Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно авторского права и смежных прав

Проект закона Украины от 20.03.2015 № 2447
Дата рассмотрения: 20.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

1) Частину другу статті 429 після слів "якщо інше не встановлено договором" доповнити словами "або законом".

2) Частину другу статті 430 після слів "якщо інше не встановлено договором" доповнити словами "або законом".

2. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 64):

1) Статтю 7 викласти в наступній редакції:

"Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, та інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.".

2) Частину третю статті 11 викласти в наступній редакції:

"3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, яка на законних підставах набула авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права".

3) У статті 14:

доповнити частину першу пунктом першим наступного змісту:

"право на визнання людини автором твору;";

у зв'язку з цим пункти 1 - 4 частини першої вважати пунктами 2 - 5 відповідно;

пункт другий частини першої викласти у наступній редакції: "вимагати зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;"

частину другу після слів "іншим особам" доповнити наступними словами: ", окрім випадків передбачених законом";

доповнити статтю частинами третьою та четвертою наступного змісту:

"3. Право на визнання людини автором твору належить виключно автору і не може бути передане (відчужене) іншим особам.

4. Особисті немайнові права на службовий твір, окрім передбаченого частиною 3 цієї статті, можуть належати роботодавцю, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Особисті немайнові права на твір, створений за замовленням, окрім передбаченого частиною 3 цієї статті, можуть належати замовнику, якщо це передбачено договором між автором і замовником".

4) Частину третю статті 15 доповнити пунктом дванадцятим наступного змісту:

"12) включення об'єктів авторського права до інших творів".

5) У статті 16:

частину першу викласти в наступній редакції:

"1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору, якщо інше прямо не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Роботодавець при використанні службового твору може вказувати своє ім'я або найменування чи вимагати такої вказівки, якщо інше прямо не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем";

частину другу після слів "право на службовий твір належить роботодавцю" доповнити словами "з моменту його створення";

доповнити статтю частинами четвертою та п'ятою наступного змісту:

"4. Службове завдання про створення службового твору має визначати призначення такого службового твору та загальні вимоги до нього.

5. Якщо посадові обов'язки автора передбачають створення творів, авторська винагорода за створення таких службових творів може бути включена до заробітної плати автора, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.".

6) Доповнити Закон статтею 16-1 наступного змісту:

"Стаття 16-1. Авторське право на твори, створені за замовленням

1. Авторське особисте немайнове право на твір, створений за замовленням, належить його автору, якщо інше прямо не передбачено договором між автором і замовником.

Замовник при використанні твору, створеного за замовленням, може вказувати своє ім'я або найменування чи вимагати такої вказівки, якщо інше прямо не передбачено договором між автором і замовником.

2. Виключне майнове право на твір, створений за замовленням, належить замовнику з моменту його створення, якщо інше не передбачено договором між автором і замовником.

3. Договір про створення твору за замовленням має визначати призначення такого твору та загальні вимоги до нього.

4. Винагорода за роботи автора по створенню твору за замовленням включає авторську винагороду, якщо інше не передбачено договором між автором і замовником".

7) Доповнити Закон статтею 16-2 наступного змісту:

"Стаття 16-2. Авторське право на твори, створені при виконанні робіт за договором

1. Виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо передбачали його створення, належить замовнику з моменту прийняття виконаних за договором робіт (послуг), якщо інше не передбачено договором між підрядником (виконавцем) і замовником.

2. Виключне майнове право на твір, створений при виконанні договору виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договору підряду чи договору про надання інформаційних або інших послуг, які прямо не передбачали його створення, належить підряднику (виконавцю), якщо інше не передбачено договором між ним і замовником.

У цьому випадку замовник має право, якщо інше не передбачено договором, використовувати створені таким чином твори в цілях, для досягнення яких було укладено відповідний договір, на умовах невиключної ліцензії протягом усього строку дії виключного майнового права без виплати за таке використання додаткової винагороди".

8) У частині другій статті 33:

абзац перший після слів "розміру і порядку виплати авторської винагороди," доповнити словами "окрім випадків укладення безоплатного ліцензійного договору,";

абзац другий після слів "Авторська винагорода" доповнити словами ", у випадку її встановлення,";

останнє речення абзацу другого наступного змісту: "При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України." - виключити.

9) Частину першу статті 39 доповнити пунктом є) наступного змісту:

"є) включення виконань до об'єктів авторського права.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос