Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно совершенствования налогообложения операций, связанных с использованием платежных терминалов, и осуществления контроля за такими операциями

Проект закона Украины от 20.03.2015 № 2448
Дата рассмотрения: 20.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов'язаних з використанням платіжних терміналів та здійснення контролю за такими операціями

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 72.1.3 пункту 72.1 статті 72 викласти такій редакції:

"72.1.3. від банків, інших фінансових установ інформація:

72.1.3.1. про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;

72.1.3.2. про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування".

2. У статті 73:

у пункті 73.2 слово і цифри "підпункту 72.1.2" замінити словами і цифрами "підпункту 72.1.2, підпункті 72.1.3.2 підпункту 72.1.3";

у підпункті 73.2.1 пункту 73.2 слово і цифри "підпункту 72.1.2" замінити словами і цифрами "підпункту 72.1.2, підпункті 72.1.3.2 підпункту 72.1.3", а слова "органами місцевого самоврядування" замінити словами "органами місцевого самоврядування, банками";

в абзаці п'ятнадцятому пункту 73.3 слово "встановлених" замінити словами "встановлених цим Кодексом та".

3. В абзаці другому пункту 187.1 статті 187 слова "покупця/замовника" замінити словами "а в разі постачання товарів/послуг з використанням електронних грошей з рахунку електронних грошей".

4. В абзаці другому пункту 192.2 статті 192 слова "грошової компенсації їх вартості" замінити словами "суми компенсації їх вартості грошима або електронними грошима".

5. У пункті 196.1 статті 196:

підпункт 196.1.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"випуску, обігу та погашення електронних грошей, що здійснюється відповідно до законодавства";

в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів" замінити словами "надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, крім послуг, що надаються при переказі коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та за надання яких стягується плата у вигляді фіксованої суми або відсотка".

6. У пункті 198.2 статті 198:

абзац другий доповнити словами "а в разі придбання товарів/послуг з використанням електронних грошей - дата списання електронних грошей в оплату товарів/послуг";

доповнити абзацом такого змісту:

"Придбання електронних грошей не змінює суму податкового кредиту".

7. Пункт 291.6 статті 291 доповнити словами "або із використанням електронних грошей".

8. У статті 292:

доповнити пункт 292.6 третім абзацом такого змісту:

"У разі продажу товарів (робіт, послуг) з використанням електронних грошей, датою отримання доходу є дата зарахування коштів з рахунку електронних грошей на банківський рахунок платника єдиного податку в оплату товарів (робіт, послуг)";

доповнити пункт 292.11 підпунктами такого змісту:

"11) сума електронних грошей, придбаних платником єдиного податку;

12) сума коштів, що надійшли платнику єдиного податку в результаті погашення або обміну електронних грошей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ((Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами):

у статті 2:

в абзаці третьому:

перше речення доповнити словами "операцій з приймання готівки для подальшого переказу";

у другому реченні слова "електронний контрольно-касовий реєстратор" замінити словами "електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор";

після абзацу сьомого доповнити двома абзацами такого змісту:

"вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;

програмно-технічний комплекс самообслуговування" - у значенні, наведеному у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати абзацами десятим - двадцять дев'ятим відповідно;

пункт 2 статті 9 викласти в такій редакції:

"2) при виконанні банківських операцій крім:

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, крім програмно-технічних комплексів самообслуговування, які дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів";

статтю 13 доповнити абзацами такого змісту:

"Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операції з приймання готівки для подальшого її переказу, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової і митної політики.

Забезпечення реалізації фіскальних функцій програмно-технічних комплексів самообслуговування здійснюється за допомогою вбудованих електронних контрольно-касових реєстраторів.

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій вбудованих електронних контрольно-касових реєстраторів, що застосовуються у складі у складі програмно-технічних комплексів самообслуговування та автоматів з продажу товарів (послуг), встановлюються Національним банком України за погодженням центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової і митної політики";

у пункті 9 розділу II "Прикінцеві положення" слова "та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу" замінити словами "операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, крім програмно-технічних комплексів самообслуговування, які дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів".

2) У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23):

пункт 1.32-2) статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира)";

абзац перший пункту 15.3 статті 15 доповнити словами "для використання на території України";

у статті 24:

у пункті 24.4 слова "(у тому числі їх агентів)" замінити словами "(у тому числі їх агентів, небанківських фінансових установ, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та мають свій рахунок в цьому банку)";

пункт 24.7 доповнити абзацом такого змісту:

"забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування".

3) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

після частини п'ятої статті 60 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Положення цієї статті не поширюються на інформацію про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Національному банку України.

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос