Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового обеспечения открытости баз данных и прозрачности регистрационных процедур

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2696
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40 - 44, ст. 356):

1) Частину першу статті 494 після слів "встановлюються законом" доповнити словами "і передбачають можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки. Така процедура заперечення є змагальною і забезпечується загальнодоступною електронною базою даних заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію торговельних марок".

2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36):

1) Статтю 1 доповнити абзацом сімнадцятим наступного змісту:

"база даних - електронна база даних, яка містить відомості про заявки, міжнародні реєстрації знаків згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до цієї угоди та про видані свідоцтва, створення та робота якої забезпечується закладом експертизи на своєму веб-сайті.".

2) У статті 2:

абзаци третій та четвертий пункту першого викласти в наступній редакції:

"видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує державну реєстрацію знаків;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, а також забезпечує опублікування та безкоштовний необмежений доступ до бази даних;";

пункт другий доповнити абзацом другим наступного змісту:

"На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (свідоцтвах, їх дублікатах, рішеннях Установи, виписках з Реєстру тощо), може бути використано електронний цифровий підпис згідно із Законом України "Про електронний цифровий підпис".

3) Пункт перший статті 5 доповнити другим абзацом наступного змісту:

"Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, зокрема, якщо воно:

1) спрямоване на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

2) спрямоване на порушення етичних норм та правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість;

3) пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу;

4) пропагує фашизм та неофашизм;

5) пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;

6) порушує інші норми моралі, передбачені Законом України "Про захист суспільної моралі".

4) У статті 6:

пункт другий доповнити абзацом дев'ятим наступного змісту:

"Позначення вважається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо воно породжує чи може породжувати у свідомості споживача таку, що не відповідає дійсності, уяву про якість, виробника, географічне походження товару або послуги. Позначення визнається оманливим, якщо оманливим є хоча б один з його елементів.";

у пункті третьому абзац п'ятий викласти у наступній редакції:

"географічними зазначеннями (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до міжнародного договору або зареєстровані за заявками, дата подання яких є більш ранньою, ніж дата подання (дата пріоритету) заявки, об'єктом якої є позначення, протиставлене цьому географічному зазначенню. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися названими географічними зазначеннями;";

пункт третій доповнити абзацом сьомим наступного змісту:

"знаками, зареєстрованими на ім'я іншої особи в іноземній державі, якщо заявка, об'єктом якої таке позначення, подана від свого імені агентом чи представником зазначеної особи без її дозволу.".

5) У статті 7:

абзац третій пункту шостого викласти в наступній редакції:

"подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Кількість примірників таких зображень встановлюється Установою.";

доповнити пункт шостий абзацом четвертим наступного змісту:

"Якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким, подаються приклади його використання.";

доповнити статтю пунктом дев'ятим наступного змісту:

"9. Заявка подається в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка в електронній формі подається у порядку встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.".

6) У статті 9:

пункт перший доповнити абзацами другим, третім та четвертим наступного змісту:

"Щодо заявки в цілому може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок (множинний пріоритет).

Пріоритет може бути заявлено стосовно частини товарів і послуг, зазначених у заявці (частковий пріоритет).

Пріоритет поширюється лише на ті товари і послуги, які зазначені в попередній заявці.".

7) У статті 10:

пункт восьмий викласти в наступній редакції:

"8. Будь-яка особа протягом двох місяців від дати, опублікування відповідно до пункту 151 цієї статті відомостей про заявку може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Перебіг строку для подання заперечення проти міжнародної реєстрації знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до цієї угоди починається від дати опублікування відомостей про таку міжнародну реєстрацію в базі даних.

За подання заперечення сплачується збір.

Вимоги до заперечення визначаються Установою. Заперечення подається разом з його копією, яка надсилається Установою заявнику протягом десяти днів від дати одержання заперечення.

Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.";

абзац четвертий пункту дев'ятого викласти в наступній редакції:

"розмір та порядок сплати збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.";

пункт десятий викласти в наступній редакції:

"10. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.";

пункт дванадцятий викласти в наступній редакції:

"12. За відповідності заявки вимогам статті 7 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається про це повідомлення.";

у абзаці першому пункту чотирнадцятого слова "документа про сплату збору" замінити словами "сплаченого збору";

у пункті п'ятнадцятому речення перше після слів "визначеним цим Законом" доповнити словами ", в тому числі розглядаються заперечення, подані відповідно до пункту 8 цієї статті";

доповнити статтю пунктом 151 наступного змісту:

"151. У разі коли заявлене позначення не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає вимогам, встановленим у статтях 7 та 8 цього Закону, а сплачений збір відповідає встановленим вимогам, у дату завершення формальної експертизи Установа публікує відомості про заявку в базі даних.

Після опублікування відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому Установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.";

доповнити статтю пунктом 152 наступного змісту:

"152. У разі подання заперечень відповідно до пункту 8 цієї статті експертиза заявки по суті проводиться з урахуванням таких заперечень.

Розгляд заперечення здійснюється в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника щодо заперечення, а якщо заявник не надасть в установлений строк відповідь на повідомлення щодо заперечення, - в межах мотивів, викладених у ньому.

Відповідь заявника щодо заперечення подається до Установи разом з її копією. Копія відповіді надсилається Установою особі, що подала заперечення, протягом десяти днів від дати одержання такої відповіді щодо заперечення.

Розгляд заперечення здійснюється протягом двох місяців від дати одержання від заявника відповіді щодо заперечення, а якщо заявник не надасть в установлений строк відповіді щодо заперечення, - протягом двох місяців від дати закінчення строку для надання відповіді заявником.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі затвердженого висновку, надсилається особі, яка подала заперечення.

Якщо за результатами такого розгляду Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 цього Закону, для оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону.";

пункт шістнадцятий викласти в наступній редакції:

"16. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого, є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь державної реєстрації знака.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною шостою цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою. У разі міжнародної реєстрації знака відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до цієї угоди відповідь заявника надається протягом трьох місяців від дати відправлення до Міжнародного бюро повідомлення про попередню відмову.".

8) Викласти статтю 12 в наступній редакції:

"Стаття 12. Публікація про видачу свідоцтва

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і сплаченого збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію знака документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збір за публікацію про видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та строк сплати збору за публікацію продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.".

9) У статті 15:

доповнити пункт перший абзацом другим наступного змісту:

"Особа, яка подавала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого цій особі відповідно до абзацу п'ятого пункту 152 статті 10 цього Закону.";

пункт третій викласти у наступній редакції:

"3. Право заявника оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати ним державного мита за видачу свідоцтва.";

в першому реченні пункту четвертого слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "Установи за заявою";

в останньому реченні пункту четвертого слово "заявнику" замінити словами "особі, що подала заперечення,";

пункт п'ятий доповнити абзацом другим наступного змісту:

"У разі, коли заперечення проти рішення Установи за заявкою подано відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, заявнику за такою заявкою невідкладно надсилається повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати обрунтовану відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.";

пункт шостий викласти в наступній редакції:

"6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених у запереченні та під час його розгляду, а також з урахуванням відповіді заявника, у разі її надходження. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника або особи, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.";

пункт сьомий викласти в наступній редакції:

"7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається особі, що подала заперечення.

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення за результатами розгляду заперечення.";

у пункті дев'ятому після слова "Заявник" додати слова "або особа, що подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті";

доповнити статтю пунктом десятим наступного змісту:

"10. Рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, підлягають обов'язковому оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.".

10) У абзаці третьому пункту шостого статті 16 після слів "введеного під цим знаком в цивільний оборот" додати слова "в Україні".

11) У статті 18:

у абзаці першому пункту четвертого слово "трьох" замінити словом "п'яти";

доповнити пункт четвертий абзацом шостим наступного змісту:

"Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного періоду невикористання до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося використання знака, за винятком випадку, коли підготовка або відновлення використання почалося протягом трьох місяців до дати подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва.".

12) Пункт перший статті 19 доповни підпунктом "г" наступного змісту:

"г) реєстрації знака та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням вимог законодавства.".

13) У пункті другому статті 20:

абзац перший викласти в наступній редакції:

"На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.";

доповнити пункт абзацом четвертим наступного змісту:

"Особа, яка є власником знака в іноземній державі, право на який без її дозволу набуто в Україні її агентом або представником, може вимагати визнання свідоцтва на такий знак недійсним або передання їй права власності на знак у повному обсязі.".

14) Доповнити пункт перший статті 21 абзацом другим наступного змісту:

"Суд може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню прав на знак та збереження відповідних доказів;

2) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав на знак, та знищення таких товарів;

3) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав на знак або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

4) відшкодування порушником збитків, завданих порушенням прав на знак;

5) стягнення із порушника прав на знак доходу, отриманого внаслідок порушення;

6) виплату компенсації, що визначається у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. Розмір стягнення визначається з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

7) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав на знак та зміст судового рішення щодо такого порушення.".

15) У статті 22 цифри та символи "1 - 3" замінити цифрами та символами "1, 2".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос