Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно улучшения бизнес-климата в Украине)

Проект закона Украины от 20.04.2015 № 2679
Дата рассмотрения: 20.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 7 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слово "місячний" замінити словом "десятиденний".

2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) пункт 14 статті 2 виключити;

2) підпункт "х" пункту 6 статті 3 виключити;

3) пункти 50 і 51 частини першої статті 4 виключити;

у частині першій статті 6 слова "за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно;" виключити.

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) статтю 12 доповнити пунктом "й1" такого змісту:

1) надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до закону;";

2) у статті 135:

в абзаці п'ятому частини другої слова ", з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом" виключити;

в абзаці першому частини третьої слова ", або державний виконавець у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження" виключити;

3) абзац дванадцятий частини четвертої статті 136 виключити.

4. Пункт "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до закону.".

5. Частину тринадцяту статті 46 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2013 р., N 19 - 20, ст. 189, N 36, ст. 472) після слів "із зазначенням" доповнити словами "(за наявності)".

6. Частину третю статті 41 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 19 - 20, ст. 142) виключити.

7. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2012 р., N 8, ст. 61; 2013 р., N 23, ст. 224; 2014 р., N 5, ст. 62, N 11, ст. 136, N 46, ст. 2048; 2015 р., N 1, ст. 2; із змінами, внесеними законами України від 12 лютого 2015 року N 191-VIII, від 5 березня 2015 року N 247-VIII):

1) частину п'яту статті 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація обтяжень речових прав під час примусового виконання рішень відповідно до закону проводиться державним виконавцем.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) статтю 9 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Державний виконавець здійснює функції державного реєстратора щодо реєстрації обтяжень речових прав під час примусового виконання рішень відповідно до закону.";

3) у статті 16:

в абзаці шостому частини першої слова "або державним виконавцем" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено або припинено обтяження, уповноважених ними осіб.";

4) у частині другій статті 22 слово "п'яти" замінити словом "тридцяти";

5) у статті 24:

у пункті 56 частини першої слова "або державним виконавцем" виключити;

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, не може здійснюватись у разі невідповідності відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та відомостей, що містяться у документі, який посвідчує речове право на неї, у разі, коли така невідповідність виникла внаслідок внесення змін або виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру про земельну ділянку після оформлення документа, що є підставою для виникнення відповідного речового права на земельну ділянку. У такому разі пріоритет мають відомості Державного земельного кадастру.";

6) статтю 28 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Банки під час здійснення операцій з іпотеки користуються інформацією про іпотеку, обтяження нерухомого майна з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.";

7) частину першу статті 281 доповнити абзацом такого змісту:

"Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має доступ до відомостей Державного земельного кадастру та користується ними у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

8) пункт 1 частини першої статті 29 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"на об'єкт незавершеного будівництва - 0,2 мінімальної заробітної плати;".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим.

8. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2013 р., N 40, ст. 540; 2014 р., N 34, ст. 1166):

1) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:

"2. Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом чотирьох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строк здійснення виконавчого провадження не включає час розстрочки виконання рішення, відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи чи оцінки майна, виготовлення технічної документації на майно, реалізації майна боржника, час перебування постанови державного виконавця про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця, які здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження визначається з моменту приєднання до такого провадження останнього виконавчого документа.

За виконавчими провадженнями, за якими судом замінено спосіб і порядок виконання, строк проведення виконавчих дій визначається з моменту отримання державним виконавцем відповідного судового рішення.";

3) у частині першій статті 31:

перше речення після слів "з повідомленням про вручення" доповнити словами "або доставляються кур'єром";

доповнити частину реченням такого змісту: "Документи виконавчого провадження державним органам, банкам, іншим фінансовим установам, іншим органам, установам, організаціям, посадовим особам можуть надсилатися в формі електронних документів.";

у частині четвертій слова "сторонам або іншим учасникам виконавчого провадження" замінити словами "сторонам, іншим учасникам виконавчого провадження та іншим особам";

4) у статті 58:

частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі коли сторона, яка оспорює вартість майна, визначену державним виконавцем, не внесе на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних з призначенням суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, протягом п'яти робочих днів з моменту подання заперечення, майно передається на реалізацію за ціною, визначеною державним виконавцем.";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Якщо строк дії звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться.";

5) текст статті 60 викласти в такій редакції:

"1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і зняття з нього арешту.

2. У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше дня, наступного за днем отримання відповідного рішення. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

3. З майна боржника може бути знято арешт згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом. Копія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про зняття арешту з майна боржника надсилається не пізніше наступного дня після її винесення відповідному органу (установі) для зняття арешту.

4. Арешт з майна та коштів боржника може бути знято згідно з постановою державного виконавця у разі, коли на рахунок органу державної виконавчої служби надійшли кошти, стягнені з боржника, у сумі, достатній для задоволення вимог стягувача, стягнення виконавчого збору, здійснення витрат на організацію та проведення виконавчих дій та штрафів, накладених на боржника.

5. У разі наявності письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, коли витрати, пов'язані із зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято згідно з постановою державного виконавця. Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення відповідному органу (установі) для зняття арешту.

6. Після реалізації арештованого майна всі обтяження з такого майна, накладені державним виконавцем, знімаються згідно з постановою державного виконавця, яким майно передавалося для реалізації, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно.

7. В усіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження (крім випадків, передбачених цим Законом) арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

8. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.";

6) у статті 62:

у частинах першій та шостій слова "прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах" замінити словами "електронних торгах";

частину другу виключити;

у першому реченні частини п'ятої слова "прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах" замінити словами "електронних торгах", а слова "прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах" - словами "електронних торгів такими, що не відбулися";

у частині дванадцятій слова "прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна боржника на комісійних умовах" замінити словами "електронних торгів".

9. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61, N 49, ст. 555; 2013 р., N 23, ст. 224, N 40, ст. 534; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 14, ст. 248; 2015 р., N 24, ст. 654; із змінами, внесеними Законом України від 2 березня 2015 року N 222-VIII):

1) частину другу статті 7 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, посадових осіб органів місцевого самоврядування, яким надаються повноваження з надання відомостей Державного земельного кадастру;".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

2) у статті 21:

доповнити статтю після частини п'ятнадцятої новою частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру може подаватись у паперовій або електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини шістнадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - дев'ятнадцятою;

частину сімнадцяту після слова "Подання" доповнити словами "заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та";

3) частину другу статті 30 доповнити абзацами такого змісту:

"Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав право доступу до Державного земельного кадастру для цілей проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки. Порядок такого доступу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, для цілей ведення Державного земельного кадастру має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

4) у частині четвертій статті 36 слова "у пунктах "а" - "е" замінити словами "у пунктах "а" - "є", а слова "у пунктах "є" - "і" - словами "у пунктах "ж" - "і";

5) у статті 38:

у частині першій:

в абзаці першому слова "державними кадастровими реєстраторами" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) та іншої документації Державного земельного кадастру.";

доповнити частину після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами та іншими особами, які визначені цим Законом.

Відомості Державного земельного кадастру можуть надаватися адміністраторами центрів надання адміністративних послуг, уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування, які відповідають вимогам, визначеним у частині третій статті 9 цього Закону, і пройшли стажування у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Обсяг, форми і порядок надання відомостей Державного земельного кадастру зазначеними особами, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Документи, зазначені в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті, за вибором заявника надаються йому у паперовій або електронній формі. У разі надання документа в електронній формі він засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка його видала.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

в абзаці дев'ятому слова "надається банкам, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель," замінити словами "в режимі читання надається органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, органам судової влади, іншим державним органам, банкам";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "Державному кадастровому реєстратору" замінити словами "особі, уповноваженій надавати такі відомості";

абзац другий після слів "Державного земельного кадастру" доповнити словами "у паперовій або електронній формі";

в абзаці третьому слова "в день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб" виключити;

абзац шостий після слова "Заява" доповнити словами "у паперовій формі";

доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Заява в електронній формі подається у режимі реального часу через єдиний веб-портал адміністративних послуг (інтегрований до нього офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин). Оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру в такому випадку здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Державний кадастровий реєстратор або інша особа, уповноважена надавати відомості Державного земельного кадастру, подає заявнику документи, передбачені абзацами третім і четвертим частини першої цієї статті, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви, а документ, передбачений абзацом другим частини першої цієї статті, - в день надходження заяви або надає мотивовану відмову в наданні такого документа.";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі підписується особою, яка його видала.

Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка його видала".

10. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413; 2014 р., N 11, ст. 132, N 28, ст. 936, N 50 - 51, ст. 2057):

1) у частині першій статті 1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"значний правочин - правочин щодо розпорядження майном боржника, якщо балансова вартість майна (робіт, послуг, вимог, прав), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків балансової вартості активів боржника на день вчинення правочину;";

доповнити частину після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

"спеціалізована сторінка веб-сайту - це сторінка офіційного веб-сайту державного органу з питань банкрутства, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржника, передбаченої цим Законом. Право доступу до інформації про боржника, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства мають конкурсні кредитори, забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом) у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;

2) у статті 22:

абзац десятий частини третьої викласти в такій редакції:

"надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття інформації відповідно до пункту 41 частини другої статті 98 цього Закону;";

абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:

"5. В процедурі розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна, а також без затвердження відповідного рішення комітетом кредиторів приймати рішення про:";

абзаци перший і третій частини восьмої викласти в такій редакції:

"8. Керівник або орган управління боржника, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою цієї статті, виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо:";

"одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки права вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника. В процедурі розпорядження майном боржник має право отримувати позики (кредити) для фінансування поточних витрат боржника;";

доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев'ятою такого змісту:

"9. У процедурі розпорядження майном керівник або орган управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна, а також без погодження з комітетом кредиторів, вчиняти значні правочини (укладати договори).".

У зв'язку з цим частини дев'яту - тринадцяту вважати відповідно частинами десятою - чотирнадцятою;

частину десяту після слів "правочинів (договорів)" доповнити словами "(у тому числі значних)";

3) у статті 26:

частину п'яту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення повноважень, передбачених частиною восьмою цієї статті, до моменту обрання комітету кредиторів;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

у частині восьмій:

доповнити частину після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"погодження значних правочинів після погодження їх розпорядником майна;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);";

4) у статті 29:

абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

"знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника, а також має право доступу до інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства;";

частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"одержання позик (кредитів) для фінансування поточних витрат боржника та/або оздоровлення фінансово-господарського становища боржника;".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

5) частину дев'яту статті 41 викласти в такій редакції:

"9. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, крім інформації, розкриття якої здійснюється відповідно до пункту 41 частини другої статті 98 цього Закону.";

6) у статті 49:

частину п'яту після слів "Замовником є" доповнити словами "керуючий санацією або";

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація щодо проведення конкурсу про визначення організатора аукціону також розміщується замовником аукціону на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства.";

7) у статті 98:

частину першу доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) надавати право тимчасового доступу до інформації щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства, потенційним інвесторам (особам, які мають намір прийняти рішення про внесення власних, позичених та залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та які мають бажання взяти участь у санації боржника);";

частину другу доповнити пунктами 41 і 42 такого змісту:

"41) забезпечити оприлюднення інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), а також забезпечити оновлення такої інформації не рідше, ніж один раз на місяць. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належать відомості про:

правочини, які укладені після відкриття провадження у справі про банкрутство та про рух коштів;

прогноз доходів і витрат на шість місяців;

активи боржника (із зазначенням наявних обтяжень), а також про дебіторів боржника та підстави виникнення дебіторської заборгованості;

зобов'язання боржника та підстави виникнення зобов'язань, про кожного з кредиторів, їх вимоги та черговість;

пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника (для розпорядника майна та керуючого санацією);

здійснення плану санації (для керуючого санацією);

фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (для ліквідатора);

42) забезпечити отримання від осіб, яким надається право тимчасового доступу до інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства, заяви про нерозголошення такої інформації;";

8) абзац шостий частини першої статті 114 виключити.

11. Частину четверту статті 57 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року N 198-VIII) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) органом, на посаду в якому претендує особа, - щодо наявності в особи, яка претендує на зайняття посади, корпоративних прав шляхом пошуку таких відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування, крім:

підпунктів 1 - 4, абзацу другого підпункту 5 та підпункту 7 пункту 7, абзацу другого підпункту 3 пункту 9 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2015 року;

підпункту 1 пункту 3, пунктів 4, 5, абзацу восьмого підпункту 5 пункту 9 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 вересня 2015 року.

2. Земельні торги, розпочаті до дня набрання чинності цим Законом, завершуються у порядку, який діяв до набрання ним чинності.

3. Кабінету Міністрів України:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос