Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах государственной политики здравоохранения

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2409а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної політики охорони здоров'я

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної політики охорони здоров'я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) державна політика охорони здоров'я - сукупність цілей, завдань, засобів, узгоджених дій та заходів органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, спрямованих на реалізацію конституційних гарантій охорони здоров'я населення та права особи на своєчасну, доступну, якісну медичну допомогу та ефективне медичне обслуговування, забезпечення захисту прав і свобод людини щодо охорони здоров'я відповідно до сучасних викликів життя;

2) здоровий спосіб життя - комплекс життєво важливих цінностей здоров'я та колективних зразків поведінки, пов'язаних зі здоров'ям, заснованих на виборі альтернатив, що доступні людям відповідно до їхніх життєвих можливостей; якість і стиль життя, в яких відображається активність людини по відношенню до свого здоров'я.

3) моніторинг та оцінка результативності реалізації державної політики охорони здоров'я - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями;

4) національна система охорони здоров'я - сукупність кадрових, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, освітніх і наукових ресурсів, спрямованих на збереження, відновлення та зміцнення здоров'я і попередження захворювань, а також система заходів, що здійснюються на території України суб'єктами охорони здоров'я відповідно до їх компетенції та повноважень, визначених законом, з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.

5) політики охорони здоров'я міжнародних організацій - офіційні документи, норми, практики Організації об'єднаних націй, Всесвітньої організації охорони здоров'я Світової медичної асоціації та Європейського Союзу щодо охорони здоров'я;

6) регіональна система охорони здоров'я - сукупність кадрових, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів окремого регіону України та система заходів, яка здійснюється на його території місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами охорони здоров'я відповідно до їх компетенції та повноважень, визначених законом, з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;

7) справедливий розподіл тягаря витрат на охорону здоров'я - комплекс заходів щодо мобілізації, накопичення і розподілу фінансового забезпечення національної та регіональних систем охорони здоров'я, спрямований на захист населення від можливих фінансових ризиків, фінансових катастроф та зубожіння, пов'язаних з необхідністю отримання медичної допомоги та медичного обслуговування;

8) суб'єкти охорони здоров'я - органи державної влади, органи місцевого та професійного самоврядування, їх посадові особи, заклади охорони здоров'я, їх посадові особи, суб'єкти господарювання, їх посадові особи, медичні та фармацевтичні працівники, громадяни та їх об'єднання.

9) чутливість до потреб, безпосередньо не пов'язаних з медичним обслуговуванням чи медичною допомогою, - комплекс заходів щодо недопущення перешкод у доступності для кожної особи своєчасного медичного обслуговування, забезпечення поваги до особистості пацієнта та уваги до умов надання медичної допомоги, визнання автономії пацієнта у наданні згоди на медичні втручання та використання персоніфікованої медичної інформації, дотримання у спілкуванні загальновизнаних морально-етичних цінностей і норм, поваги до людини та її гідності.

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших законодавчих актах України.

Стаття 2. Мета державної політики охорони здоров'я

1. Метою державної політики охорони здоров'я є створення умов для збереження, відновлення і зміцнення людського потенціалу держави та здоров'я людини як найвищої соціальної цінності, організації національної системи охорони здоров'я відповідно до засад, визначених цим Законом, підвищення рівня якості життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів і нормативів у сфері охорони здоров'я незалежно від місця проживання або перебування особи на території України.

Стаття 3. Засади формування державної політики охорони здоров'я

1. Основними засадами формування державної політики охорони здоров'я є визнання:

1) права на здоров'я та його охорону як одного з фундаментальних прав людини;

2) загальних моральних цінностей, поваги до людини та її гідності, рівності, солідарності та професійної етики;

3) визначального впливу здоров'я населення на сталий розвиток та економічне процвітання як окремих регіонів так і держави у цілому;

4) пріоритетності питань охорони здоров'я та їх взаємозв'язку з іншими сферами державної політики, солідарної відповідальності суб'єктів державної політики охорони здоров'я у цій сфері;

5) прозорості у прийнятті рішень щодо подальшого розвитку та змін в охороні здоров'я, залучення до їх розгляду та обговорення представників громадськості, інформування громадськості про такі рішення та врахування її думки;

6) наступності, безперервності та послідовності у впровадженні змін в охороні здоров'я та прогнозованості їх результатів;

7) дотримання збалансованості інтересів громадян, громад, суб'єктів господарювання, професіоналів охорони здоров'я та держави;

8) системного, послідовного та комплексного підходу до організації національної та регіональних систем охорони здоров'я, забезпечення достатності та стабільності фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційного та наукового забезпечення їх функціонування, у тому числі із застосуванням принципів та механізму державно-приватного партнерства;

9) узгодженості з політиками охорони здоров'я міжнародних організацій за такими напрямами: лідерство та управління; медичні послуги та їх постачання; фінансування системи охорони здоров'я; трудові ресурси та кадрова політика; медична продукція, медикаменти, вакцини та технології; інформація про здоров'я; громадське здоров'я.

2. Основним завданням державної політики охорони здоров'я є організація діяльності національної та регіональних систем охорони здоров'я, орієнтованих на пацієнта та чутливість до його потреб, безпосередньо не пов'язаних з медичним обслуговуванням та медичною допомогою, здатних забезпечити доступне, оперативне й ефективне медичне обслуговування та якісну, кваліфіковану і своєчасну медичну допомогу кожній особі, справедливий доступ до лікарських засобів, виробів медичного призначення та інноваційних технологій гарантованої якості й безпеки, справедливий розподіл тягаря витрат на охорону здоров'я, вільний вибір постачальника медичних послуг, належну звітність та інформування відповідно до вимог законодавства України та політик міжнародних організацій, розвиток системи громадського здоров'я та професійного самоврядування.

Стаття 3. Принципи реалізації державної політики охорони здоров'я

1. Державна політика охорони здоров'я реалізується на основі таких принципів:

1) законність - відповідність Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) співробітництво - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів професійного самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної політики охорони здоров'я;

3) паритетність - забезпечення рівних можливостей доступу усіх суб'єктів охорони здоров'я до участі у формуванні та реалізації державної політики охорони здоров'я;

4) відкритість - забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну політику охорони здоров'я і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

5) координація - взаємозв'язок та узгодженість середньо- та довгострокових стратегій, планів і програм охорони здоров'я на державному та регіональному рівнях;

6) історичне наступництво - врахування та збереження позитивних надбань попереднього періоду розвитку та функціонування національної та регіональних систем охорони здоров'я;

7) сталий розвиток - розвиток суспільства і держави для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;

8) об'єктивність - розроблення всіх документів, що визначають державну політику охорони здоров'я, на основі компетентного доказового менеджменту та реальних показників, які можливо оцінити та реально досягти на практиці;

9) ефективність - забезпечення досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів громадян, громад, суб'єктів господарювання та держави;

10) підзвітність - забезпечення періодичного звітування суб'єктів державної політики охорони здоров'я перед суспільством та громадами про прийняті рішення та їх результати, врахування думки громадськості для їх оцінки та коригування.

Стаття 4. Об'єкти та суб'єкти державної політики охорони здоров'я

1. Об'єктами державної політики охорони здоров'я є діяльність національної та регіональних систем охорони здоров'я, суб'єктів охорони здоров'я, спрямована на збереження, відновлення та зміцнення здоров'я людини та населення.

2. Суб'єктами державної політики охорони здоров'я є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та професійного самоврядування, їх посадові особи.

У розробленні та забезпеченні реалізації державної політики охорони здоров'я беруть участь асоціації та інші об'єднання органів місцевого самоврядування, громадські об'єднання, дорадчі органи, юридичні та фізичні особи.

Стаття 5. Законодавство з питань державної політики охорони здоров'я

1. Законодавство з питань державної політики охорони здоров'я складається з Конституції України, цього Закону, Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів України "Про засади зовнішньої та внутрішньої політики", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державні цільові програми", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про державно-приватне партнерство", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 6. Пріоритети державної політики охорони здоров'я

1. Пріоритетами державної політики охорони здоров'я є:

1) організація національної та регіональних систем охорони здоров'я відповідно до положень цього Закону;

2) впровадження механізму розподілу тягаря витрат на охорону здоров'я та підвищення рівня чутливості закладів охорони здоров'я до потреб, безпосередньо не пов'язаних з медичним обслуговуванням чи медичною допомогою;

3) підвищення готовності закладів охорони здоров'я та їх працівників до ефективного подолання кризових та надзвичайних ситуацій;

4) розвиток громадського здоров'я, поширення серед населення здорового способу життя, дотримання вимог щодо безпечних для життя та здоров'я довкілля, якісної води і харчових продуктів, умов праці;

5) розвиток та профілактичне спрямування первинної медичної допомоги, забезпечення проведення періодичних медичних оглядів (диспансеризації та цільового скринінгу) з метою ранньої діагностики захворювань та початку їх лікування, розвиток інституту сімейного лікаря;

6) забезпечення отримання громадянами гарантованого обсягу медичної допомоги безоплатно, додержання державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я для кожного громадянина незалежно від місця його проживання;

7) створення єдиного медичного простору за принципом регіональної екстериторіальності первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги та загальнодержавної екстериторіальності третинної медичної допомоги;

8) забезпечення рівного доступу громадян до якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів, вакцин та інших технологій охорони здоров'я, створення умов для раціонального державного контролю за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення;

9) ефективна реалізація державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань;

10) адаптація законодавства України з питань охорони здоров'я до вимог політик міжнародних організацій у цій сфері.

Розділ II
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Стаття 7. Документи, що визначають державну політику охорони здоров'я

1. Реалізація державної політики охорони здоров'я здійснюється на основі системи взаємопов'язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії сталого розвитку України, Загальнодержавній програмі (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, Плані заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів щодо їх реалізації, інвестиційних програм (проектів) щодо охорони здоров'я на державному та регіональному рівнях.

2. Розроблення документів, що визначають державну політику охорони здоров'я, здійснюється з урахуванням засад та пріоритетів, визначених цим Законом, та документів державного прогнозування і стратегічного планування, визначених законодавством.

Стаття 8. Загальнодержавна програма (стратегія) розвитку національної системи охорони здоров'я

1. Загальнодержавна програма (стратегія) розвитку національної системи охорони здоров'я розробляється на період сім років та за поданням Кабінету Міністрів України затверджується законом.

2. Розроблення Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Загальнодержавна програма (стратегія) розвитку національної системи охорони здоров'я визначає:

1) тенденції та основні проблеми функціонування національної системи охорони здоров'я;

2) пріоритети державної політики охорони здоров'я на відповідний період;

3) стратегічні цілі і напрями розвитку національної системи охорони здоров'я та міжрегіонального співробітництва;

4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;

5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, з метою врахування у Загальнодержавній програмі (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я інтересів суб'єктів державної політики охорони здоров'я:

1) повідомляє через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та визначає термін і форму подання пропозицій;

2) проводить консультації з суб'єктами державної політики охорони здоров'я для узгодження позицій;

3) оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій до проекту Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я.

5. Реалізація Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я здійснюється у два етапи шляхом розроблення та виконання Плану заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я.

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, здійснює моніторинг реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та за необхідності подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо коригування її завдань та заходів, продовження періоду дії.

7. Після закінчення періоду дії Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, готує підсумковий звіт про її виконання.

Стаття 9. План заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я

1. План заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я розробляється на виконання Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та затверджується Кабінетом Міністрів України.

План заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я розробляється строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я.

2. Розроблення Плану заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. План заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.

Стаття 10. Регіональні програми (стратегії) охорони здоров'я

1. Регіональні програми (стратегії) охорони здоров'я розробляються на період дії Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Регіональні програми (стратегії) охорони здоров'я та зміни до них затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

3. Розроблення регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та змін до них забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

4. Регіональні програми (стратегії) охорони здоров'я мають відповідати положенням Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та визначати:

1) тенденції та основні проблеми охорони здоров'я в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

2) стратегічні цілі, пріоритети охорони здоров'я на відповідний період;

3) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;

4) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

5) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної програми (стратегії) охорони здоров'я

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

1) повідомляють через засоби масової інформації про початок роботи над проектом регіональної програми (стратегії) охорони здоров'я та визначають термін і форму подання пропозицій;

2) проводять консультації з суб'єктами державної політики охорони здоров'я для узгодження позицій;

3) оприлюднюють звіт про результати розгляду пропозицій суб'єктів державної політики охорони здоров'я до проекту регіональної програми (стратегії) охорони здоров'я.

7. Реалізація регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з їх реалізації, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Стаття 11. План заходів з реалізації регіональної програми (стратегії) охорони здоров'я

1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації на виконання регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плани заходів з реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я.

2. Плани заходів з реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

3. План заходів з реалізації регіональної програми (стратегії) охорони здоров'я передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної політики охорони здоров'я

1. Кабінет Міністрів України у сфері державної політики охорони здоров'я забезпечує:

1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на охорону здоров'я;

2) розроблення та подання на затвердження Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, розроблення та затвердження плану заходів з її реалізації;

3) визначення порядку розроблення і погодження Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

4) затвердження порядку і методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної політики охорони здоров'я та переліку індикаторів такого моніторингу;

5) спрямування і координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики охорони здоров'я;

6) розгляд звітів про проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної політики охорони здоров'я;

7) щорічне звітування з реалізації державної політики охорони здоров'я перед Верховною Радою України;

8) здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров'я, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 13. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної політики охорони здоров'я

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, належать:

1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної політики охорони здоров'я;

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної політики охорони здоров'я, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;

3) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної політики охорони здоров'я;

4) розроблення спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

5) підготовка спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Плану заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації;

7) оцінка та відбір програм і проектів, включаючи інвестиційні програми (проекти) щодо охорони здоров'я, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінету Міністрів України;

8) участь у співпраці з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами щодо державної політики охорони здоров'я, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів з питань охорони здоров'я, підготовка та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України;

10) здійснення інших визначених законом та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо формування державної політики охорони здоров'я.

2. Повноваження у сфері державної політики охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної політики охорони здоров'я

1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної політики охорони здоров'я належать:

1) ініціювання розроблення та затвердження регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації;

2) забезпечення врахування інтересів територіальних громад у регіональних програмах (стратегіях) охорони здоров'я та планах заходів з їх реалізації;

3) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації;

4) погодження проекту Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

5) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної політики охорони здоров'я

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної політики охорони здоров'я належать:

1) забезпечення у відповідному регіоні реалізації державної політики охорони здоров'я;

2) погодження проекту Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

3) забезпечення розроблення проектів регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації;

4) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання звітів про це на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

5) подання затверджених звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики охорони здоров'я;

6 щорічне звітування з реалізації державної політики охорони здоров'я перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

7) внесення за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад змін до регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації, за умови, що такі зміни не суперечать положенням Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я;

8) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Стаття 16. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики

1. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної політики охорони здоров'я здійснюється шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що визначають державну політику охорони здоров'я, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.

2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та регіональних програм (стратегій) розвитку визначається Планом заходів з реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, планами заходів з реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я.

Розділ IV
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Стаття 17. Механізми фінансування державної політики охорони здоров'я

1. Фінансове забезпечення державної політики охорони здоров'я здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.

2. Механізмами фінансування державної політики охорони здоров'я є:

1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та міжбюджетні трансферти;

2) об'єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб'єктів державної політики охорони здоров'я, державних та приватних партнерів на принципах здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;

3) капітальні видатки державного бюджету;

4) державні цільові програми, у тому числі програми лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань;

5) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти) щодо охорони здоров'я.

Стаття 18. Джерела фінансування державної політики охорони здоров'я

1. Джерелами фінансування державної політики охорони здоров'я є:

1) кошти Державного бюджету України;

2) кошти місцевих бюджетів;

3) благодійні внески;

4) кошти міжнародних організацій;

5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ V
МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я

Стаття 19. Моніторинг реалізації державної політики охорони здоров'я

1. Моніторинг реалізації державної політики охорони здоров'я проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що визначають державну політику охорони здоров'я, зазначені у статті 7 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можливо оцінити.

2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної політики охорони здоров'я, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Моніторинг реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та плану заходів з її реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.

4. Оцінка результативності Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та плану заходів з її реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Загальнодержавною програмою (стратегією) розвитку національної системи охорони здоров'я та планом заходів з її реалізації.

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, із залученням суб'єктів охорони здоров'я.

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.

Результати моніторингу та оцінки результативності Загальнодержавної програми (стратегії) розвитку національної системи охорони здоров'я та плану заходів з її реалізації підлягають оприлюдненню.

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я і планів заходів з їх реалізації проводяться щороку відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.

Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я та планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних програм (стратегій) охорони здоров'я і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, подає Кабінету Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) у статті 1 слова "прийнятих відповідно до них актах законодавства" замінити словами "законодавчих актів";

2) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:

"суб'єкти охорони здоров'я - органи державної влади, органи місцевого та професійного самоврядування, їх посадові особи, заклади охорони здоров'я, їх посадові особи, суб'єкти господарювання, їх посадові особи, медичні та фармацевтичні працівники, громадяни та їх об'єднання.";

3) у підпункті "є" частини першої статті 6 слова "формування" та "в сфері" виключити;

4) статтю 12 після частини першої доповнити новою частиною другою у такій редакції:

"Формування та реалізація державної політики охорони здоров'я здійснюється на засадах, визначених Законом України "Про засади державної політики охорони здоров'я".

У зв'язку із цим, частину другу вважати частиною третьою.;

5) у статті 13:

у частині першій слова "законодавчих засад охорони здоров'я" замінити словами "законодавчих засад державної політики охорони здоров'я", слова "головних завдань" замінити словами "основних завдань";

у частині другій слова "місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування" замінити словами "та в інших регіонах держави, регіональні програми (стратегії) охорони здоров'я, державні цільові програми соціально-економічного розвитку, плани заходів щодо їх реалізації, що розробляються, затверджуються та реалізуються відповідними суб'єктами державної політики охорони в межах їх повноважень та у порядку, визначених законом,";

6) у статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Реалізація державної політики охорони здоров'я здійснюється її суб'єктами відповідно до Закону України "Про засади державної політики охорони здоров'я.";

частину п'яту після слова "компетенції" доповнити словами "та відповідно до закону";

у частині шостій слова "у сфері" виключити, слово "законодавством" замінити словом "законом";

7) у статті 15 абзац перший викласти у такій редакції:

"Органами охорони здоров'я, що забезпечують реалізацію державної політики охорони здоров'я є:".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос