких місцях поверхонь будівель та споруд з дотриманням державних будівельних норм без застосування вимог зонування територій населених пунктів";

в) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Забороняється розміщувати зовнішню рекламу:

яка відтворює зображення дорожніх знаків або має схожість (за зовнішніми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналам;

на опорах дорожніх знаків, світлофорного обладнання та будь-якому іншому обладнанні, призначеному для регулювання руху;

у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини;

в межах смуги відведення міжнародних автомагістралей";

г) частину четверту виключити;

6) у частині другій статті 26:

абзац перший після слів "розповсюджувачі реклами" доповнити словами "за фактом виявлення цими органами порушення";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідні органи державної влади зобов'язані надавати на запит будь-якої особи копію протоколу засідання та копію рішення за результатами розгляду питання про порушення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу".

2. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2010 р., N 5, ст. 41, N 30, ст. 401; 2011 р., N23, ст. 160; 2012 р., N 30, ст. 349; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 23, ст. 873, N 29, ст. 943):

1) абзац дванадцятий статті 1 викласти у такій редакції:

"рекламоносій - рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та використовується для розповсюдження реклами";

2) статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".

3. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 із наступними змінами):

1) частину третю статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Видача, анулювання, поновлення, переоформлення, продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про рекламу";

2) абзац третій частини першої статті 4-1 доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі встановлення строку дії документів дозвільного характеру законом, який регулює відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, цим законом може визначатись порядок продовження строку їх дії".

4. Абзац третій частини п'ятої статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; 2014 р., N 5, ст. 62, N 14, ст. 248, N 22, ст. 816) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу сьомого підпункту "в" підпункту 5 пункту 1 розділу I, який набирає чинності через чотири роки з дня опублікування цього Закону.

2. Підстави, зазначені в абзаці тридцять шостому та в абзаці сорок п'ятому підпункту "а" підпункту 5 пункту 1 розділу I цього Закону, застосовуються дозвільним органом у разі розробки та затвердження ним Схем після набрання чинності цим Законом.

3. Встановити, що:

інформація про прийняті дозвільним органом рішення та видані дозволи є відкритою і надається на запит будь-якої особи у порядку встановленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

приймання заяв на видачу дозволів зупиняється до впровадження дозвільним органом електронно-інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів.

4. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос