Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам национальной безопасности

Проект закона Украины от 03.08.2015 № 2470а
Дата рассмотрения: 03.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань національної безпеки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 233; 2014 р., N 15, ст. 326; 2015 р., N 16, ст. 110):

1) у частині другій статті 4:

у пункті 2 слова "руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення" замінити словами "порушенням функціонування важливих державних об'єктів, зокрема об'єктів за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, а також дій не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, спрямованих на захоплення особливо важливих об'єктів чи місцевостей, пов'язаних із загрозою безпеці громадян і порушенням діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;";

2) статтю 18 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) заборона перебувати в межах території, на якій введено надзвичайний стан, іноземцям, особам без громадянства і громадянам України, які не проживають на такій території, без дозволу військового командування.";

3) у статті 20:

у назві статті слова "військових формувань" замінити словами "сил і засобів військових формувань, правоохоронних органів";

у частині другій слова "та органи та підрозділи Державної прикордонної служби України" замінити словами ", органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту на об'єктах єдиної транспортної системи України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до їх повноважень, установлених законом";

у частині третій слова "та органи та підрозділи Державної прикордонної служби України" замінити словами ", органи та підрозділи Державної прикордонної служби України і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до їх повноважень, установлених законом";

у частині четвертій слова "військових формувань" замінити словами "сил і засобів військових формувань, правоохоронних органів".

2. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 2, ст. 8; 2006 р., N 26, ст. 215; 2007 р., N 33, ст. 442; 2008 р., N 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 19, ст. 258; 2011 р., N 4, ст. 27; 2013 р., N 38, ст. 499; 2014 р., N 23, ст. 871, N 25, ст. 890; 2015 р., N 13, ст. 86, N 16, ст. 110):

1) у статті 1:

в абзацах другому і третьому слова "або збройного" замінити словами "та/або воєнного";

в абзаці четвертому слово "збройної" замінити словом "воєнної";

доповнити статтю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"нанесення вогневого ураження та ударів збройними силами іншої держави по території України або застосування будь-якої зброї іншою державою проти України;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"засилання іншою державою або від її імені в Україну озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, озброєння не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань на території України, що вчиняють акти застосування воєнної сили, зазначені в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті, у тому числі участь третьої держави в таких діях;";

доповнити статтю після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"воєнний конфлікт - форма розв'язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили; основними видами воєнних конфліктів є війна та збройний конфлікт;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;";

в абзаці п'ятнадцятому слова "у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу" замінити словами "у разі збройної агресії, воєнного конфлікту чи їх загрози";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"військове командування - Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування військових з'єднань та частин Збройних Сил України, органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань;";

2) у статті 2:

у частині першій слово "збройного" замінити словом "воєнного";

у частині четвертій слова "збройній агресії та збройному конфлікту" замінити словами "збройній агресії та виникненню воєнного конфлікту";

3) у статті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"прогнозування та оцінювання воєнно-політичних ризиків, викликів і рівня загрози застосування воєнної сили проти України;";

в абзаці четвертому слова "збройному конфлікту" замінити словами "виникненню воєнного конфлікту";

в абзаці шостому слова "та інших військових формувань" замінити словами ", інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів, на які покладаються забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України, організація і порядок діяльності яких визначаються законом, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту";

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та спеціальною технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами з урахуванням їх потреб;

розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту озброєнням, військовою та спеціальною технікою і майном, які не виробляються в Україні;";

4) у статті 4:

у частині першій слова "або загрози нападу на Україну" замінити словами ", воєнного конфлікту чи їх загрози", а після слів "законів України" доповнити словами ", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

перше речення частини другої після слів "для відсічі агресії" доповнити словами "і ліквідації воєнного конфлікту";

5) у статті 9:

абзац п'ятий після слів "інших військових формувань" доповнити словами ", правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту";

абзац шостий після слів "іншим військовим формуванням" доповнити словами ", правоохоронним органам, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній спеціальній службі транспорту";

абзац восьмий після слів "інших військових формувань" доповнити словами ", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

6) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України у межах, визначених цим Законом, іншими законами України і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.";

у частині третій:

абзаци другий, третій і дванадцятий викласти в такій редакції:

"прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України, здійснює заходи короткострокового та середньострокового оборонного планування у Збройних Силах України;

здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для оборони держави;";

"здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, з'єднань, військових частин, підрозділів, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;";

абзац тринадцятий після слів "військових формувань" доповнити словами ", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

7) у статті 12:

у назві статті слова "та правоохоронних органів" замінити словами "Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і правоохоронних органів";

у частині другій слова "та правоохоронними органами" замінити словами "Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і правоохоронними органами";

у частині третій:

в абзаці першому слова "та відповідні правоохоронні органи" замінити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України і правоохоронні органи";

в абзацах другому і третьому слова "і частин" замінити словами ", частин та підрозділів";

у частині четвертій слова "та установи інших військових формувань" замінити словами ", підрозділи та установи інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

8) абзац десятий статті 15 після слів "законів України," доповнити словами "Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України";

9) абзац третій частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України продукції, виконують інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги не за державним оборонним замовленням;".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос