Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усовершенствования правового статуса, организации и порядка деятельности Конституционного Суда Украины

Проект закона Украины от 08.04.2015 № 2602
Дата рассмотрения: 08.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо удосконалення правового статусу, організації та порядку діяльності Конституційного Суду України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) такі зміни:

1. статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:

"Строк повноважень судді Конституційного Суду України починається з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону";

2. у частині другій статті 10 слова "Верховною Радою України" замінити словами "Конституційним Судом України";

3. статтю 13 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

4. доповнити статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Звільнення судді Конституційного Суду України з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

Суддя Конституційного Суду України має право подати заяву про відставку, якщо він має стаж роботи, що дає право на відставку не менше 20 років.

До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується:

1) робота на посаді судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України;

2) робота на посаді члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) робота на посаді судді у судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу;

4) інша практична, наукова, педагогічна роботи за фахом та стаж державної служби

Суддя Конституційного Суду має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Суддя Конституційного Суду України продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення.

За суддею Конституційного Суду України, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку";

5. у частині першій статті 32 після слова "Організаційне" доповнити словом "документальне";

6. у статті 39:

частину першу викласти у такій редакції:

"Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про:

1)визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним;

2)необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України".

доповнити частиною другою такого змісту:

"Конституційним поданням є також звернення до Конституційного Суду України про дачу висновку щодо:

1)додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

2) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість";

У зв'язку з чим частини другу, третю вважати відповідно частинами третьою, четвертою;

доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Конституційним поданням у справах передбачених пунктом 5 частини першої статті 13 цього Закону є звернення Верховної Ради України прийняте відповідно до статті 148 Закону України "Про Регламенту Верховної Ради України".

Конституційні подання, що за формою не відповідають вимогам цього Закону, до розгляду не приймаються та повертаються авторам Секретаріатом Конституційного Суду України в порядку, визначеному Регламентом Конституційного Суду України";

7. статтю 40 викласти у такій редакції:

"Стаття 40. Суб'єкти права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1, 4 статті 13 цього Закону, є:

за пунктом 1 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

за пунктом 4 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування";

8. статтю 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 41. Суб'єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України

Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 5, статті 13 цього Закону, є:

за пунктом 2 - Президент України, Кабінет Міністрів України;

за пунктами 3, 5 - Верховна Рада України;

9. у статті 42:

у частині другій:

пункт 1 після слів "юридичної особи," доповнити, словами "а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) обґрунтування наявності неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Конституційні звернення, що за формою не відповідають вимогам цього Закону, до розгляду не приймаються та повертаються авторам Секретаріатом Конституційного Суду України в порядку, визначеному Регламентом Конституційного Суду України";

10. статтю 43 викласти у такій редакції:

"Стаття 43. Суб'єкти права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи";

11.частину першу статті 45 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) наявність рішення (висновку) Конституційного Суду України щодо предмета конституційного подання (звернення)";

12. статтю 46 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Ухвала про відкриття конституційного провадження або про відмову у відкритті конституційного провадження приймається не пізніше двох місяців з дня надходження конституційного подання чи конституційного звернення.

Зазначений строк може бути продовжений на засіданні Конституційного Суду України за клопотанням судді-доповідача у справі чи секретаря колегії суддів або за пропозицією Голови Конституційного Суду України";

У зв'язку із чим частину другу та третю вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

13. статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У разі неприйняття колегією суддів Конституційного Суду України будь-якої процесуальної ухвали, справа подається Голові Конституційного Суду України для внесення її для розгляду на засіданні Конституційного Суду України, і доповідається секретарем колегії";

14.частину першу статі 50 викласти у такій редакції:

"Конституційний Суд України на своїх засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі у разі:

1) прийняття колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відмову у відкритті такого провадження;

2)неприйняття колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття чи про відмову у відкритті такого провадження";

15. у частині другій статті 51 слова і цифри "пунктом 1 статті 13" замінити словами і цифрами "пунктом 1, 4 статті 13", а слова і цифри "пунктами 2, 3, 4" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 3, 5";

16. статтю 59 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Відшкодування витрат учасникам конституційного провадження

Витрати учасників конституційного провадження відшкодовуються за рішенням Конституційного Суду України з Державного бюджету України в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України";

17. частину першу статі 61 викласти у такій редакції:

"За результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України Конституційний Суд України приймає рішення";

18. у статті 62:

у частині першій:

абзац 2 виключити;

у зв'язку з чим абзац третій четвертий вважати відповідно абзацами другим третім;

доповнити абзацом 4 такого змісту:

"щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

19. статтю 67 викласти у такій редакції:

"Стаття 67. Підписання, офіційне оприлюднення та публікація рішень, висновків та ухвал Конституційного Суду України

Рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку, прийняття ухвали.

Рішення і висновки Конституційного Суду України протягом наступного робочого дня після їх підписання офіційно оприлюднюються і направляються Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України та ухвали Конституційного Суду України про відкриття, відмову у відкритті або припинення конституційного провадження у справі розміщуються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України, публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних друкованих виданнях";

20. статтю 69 викласти у такій редакції:

"Стаття 69. Обов'язковість рішень і висновків Конституційного Суду України

Рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Рішення і висновки Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади";

21. частину першу статті 94 після слів "іншими органами державної влади," доповнити словами "органами місцевого самоврядування" та після слів "права на конституційне звернення" доповнити словами у дужках: (громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа);

22. у статті 95:

у назві статті слово "висновку" замінити словом "рішення";

у частині першій слово "висновку" замінити словом "рішення";

23. доповнити розділ III главою 17 такого змісту:

"Глава 17. Провадження у справах, передбачених пунктом 5 статті 13 цього Закону

Стаття 96. Відкриття конституційного провадження у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157, 158 Конституції України

Підставою для відкриття конституційного провадження у справі є конституційне подання Верховної Ради України з питання надання висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

До зазначеного конституційного подання Верховної Ради України додаються такі документи та матеріали:

1) текст зареєстрованого законопроекту про внесення змін до Конституції України;

2) копія зареєстрованого звернення до Верховної Ради України ініціатора подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України (підписи народних депутатів посвідчуються);

3) пояснювальна записка, подана разом із законопроектом ініціатором подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України;

4) текст постанови Верховної Ради України про включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України, якщо вона прийнята окремо від постанови про звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду України;

5) висновки комітетів, документи та інші матеріали, які надавалися народним депутатам у зв'язку з розглядом Верховною Радою України питань про включення законопроекту до порядку денного сесії; прийняття постанови про звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду України; прийняття пропозицій, поправок до законопроекту перед повторним направленням його із зверненням Верховної Ради України до Конституційного Суду України;

6) стенограми пленарних засідань, на яких розглядалися питання, зазначені в пункті 6 цієї частини.

Стаття 97. Розгляд справ щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157, 158 Конституції України

Справа про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроекту про внесення змін до Конституції України розглядається Конституційним Судом України невідкладно у строк, визначений частиною другою статті 57 цього Закону.

Стаття 98. Висновок Конституційного Суду України

Конституційний Суд України дає висновок у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157, 158 Конституції України.

У резолютивній частині висновку Конституційний Суд України зазначає положення законопроекту про внесення змін до Конституції України, що відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положення, що не відповідають цим вимогам Конституції України.

Висновок Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України є обов'язковим для розгляду Верховною Радою України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос