Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогового мониторинга)

Проект закона Украины от 10.04.2015 № 2633
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкового моніторингу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) Розділ I доповнити статтею 392 та викласти у такій редакції:

"Стаття 392. Податковий моніторинг

392.1. Податковий моніторинг забезпечує правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати податків і зборів та поширюється на великих платників податків.

392.2. Великий платник податку має право звернутися до контролюючого органу із заявою про проведення податкового моніторингу. Із заявою про проведення податкового моніторингу подається регламент інформаційної взаємодії за встановленою формою.

Податковий моніторинг проводиться контролюючим органом після прийняття ним рішення на підставі поданої платником заяви.

Платнику податків може бути відмовлено в проведенні податкового моніторингу у разі невідповідності платника податків визначенню великого платника податків або у разі невідповідності регламенту інформаційної взаємодії встановленим до нього вимогам.

392.3. Регламент інформаційної взаємодії встановлює порядок надання контролюючому органу в електронній формі документів (інформації), на підставі яких нараховуються (утримуються) податки та збори та доступ до інформаційних систем платника податків, в яких містяться зазначені документи (інформація). Також у регламенті інформаційної взаємодії вказується порядок ознайомлення контролюючого органу з оригіналами таких документів у разі потреби.

392.4. Форма заяви про проведення податкового моніторингу, форма і вимоги до регламенту інформаційної взаємодії затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

392.5. Податковий моніторинг припиняється достроково за рішенням контролюючого органу у випадках невиконання платником податку регламенту інформаційної взаємодії, виявлення контролюючим органом факту подання платником податку недостовірної інформації в ході проведення податкового моніторингу, систематичне (два рази і більше) неподання контролюючому органу в ході проведення податкового моніторингу документів (інформації), пояснень у порядку, передбаченому пунктом 392.7 цієї статті.

392.6. Податковий моніторинг проводиться протягом року, наступного за роком, в якому платник податку подав до контролюючого органу заяву про проведення податкового моніторингу.

392.7. Якщо при проведенні податкового моніторингу виявлено розбіжності між відомостями, що містяться в поданих документах (інформації), або виявлені невідповідності відомостей, поданих платником податків, відомостям, що містяться в документах, наявних у контролюючого органу, контролюючий орган повідомляє про це платника податків з вимогою надати протягом десяти робочих днів необхідні пояснення або внести відповідні виправлення протягом п'ятнадцяти днів.

Якщо після розгляду наданих платником податків пояснень або при їх відсутності контролюючий орган встановить факт, що свідчить про неправильне обчислення, сплату податків і зборів, контролюючий орган зобов'язаний скласти мотивований висновок в порядку, передбаченому пунктом 392.8 цієї статті.

При проведенні податкового моніторингу контролюючий орган має право витребувати у платника податків необхідні документи (інформацію), пояснення, пов'язані з правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів.

Витребувані документи (інформація), пояснення можуть бути надані контролюючому органу особисто або через представника, направлені поштою рекомендованим листом, передані в електронній формі або передані в порядку, передбаченому регламентом інформаційної взаємодії.

Документи (інформація), пояснення, які були витребувані при проведенні податкового моніторингу, надаються протягом десяти днів з дня отримання відповідної вимоги.

У випадку, якщо платник податків не має можливості надати витребувані документи (інформацію), пояснення протягом встановленого цим пунктом строку, цей платник протягом дня, наступного за днем отримання вимоги про подання документів (інформації), пояснень, письмово повідомляє посадових осіб контролюючого органу, що проводять податковий моніторинг, про неможливість надання в зазначений термін документів (інформації), пояснень із зазначенням причин, з яких витребувані документи (інформація), пояснення не можуть бути представлені у встановлений термін, і про терміни, протягом яких платник податків може представити витребувані документи (інформацію), пояснення.

Керівник (заступник керівника) контролюючого органу має право на підставі зазначеного повідомлення протягом двох днів з дня його отримання продовжити терміни подання платник податків документів (інформації), пояснень або відмовити в продовженні термінів, про що виноситься окреме рішення.

392.8. Мотивований висновок контролюючого органу (далі - мотивований висновок) відображає позицію контролюючого органу стосовно правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків і зборів. Мотивований висновок направляється платнику податків при проведенні податкового моніторингу та підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу.

Форма і вимоги до складання мотивованого висновку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Контролюючий орган складає мотивований висновок з власної ініціативи або за запитом платника податків.

Мотивований висновок за ініціативою контролюючого органу складається у разі, якщо при проведенні податкового моніторингу контролюючим органом встановлено факт, який свідчить про неправильне обрахування, неповну або несвоєчасну сплату платником податків і зборів. Мотивований висновок направляється контролюючим органом протягом п'яти днів з дня його складання.

Запит про подання мотивованого висновку направляється платником податків в контролюючий орган, що проводить податковий моніторинг, при наявності у нього сумнівів або в разі неясності з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків і зборів за період проведення відносно цього платника податків податкового моніторингу. У запиті про подання мотивованого висновку висловлюється позиція платника податків з зазначених питань.

Мотивований висновок за запитом платника податків має бути направлений протягом одного місяця з дня отримання зазначеного запиту.

Строк направлення мотивованого висновку за запитом платника податків може бути продовжений контролюючим органом на один місяць для витребування у цього платника або у інших осіб документів (інформації), необхідних для підготовки мотивованого висновку.

Про продовження строку направлення мотивованого висновку контролюючий орган повідомляє платника податків в письмовій формі протягом трьох днів з дня прийняття відповідного рішення.

Про згоду з мотивованим висновком платник податку повідомляє контролюючий орган, яким складено цей мотивований висновок, протягом одного місяця з дня його отримання з додатком документів, що підтверджують виконання зазначеного мотивованого висновку (при їх наявності).

Платник податків виконує мотивований висновок шляхом подання уточнюючого розрахунку або відображаючи суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання або іншим способом.

У разі незгоди з мотивованим висновком платник податків протягом одного місяця з дня його отримання надає відповідні зауваження в контролюючий орган.

Контролюючий орган, який отримав зазначені зауваження, зобов'язаний протягом п'яти днів від дня їх отримання направити ці зауваження з усіма наявними у нього матеріалами для ініціювання проведення процедури взаємного узгодження у контролюючий орган вищого рівня.

Контролюючий орган у строк не пізніше двох місяців з дати закінчення проведення податкового моніторингу повідомляє платника податків про наявність (відсутність) невиконаних мотивованих висновків, направлених платнику податків в ході проведення податкового моніторингу.

При проведенні податкового моніторингу контролюючий орган не має права направляти платнику податків мотивований висновок з питань, пов'язаних із трансфертним ціноутворенням.

392.9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику після отримання розбіжностей і матеріалів, наданих податковим органом відповідно до пункту 392.8, ініціює проведення процедури взаємного узгодження.

Процедура взаємного узгодження проводиться керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, протягом одного місяця з дня отримання розбіжностей і матеріалів, наданих контролюючим органом, з участю контролюючого органу, яким складено мотивований висновок, і платника податків (його представника).

За результатами процедури взаємного узгодження центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику повідомляє платника податків про зміну мотивованого висновку або залишення його без зміни.

Повідомлення про зміну мотивованого висновку або залишення мотивованого висновку без зміни підписується керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Повідомлення вручається або надсилається платнику податків протягом п'яти днів з дня його складання.

Платник податків протягом одного місяця з дня отримання повідомлення про зміну мотивованого висновку або залишення його без зміни повідомляє контролюючий орган, яким складено мотивований висновок, про згоду (незгоду) з мотивованим висновком з додатком документів, що підтверджують виконання зазначеного мотивованого висновку (при їх наявності).".

2) пункт 50.1 статті 50 викласти у такій редакції:

"50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки, податкового моніторингу) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки, податкового моніторингу) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок або відображає суму недоплати у складі декларації за наслідками податкового моніторингу, штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.".

3) доповнити статтю 113 новим пунктом "113.4" такого змісту:

"113.4. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у випадку виконання платником податків у встановлені строки мотивованого висновку контролюючого органу, прийнятого за процедурою податкового моніторингу, не застосовуються.".

4) підпункт 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 викласти у такій редакції:

"129.1.2. у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), крім випадків виконання платником податків у встановлені строки мотивованого висновку контролюючого органу, прийнятого за процедурою податкового моніторингу".

II. Прикінцеві положення:

1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос