Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины

Проект закона Украины от 06.04.2015 № 2567
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням сервісних послуг та їх отриманням фізичними та юридичними особами.

Стаття 2. Законодавство у сфері надання сервісних послуг

1. Законодавство у сфері надання сервісних послуг складається з цього Закону та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері.

2. Надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України здійснюється відповідно до цього Закону. Нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Вимоги цього Закону поширюються на надання сервісних послуг з оформлення дозволів, посвідчень, свідоцтв, довідок, копій і дублікатів документів.

4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері надання сервісних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор - уповноважена посадова особа, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії із суб'єктами надання сервісних послуг;

2) акт огляду транспортного засобу - документ, складений уповноваженою особою центру надання сервісних послуг, у якому в результаті візуального зіставлення супровідних документів з реквізитами транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зазначаються дані, визначені законодавством;

3) додаткові основні складові частини і компоненти вогнепальної зброї - основні частини зброї, які реєструються окремо від зброї і є запасними частинами до неї;

4) довідка про правове становище транспортного засобу - документ, в якому відповідно до запиту заінтересованої особи зазначаються:

дані, зібрані, оброблені та збережені в результаті реєстрації центром надання сервісних послуг або зняття з обліку транспортних засобів;

інформація про правові обмеження або (і) правові обтяження щодо транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наявна в базі даних центру надання сервісних послуг;

інші дані, визначені законодавством;

5) довідка про здачу зброї в комісійному порядку - документ, що засвідчує право заінтересованої особи на здачу в комісійному порядку зброї особі, яка має ліцензію на торгівлю зброєю;

6) довідка про правове становище зброї - документ, у якому відповідно до запиту заінтересованої особи зазначаються:

ідентифікуючі дані про зброю або (і) її власника (користувача), отримані, оброблені та збережені в результаті реєстрації центром надання сервісних послуг зброї з правом власності або користування;

інформація про обмеження в правах або (і) правові обмеження на зброю, зареєстровану в структурній одиниці Міністерства внутрішніх справ України або (і) базі даних центру надання сервісних послуг;

інші дані, визначені законодавством;

7) зняття з обліку транспортних засобів - скасування у визначених законодавством випадках та порядку державної реєстрації транспортних засобів;

8) зброя - вогнепальна, пневматична калібру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, холодна зброя, газові пістолети (револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

9) наклейка з ідентифікаційним номером - табличка з ідентифікаційним номером, яка прикріплюється, установленим (виявленим) уповноваженою особою в разі пошкодження або (і) знищення ідентифікаційного номера, присвоєного транспортному засобу заводом-виробником. Форма таблички з ідентифікаційним номером та порядок видачі визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

10) номерний знак для разових поїздок "транзит" - тимчасовий номерний знак, виданий на незареєстрований транспортний засіб учасника дорожнього руху на території України. Порядок видачі (надання) та використання номерного знака для разових поїздок "транзит" визначається Міністерством внутрішніх справ України. Номерний знак для разових поїздок "транзит" може видаватися на строк, що становить 365 днів;

11) основні складові частини і компоненти вогнепальної зброї - ствол, барабан, затвор, рамка, ствольна коробка;

12) підтвердження достовірності підписів сторін угоди про передачу права власності на транспортні засоби, їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, - підтвердження уповноваженим працівником центру надання сервісних послуг справжності підписів сторін угоди про передачу права власності на транспортні засоби, їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери;

13) послуга - результат здійснення центром надання сервісних послуг повноважень, визначених цим Законом;

14) списання зброї - безоплатна передача зброї центру надання сервісних послуг фізичними або юридичними особами - власниками зброї за власним бажанням у разі їх відмови від власності;

15) територія структурної одиниці центру надання сервісних послуг - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, яка перебуває у власності центру надання сервісних послуг або перебуває в державній власності і передана центру надання сервісних послуг у тимчасове користування, з розташованими на ній будівлями і спорудами, в яких розміщені структурні одиниці центру надання сервісних послуг або (і) їх підрозділи;

16) технічний огляд зброї - візуальний огляд короткоствольної вогнепальної зброї самооборони або (і) спортивної вогнепальної короткоствольної зброї з нарізним стволом, що перебуває у власності здобувача дозволу, і зіставлення центром надання сервісних послуг даних з реєстраційними записами;

17) центр надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України (далі - центр надання сервісних послуг) - утворена відповідно до законодавства юридична особа публічного права, положення про яку затверджує і керівника якої призначає Міністр внутрішніх справ України.

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у законодавстві України.

Стаття 4. Суб'єкти надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України

1. Суб'єктами надання сервісних послуг є центри надання сервісних послуг.

Безпосереднє надання сервісних послуг суб'єктам звернення здійснюється уповноваженими посадовими особами центрів надання сервісних послуг.

Стаття 5. Центри надання сервісних послуг та їх повноваження

1. Для координації діяльності центрів надання сервісних послуг у місті Києві за рішенням Кабінету Міністрів України утворюється Головний центр надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України як юридична особа публічного права.

2. Надання сервісних послуг в інших адміністративно-територіальних одиницях здійснюється територіальними центрами надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, які утворюються за рішенням Міністра внутрішніх справ України.

3. Метою діяльності центру надання сервісних послуг є здійснення повноважень, визначених законодавством України, упровадження сучасних технологій, поліпшення обслуговування та сприяння розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України.

4. Центр надання сервісних послуг має право на збирання, обробку, зберігання і видачу всіх відомостей, необхідних для здійснення повноважень, наданих йому відповідно до законодавства України.

5. Не допускається збирання, обробка, зберігання і видача центром надання сервісних послуг персональних даних, пов'язаних з релігійними та політичними поглядами, сексуальною орієнтацією або етнічною приналежністю.

6. Центр надання сервісних послуг зобов'язаний вести реєстр зброї.

7. Центр надання сервісних послуг має право на:

реєстрацію/облік транспортного засобу, скасування в установленому законодавством України порядку реєстрації/обліку та правове обмеження щодо транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

надання, тимчасове зупинення або припинення (скасування) права на керування транспортним засобом, відновлення зупиненого або припиненого (скасованого) права на керування транспортним засобом;

завірення копій виданих ним актів та інших документів, а також зберігання реєстраційних та інших документів, якщо оригінал документа та його копії відповідають один одному. Копія завіреного центром надання сервісних послуг документа має юридичну силу і підтверджує ідентичність з оригіналом;

розроблення, розповсюдження (у тому числі шляхом розміщення на спеціальній веб-сторінці) або (і) реалізацію пов'язаної з отриманням права на керування транспортним засобом навчальної або освітньої літератури чи іншого видання;

надіслання через засоби поштового зв'язку виданих ним документів на адресу, зазначену заявником.

Ціна визначеної абзацом п'ятим цієї статті навчальної або освітньої літератури чи іншого видання, що реалізуються, визначається Головним центром надання сервісних послуг.

Надання послуг центром надання сервісних послуг здійснюється в установлені цим Законом строки.

Стаття 6. Повноваження центрів надання сервісних послуг щодо використання паперових або (і) електронних документів

1. Під час здійснення повноважень, визначених статтею 5 цього Закону, центр надання сервісних послуг має право створювати, приймати, зберігати будь-який документ (у тому числі архівний матеріал) у вигляді паперового або (і) електронного документа, вносити зміни або виправлення в дані, видавати будь-який документ або (і) надавати інформацію, яка може призвести до правових наслідків, а також використовувати систему електронного документообігу, єдині автоматичні засоби управління, електронний підпис, підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів; електронний документ та його паперова копія мають юридичну силу. Електронний підпис, а також підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів на документі мають юридичну силу, рівнозначну власноручному підпису.

Стаття 7. Керівництво та адміністратори центрів надання сервісних послуг

1. Суб'єкт звернення для отримання сервісної послуги в центрі надання сервісних послуг звертається до адміністратора.

2. Керівником Головного центру надання сервісних послуг є директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України.

Керівники департаментів, управлінь та адміністратори Головного центру надання сервісних послуг, директори територіальних центрів надання сервісних послуг призначаються на посаду та звільняються з посади директором Головного центру надання сервісних послуг.

Керівники департаментів, управлінь та адміністратори територіального центру надання сервісних послуг призначаються на посаду та звільняються з посади директором територіального центру надання сервісних послуг.

3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру надання сервісних послуг.

4. Основними завданнями адміністратора центру надання сервісних послуг є:

1) надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання сервісних послуг;

2) прийняття від суб'єктів звернення документів, необхідних для надання сервісних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання сервісних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення надіслання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень інформації про результати надання сервісних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання сервісних послуг, оформлених суб'єктами надання сервісних послуг;

4) організаційне забезпечення надання сервісних послуг суб'єктами надання сервісних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання сервісних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання сервісних послуг у випадках, передбачених законом.

5. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб'єктів надання сервісних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням сервісних послуг;

2) погоджувати документи (рішення) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання сервісної послуги без залучення суб'єкта звернення;

3) інформувати керівника центру надання сервісних послуг та керівників суб'єктів надання сервісних послуг про порушення строків розгляду заяв щодо надання сервісної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання сервісної послуги.

6. Керівник центру сервісних послуг забезпечує його належне функціонування та своєчасне реагування на порушення строків розгляду заяв щодо надання сервісної послуги, вимагає вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

Стаття 8. Організаційне забезпечення надання сервісних послуг

1. Організація забезпечення надання сервісних послуг здійснюється шляхом:

1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформаційних систем суб'єктів надання сервісних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання сервісних послуг, якщо інше не передбачено законодавством України;

2) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

3) забезпечення надання сервісних послуг суб'єктам звернення у строки, установлені цим Законом, на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів.

Стаття 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання сервісних послуг

1. Посадові особи, уповноважені відповідно до цього Закону надавати сервісні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом за порушення вимог законодавства у сфері надання сервісних послуг.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до цього Закону надавати сервісні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством України порядку.

3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до цього Закону надавати сервісні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується в установленому законодавством України порядку.

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, заподіяну посадовою особою, уповноваженою відповідно до цього Закону надавати сервісні послуги, адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законодавством України.

Стаття 10. Види послуг та плата за їх надання

1. Видами послуг є:

1) видача реєстраційного свідоцтва на зброю встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує списання зброї;

2) видача реєстраційного свідоцтва на одну одиницю основної складової частини чи компонента вогнепальної зброї та на одну одиницю додаткової основної складової частини чи компонента вогнепальної зброї встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує їх списання;

3) видача іноземцям дозволу на ввезення в Україну та вивезення з України мисливської або спортивної вогнепальної зброї та однієї одиниці боєприпасів (патронів);

4) видача громадянам України дозволу на ввезення в Україну або вивезення з України однієї одиниці цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, однієї одиниці основної складової частини чи компонента вогнепальної зброї, однієї одиниці боєприпасів (патронів);

5) видача іноземцям дозволу на вивезення з України однієї одиниці цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, придбаної в Україні;

6) нанесення ідентифікаційного номера на зброю;

7) проведення балістичної перевірки зброї;

8) видача дозволу на переміщення зброї та (або) боєприпасів;

9) здійснення технічного огляду короткоствольної вогнепальної зброї або (і) спортивної вогнепальної короткоствольної зброї з нарізним стволом за місцем його зберігання (за однією адресою);

10) видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів, відповідно до Положення про дозвільну систему;

11) видача посвідчення водія транспортного засобу;

12) відновлення втраченого посвідчення водія транспортного засобу;

13) допуск до іспиту на отримання посвідчення водія транспортного засобу;

14) видача міжнародного посвідчення водія транспортного засобу;

15) допуск особи протягом строку дії позитивної оцінки в результаті здачі теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія до додаткового іспиту раніше встановленого строку, але не пізніше шостого дня після отримання негативної оцінки на практичному іспиті;

16) разове користування тренувальною програмою, аналогічною програмою теоретичного іспиту на отримання права керування транспортним засобом;

17) реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій, мототранспорту, причепів, мопедів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката, зняття з обліку транспортного засобу;

18) реєстрація, перереєстрація переобладнаних і перероблених колісних транспортних засобів усіх категорій, мототранспорту, причепів, мопедів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката, зняття з обліку транспортного засобу;

19) видача однієї пари номерних знаків з комбінацією латинських літер і цифр, визначеною Кабінетом Міністрів України, чи індивідуальних (іменних) номерних знаків на колісні транспортні засоби усіх категорій, мототранспорт, причепи, мопеди, спеціалізовані самохідні машини, а також відновлення втрачених або пошкоджених номерних знаків;

20) видача однієї пари номерних знаків на колісні транспортні засоби усіх категорій, мототранспорт, причепи, мопеди, спеціалізовані самохідні машини, які призначені для керівників дипломатичних представництв, послів, членів дипломатичного персоналу дипломатичних представництв, штатних консульських посадових осіб консульських установ чи адміністративно-технічного та допоміжного персоналу дипломатичних представництв, а також відновлення втрачених або пошкоджених номерних знаків;

21) бронювання однієї пари номерних знаків, обраних замовником, які не перебувають в обігу, на строк не більш як два календарні місяці;

22) зберігання однієї пари номерних знаків, заброньованих за бажанням замовника, строком не більш як два календарні місяці;

23) на вимогу власника транспортного засобу зберігання вивільненого номерного знака для подальшого встановлення на інший транспортний засіб, який перебуває в його власності або власності його спадкоємця/правонаступника (для юридичної особи - також правонаступника), видача номерного знака транспортного засобу, зареєстрованого на зазначену особу, на строк не більш як шість календарних місяців;

24) виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів на замовлення власників транспортних засобів з видачею номерних знаків (однієї пари);

25) видача однієї пари номерних знаків "TEST";

26) видача однієї пари номерного знака для разових поїздок "транзит";

27) визначення дозволеної максимальної маси (допустимої ваги) або (і) маси транспортного засобу без вантажу за наявності обставин, визначених Міністерством внутрішніх справ України;

28) проведення спеціалістом центру надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу на території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

29) проведення спеціалістом центру надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу за межами території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

30) огляд транспортного засобу на території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

31) огляд транспортного засобу за межами території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

32) огляд переобладнаного і переробленого колісного транспортного засобу усіх категорій, мототранспорту, причепа, мопеда чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, на території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

33) огляд переобладнаного і переробленого колісного транспортного засобу усіх категорій, мототранспорту, причепа, мопеда чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за межами території структурної одиниці центру надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

34) здійснення особою, уповноваженою на реєстрацію або зняття з обліку транспортного засобу, дій, визначених законодавством України, за межами території структурної одиниці центру надання сервісних послуг;

35) виготовлення та присвоєння наклейки з ідентифікаційним номером, присвоєння облікового номера на транспортний засіб;

36) нанесення VIN-коду на транспортний засіб;

37) передача на підставі договірних відносин даних, оброблених центром сервісних послуг у результаті здійснення покладених на нього повноважень, або (та) інших визначених законодавством України даних авторизованому підприємству;

38) видача довідки про здачу зброї в комісійному порядку;

39) видача довідки про правове становище зброї;

40) видача довідки про правове становище транспортного засобу;

41) видача довідки про видачу посвідчення водія транспортного засобу;

42) видача довідки про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

43) видача довідки про оголошення в розшук безвісно відсутньої особи;

44) видача довідки про інформацію, що зберігається в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному законодавством України;

45) надання юридичним особам доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб;

46) посвідчення апостилем або легалізація документа, виготовленого (виданого) центром надання сервісних послуг, у порядку, установленому законодавством України;

47) переклад на іноземну мову документа, складеного українською мовою, що підлягає легалізації або посвідченню апостилем;

48) виготовлення на підставі вимоги заінтересованої особи центром надання сервісних послуг копії документа, виданого іншою уповноваженою особою, збереження оригіналу якого в матеріалах діловодства передбачено законодавством України, і завірення її з оригіналом;

49) видача завіреної копії документа, що зберігається в архіві центру надання сервісних послуг;

50) визначення ринкової вартості зброї, транспортних засобів.

2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги.

3. Розмір плати за надання послуг, у тому числі за скороченою процедурою, визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Після зняття з обліку транспортного засобу власник втрачає всі права на номерні знаки, крім передбачених пунктом 23 частини першої цієї статті.

Заінтересована особа має право вибрати тільки ту комбінацію латинських літер і цифр номерного знака транспортного засобу, передбачених пунктом 19 частини першої цієї статті, яка на момент вимоги не перебуває в обігу.

Центр надання сервісних послуг має право не виготовляти номерні знаки, передбачені підпунктом 19 цієї статті, до моменту їх безпосередньої видачі на транспортні засоби в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

У розумінні цього Закону такими, що не перебувають в обігу, вважаються номерні знаки транспортних засобів:

ненадруковані серійно з метою їх подальшої видачі на момент вимоги;

невидані на зареєстрований (або тимчасово зареєстрований) транспортний засіб на момент вимоги;

не заброньовані заінтересованою особою в порядку, визначеному пунктом 21 частини першої цієї статті, на момент вимоги;

які не зберігаються в центрі надання сервісних послуг на вимогу іншого суб'єкта звернення в порядку, визначеному пунктом 23 частини першої цієї статті, на момент вимоги;

за наявності іншої обставини, визначеної законодавством України, що обмежує видачу номерного знака транспортного засобу, на момент вимоги.

У разі порушення визначеного строку використання номерного знака для разових поїздок "транзит" або його втрати власник транспортного засобу вносить плату в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Під час надання послуг, передбачених пунктами 29, 31 і 33 частини першої цієї статті, щодо більш як п'яти одиниць транспортних засобів, що перебувають у власності однієї особи, передбачено зниження плати за надання зазначених послуг у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Строки надання послуг

1. Установлюються такі строки надання послуг центром надання сервісних послуг:

1) видача посвідчення водія транспортного засобу - п'ять робочих днів;

2) видача міжнародного посвідчення водія транспортного засобу - п'ять робочих днів;

3) надання довідки про видачу посвідчення водія транспортного засобу - десять робочих днів;

4) реєстрація або зняття з обліку транспортного засобу, - один робочий день;

5) визначення дозволеної максимальної маси (допустимої ваги) або (і) маси транспортного засобу без вантажу - два робочих дні;

6) видача реєстраційного свідоцтва на зброю встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує списання зброї, - один робочий день;

7) видача реєстраційного свідоцтва на основну складову частину чи компонент вогнепальної зброї та додаткову основну складову частину чи компонент вогнепальної зброї встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує їх списання, - один робочий день;

8) видача іноземцям дозволу на ввезення в Україну та вивезення з України мисливської або спортивної вогнепальної зброї, однієї одиниці боєприпасів (патронів) - десять робочих днів;

9) видача громадянам України дозволу на ввезення в Україну або вивезення з України цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, основних складових частин чи компонентів вогнепальної зброї або (і) боєприпасів, за одну одиницю зброї або одну одиницю основної складової частини чи компонента вогнепальної зброї, за одну одиницю боєприпасів (патронів) - десять робочих днів;

10) видача іноземцям дозволу на вивезення з України однієї одиниці вогнепальної або (і) газової зброї, придбаної в Україні - десять робочих днів;

11) видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему - п'ятнадцять робочих днів;

12) видача довідки про здачу зброї в комісійному порядку - десять робочих днів;

13) видача довідки про правове становище транспортного засобу - десять робочих днів;

14) видача довідки про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, - п'ять робочих днів;

15) проведення спеціалістом центру надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу - сорок п'ять хвилин;

16) проведення балістичної перевірки зброї - десять робочих днів;

17) видача довідки про правове становище зброї - десять робочих днів;

18) видача довідок, передбачених пунктами 43 і 44 частини першої статті 10 цього Закону, - десять робочих днів;

19) посвідчення апостилем або легалізація документа, виготовленого (виданого) центром надання сервісних послуг, - п'ять робочих днів з моменту подання заявки.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409) доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України.".

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос