Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по поддержке центров патриотического воспитания молодежи

Проект закона Украины от 09.04.2015 № 2626
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді

Цей закон спрямований на підтримку високого рівня патріотизму, духовності та ініціативи молоді, широкого залучення її до процесів соціально-політичних та економічних перетворень в суспільстві, а також інтеграції країни до європейської спільноти, зважаючи на необхідність посилення підтримки на загальнодержавному і місцевому рівні патріотизму шляхом створення і розвитку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання по всій території України.

Стаття 1. Правовий статус молодіжних центрів патріотичного виховання

Під молодіжними центрами патріотичного виховання в цьому Закону розуміють - центри, засновані державними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування для забезпечення реалізації затверджених загальнодержавних і місцевих програм і заходів з національно-патріотичного, військово-патріотичного, героїко-патріотичного та інших форм патріотичного виховання молоді.

Стаття 2. Напрямки діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Молодіжні центри патріотичного виховання спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, із залученням на добровільних засадах підприємств, установ і організацій різних форм власності, громадських організації і рухів патріотичного спрямування, у встановленому законом порядку, спрямовують свою діяльність на:

- реалізацію проектів з розбудови і підтримки мережі інфраструктурних об'єктів, необхідних для залучення молоді в систему патріотичного виховання і реалізації державних завдань щодо зміцнення обороноздатності України, у тому числі з будівництва, реконструкції і модернізації спортивних споруд, майданчиків, зон відпочинку, спортивно-оздоровчих майданчиків та інших закладів, які визначені для патріотичного виховання молоді;

- забезпечення координації функціонування і розвитку організацій і рухів патріотичного виховання молоді різних форм власності та підпорядкування;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу, виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- участь у програмах розвитку фізичної культури та військово-прикладних видів спорту, військово-патріотичному вихованні й підготовці громадян України до захисту Вітчизни, в організації та проведенні початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах, а також в організації і проведенні навчально-польових зборів юнаків;

- відновлення і вшанування національної пам'яті, утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України;

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- виховання здатності молоді протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо патріотичного виховання;

- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави.

2. Законодавство України про молодіжні центри патріотичного виховання ґрунтується на Конституції України та складається із Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про органи місцевого самоврядування в Україні", "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки" "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", цього Закону та інших законів України, підзаконних нормативно-правових актів України, прийнятих уповноваженими державними органами відповідно до цього Закону та інших законів України, а також відповідних міжнародних договорів.

3. Організація діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання, права і обов'язки, порядок утворення та повноваження їх керівних органів, методи і форми діяльності визначаються їх Статутом відповідно до Законів України.

4. Молодіжні центри патріотичного виховання набувають статусу юридичної особи та реєструються в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців".

5. Молодіжні центри патріотичного виховання можуть утворювати відокремлені підрозділи і осередки з метою виконання передбачених цим Законом основних, а також статутних завдань, які здійснення патріотичного виховання і молодіжної політики.

6. Для прискорення процесу якісної підготовки і організації діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання можуть використовуватися понадпланові надходження від приватизації та/або реалізації державного і комунального майна, яке не задіяне або неефективно використовується в господарському обороті в інтересах територіальних громад і держави.

Стаття 3. Форми підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Надання підтримки молодіжним центрам патріотичного виховання здійснюється у відповідності з цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України в таких формах:

1) фінансова підтримка;

2) майнова підтримка;

3) підтримка у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників і учасників молодіжних центрів патріотичного виховання;

4) інформаційна підтримка;

5) організаційна підтримка;

6) консультаційна підтримка;

7) науково-методична підтримка.

2. Підтримку молодіжним центрам патріотичного виховання здійснюють уповноважені центральні органи виконавчої влади, а місцевих - органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

3. Порядок надання підтримки молодіжним центрам патріотичного виховання у формах, передбачених частиною 1 цієї статті, затверджується рішенням уповноваженого центрального органу виконавчої влади, з чітким визначенням мети і задач форми підтримки.

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть за рахунок бюджетних асигнувань відповідного бюджету надавати підтримку молодіжним центрам патріотичного виховання в інших формах, які не суперечать законодавству України.

5. Підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання у формах, передбачених частиною 1 цієї статті, може надаватися підприємствами, організаціями і установами будь-якої форми власності, громадськими організаціями та за міжнародними договорами відповідно до Законів України.

Стаття 4. Фінансова підтримка молодіжних центів патріотичного виховання

1. Надання фінансової підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, що передбачаються у відповідних бюджетах на реалізацію програм, проектів і заходів з патріотичного виховання молоді, а також статутних завдань зазначених центрів.

2. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної бюджетної політики, за участю центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших головних розпорядників коштів бюджетів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері патріотичного виховання молоді зобов'язані щорічно, у встановлені нормативно-правовими актами терміни, підготувати планові обсяги фінансування програм, проектів і заходів з патріотичного виховання молоді, та включити відповідні видатки до проекту закону про Державний бюджет України на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та, відповідно, до проектів місцевих бюджетів.

3. Верховна Рада України передбачає в Державному бюджеті України кошти на фінансування видатків за конкретними програмами і цільові субвенції для забезпечення реалізації в повній мірі затверджених у встановленому порядку заходів з патріотичного виховання молоді, у тому числі на підтримку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання, які залучені до виконання таких заходів.

Розпорядниками цих коштів є центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах патріотичного виховання молоді.

4. Органи місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів передбачають кошти на фінансування видатків за конкретними програмами та/або цільові субвенції для забезпечення реалізації в повній мірі затверджених у встановленому порядку заходів з патріотичного виховання молоді, у тому числі на підтримку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання.

5. Державним органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування дозволяється здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на фінансування програм, проектів і заходів молодіжних центрів патріотичного виховання, у тому числі визначених Бюджетним кодексом України, одночасно з державного і місцевого бюджету та/або одночасно з різних бюджетів.

6. Бюджетні асигнування державного бюджету на фінансову підтримку молодіжних центів патріотичного виховання, включно з субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів - до державного бюджету, надаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Рішення про фінансову підтримку програм, заходів і проектів молодіжних центів патріотичного виховання приймається центральним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, на які покладено обов'язки здійснення функцій з надання послуг у сфері державної молодіжної політики.

8. Відповідність молодіжних центрів патріотичного виховання, яким надається фінансова підтримка, визначається центральним органом виконавчої влади або підрозділом органу місцевого самоврядування, на які покладено обов'язки здійснення функцій з надання послуг у сфері державної молодіжної політики.

9. Фінансування молодіжних центрів патріотичного виховання може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

10. Додатковими джерелами формування коштів підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання можуть бути:

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від суб'єктів господарювання і окремих громадян;

кошти, отримані від надання платних послуг молодіжними центрами патріотичного виховання за переліками, узгодженими з уповноваженими центральними органами виконавчої влади або місцевими органами виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (залежно від статусу центру).

інші надходження, не заборонені законодавством.

11. Міністерство освіти України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, інші центральні органи виконавчої влади залучають молодіжні центри патріотичного виховання на підставі спеціально укладених договорів для виконання за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік, програм, проектів і заходів щодо:

національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді;

підготовки громадян України до військової служби та захисту Вітчизни, у тому числі тих, що перебувають у військовому резерві або запасі;

розвитку фізичної культури та військово-прикладних видів спорту;

організації та проведенні початкової військової підготовки у освітніх навчальних закладах;

організації і проведенні навчально-польових зборів юнаків;

інших заходів патріотичного спрямування.

Стаття 5. Майнова підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Надання майнової підтримки може здійснюватися органами державної влади і органами місцевого самоврядування, а також державними і комунальними установами і підприємствами шляхом передачі відповідно до чинного законодавства у володіння та/або користування молодіжним центрам патріотичного виховання державного або комунального майна, а також земельних ділянок, паркових зон, водойм та ландшафтів для виконання загальнодержавних і місцевих програм, заходів і проектів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері патріотичного виховання молоді, а також здійснення статутної діяльності. Зазначене майно і земельні ділянки молодіжними центрами патріотичного виховання мають використовуватися виключно за цільовим призначенням.

2. Порядок і умови надання у володіння та/або користування молодіжним центрам патріотичного виховання державного або комунального майна, земельних ділянок визначаються відповідно до нормативно-правових актів України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

3. Державне і комунальне майно, земельні ділянки, які передані у володіння та/або користування молодіжним центрам патріотичного виховання, не підлягають відчуженню у їх власність.

4. Забороняється продаж переданого молодіжним центрам патріотичного виховання державного або комунального майна, а також земельних ділянок, переуступка права користування ними, внесення такого майна і земельних ділянок у заставу або внесення права користування таким майном і земельними ділянками в статутний капітал інших суб'єктів господарської діяльності.

5. Державні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні установи і підприємства, які надали майнову підтримку молодіжним центрам патріотичного виховання, зобов'язані звернутися в суд з вимогою про припинення права володіння та/або користування зазначеними центрами, наданих їм державного або комунального майна, земельних ділянок у випадках їх використання не за цільовим призначенням та/або порушення заборон і обмежень.

6. Матеріально-технічне забезпечення молодіжних центрів патріотичного виховання здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної (комунальної) та інших форм власності можуть передавати в безоплатне користування техніку, обладнання, будівлі, споруди, транспортні засоби, будь-які матеріальні ресурси, земельні ділянки, паркові зони, водойми та ландшафти для виконання загальнодержавних і місцевих програм, заходів і проектів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері патріотичного виховання молода, а також здійснення статутної діяльності.

Стаття 6. Підтримка у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, членів та учасників молодіжних центрів патріотичного виховання

1. За запитом молодіжних центрів патріотичного виховання підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації їх працівників, членів та учасників організують:

уповноважені центральні органи виконавчої влади - для всеукраїнських молодіжних центрів патріотичного виховання;

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - для регіональних і місцевих центрів.

2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації може здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, які визначені для надання підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання, із державного і місцевих бюджетів.

3. Уповноважені центральні органи виконавчої влади мають право здійснювати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації за запитом місцевих органів влади та/або органів місцевого самоврядування для регіональних і місцевих молодіжних центрів патріотичного виховання за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Стаття 7. Інформаційна підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Уповноважені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування:

інформують молодіжні центри патріотичного виховання про заплановані заходи у сфері державної молодіжної політики, національно-патріотичного, військово-патріотичного, героїко-патріотичного та інших форм виховання молоді;

розміщують на своїх сайтах проекти нормативно-правових актів стосовно сфери молодіжної політики і патріотичного виховання, захисту прав молодіжних центрів, з наданням їм можливості вносити свої пропозиції і зауваження;

надають можливість молодіжним центрам патріотичного виховання приймати участь в обговоренні звітів і докладів уповноважених центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної молодіжної політики і заходи патріотичного виховання молоді;

забезпечують доступ молодіжних центрів патріотичного виховання до інформаційних систем з питань молодіжної політики та патріотичного виховання.

Стаття 8. Організаційна підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Організаційна підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання здійснюється у вигляді:

- сприяння молодіжним центрам патріотичного виховання в реалізації програм, проектів і заходів, затверджених на загальнодержавному і місцевому рівні у сфері молодіжної політики і патріотичного виховання молоді;

- надання допомоги в організації і проведенні молодіжними центрами патріотичного виховання заходів, спрямованих на широке залучення молоді і дітей до реалізації програм і проектів у сфері молодіжної політики і патріотичного виховання громадян країни;

- здійснення координації діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання по взаємодії з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, між самими центрами з метою розвитку співробітництва на місцевому, регіональному і загальнодержавному рівнях;

- організації проведення ділових зустрічей, семінарів, "круглих столів", конкурсів, конференцій, форумів та інших заходів, спрямованих на забезпечення патріотичного виховання молоді.

Стаття 9. Консультаційна підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Уповноважені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють консультування молодіжних центрів патріотичного виховання з питань роз'яснення застосування діючого законодавства, цього закону, нормативно-правових актів, які регулюють діяльність таких центрів, у тому числі про порядок надання підтримки у формах, визначених статтею 3 даного закону, з питань участі в конкурсних відборах для отримання фінансової та іншої підтримки з боку держави та органів місцевого самоврядування, та з інших питань державної молодіжної політики і патріотичного виховання молоді.

Стаття 10. Науково-методична підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання

1. Науково-методична підтримка молодіжних центрів патріотичного виховання здійснюється шляхом:

- моніторингу відповідності застосування нормативно-правових актів, які регулюють діяльність молодіжних центрів патріотичного виховання для підвищення ефективності надання їм допомоги і усунення норм, які негативно впливають на розвиток таких центрів;

- розробки, видання, публікації, розповсюдження науково-методичних рекомендацій, навчально-методичної літератури, електронних та інших матеріалів, аудіо- і відеопродукції стосовно впровадження форм підтримки молодіжних центрів, їх взаємодії з органами державної влади і органами місцевого самоврядування в питаннях здійснення державної молодіжної політики і патріотичного виховання молоді;

- організації і проведенні наукових і соціологічних досліджень щодо діяльності молодіжних центрів патріотичного виховання;

- наданні методичної допомоги молодіжним центрам патріотичного виховання в питаннях використання інноваційного досвіду патріотичної діяльності таких центрів.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2998-XII) статтю 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"відповідальність держави за повноту і якість системної реалізації загальнодержавних заходів щодо патріотичного виховання молоді;

відповідальність державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за щорічне врахування у відповідних бюджетах коштів для фінансової підтримки заходів щодо патріотичного виховання молоді та забезпечення повного фінансування видатків, спрямованих на реалізацію затверджених заходів;".

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

розробити та подати до 01 червня 2015 року "Загальнодержавну програму підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання на 2015 - 2020 роки".

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос