Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности военно-гражданских администраций

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2662-1
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Офіційний Вісник України 2015, N 17 від 10.03.2015, ст. 444):

1.1. Преамбулу викласти в новій редакції наступного змісту:

"Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрації, як тимчасовий вимушених захід з елементами військової організації управління, для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції, та не має наметі наміру зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве самоврядування.".

1.2. Статтю 1 викласти у новій редакції наступного змісту:

"Для виконання повноважень органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, в районі проведення антитерористичної операції можуть діяти військово-цивільні адміністрації.

Військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, які діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Військово-цивільні адміністрації району, області - це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження районних, обласних рад та/або державних адміністрацій, та інші повноваження, визначені цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів - це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, міських рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права, права та обов'язки яких набувають з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.

Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) військово-цивільних адміністрацій затверджуються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.".

1.3. У статті 3:

1) частину першу викласти у новій редакції наступного змісту:

"Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі потреби за рішенням Президента України. Одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-цивільної адміністрації, Президент України приймає рішення про припинення повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та/або виконавчих органів відповідних рад, державних адміністрацій їх посадових та службових осіб.".

2) в частині третій друге речення виключити.

3) частини п'яту викласти у новій редакції наступного змісту:

"У разі формування районної, обласної військово-цивільної адміністрації, на посади державних службовців у таких адміністраціях можуть призначатися військовослужбовці військових формувань, утворених відповідно до законів України, особи рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу, а також, за рішенням керівника військово-цивільної адміністрації, інші особи, які мають спеціальні знання та досвід без конкурсного відбору.".

4) частини шосту викласти у новій редакції наступного змісту:

"Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, які підлягають призначенню з числа військовослужбовців військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути призначенні з числа військовослужбовців військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.".

5) доповнити новою частиною тринадцятою наступного змісту:

"Призначення заступників керівника та керівників підрозділів, затвердження структури і штатного розпису військово-цивільних адміністрацій здійснюється керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору.".

6) доповнити новою частиною чотирнадцятою наступного змісту:

"Типове положення про військово-цивільні адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Президентом України.".

7) доповнити новою частиною п'ятнадцятою наступного змісту:

"Парламентський контроль у сфері військово-цивільних відносин здійснює Верховна рада України.".

1.4. Частину третю статі 4 доповнити новим пунктом 16 наступного змісту:

"16) вносити пропозиції з питань зміни адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом. вносити пропозиції з питань зміни адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.".

1.5. У статті 6:

1) частину першу викласти у новій редакції наступного змісту:

"Районні, обласні військово-цивільні адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.".

2) доповнити статтю частиною другою наступного змісту:

"Військово-цивільні адміністрації населених пунктів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.".

3) вважати частину другу, частиною третьою.

2. До Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

2.1. Статтю 12 доповнити частиною 6 такого змісту:

"6. Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути тимчасово покладено на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".".

2.2. Частину 1 статті 78 доповнити пунктом третім такого змісту:

"3) у випадку передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";

2.3. Частину 2 статті 79 після слів "наданих йому повноважень" доповнити словами: "а також у випадку передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі утворення місцевої військово-цивільні населеного пункту".

3. До Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190 із наступними змінами):

3.1. Статтю десяту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Повноваження перших заступників та заступників голів районних та обласних державних адміністрацій можуть бути припинені у випадку передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".".

3.2. Статтю одинадцяту доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Повноваження керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені у випадку передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".".

II. Термін "період проведення антитерористичної операції" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України 2014 р., N 44, ст. 2040).

III. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

IV. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

V. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос