Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования системы самоуправления в дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях и приближения ее к европейским стандартам

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2410а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести наступні зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст. 451):

1) у статті 16:

частину першу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"рада батьків учнів навчального закладу, ради батьків учнів окремих класів (груп)";

абзац другий частини третьої викласти в наступній редакції:

"Повноваження органів громадського самоврядування в освіті визначаються законами України та прийнятими відповідно до них і за участю представників профспілок, всеукраїнських педагогічних (освітянських) об'єднань, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";

2) у статті 20:

в абзаці першому після слова "призначаються" доповнити словами "у встановленому законом порядку";

в абзаці другому після слів "уповноваженими ними органами" доповнити словами "у встановленому законом порядку";

3) статтю 60 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"створювати раду батьків учнів навчального закладу, раду батьків учнів окремого класу (групи), брати участь в реалізації їх повноважень".

У зв'язку з цим, абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим;

4) абзац дев'ятий статті 61 викласти в наступній редакції:

"добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, ради батьків учнів навчального закладу, рад батьків учнів окремих класів (груп), окремих громадян".

2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст. 230):

1) частину третю статті 15 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Робочі навчальні плани загальноосвітнього навчального закладу затверджуються з урахуванням вимог статті 291 цього Закону".

У зв'язку з цим, абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) статтю 16 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:

"5. Рішення про зміну режиму роботи (у тому числі щодо тривалості навчального тижня) загальноосвітнього начального закладу приймається з урахуванням вимог статті 291 цього Закону".

У зв'язку з цим, частини п'ятою - шостою вважати відповідно частинами шостою - сьомою;

3) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

"2. Призначення на посаду керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою з урахуванням висновку ради батьків учнів цього закладу, наданого відповідно до пункту дванадцятого частини дев'ятої статті 291 цього Закону.

Звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник.

Призначення на посаду керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою та з урахуванням висновку ради батьків учнів цього закладу, наданого відповідно до пункту дванадцятого частини дев'ятої статті 291 цього Закону.

Призначення на посаду заступника керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Призначення на посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.

Звільнення з посад керівника, заступника керівника, педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.

У випадку надання радою батьків негативного висновку стосовно запропонованої кандидатури на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) зобов'язаний на протязі чотирнадцяти календарних днів з дня одержання висновку, внести на розгляд ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу іншу кандидатуру.

У випадку неодержання впродовж тридцяти календарних днів з дня внесення кандидатури на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу висновку про можливість або неможливість його призначення, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) може призначити на цю посаду особу, кандидатура якої вносилась на розгляд ради батьків.

У разі відхилення радою батьків пропозиції щодо призначення на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу кандидата, внесеного відповідно до абзацу дев'ятого цієї частини, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) може призначити на цю посаду іншу особу без урахування думки ради батьків";

4) частину першу статті 29 доповнити абзацом п'ятим наступного змісту:

"створювати раду батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, ради батьків учнів окремих класів (груп), брати участь в реалізації їх повноважень".

У зв'язку з цим, абзаци п'ятий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - сьомим;

5) доповнити Закон статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Рада батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, рада батьків окремого класу (групи)

1. Рада батьків є добровільною, неприбутковою організацією, створеною на основі єдності інтересів батьків з метою сприяння в реалізації прав і законних інтересів своїх дітей, а також виконання ними обов'язків під час навчання та виховання у загальноосвітньому навчальному закладі.

В одному загальноосвітньому навчальному закладі може бути створено тільки одна рада батьків, межі компетенції якої поширюються на весь навчальний заклад.

Батьки учнів кожного класу (групи) загальноосвітнього навчального закладу можуть утворювати ради батьків учнів цих класів, груп.

2. Утворення ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на загальних зборах батьків учнів цього закладу в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

Утворення ради батьків учнів класу (групи) здійснюється на загальних зборах батьків учнів цього класу (групи) в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, вважається створеною з дня письмового повідомлення про утворення керівника навчального закладу. До повідомлення додається завірена відповідно до закону копія положення про раду батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження положення про неї.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, вважається створеною з дня її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Протягом п'яти днів після державної реєстрації, рада батьків зобов'язана письмово повідомити про своє заснування керівника загальноосвітнього навчального закладу. До повідомлення додаються завірені відповідно до закону копії статуту ради батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження її статуту.

3. Діяльність ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу (класу, групи) регламентується статутом (положенням), прийнятим відповідно до типового статуту (положення), який затверджується Кабінетом Міністрів України.

У статуті (положенні) крім даних, передбачених Цивільним кодексом України зазначаються:

періодичність скликання загальних зборів батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу (класу, групи), порядок інформування про місце, дату і час їх проведення, оприлюднення прийнятих рішень;

питання, прийняття рішень щодо яких потребує кваліфікованої більшості голосів учасників загальних зборів батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу (класу, групи);

порядок скликання та прийняття рішень зборами представників, перелік питань, які можуть вирішуватись на таких зборах;

порядок формування, обсяг повноважень, періодичність звітування та вимоги до членів правління і ревізійної комісії ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу (класу, групи).

4. Основною формою роботи ради батьків є загальні збори батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу (класу, групи).

Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні батьки понад половини учнів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини батьків учнів, які взяли участь у загальних зборах. Під час голосування, батьки кожного учня мають один голос.

5. За рішенням загальних зборів батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу можуть бути обрані представники від кожного класу (групи) цього закладу, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

6. Виключно загальними зборами батьків учнів ухвалюються рішення про:

1) утворення, реорганізацію, ліквідацію ради батьків;

2) затвердження статуту (положення) ради батьків, внесення змін до нього;

3) обрання членів правління та ревізійної комісії ради батьків;

4) визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління і ревізійної комісії ради батьків;

5) утворення, реорганізацію, ліквідацію благодійних фондів та/або інших юридичних осіб;

6) надання попереднього дозволу на укладання договорів (угод) на суму, що перевищує визначену в статуті (положенні) ради батьків;

7) затвердження плану роботи на рік та річного звіту ради батьків.

У випадках, передбачених статутом ради батьків, рішення з питань, зазначених у пунктах: третьому, четвертому, шостому, сьомому цієї частини, можуть прийматись зборами представників.

7. Керівництво поточною діяльністю ради батьків здійснюється правлінням.

Правлінню не може делегуватись вирішення питань, які, відповідно до частини шостої цієї статті, належать до виключної компетенції загальних зборів.

8. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, на загальних зборах батьків учнів обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

9. Рада батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу має право:

1) вносити пропозиції керівнику загальноосвітнього навчального закладу, органам державної влади, органам місцевого самоврядування щодо покращення стану навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі;

2) надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу загальноосвітньому навчальному закладу;

3) створювати благодійні фонди та інші організації, діяльність яких спрямована на реалізацію мети діяльності ради батьків;

4) преміювати окремих педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

5) вживати заходи щодо морального стимулювання та матеріального заохочення учнів;

6) попередньо розглядати питання та надавати вмотивований висновок про наявність підстав для виключення учня із загальноосвітнього навчального закладу, переведення його до іншого класу, групи (крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 34 цього Закону);

7) здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог у сфері благоустрою території загальноосвітнього навчального закладу, санітарно-гігієнічних нормативів, організації харчування, забезпеченням безпеки життя та здоров'я учнів;

8) одержувати від керівника загальноосвітнього навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети діяльності ради батьків (у тому числі про передбачені обсяги фінансування та державні закупівлі для потреб навчального закладу);

9) попередньо розглядати проекти робочих навчальних планів загальноосвітнього навчального закладу, а також рішень його керівника, які можуть мати вплив на життя і здоров'я учнів (у тому числі в сфері позакласної роботи), надавати вмотивований висновок про можливість їх прийняття;

10) розглядати заяви та скарги учнів на дії (бездіяльність) учасників навчально-виховного процесу;

11) у разі незадовільної роботи педагогічного або адміністративного працівника загальноосвітнього навчального закладу, вносити керівнику цього закладу та/або органам управління освітою вмотивоване подання про його звільнення;

12) на підставі результатів атестації, попередньо розглядати питання та надавати вмотивований висновок про можливість призначення особи на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу;

13) направляти своїх представників з правом дорадчого голосу для участі в розгляді керівником загальноосвітнього навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування питань, які впливають на діяльність цього закладу (у тому числі в сфері фінансування та здійснення державних закупівель для потреб навчального закладу);

14) направляти своїх представників під час культурних та спортивних масових заходів у загальноосвітньому навчальному закладі для здійснення громадського контролю за збереженням життя і здоров'я учнів;

15) надавати вмотивований висновок на предмет доцільності зміни режиму роботи (у тому числі тривалості навчального тижня) загальноосвітнього навчального закладу;

16) делегувати свого представника до складу педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

10. У разі незгоди з висновком ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, наданим відповідно до пунктів шостого, дев'ятого, п'ятнадцятого частини дев'ятої цієї статті, керівник приватного загальноосвітнього навчального закладу може прийняти відповідне рішення лише за письмовою згодою органу управління освітою, а керівник державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу - за письмовою згодою органу державної влади або органу місцевого самоврядування, якому підпорядкований відповідний орган управління освітою. Порядок розгляду питання про надання такої згоди встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Висновок ради батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, наданий відповідно до пунктів шостого, дев'ятого, дванадцятого, п'ятнадцятого частини дев'ятої цієї статті, може бути оскаржений в судовому порядку.

11. Рада батьків зобов'язана:

1) забезпечувати виконання планів роботи, затверджених відповідно до статуту (положення), звітувати перед загальними зборами батьків учнів про проведену роботу;

2) вести протоколи загальних зборів батьків, засідань правління та ревізійної комісії ради батьків, які зберігаються у справах загальноосвітнього навчального закладу;

3) на запит керівника загальноосвітнього навчального закладу, відповідних органів управління освітою або будь-кого з батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, надавати інформацію про свою діяльність;

4) вести облік фінансово-господарської діяльності відповідно до закону.

12. Звернення та пропозиції ради батьків підлягають обов'язковому розгляду керівником загальноосвітнього навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Рішення щодо них повинно бути вмотивованим та може бути оскаржено відповідно до закону.

13. Загальноосвітній навчальний заклад надає безоплатно окреме пристосоване приміщення для роботи ради батьків загальноосвітнього навчального закладу.

14. На фінансову та матеріально-технічну допомогу загальноосвітньому навчальному закладу, яка надається радою батьків відповідно до цієї статті, поширюється законодавство про благодійні пожертви.

Товарно-матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів ради батьків для покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, передаються такому закладу і підлягають обліку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

15. Керівник, педагогічні та інші працівники загальноосвітнього навчального закладу, органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатись у роботу ради батьків.

Рада батьків (її представники) не має права вчиняти дії, що перешкоджають виконанню повноважень керівника, педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу та/або органів управління освітою.

16. Загальноосвітній навчальний заклад та органи управління освітою не відповідають за зобов'язаннями ради батьків, а рада батьків не відповідає за зобов'язаннями загальноосвітнього навчального закладу та/або органів управління освітою";

6) частину другу статті 39 викласти в наступній редакції:

"2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є:

загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу;

рада батьків учнів загальноосвітнього навчального закладу, ради батьків учнів окремих класів (груп)".

3. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст. 259):

1) частину четверту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рішення про зміну режиму роботи дошкільного навчального закладу приймається з урахуванням вимог статті 361 цього Закону".

У зв'язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім;

2) у статті 20:

в абзаці другому частини другої після слів "інші спеціалісти" доповнити словами ", представник ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу";

частину третю викласти в наступній редакції:

"3. Органами громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є:

загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють;

рада батьків вихованців дошкільного навчального закладу, ради батьків вихованців окремих груп (класів тощо).

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.

Повноваження ради батьків дошкільного навчального закладу, ради батьків окремої групи (класу) визначаються статтею 361 цього Закону";

3) у статті 24:

в частині другій після слів "керівником дошкільного навчального закладу" доповнити словами "з урахуванням вимог статті 361 цього Закону";

в частині третій після слів "(власником) дошкільного навчального закладу" доповнити словами "з урахуванням вимог статті 361 цього Закону";

4) частини третю четверту статті 31 викласти в такій редакції:

"3. Керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою з урахуванням висновку ради батьків вихованців цього закладу, наданого відповідно до статті 361 цього Закону.

Заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.

Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

4. Керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду його засновник (власник) за погодженням з відповідним органом управління освітою та з урахуванням висновку ради батьків вихованців цього закладу, наданого відповідно до статті 361 цього Закону.

Заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду його засновник (власник) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посади його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посади його керівник.

Звільнення з посад керівника, заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу здійснює його власник.

Звільнення з посад педагогічних та інших працівників приватного дошкільного навчального закладу здійснює його керівник.

У випадку надання радою батьків негативного висновку стосовно запропонованої кандидатури на посаду керівника дошкільного навчального закладу, власник (для державних та комунальних дошкільних навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) зобов'язаний на протязі чотирнадцяти календарних днів з дня одержання висновку, внести на розгляд ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу іншу кандидатуру.

У випадку неодержання впродовж тридцяти календарних днів з дня внесення кандидатури на посаду керівника дошкільного навчального закладу висновку про можливість або неможливість його призначення, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) може призначити на цю посаду особу, кандидатура якої вносилась на розгляд ради батьків.

У разі відхилення радою батьків пропозиції щодо призначення на посаду керівника дошкільного навчального закладу кандидата, внесеного відповідно до абзацу сьомого цієї частини, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідний орган управління освітою) може призначити на цю посаду іншу особу без урахування думки ради батьків";

5) абзац третій частини першої статті 36 викласти в наступній редакції:

"обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу, створювати раду батьків вихованців дошкільного навчального закладу, ради батьків вихованців окремих груп (класів), брати участь в реалізації їх повноважень";

6) доповнити Закон статтею 361 такого змісту:

"Стаття 361. Рада батьків вихованців дошкільного навчального закладу, рада батьків окремої групи (класу)

1. Рада батьків є добровільною, неприбутковою організацією, створеною на основі єдності інтересів батьків з метою сприяння в реалізації прав і законних інтересів своїх дітей, а також виконання ними обов'язків під час навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі.

В одному дошкільному навчальному закладі може бути створено тільки одна рада батьків, межі компетенції якої поширюються на весь навчальний заклад.

Батьки вихованців кожної групи (класу) дошкільного навчального закладу можуть утворювати ради батьків вихованців цих груп, класів.

2. Утворення ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється на загальних зборах батьків вихованців цього закладу в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

Утворення ради батьків вихованців групи (класу) здійснюється на загальних зборах батьків вихованців цієї групи (класу) в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, вважається створеною з дня письмового повідомлення про утворення керівника навчального закладу. До повідомлення додається завірена відповідно до закону копія положення про раду батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження положення про неї.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, вважається створеною з дня її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Протягом п'яти днів після державної реєстрації, рада батьків зобов'язана письмово повідомити про своє заснування керівника дошкільного навчального закладу. До повідомлення додаються завірені відповідно до закону копії статуту ради батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження її статуту.

3. Діяльність ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу (групи) регламентується статутом (положенням), прийнятим відповідно до типового статуту (положення), який затверджується Кабінетом Міністрів України.

У статуті (положенні) крім даних, передбачених Цивільним кодексом України зазначаються:

періодичність скликання загальних зборів батьків вихованців дошкільного навчального закладу (групи, класу), порядок інформування про місце, дату і час їх проведення, оприлюднення прийнятих рішень;

питання, прийняття рішень щодо яких потребує кваліфікованої більшості голосів учасників загальних зборів батьків вихованців дошкільного навчального закладу (групи, класу);

порядок скликання та прийняття рішень зборами представників, перелік питань, які можуть вирішуватись на таких зборах;

порядок формування, обсяг повноважень, періодичність звітування та вимоги до членів правління і ревізійної комісії ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу (групи, класу).

4. Основною формою роботи ради батьків є загальні збори батьків вихованців дошкільного навчального закладу (групи, класу).

Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні батьки понад половини вихованців.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини батьків вихованців, які взяли участь у загальних зборах. Під час голосування, батьки кожного вихованця мають один голос.

5. За рішенням загальних зборів батьків вихованців дошкільного навчального закладу можуть бути обрані представники від кожної групи (класу) цього закладу, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

6. Виключно загальними зборами батьків вихованців ухвалюються рішення про:

1) утворення, реорганізацію, ліквідацію ради батьків;

2) затвердження статуту (положення) ради батьків, внесення змін до нього;

3) обрання членів правління та ревізійної комісії ради батьків;

4) визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління і ревізійної комісії ради батьків;

5) утворення, реорганізацію, ліквідацію благодійних фондів та/або інших юридичних осіб;

6) надання попереднього дозволу на укладання договорів (угод) на суму, що перевищує визначену в статуті (положенні) ради батьків;

7) затвердження плану роботи на рік та річного звіту ради батьків.

У випадках, передбачених статутом ради батьків, рішення з питань, зазначених у пунктах: третьому, четвертому, шостому, сьомому цієї частини, можуть прийматись зборами представників.

7. Керівництво поточною діяльністю ради батьків здійснюється правлінням.

Правлінню не може делегуватись вирішення питань, які, відповідно до цієї статті, належать до компетенції загальних зборів (зборів представників).

8. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, на загальних зборах батьків вихованців обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

9. Рада батьків вихованців дошкільного навчального закладу має право:

1) вносити пропозиції керівнику дошкільного навчального закладу, органам державної влади, органам місцевого самоврядування щодо покращення стану навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

2) надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу дошкільному навчальному закладу;

3) створювати благодійні фонди та інші організації, діяльність яких спрямована на реалізацію мети діяльності ради батьків;

4) преміювати окремих працівників дошкільного навчального закладу відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

5) вживати заходи щодо морального стимулювання вихованців;

6) попередньо розглядати питання та надавати вмотивований висновок про наявність підстав для відрахування вихованця із дошкільного навчального закладу, переведення його до іншої групи, класу (крім випадку переведення дитини з однієї вікової групи до іншої);

7) здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог у сфері благоустрою території дошкільного навчального закладу, санітарно-гігієнічних нормативів, організації харчування, забезпеченням безпеки життя та здоров'я вихованців;

8) одержувати від керівника дошкільного навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети діяльності ради батьків (у тому числі про передбачені обсяги фінансування та державні закупівлі для потреб навчального закладу);

9) попередньо розглядати проекти річного навчального плану дошкільного навчального закладу, а також рішень його керівника, які можуть мати вплив на життя і здоров'я вихованців, надавати вмотивований висновок про можливість їх прийняття;

10) розглядати заяви та скарги вихованців на дії (бездіяльність) учасників навчально-виховного процесу;

11) у разі незадовільної роботи працівника дошкільного навчального закладу, вносити керівнику цього закладу та/або органам управління освітою вмотивоване подання про його звільнення;

12) на підставі результатів атестації, попередньо розглядати питання та надавати вмотивований висновок про можливість призначення особи на посаду керівника дошкільного навчального закладу;

13) направляти своїх представників з правом дорадчого голосу для участі в розгляді керівником дошкільного навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування питань, які впливають на діяльність цього закладу (у тому числі в сфері фінансування та здійснення державних закупівель для потреб навчального закладу);

14) направляти своїх представників під час культурних та спортивних масових заходів у дошкільному навчальному закладі для здійснення громадського контролю за збереженням життя і здоров'я вихованців;

15) надавати вмотивований висновок на предмет доцільності зміни режиму роботи дошкільного навчального закладу;

16) делегувати свого представника до складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу.

10. У разі незгоди з висновком ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу, наданим відповідно до цієї статті (крім висновку щодо погодження призначення керівника дошкільного навчального закладу), керівник приватного дошкільного навчального закладу може прийняти відповідне рішення лише за письмовою згодою органу управління освітою, а керівник державного та комунального дошкільного навчального закладу - за письмовою згодою органу державної влади або органу місцевого самоврядування, якому підпорядкований відповідний орган управління освітою. Порядок розгляду питання про надання такої згоди встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Висновок ради батьків вихованців дошкільного навчального закладу, наданий відповідно до цієї статті, може бути оскаржений в судовому порядку.

11. Рада батьків зобов'язана:

1) забезпечувати виконання планів роботи, затверджених відповідно до статуту (положення), звітувати перед загальними зборами батьків вихованців про проведену роботу;

2) вести протоколи загальних зборів батьків, засідань правління та ревізійної комісії ради батьків, які зберігаються у справах дошкільного навчального закладу;

3) на запит керівника дошкільного навчального закладу, відповідних органів управління освітою або будь-кого з батьків вихованців дошкільного навчального закладу, надавати інформацію про свою діяльність;

4) вести облік фінансово-господарської діяльності відповідно до закону.

12. Звернення та пропозиції ради батьків підлягають обов'язковому розгляду керівником дошкільного навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Рішення щодо них повинно бути вмотивованим та може бути оскаржено відповідно до закону.

13. Дошкільний навчальний заклад надає безоплатно окреме пристосоване приміщення для роботи ради батьків дошкільного навчального закладу.

14. На фінансову та матеріально-технічну допомогу дошкільному навчальному закладу, яка надається радою батьків відповідно до цієї статті, поширюється законодавство про благодійні пожертви.

Товарно-матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів ради батьків для покращення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, передаються такому закладу і підлягають обліку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

15. Керівник та інші працівники дошкільного навчального закладу, органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатись у роботу ради батьків.

Рада батьків (її представники) не має права вчиняти дії, що перешкоджають виконанню повноважень керівника, педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу та/або органів управління освітою.

16. Дошкільний навчальний заклад та органи управління освітою не відповідають за зобов'язаннями ради батьків, а рада батьків не відповідає за зобов'язаннями дошкільного навчального закладу та/або органів управління освітою".

4. У Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст. 393):

1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"рада батьків - добровільна, неприбуткова організація, створена на основі єдності інтересів батьків з метою сприяння в реалізації прав і законних інтересів своїх дітей, а також виконання ними обов'язків під час навчання та виховання у позашкільному навчальному закладі";

2) частину другу статті 11 викласти в наступній редакції:

"2. Органами громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є:

загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу;

рада батьків позашкільного навчального закладу, ради батьків окремих груп (класів) позашкільного навчального закладу";

3) доповнити Закон статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Рада батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, рада батьків вихованців, учнів, слухачів окремої групи (секції тощо)

1. Рада батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу утворюється за рішенням загальних зборів батьків вихованців, учнів, слухачів цього закладу в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

Утворення ради батьків вихованців, учнів, слухачів окремої групи (секції тощо) здійснюється за рішенням загальних зборів батьків вихованців, учнів, слухачів відповідної групи (секції тощо) в порядку, визначеному цією статтею, та оформлюється протоколом.

В одному позашкільному навчальному закладі може бути створена тільки одна рада батьків, межі компетенції якої поширюються на весь навчальний заклад.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, вважається створеною з дня письмового повідомлення про утворення керівника навчального закладу. До повідомлення додається завірена відповідно до закону копія положення про раду батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження положення про неї.

Рада батьків, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, вважається створеною з дня її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Протягом п'яти днів після державної реєстрації, рада батьків зобов'язана письмово повідомити про своє заснування керівника позашкільного навчального закладу. До повідомлення додаються завірені відповідно до закону копії статуту ради батьків, а також протоколу загальних зборів, на яких прийняті рішення про утворення ради батьків та затвердження її статуту.

2. Діяльність ради батьків позашкільного навчального закладу (групи, секції тощо) регламентується статутом (положенням), прийнятим відповідно до типового статуту (положення), який затверджується Кабінетом Міністрів України.

У статуті (положенні) крім даних, передбачених Цивільним кодексом України зазначаються:

періодичність скликання загальних зборів батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу (групи, секції тощо), порядок інформування про місце, дату і час їх проведення, оприлюднення прийнятих рішень;

питання, прийняття рішень щодо яких потребує кваліфікованої більшості голосів учасників загальних зборів батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу (групи, секції тощо);

порядок скликання та прийняття рішень зборами представників, перелік питань, які можуть вирішуватись на таких зборах;

порядок формування, обсяг повноважень, періодичність звітування та вимоги до членів правління і ревізійної комісії ради батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу (групи, секції тощо).

4. Основною формою роботи ради батьків є загальні збори батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу (групи, секції тощо).

Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні батьки понад половини вихованців, учнів, слухачів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини батьків вихованців, учнів, слухачів, які взяли участь у загальних зборах. Під час голосування, батьки кожного вихованця, учня або слухача мають один голос.

5. За рішенням загальних зборів батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу можуть бути обрані представники від кожної групи (секції тощо) цього закладу, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

6. Виключно загальними зборами батьків вихованців, учнів, слухачів ухвалюються рішення про:

1) утворення, реорганізацію, ліквідацію ради батьків;

2) затвердження статуту (положення) ради батьків, внесення змін до нього;

3) обрання членів правління та ревізійної комісії ради батьків;

4) визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління і ревізійної комісії ради батьків;

5) утворення, реорганізацію, ліквідацію благодійних фондів та/або інших юридичних осіб;

6) надання попереднього дозволу на укладання договорів (угод) на суму, що перевищує визначену в статуті (положенні) ради батьків;

7) затвердження плану роботи на рік та річного звіту ради батьків.

У випадках, передбачених статутом ради батьків, рішення з питань, зазначених у пунктах: третьому, четвертому, шостому, сьомому цієї частини, можуть прийматись зборами представників.

7. Керівництво поточною діяльністю ради батьків здійснюється правлінням.

Правлінню не може делегуватись вирішення питань, які, відповідно до частини шостої цієї статті, належать до виключної компетенції загальних зборів.

8. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, на загальних зборах батьків вихованців, учнів, слухачів обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

9. Рада батьків вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу має право:

1) вносити пропозиції керівнику позашкільного навчального закладу, органам державної влади, органам місцевого самоврядування щодо покращення стану навчально-виховного процесу у цьому закладі;

2) надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу позашкільному навчальному закладу;

3) створювати благодійні фонди та інші організації, діяльність яких спрямована на реалізацію мети діяльності ради батьків;

4) преміювати окремих працівників позашкільного навчального закладу відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

5) вживати заходи щодо морального стимулювання та матеріального заохочення вихованців, учнів, слухачів, у тому числі переможців конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань;

6) брати участь, з правом дорадчого голосу, у розгляді питань щодо відрахування вихованця, учня, слухача з позашкільного навчального закладу, його переведення з однієї групи (секції тощо) до іншої;

7) здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог у сфері благоустрою території позашкільного навчального закладу, санітарно-гігієнічних нормативів, організації харчування, забезпеченням безпеки життя та здоров'я вихованців, учнів, слухачів;

8) одержувати від керівника позашкільного навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети діяльності ради батьків (у тому числі про передбачені обсяги фінансування та державні закупівлі для потреб навчального закладу);

9) вносити пропозиції до проектів річних навчальних планів позашкільного навчального закладу, а також рішень його керівника, які можуть мати вплив на життя і здоров'я вихованців, учнів, слухачів;

10) розглядати заяви та скарги вихованців, учнів, слухачів на дії (бездіяльність) учасників навчально-виховного процесу;

11) у разі незадовільної роботи працівника позашкільного навчального закладу, вносити керівнику та/або засновнику (власнику) цього закладу пропозиції щодо притягнення такого працівника до дисциплінарної відповідальності;

12) на підставі результатів атестації, вносити пропозиції щодо доцільності призначення кандидата на посаду керівника позашкільного навчального закладу;

13) направляти своїх представників з правом дорадчого голосу для участі в розгляді керівником позашкільного навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування питань, які впливають на діяльність цього закладу (у тому числі в сфері фінансування та здійснення державних закупівель для потреб навчального закладу);

14) направляти своїх представників під час культурних та спортивних масових заходів у позашкільному навчальному закладі для здійснення громадського контролю за збереженням життя і здоров'я учнів;

15) вносити пропозиції на предмет доцільності зміни режиму роботи позашкільного навчального закладу;

16) делегувати свого представника до складу педагогічної ради позашкільного навчального закладу.

10. Рада батьків зобов'язана:

1) забезпечувати виконання планів роботи, затверджених відповідно до статуту (положення), звітувати перед загальними зборами батьків вихованців, учнів, слухачів про проведену роботу;

2) вести протоколи загальних зборів батьків, засідань правління та ревізійної комісії ради батьків, які зберігаються у справах позашкільного навчального закладу;

3) на запит керівника позашкільного навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування або будь-кого з батьків вихованця, учня, слухача цього закладу, надавати інформацію про свою діяльність;

4) вести облік фінансово-господарської діяльності відповідно до закону.

11. Звернення та пропозиції ради батьків підлягають обов'язковому розгляду керівником позашкільного навчального закладу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Рішення щодо них повинно бути вмотивованим та може бути оскаржено відповідно до закону.

12. На фінансову та матеріально-технічну допомогу позашкільному навчальному закладу, яка надається радою батьків відповідно до цієї статті, поширюється законодавство про благодійні пожертви.

Товарно-матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів ради батьків для покращення навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі, передаються такому закладу і підлягають обліку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

13. Керівник, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального закладу, органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатись у роботу ради батьків.

Рада батьків (її представники) не має права вчиняти дії, що перешкоджають виконанню повноважень керівника, педагогічних та інших працівників позашкільного навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

14. Позашкільний навчальний заклад, органи державної влади, органи місцевого самоврядування не відповідають за зобов'язаннями ради батьків, а рада батьків не відповідає за зобов'язаннями позашкільного навчального закладу, органів державної влади, органів місцевого самоврядування";

4) доповнити статтю 20 частиною шостою наступного змісту:

"6. Вихованці, учні, слухачі позашкільних навчальних закладів, які досягли повноліття, можуть брати участь в реалізації повноважень ради батьків".

У зв'язку з цим, частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою;

5) абзац п'ятий частини третьої статті 26 викласти в такій редакції:

"добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від ради батьків вихованців учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, ради батьків вихованців, учнів, слухачів окремої групи (секції тощо) цього закладу, підприємств, установ, організацій та окремих громадян";

6) в абзаці другому частини другої статті 26 після слів "засновником (власником)" доповнити словами "або радою батьків".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос