Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" (относительно приведения в соответствие с европейскими стандартами, обеспечения переходного периода реформирования органов прокуратуры и устранения несогласованностей)

Проект закона Украины от 02.04.2015 № 2404-1
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо приведення у відповідність з європейськими стандартами, забезпечення перехідного періоду реформування органів прокуратури і усунення неузгодженостей)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 28 грудня 2014 року N 76-VIII і N 77-VIII та від 12 лютого 2015 року N 198-VIII):

1) у частині п'ятій статті 8:

а) у першому абзаці слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

б) у пункті 1 після слова "проведення" додати слова словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;

2) пункт 8 частини першої статті 11 виключити;

3) у частині першій статті 13:

а) у пункті 1 слова "державними органами" замінити словом "особами";

б) доповнити пунктом 3-1 наступного змісту:

"3-1) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів місцевих прокуратур у встановленому цим Законом порядку;";

4) у частині першій статті 14 цифри "15000" замінити словами і цифрами "не більше 10000";

5) у частині четвертій статті 17:

а) перший абзац після слова "(віддані)" доповнити словами "в письмовій формі";

б) у другому абзаці виключити слова "за його вимогою";

6) у статті 23:

а) у частині третій:

після слів "Президента України" доповнити словами "Кабінету Міністрів України, Національного банку України,";

друге речення третього абзацу виключити;

б) частину п'яту виключити;

7) у статті 24:

а) другий абзац частини третьої виключити;

б) частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";

8) у частині першій статті 33 слово "протягом" замінити словами "строком до";

9) перше речення частини четвертої статті 34 доповнити словами "а також результатів іспиту після проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки.";

10) у частині другій статті 39:

а) цифри "2, 3" замінити цифрами "2 - 4";

б) цифри "11 - 13" замінити цифрами "12, 13";

в) слова і цифри "пунктами 4 та 5" замінити словами "пунктом 5";

г) слово і цифри "9 та 10" замінити цифрами "9 - 11";

ґ) слово і цифри "14 та 15" замінити цифрами "14 - 16";

11) статтю 40:

а) доповнити новими частинами 3-1 - 3-9 наступного змісту:

"3-1. Кандидати на посаду Генерального прокурора України визначаються комісією з проведення конкурсу (далі - Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс).

Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.

3-2. До складу Конкурсної комісії входять:

1) три особи, яких визначає Президент України;

2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;

3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в частині п'ятій статті 27 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

3-3. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п'яти членів Конкурсної комісії.

3-4. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіо-інформації із засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, який здійснює забезпечення діяльності Президента України.

3-5. Конкурсна комісія:

1) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

2) розглядає документи, подані кандидатами на посаду Генерального прокурора України; відбирає із загального числа кандидатів осіб, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Генерального прокурора України; проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;

3) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, які ставляться до Генерального прокурора України, та згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Генерального прокурора України;

4) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також рішення Конкурсної комісії про відбір трьох кандидатів для подання їх кандидатур на розгляд Президента України;

5) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Генерального прокурора України, або непроходження ними спеціальної перевірки.

3-6. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Генерального прокурора України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень, звільнення у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Генерального прокурора України в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.

3-7. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк документи, зазначені у частині першій статті 30 цього Закону.

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

3-8. Спеціальна перевірка проводиться щодо трьох кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання їх кандидатур на розгляд Президенту України.

3-9. За результатами конкурсу Конкурсна комісія надсилає рекомендацію зі списком трьох кандидатів до Президента України для визначення одного."

б) частину шосту:

доповнити словами "зі списку Конкурсної комісії";

доповнити другим абзацом наступного змісту:

"Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України кожного із кандидатів зі списку Конкурсної комісії є підставою для проведення нового конкурсу в порядку, визначеному цією статтею.";

12) у частині першій статті 41:

а) перший абзац викласти у такій редакції:

"1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої частиною першою статті 39 цього Закону, здійснюється відповідно Генеральним прокурором України, керівником регіональної прокуратури, керівником місцевої прокуратури за рекомендацією Ради прокурорів України з таких підстав:";

б) другий і третій абзаци виключити;

13) у частині другій статті 69 після слів "голосування" додати слова "простою більшістю голосів";

14) у пункті 4 частини першої статті 74 виключити слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів прокуратури";

15) у пункті 5 частини першої статті 77 перед словом "місцевої" додати слова "Генеральної прокуратури України, регіональної,";

16) частину першу статті 80 викласти у такій редакції:

"1. Національна академія прокуратури України є державною установою із спеціальним статусом, яка здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.

На Національну академія прокуратури України не поширюється законодавство про вищу освіту.";

17) частину першу статті 83 виключити;

18) у розділі XII "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:

1) пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

2) положень щодо місцевих прокуратур, які набирають чинності з 1 вересня 2015 року;

3) положень щодо Ради прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які набирають чинності з 1 липня 2016 року;

4) положень частини першої статті 14 цього Закону, які набирають чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом;

5) положень частини першої статті 27 цього Закону щодо стажу роботи в галузі права, які набирають чинності через два роки з дня набрання чинності цим Законом;

6) положень частини другої статті 27 цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом;

7) положень частини третьої статті 27 цього Закону, які набирають чинності через п'ять років з дня набрання чинності цим Законом.";

б) у пункті 3:

у підпункті 1 виключити слова і цифри "крім пункту 8 частини першої статті 15, частини четвертої статті 16, абзацу першого частини другої статті 462, статті 47, частини першої статті 49, частини п'ятої статті 50, частин третьої, четвертої, шостої та одинадцятої статті 501, частини третьої статті 512, статті 53 щодо класних чинів;";

додати підпункти 5 і 6 у такій редакції:

"5) Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року "Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 14);

6) Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року "Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 15; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 12, ст. 178).";

в) пункт 4 виключити;

г) у підпункті б) підпункту 8 пункту 5 виключити слова "Прокурор або";

д) підпункт а) підпункту 62 пункту 5 виключити;

19) Розділ XIII "Перехідні положення":

а) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. До моменту утворення місцевих прокуратур їх повноваження виконують міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури.".

б) доповнити пунктами 5-1 - 5-2 такого змісту:

"5-1. До формування Ради прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів:

1) відкритий конкурс на посади керівника, його першого заступника і заступника, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводить відповідно до статті 8-1 цього Закону конкурсна комісія у складі чотирьох осіб, визначених Генеральним прокурором України, та п'яти представників громадських об'єднань, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції;

2) органом, що здійснює дисциплінарне провадження, є прокурор вищого рівня, визначений цим Законом;

3) добір кандидатів на посади прокурорів у порядку, передбаченому пунктом 5-2 цього Розділу, проводить Тимчасова конкурсна комісія у складі:

а) чотирьох осіб, призначених Генеральним прокурором України;

б) двох осіб (вчених), призначених з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;

в) однієї особи (адвоката), призначеної з'їздом адвокатів України;

г) трьох осіб, призначених Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

4) рекомендацію щодо призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену статтею 39 цього Закону, надає Тимчасова конкурсна комісія, зазначена у підпункті 3 цього пункту."

5-2. Тимчасова конкурсна комісія проводить:

1) добір кандидатів на посади прокурорів в місцеві прокуратури серед працівників органів прокуратури на підставі тестування - до 1 вересня 2015 року;

2) відкритий конкурс на посади керівників і заступників керівників місцевих прокуратур на підставі тестування - до 1 вересня 2015 року;

3) добір кандидатів на посади прокурорів в регіональні прокуратури серед працівників органів прокуратури на підставі тестування - до 1 січня 2016 року;

4) відкритий конкурс на посади керівників і заступників керівників регіональних прокуратур на підставі тестування - до 1 січня 2016 року;

5) добір кандидатів на посади прокурорів Генеральної прокуратури України серед працівників органів прокуратури на підставі тестування - до 1 березня 2016 року.

На Тимчасову конкурсну комісію, її членів поширюються положення цього Закону щодо статусу, порядку роботи і проведення засідань.

Проведення добору і конкурсу на посади прокурорів здійснюється у порядку, затвердженому Генеральним прокурором України.

Особи, призначені на посаду прокурора, але не мають стажу роботи на посаді прокурора, проходять спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України строком до двох місяців.";

в) доповнити пунктом 14-1 такого змісту:

"14-1. Національній академії прокуратури України зупинити набір студентів, аспірантів, докторантів на навчання до академії з 1 вересня 2016 року.";

20) У Додатку до Закону України "Про прокуратуру":

а) слово "Швацький" замінити словом "Шацький";

б) у підрозділі "Криворізька місцева прокуратура N 1":

слово "Довгинцевський" замінити словом "Довгинцівський";

доповнити словами "Широківський район";

в) у підрозділі "Криворізька місцева прокуратура N 2" виключити слова "Широківський район";

г) слово "Першотравневськ" замінити словом "Першотравенськ";

ґ) слова "Докучаївськ" замінити словом "Докучаєвськ";

д) у підрозділі "Красноармійська місцева прокуратура":

доповнити словами "місто Авдіївка";

слово "Димитров" замінити словом "Димитрове";

доповнити словами "місто Красноармійськ";

доповнити словами "Ясинуватський район";

д) з підрозділу "Макіївська місцева прокуратура N 1" виключити слова "місто Авдіївка";

е) у підрозділі "Енергодарська місцева прокуратура" слово "Васильківський" замінити словом "Василівський";

є) підрозділ "Мелітопольська місцева прокуратура" доповнити словами "Веселівський район";

ж) назву підрозділу "Тячівська місцева прокуратура" замінити словами "Рахівська місцева прокуратура";

з) підрозділ "Бориспільска місцева прокуратура" доповнити словами "місто Бровари" та "Броварський район";

к) підрозділ "Броварська місцева прокуратура" виключити;

л) у підрозділі "Києва-Святошинська місцева прокуратура":

доповнити словами "місто Ірпінь", "місто Славутич", "місто Обухів";

слова "Макарівський район" виключити;

м) у підрозділі "Фастівська районна прокуратура":

доповнити словами "Іванківський район", "Макарівський район", "Поліський район";

слова "місто Ірпінь" виключити;

н) у підрозділі "Знам'янська місцева прокуратура" слово "Олександрійський" замінити словом "Олександрівський";

о) підрозділ "Олександрійська місцева прокуратура" доповнити словами "Онуфріївський район";

п) у підрозділі "Луганська місцева прокуратура N 2" слова "Станично-Луганський район" виключити;

р) доповнити підрозділ "Северодонецька місцева прокуратура" словами "Станично-Луганський район";

с) доповнити підрозділ "Золочівська місцева прокуратура" словами "місто Новий Розділ";

т) доповнити підрозділ "Стрийська місцева прокуратура" словами "місто Моршин";

у) назву підрозділу "Радехівська місцева прокуратура" замінити словами "Бродівська місцева прокуратура";

ф) у підрозділі "Острозька місцева прокуратура":

слова "Березнівський район" виключити;

назву підрозділу "Острозька місцева прокуратура" замінити словами "Здолбунівська місцева прокуратура";

х) підрозділ "Сарненська місцева прокуратура" доповнити словами "Березнівський район";

ц) у підрозділі "Конотопська місцева прокуратура" слова "Білопольський" замінити словами "Білопільський";

ш) назву підрозділу "Київська місцева прокуратура" замінити словами "Одеська місцева прокуратура N 1";

щ) назву підрозділу "Малиновська місцева прокуратура" замінити словами "Одеська місцева прокуратура N 2";

ю) назву підрозділу "Приморська місцева прокуратура" замінити словами "Одеська місцева прокуратура N 3";

я) назву підрозділу "Суворовська місцева прокуратура" замінити словами "Одеська місцева прокуратура N 4";

я-1) У підрозділі "Теребовлянська місцева прокуратура":

слова "Монастирський" замінити словами "Монастириський";

назву підрозділу "Теребовлянська місцева прокуратура" замінити словами "Бережанська місцева прокуратура";

я-2) назву підрозділу "Ізюмська місцева прокуратура" замінити словами "Куп'янська місцева прокуратура";

я-3) у підрозділі "Бериславська місцева прокуратура" слова "Білозерський район" виключити;

я-4) у підрозділі "Генічеська місцева прокуратура" слова "Чаплинський район" виключити;

я-5) у підрозділі "Каховська місцева прокуратура" слово "Великолепетинський" замінити словом "Великолепетиський";

я-6) підрозділ "Новокаховська місцева прокуратура" доповнити словами "Чаплинський район";

я-7) підрозділ "Херсонська місцева прокуратура" доповнити словами "Білозерський район";

я-8) у підрозділі "Староконстянтинівська місцева прокуратура" слова "Летичівський район" виключити;

я-9) у підрозділі "Смілянська місцева прокуратура" слова "Полянський" замінити словами "Шполянський";

я-10) у підрозділі "Менська місцева прокуратура":

слова "Коропський район" виключити;

слово "Городянський" замінити словом "Городнянський";

я-11) у підрозділі "Ніжинська місцева прокуратура" слова "Борзнянский район" та "Куликівський район" виключити;

я-12) у підрозділі "Прилуцька місцева прокуратура" слова "Талалаівський район" та "Бахмацький район" виключити;

я-13) доповнити додаток новим підрозділом "Бахмацька місцева прокуратура" у такому переліку: "Бахмацький район", "Борзнянський район", "Коропський район", "Талалаївський район";

я-14) назву підрозділу "військова прокуратура Закарпатського гарнізону" замінити словами "військова прокуратура Ужгородського гарнізону";

я-15) назву підрозділу "військова прокуратура Волинського гарнізону" замінити словами "військова прокуратура Луцького гарнізону";

II. Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

2. Особи, призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ і з'їздом адвокатів України до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до ухвалення цього Закону, вважаються призначеними до складу Тимчасової конкурсної комісії, передбаченої цим Законом.

3. Протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону Генеральному прокурору України і Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини забезпечити призначення членів до конкурсної комісії, передбаченої статтею 8-1 Закону України "Про прокуратуру", і Тимчасової конкурсної комісії, передбаченої цим законом.

4. Обрання делегатів і проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури відбувається протягом 1 березня - 1 травня 2016 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос