Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансирования деятельности политических партий

Проект закона Украины от 06.04.2015 № 2563
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у частині третій статті 38 слово і цифри "статтею 16414" замінити словами і цифрами "статтями 16414 та 21221";

2) доповнити Кодекс статтею 21221 такого змісту:

"Стаття 21221. Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії

Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) абзац п'ятдесят п'ятий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

"Національного антикорупційного бюро України (статті 18513, 21221);".

2. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 1592 такого змісту:

"Стаття 1592. Порушення обмежень у фінансуванні політичної партії

1. Надання політичній партії коштів у великому розмірі з порушенням обмежень у фінансуванні політичної партії -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне використання службовою особою політичної партії коштів у великому розмірі, наданих політичній партії з порушенням обмежень у фінансуванні політичної партії, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Примітка. Великим розміром у цій статті є розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.".

3. Статтю 6 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 2006 р., N 14, ст. 118; 2014 р., N 4 ст. 61) доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) здійснює контроль за використанням політичними партіями фінансової підтримки з державного бюджету.".

4. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2004 р., N 15, ст. 218; 2014 р., N 5, ст. 62):

1) друге речення частини третьої статті 5 виключити;

2) статтю 14 доповнити частинами такого змісту:

"Кошти та інше майно політичних партій набуваються за рахунок:

членських внесків;

фінансової підтримки з державного бюджету;

добровільних внесків, зібраних у тому числі під час проведення розважальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, організованих політичними партіями;

інших надходжень, отриманих на законних підставах.

Політичні партії не можуть використовувати інше майно і кошти, крім передбачених частиною четвертою цієї статті.

Кожна політична партія, структурне утворення політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи, зобов'язані відкрити рахунок в установі банку України, на який будуть перераховуватися усі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією, структурним утворенням політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної партії та структурних утворень політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і номери таких банківських рахунків розміщуються на веб-сайті політичної партії (за наявності), зазначаються у щорічному звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії і доводяться до відома Рахункової палати та Національного антикорупційного бюро України.

Політична партія, структурне утворення політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи, мають право відкривати рахунки тільки в національній валюті.";

3) доповнити Закон статтями 141 - 143 такого змісту:

"Стаття 141. Членські внески

Розмір та порядок сплати членських внесків визначаються статутом політичної партії.

Інформація про загальну суму членських внесків, зібраних політичною партією та структурними утвореннями політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом року, включається до щорічного звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії.

Стаття 142. Фінансова підтримка з державного бюджету

Фінансова підтримка з державного бюджету передбачає виділення політичним партіям коштів з Державного бюджету України на відповідний рік на умовах і в порядку, встановлених законом.

Політична партія має право на отримання фінансової підтримки з державного бюджету її статутної діяльності та на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, якщо на останніх чергових виборах народних депутатів України виборчий список кандидатів у депутати від цієї партії отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, на підставах та в порядку, передбачених законом.

Щорічний обсяг фінансування статутної діяльності політичних партій з Державного бюджету України становить 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів, помноженого на кількість громадян, включених до списку виборців на останніх чергових виборах народних депутатів України.

Витрати політичних партій, пов'язані з фінансуванням їх передвиборної агітації, здійснюються в розмірі фактично здійснених витрат, але не більше встановленого законом граничного розміру виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі.

Стаття 143. Добровільні внески

Добровільні внески можуть бути у формі:

грошових внесків;

внесків у вигляді майна, послуг, позик, у тому числі наданих безоплатно або на більш вигідних умовах порівняно з їх ринковою вартістю, зокрема у вигляді безоплатного транспорту чи реклами.

Юридична чи фізична особа може здійснити добровільні внески одній або кільком політичним партіям, структурним утворенням політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.

Грошові внески у безготівковій формі на користь політичної партії, структурного утворення політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції (банківська картка, переказ). У банківському платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка зробила добровільний внесок, та його розмір (сума).

У разі коли особа не має банківського рахунка і грошовий внесок здійснюється у готівковій формі, кошти переказуються на банківський рахунок політичної партії, структурного утворення політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи, відкритий відповідно до частини шостої статті 14 цього Закону.

Кожна політична партія, структурне утворення політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи, веде реєстр отриманих добровільних внесків, у якому зазначаються дата, ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) особи, яка зробила добровільний внесок, та його розмір (сума). Внески у вигляді майна, послуг, позик відображаються у бухгалтерському обліку відповідної юридичної особи за їх ринковою вартістю, методологія визначення якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері бухгалтерського обліку.

Інформація про добровільні внески на користь політичної партії, структурних утворень політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зібрані протягом року, включається до звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які подаються відповідно до частини першої статті 17 цього Закону.";

4) у статті 15:

у частині першій:

пункти 3 та 5 викласти в такій редакції:

"3) іноземними державами, міжнародними організаціями, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства;";

"5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких визнано судом недієздатними, анонімними особами або під псевдонімом;";

частини другу і третю замінити частинами такого змісту:

"Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Національного антикорупційного бюро України.

Загальна сума добровільних внесків, зроблених юридичною особою на користь однієї або кількох політичних партій, структурних утворень політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом одного календарного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до законодавства станом на 1 січня поточного року (далі - мінімальна заробітна плата).

Загальна сума добровільних внесків, зроблених фізичною особою на користь однієї або кількох політичних партій, структурних утворень політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом одного календарного року не може перевищувати ста розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо фізична особа є членом політичної партії, у загальну суму добровільних пожертвувань включається і сума членських внесків, внесених цією особою протягом одного календарного року. При цьому в бухгалтерському обліку та фінансових звітах політичної партії членські внески та добровільні внески зазначаються окремо.

Кошти, що надійшли політичним партіям, структурним утворенням політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з порушенням вимог, передбачених частиною першою цієї статті, протягом 10 календарних днів перераховуються ними до Державного бюджету України або стягуються в дохід держави у судовому порядку.

Частина коштів, отриманих політичною партією (структурним утворенням політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи) як добровільний внесок, що перевищує встановлені частинами третьою - п'ятою цієї статті Закону максимальні розміри, протягом 10 календарних днів повертається особі, що здійснила добровільний внесок, або у разі неможливості перераховується політичною партією (структурним утворенням політичної партії, яке в установленому порядку набуло статусу юридичної особи) до Державного бюджету України або стягується в дохід держави у судовому порядку.";

5) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії

Політична партія зобов'язана щороку до 31 березня року, наступного за звітним:

1) опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і розмістити на своєму веб-сайті (за наявності) щорічний звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (за винятком інформації, що є конфіденційною);

2) подати до Національного антикорупційного бюро України та Рахункової палати щорічний звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (на паперових носіях та в електронному вигляді) та у разі проведення аудиторської перевірки - аудиторський висновок.

Щорічний звіт партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в обов'язковому порядку повинен містити інформацію про:

майно політичної партії та його вартість станом на 31 грудня звітного року;

загальну суму членських внесків, зібраних політичною партією та структурними утвореннями політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, протягом звітного року;

дату здійснення кожного добровільного внеску на користь політичної партії, розмір внеску, його цільове призначення, особу, яка здійснила внесок (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, а також місця проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи);

дату здійснення кожного платежу з рахунків політичної партії, отримувача, призначення та розмір кожного платежу;

суму кожного фінансового зобов'язання та особу, на користь якої фінансове зобов'язання підлягає виконанню, строк виникнення та припинення кожного фінансового зобов'язання.

Щорічний звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії повинен містити інформацію про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру структурних утворень політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.

Політична партія зобов'язана щокварталу до 20 числа наступного місяця подавати Національному антикорупційному бюро України та розміщувати на своєму веб-сайті (за наявності) щоквартальний звіт про надходження на користь цієї політичної партії та її структурних утворень, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, добровільних внесків, розмір кожного внеску, його цільове призначення, особу, яка здійснила внесок (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, а також місця проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи).

Щорічний звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії та аудиторські висновки (у разі наявності) перевіряються та аналізуються Національним антикорупційним бюро України, а у частині використання фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету - Рахунковою палатою.

Щоквартальний звіт про надходження на користь політичної партії та її структурних утворень, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, добровільних внесків перевіряється та аналізується Національним антикорупційним бюро України.

З цією метою Національне антикорупційне бюро України та Рахункова палата мають право запитувати у політичних партій, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських об'єднань інформацію, необхідну для проведення контролю, яка повинна бути подана протягом 10 робочих днів. Строк подання відповіді на запит може бути продовжений Національним антикорупційне бюро України або Рахунковою палатою з урахуванням характеру запитуваної інформації.

У разі виявлення в ході аналізу щорічного звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії, щоквартального звіту про надходження на користь політичної партії та її структурних утворень, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, добровільних внесків, а також аудиторських висновків (у разі їх наявності) ознак порушення вимог цього Закону Рахункова палата повідомляє відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом.

Щорічні звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, аудиторські висновки (за винятком інформації, що є конфіденційною), а також результати проведеного аналізу розміщуються на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України та Рахункової палати протягом двох тижнів після їх надходження та опрацювання.

Щоквартальні звіти про надходження на користь політичної партії та її структурних утворень, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, добровільних внесків, а також результати проведеного аналізу розміщуються на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України протягом двох тижнів після їх надходження та опрацювання.";

6) назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
";

7) доповнити Закон статтею 181 такого змісту:

"Стаття 181. Контроль за фінансуванням політичних партій

Контроль за фінансуванням політичних партій здійснює Національне антикорупційне бюро України, а у частині використання фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету - Рахункова палата.

У разі недотримання політичною партією вимог частин шостої, сьомої статті 15 цього Закону щодо перерахування у 10-денний строк до Державного бюджету України або повернення особі, що здійснила добровільне пожертвування, коштів, отриманих з порушенням вимог цього Закону, Національне антикорупційне бюро України надсилає на адресу політичної партії припис про необхідність усунення порушення та необхідність інформування про вжиті заходи протягом трьох робочих днів.

Національне антикорупційне бюро України забезпечує підготовку методичних рекомендацій щодо передачі добровільних внесків політичним партіям, їх отримання, обліку та використання, а також інших питань, пов'язаних з фінансуванням політичних партій.";

8) у статті 22:

у пункті 8 слово "порушень, -" замінити словом "порушень";

доповнити статтю пунктом 9 такого змісту:

"9) порушення обмежень у фінансуванні політичної партії -;";

9) у статті 24:

у частині першій слова "Верховного Суду України" замінити словом "суду";

у частині другій слова "Верховного Суду України" замінити словами "суду, що набрало законної сили,".

5. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року N 198-VIII):

1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Національне бюро здійснює контроль за фінансуванням політичних партій.";

2) частину першу статті 16 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) здійснює контроль за фінансуванням політичних партій відповідно до закону;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо механізму фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету;

забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос