Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах внутренних дел

Проект закона Украины от 06.04.2015 № 2561
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про органи внутрішніх справ

Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності центральних органів виконавчої влади України у сфері внутрішніх справ.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) внутрішні справи - суспільні відносини, пов'язані із захистом прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, забезпеченням публічного порядку, громадської безпеки та безпеки дорожнього руху, а також у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, цивільного захисту та міграції (імміграції та еміграції);

2) органи внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх справ) - система органів виконавчої влади та військових формувань, які беруть участь у формуванні та реалізують державну політику у сфері внутрішніх справ.

Стаття 2. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ у своїй діяльності керуються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Загальні принципи діяльності органів внутрішніх справ

1. Діяльність органів внутрішніх справ ґрунтується на принципах верховенства права, законності, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, позапартійності, безперервності, забезпечення єдності державної політики, прозорості, відкритості та відповідальності.

2. Органи внутрішніх справ здійснюють свою діяльність виключно на підставах, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3. Органи внутрішніх справ постійно інформують громадськість про свою діяльність, залучають громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення, та спільних проектів, спрямованих на задоволення потреб населення і підвищення ефективності виконання завдань органів внутрішніх справ.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Стаття 4. Система органів внутрішніх справ

1. До системи органів внутрішніх справ входять:

1) Міністерство внутрішніх справ України;

2) центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - центральні органи виконавчої влади):

Національна поліція України;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

3) Національна гвардія України.

Стаття 5. Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ.

Стаття 6. Центральні органи виконавчої влади

1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики у відповідній сфері.

2. Організація, повноваження і порядок діяльності центральних органів виконавчої влади визначаються законом.

Стаття 7. Національна гвардія України

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи органів внутрішніх справ, завдання та функції якого визначені законом.

Розділ III
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Стаття 8. Загальна структура та чисельність Міністерства внутрішніх справ України

1. До загальної структури Міністерства внутрішніх справ України входять:

1) апарат Міністерства внутрішніх справ України;

2) Головний центр з надання сервісних послуг та центри з надання сервісних послуг як територіальні органи Міністерства внутрішніх справ;

3) навчальні заклади та науково-дослідні установи;

4) заклади охорони здоров'я, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

2. Загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ України визначається Верховною Радою України.

Стаття 9. Основні завдання Міністерства внутрішніх справ України

1. Основними завданнями Міністерства внутрішніх справ України є:

1) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ;

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ;

3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сфері внутрішніх справ;

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

5) забезпечення здійснення соціального діалогу у сфері внутрішніх справ;

6) здійснення інших завдань, визначених законами України.

Стаття 10. Функції Міністерства внутрішніх справ України

Функції Міністерства внутрішніх справ України визначаються законами та Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Міністр внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ України як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законами України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Стаття 12. Підготовка кадрів

1. Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ України здійснюється шляхом розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України без проведення конкурсу та укладення державного контракту.

2. Розподіл випускників навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які навчалися на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

3. Порядок відбору кандидатів на навчання до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України та положення про комісії з персонального розподілу затверджуються Міністром внутрішніх справ України.

Стаття 13. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 14. Ресурсне забезпечення

1. Закупівля товарів, робіт і послуг для органів внутрішніх справ здійснюється в установленому законом порядку.

2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право відповідно до законодавства безоплатно надавати органам внутрішніх справ службові та жилі приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку та телекомунікації, необхідні для виконання покладених законом завдань.

3. Органи внутрішніх справ мають службові приміщення та споруди, об'єкти соціальної інфраструктури, службовий житловий фонд, забезпечують експлуатацію та функціонування систем зв'язку, телекомунікаційних мереж і є спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України.

4. Майно, закріплене за підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління органів внутрішніх справ, є державною власністю.

Стаття 15. Наукове забезпечення

1. Міністерство внутрішніх справ України визначає основні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

2. Вищі навчальні заклади та наукові установи, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, проводять науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи з визначених напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

Стаття 16. Судово-експертна діяльність та техніко-криміналістичне забезпечення

1. Міністерство внутрішніх справ України організовує проведення та проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях, забезпечує функціонування криміналістичних обліків.

Стаття 17. Інформаційне забезпечення

1. Інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ здійснюється через єдину інформаційну-телекомунікаційну систему Міністерства внутрішніх справ України виключно для виконання завдань, покладених законом на органи внутрішніх справ.

2. Міністерство внутрішніх справ України здійснює:

ведення та використання інформаційних ресурсів, формування політики інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ;

інформаційну взаємодію з іншими державними органами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

3. Органи внутрішніх справ формують та підтримують в актуальному стані інформаційні ресурси, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, щодо:

осіб, стосовно яких працівниками органів внутрішніх справ проводиться профілактична робота;

виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили; руху кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт стосовно яких надіслано до суду;

розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;

розшуку безвісти зниклих осіб;

установлення особистості невпізнаних трупів та осіб, які не можуть надати про себе будь-яких відомостей у зв'язку із хворобою або малолітнім віком;

зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій;

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання; затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів; затримання осіб органами досудового розслідування; адміністративний арешт, домашній арешт);

осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах щодо яких здійснюється органами внутрішніх справ;

зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах;

іноземців та осіб без громадянства, які затримані поліцією за порушення встановлених правил перебування в Україні;

викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для їх ідентифікації, або речей, пов'язаних з учиненням правопорушень, відповідно до звернень громадян;

викрадених (втрачених) документів за зверненням громадян;

знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;

викрадених транспортних засобів та транспортних засобів, які розшукуються у зв'язку із зникненням безвісти особи, виявлених безгосподарних транспортних засобів, а також викрадених, утрачених номерних знаків;

виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів;

зброї, яка перебуває в користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, яким дано дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення;

викраденої, утраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої із числа тієї, що незаконно зберігалася;

інформації, у тому числі персональних даних осіб, що формується відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний кордон;

осіб, яких затримано за порушення вимог законодавства про державний кордон;

осіб, яким заборонено в'їзд в Україну;

іноземців та осіб без громадянства, у тому числі таких, яким оформлено посвідку на постійне проживання в Україні;

транспортних засобів, які перетнули державний кордон;

документів, що дають право на в'їзд та виїзд з України;

суб'єктів господарювання, у яких утворюється відомча пожежна охорона;

потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки;

пожеж та їх наслідків;

об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами;

виданих ліцензій про умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

виданих ліцензій на провадження охоронної діяльності;

єдиної системи цивільного захисту;

реєстрації місця проживання або місця перебування особи;

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

імміграції до України;

осіб, які отримали або претендували на отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, осіб, які набули (припинили) громадянство України, та осіб, яким надано (скасовано) дозвіл на імміграцію в Україну.

4. Органи внутрішніх справ відповідно до покладених на них завдань та повноважень, передбачених законом, в обсягах і порядку, установленому законодавством та підзаконними міжвідомчими нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та держателів відповідних реєстрів, мають право безпосереднього оперативного доступу до таких реєстрів:

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

Єдиного реєстру громадських формувань;

Єдиного державного демографічного реєстру;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

Єдиного реєстру нотаріусів;

Єдиного реєстру довіреностей;

Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Єдиного реєстру досудових розслідувань;

Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

Єдиного державного реєстру судових рішень;

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

Державного реєстру виборців;

Реєстру позичальників;

Реєстру документів дозвільного характеру;

Єдиного ліцензійного реєстру.

5. Порядок користування інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України визначається Міністром внутрішніх справ України.

6. Доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та державних реєстрів надається авторизованим користувачам органів внутрішніх справ відповідно до покладених на ці органи завдань з додержанням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та про захист персональних даних та європейських стандартів.

7. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує збереження інформації щодо дій авторизованих користувачів органів внутрішніх справ, пов'язаних з обробкою інформації.

Стаття 18. Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист

Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту визначаються законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, виданими на їх виконання.

Стаття 19. Медичне забезпечення

Міністерство внутрішніх справ України забезпечує проведення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів для персоналу органів внутрішніх справ, якому таке право надано законом, через заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, за встановленими Міністерством охорони здоров'я України стандартами.

Стаття 20. Взаємодія органів внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ та їх територіальні органи організовують взаємодію підпорядкованих сил і засобів з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ шляхом попередження, усунення або мінімізації негативних наслідків правопорушень, надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також причин і умов, що сприяли їх учиненню або виникненню.

Порядок взаємодії органів внутрішніх справ за окремими напрямками діяльності визначається наказами Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 21. Взаємодія із суб'єктами приватного та публічного права

Органи внутрішніх справ під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами, правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними організаціями на підставі та в порядку, що визначені законодавством, міжнародними договорами, а також установчими документами та правилами міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Розділ V
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Стаття 22. Контроль за діяльністю органів внутрішніх справ та їх підзвітність

Контроль за діяльністю органів внутрішніх справ та їх підзвітність здійснюються в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та іншими законами України.

Стаття 23. Нагляд за додержанням законності в діяльності органів внутрішніх справ

Нагляд за додержанням вимог законів підрозділами органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, виконують судові рішення в кримінальних провадженнях, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян, здійснюють органи прокуратури України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2015 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95, N 36, ст. 431; 2014 р., N 15, ст. 326, N 20 - 21, ст. 745; 2015 р., N 6, ст. 40).

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос