Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений

Проект закона Украины от 17.04.2015 № 2667
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2-3, ст. 12, N 6, ст. 40, N 17, ст. 118; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2015 року N 335-VIII) такі зміни:

1) у статті 8:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України";

б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

в) у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

пункт 1 частини п'ятої після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;

2) у статті 81:

а) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначається Генеральним прокурором України.

2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:

1) п'ять осіб, визначених Радою прокурорів України;

2) п'ять осіб, визначених Верховною Радою України.

Конкурсна комісія є повноважною якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Генеральним прокурором України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу п'яти осіб. Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, про кандидатів, які подали заяву про участь в конкурсі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання"

б) у частині п'ятій:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"5. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

у першому реченні абзацу другого слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;

в) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;

3) у частині першій статті 9:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) у пункті 3 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "випадках та порядку, встановлених цим Законом";

в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та заступників керівників підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

г) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України";

ґ) доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України";

д) пункт 7 після слова "щодо" доповнити словом "внутрішньої";

4) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та не більше трьох заступників";

5) у частині першій статті 11:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";

в) пункти 5 і 7 викласти в такій редакції:

"5) "у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у регіональній прокуратурі";

"7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

г) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами "регіональної та місцевої";

6) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників" замінити словами "та не більше двох заступників";

7) у частині першій статті 13:

а) у пункті 1 слова "державними органами, особами" замінити словами "особами, підприємствами";

б) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у місцевій прокуратурі";

в) доповнити пунктами 41 і 42 такого змісту:

"41) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

42) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій";

8) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

"1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10000 осіб."

9) у частині першій статті 15:

а) пункт 5 доповнити словами "(у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";

б) пункти 6 та 7 доповнити словами "(у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";

в) пункти 8 - 13 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";

г) пункти 14 - 19 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";

10) у частині четвертій статті 17:

а) в абзаці першому слово "(віддані)" замінити словами " (віддані) в письмовій формі";

б) в абзаці другому слова "за його вимогою" виключити;

11) частину четверту статті 18 доповнити другим реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів";

12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:

"3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";

13) частину п'яту статті 23 виключити;

14) у статті 24:

абзац другий частини третьої виключити;

частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";

15) у статті 26:

а) у частині першій:

пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами "до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи";

у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами "знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти";

у пункті 6 слова "в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "зазначених у пункті 1 цієї частини";

б) у частині другій:

після слів "у кримінальних справах" доповнити словами "а також", а після слів "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";

доповнити другим реченням такого змісту: "У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів";

в) у частині третій слова "іншому місці, в якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "інших місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті";

г) частину четверту після слів "кримінальних справах" доповнити словами "та справах про адміністративні правопорушення";

16) у частині четвертій статті 27:

а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі";

б) абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України";

в) в абзаці п'ятому слова "Вищі офіцерські звання" замінити словами "Військові звання вищого офіцерського складу";

г) в абзаці сьомому слова "Військові звання офіцерів" замінити словами "Військові звання офіцерського складу";

17) частину першу статті 35 після слів "Керівник прокуратури" доповнити словами "за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством";

18) в абзаці першому частини першої статті 38:

а) перше речення після слів "може бути переведений" доповнити словами "за його згодою";

б) у другому реченні слова "Таке переведення" замінити словами "Переведення до органу прокуратури вищого рівня";

19) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду

1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій і третій цієї статті) є посади:

1) Генерального прокурора України;

2) першого заступника Генерального прокурора України;

3) заступника Генерального прокурора України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.

2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;

2) першого заступника Головного військового прокурора;

3) заступника Головного військового прокурора;

4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

6) військового прокурора регіону;

7) першого заступника військового прокурора регіону;

8) заступника військового прокурора регіону;

9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

11) військового прокурора гарнізону;

12) першого заступника військового прокурора гарнізону;

13) заступника військового прокурора гарнізону;

14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;

15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням керівника місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, -військовим прокурором гарнізону.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.

____________

Опрос