Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности органов прокуратуры

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2404
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності органів прокуратури

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 15, ст. 1122):

1) частину п'яту статті 7 викласти в такій редакції такого змісту:

"У межах реалізації функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення під час доставляння порушника для складення протоколу про адміністративне правопорушення, застосування адміністративного затримання, виконання громадських чи виправних робіт, адміністративного арешту, арешту з триманням на гауптвахті";

2) у статті 250:

а) у частині першій слова "і правильним застосуванням" та слова "вносити подання" виключити;

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі виявлення порушень закону щодо порядку та умов тримання особи, незаконного обмеження чи позбавлення волі особи, а так само незаконного застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, у справах про адміністративні правопорушення прокурор вносить уповноваженому органу письмову вказівку з вимогою усунення допущених порушень, звільнення такої особи. Письмова вказівка прокурора з цих питань є обов'язковою і підлягає негайному виконанню".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) частину четверту статті 257 після слова "надсилає" доповнити словом "прокурору";

4) частину другу статті 2772 після слів "Інші особи" доповнити словами "та прокурор";

5) частину другу статті 279 доповнити реченням такого змісту: "У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок";

6) друге речення статті 289 після слів "за заявою" доповнити словом "прокурора";

7) частину другу статті 294 після слів "його представником" доповнити словом "прокурором";

8) статтю 295 доповнити частиною другою у такій редакції:

"Прокурор повідомляється про результати розгляду поданої ним скарги".

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) частину другу статті 2 доповнити реченнями такого змісту: "Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді, передбачених частиною третьою статті 23 Закону України "Про прокуратуру". Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним позовної заяви в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу";

2) у статті 29:

частину першу доповнити реченнями такого змісту: "При цьому прокурор для представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво) повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статті 23 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в господарському суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина. Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним позовної заяви (заяви, скарги) у порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу";

частину третю викласти в такій редакції:

"Для участі у справі, провадження в якій уже порушено, прокурор подає до господарського суду відповідну заяву".

3. Частину другу статті 22 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21) після слова "вказівки" доповнити словами "та постанови".

4. Частину другу статті 45 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) доповнити абзацом третім такого змісту:

"Прокурор, який звертається до суду з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво), повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статті 23 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина. Невиконання прокурором вимог щодо надання суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді має наслідком застосування положень, передбачених статтею 121 цього Кодексу".

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

1) частину другу статті 60 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Прокурор, який звертається до адміністративного суду з метою представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво), повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статті 23 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в адміністративному суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина. Невиконання прокурором вимог щодо надання адміністративному суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в адміністративному суді має наслідком застосування положень, передбачених статтею 108 цього Кодексу.

З метою вжиття заходів з досудового врегулювання спору та поновлення порушеного права громадянина або законного інтересу держави прокурор у межах повноважень, визначених законом, може звертатися до адміністративного суду із заявою щодо підтвердження підстав для здійснення представництва";

2) частину четверту статті 99 після слів "бездіяльність суб'єкта владних повноважень" доповнити словами "а для прокурора - з дня отримання відповідною особою заяви прокурора про такий порядок врегулювання спору";

3) доповнити статтею 1837 такого змісту:

"Стаття 1837. Особливості провадження у справах щодо підтвердження наявності підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді з метою досудового врегулювання спору

1. Провадження у справах щодо підтвердження наявності підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді здійснюється на підставі заяви прокурора.

2. Заява подається до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної прокуратури у письмовій формі та повинна містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку прокурора;

3) ім'я (найменування) особи, на захист інтересів якої звертається прокурор до суду, її поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий;

4) підстави подання заяви, обставини, що підтверджуються доказами;

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

6) підпис прокурора.

3. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини другої цієї статті суд у день подання заяви повідомляє прокурора про таку невідповідність та встановлює строк не більше трьох днів для усунення недоліків. Якщо прокурор усунув недоліки в установлений судом строк, заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.

Невиконання вимог суду про усунення недоліків у встановлений строк тягне за собою повернення прокурору заяви та доданих до неї документів.

Ухвала суду про повернення заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом двох днів з дня її постановлення.

4. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви. Копія ухвали про відкриття провадження невідкладно надсилається прокурору та особі, на захист інтересів якої звертається прокурор до суду (законному представнику).

5. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, та повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра або телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв'язку. Неприбуття в судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

6. У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд у п'ятиденний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог.

7. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови в повному обсязі.

Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.

8. Апеляційні скарги на постанову суду першої інстанції можуть бути подані прокурором або законним представником особи, на захист інтересів якої звертається прокурор до суду, протягом п'яти днів з дня її отримання.

9. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у строк не більше семи днів з дня відкриття апеляційного провадження. Копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, в день його ухвалення кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.

10. Судове рішення апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

11. Строки, визначені цією статтею, не включають вихідних, святкових чи інших неробочих днів".

6. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) пункти 9 та 15 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"9) керівник органу прокуратури - Генеральний прокурор України, керівник Головної військової прокуратури, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень";

"15) прокурор - особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень";

2) частину першу статті 472 після слів "умови часткового" доповнити словами "або повного".

7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12):

1) друге речення частини другої та друге речення частини третьої статті 91 виключити;

2) у частині другій статті 14 слово "заведених" замінити словами "які ведуться".

8. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385 із наступними змінами):

1) частину третю статті 5 після слів "військових формувань" доповнити словами "військових прокуратур";

2) у статті 26:

частину шосту доповнити підпунктом "м" такого змісту:

"м) у зв'язку з переведенням військовослужбовця військової прокуратури на іншу посаду в органах прокуратури України";

у частині восьмій:

у абзаці чотирнадцятому пункту 1 слова і букви "передбачених пунктами "в", "г", "е", "є", "и" частини шостої" замінити словами і буквами "передбачених пунктами "в", "г", "е", "є", "и", "м" частини шостої";

пункт 2 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) у зв'язку з переведенням військовослужбовця військової прокуратури на іншу посаду в органах прокуратури України".

9. У статті 17 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 2007 р., N 15, ст. 194; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) слова "уповноваженими підрозділами органів внутрішніх справ, приймальниками-розподільниками для дітей, школами та професійними училищами соціальної реабілітації, спеціальними виховними установами Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється прокурором шляхом" замінити словами "органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, здійснюється прокурором шляхом".

10. У другому реченні пункту 6 частини другої статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89 із наступними змінами) слова "або уповноваженими наказом Генерального прокурора України заступниками Генерального прокурора України" замінити словами "а також прокурорами, уповноваженими наказом Генерального прокурора України".

11. В абзаці третьому частини першої статті 7 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12):

1) у першому реченні слово "він" замінити словом "прокурор";

2) у другому реченні слова "такий", "такого" виключити.

12. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179 із наступними змінами) доповнити статтею 33 такого змісту:

"Стаття 33. Нагляд за додержанням законів у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

Нагляд за додержанням законів у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні і підлягають адміністративному видворенню за її межі в примусовому порядку, здійснюється прокурором відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

13. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 28 грудня 2014 року N 76-VIII і N 77-VIII та від 12 лютого 2015 року N 198-VIII):

1) у частині другій статті 6 слова "звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні" замінити словами "інформує Верховну Раду України";

2) у статті 8:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У складі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту або управління. Положення про самостійні структурні підрозділи затверджується Генеральним прокурором України";

б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

в) у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

пункт 1 частини п'ятої після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;

3) у статті 81:

а) у першому реченні частини п'ятої слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;

б) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;

4) у частині першій статті 9:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) у пункті 3 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "випадках та порядку, встановлених цим Законом";

в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та заступників керівників підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

г) пункт 6 доповнити словами "з моменту вивільнення посади";

ґ) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"7) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України".

У зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11;

д) пункт 8 після слова "щодо" доповнити словом "внутрішньої";

5) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та залежно від об'єктивної необхідності не більше трьох заступників";

6) у частині першій статті 11:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";

в) пункт 5 доповнити словами "з моменту вивільнення посади";

г) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

ґ) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами "регіональної та місцевої";

7) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників" замінити словами "та залежно від об'єктивної необхідності не більше двох заступників";

8) у частині першій статті 13:

а) у пункті 1 слова "державними органами, особами" замінити словами "особами, підприємствами";

б) пункт 3 доповнити словами "з моменту вивільнення посади";

в) після пункту 4 доповнити новими пунктами такого змісту:

"5) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

6) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7;

9) у частині першій статті 15:

а) пункт 5 доповнити словами "(у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";

б) пункти 6 та 7 доповнити словами "(у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";

в) пункти 8 - 13 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";

г) пункти 14 - 19 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";

10) у статті 17:

а) абзац перший частини першої доповнити словами "вказівок в межах реалізації конституційних функцій прокуратури", а слово "виключно" виключити;

б) абзац другий частини четвертої після слів "за його вимогою" доповнити словами "у розумний строк";

в) перше речення частини п'ятої викласти у такій редакції: "Прокурор не зобов'язаний виконувати накази або вказівки прокурора вищого рівня, якщо вони є явно злочинними або за змістом суперечать законодавству";

11) частину четверту статті 18 доповнити новим реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів";

12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:

"3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";

13) у статті 23:

а) у частині четвертій:

у третьому реченні абзацу третього слово "її" замінити словом "його";

в абзаці четвертому слова "яка на законних підставах належить цьому суб'єкту, витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії" замінити словами "якою на законних підставах володіє цей або інший суб'єкт владних повноважень щодо здійснюваних ним повноважень";

б) у частині п'ятій:

абзац перший після слова "звернення" доповнити словами "щодо досудового врегулювання спору";

в абзаці другому слова "звернення прокурора" замінити словами "звернення прокурора щодо досудового врегулювання спору";

в абзаці третьому слова "заяви прокурора" замінити словами "звернення прокурора щодо досудового врегулювання спору";

14) у статті 24:

абзац другий частини третьої виключити;

частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";

15) у статті 26:

а) у частині першій:

абзац перший після слова "громадян" доповнити словами "зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений законами України, що регулює вказану сферу правовідносин, та";

пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами "до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи";

у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами "знайомитись з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти";

у пункті 6 слова "в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "зазначених у пункті 1 цієї частини";

б) у частині другій:

після слів "У кримінальних справах" доповнити словами "а також", а після слів "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";

доповнити новим реченням такого змісту: "В межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів";

в) у частині третій слова "іншому місці, в якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "інших місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті";

г) частину четверту після слів "кримінальних справах" доповнити словами "та справах про адміністративні правопорушення";

16) у частині четвертій статті 27:

а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі";

б) абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України";

в) в абзаці п'ятому слова "Вищі офіцерські звання" замінити словами "Військові звання вищого офіцерського складу";

г) в абзаці сьомому слова "Військові звання офіцерів" замінити словами "Військові звання офіцерського складу";

17) частину першу статті 35 після слів "керівник прокуратури" доповнити словами "за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством";

18) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 38 слова "таке переведення" замінити словами "переведення до органу прокуратури вищого рівня";

19) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду

1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій та третій цієї статті) є посади:

1) Генерального прокурора України;

2) першого заступника Генерального прокурора України;

3) заступника Генерального прокурора України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.

2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;

2) першого заступника Головного військового прокурора;

3) заступника Головного військового прокурора;

4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

6) військового прокурора регіону;

7) першого заступника військового прокурора регіону;

8) заступника військового прокурора регіону;

9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

11) військового прокурора гарнізону;

12) першого заступника військового прокурора гарнізону;

13) заступника військового прокурора гарнізону;

14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;

15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 - 13 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, - військовим прокурором гарнізону.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. При цьому призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.

5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.

6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову у порядку, встановленому законом.

7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною п'ятою цієї статті.

8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом";

20) у частині першій статті 41:

а) в абзаці першому цифри "41" виключити;

б) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону)";

в) доповнити абзацами такого змісту:

"Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14, 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.

Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України";

21) частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:

"Звільнення Генерального прокурора України з адміністративної посади Президентом України або висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору України здійснюється після отримання Президентом України або Верховною Радою України від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів висновку щодо виконання Генеральним прокурором України професійних обов'язків;

22) частину першу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:

"Не підлягають розгляду в порядку дисциплінарного провадження скарги (заяви) осіб на рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які приймаються або вчиняються ним в порядку процесуального законодавства та мають передбачену законом процедуру оскарження";

23) пункт 4 статті 46 викласти у такій редакції:

"4) з прокурором, щодо якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону"

б) друге речення абзацу третього частини п'ятої після слів "копія цього рішення" доповнити словами "у семиденний строк", а після слів "Генеральному прокурору України" - словами "керівнику регіональної, місцевої прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень";

24) перше речення частини першої статті 48 після слова "більшістю" доповнити словом "голосів";

25) частину шосту статті 49 після слів "обіймає адміністративну посаду" доповнити словами "призначення на яку здійснено за рекомендацією Ради прокурорів України";

26) у частині другій статті 51:

а) у пункті 1 слова "керівників регіональної прокуратури" виключити;

б) у пункті 2 слова "керівників місцевих прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих прокуратур";

в) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) військовий прокурор регіону - щодо прокурорів відповідної військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури регіону";

27) частину другу статті 69 після слова "голосування" доповнити словами "простою більшістю";

28) у статті 77:

а) пункт 5 частини першої після слів "про накладення на прокурора" доповнити словами "Генеральної прокуратури України, регіональної та";

б) в абзаці другому частини другої:

у першому реченні слово "члена" виключити;

у другому реченні слова "член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія";

в) у частині третій слова "члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словом "Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії", а слово "він" замінити словом "вона";

29) у частині дев'ятій статті 78 слово "триденний" замінити словом "семиденний";

30) у статті 81:

а) у частині другій:

в абзаці першому слова "та доплат" замінити словами "премій та надбавок";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Преміювання прокурорів здійснюється у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці";

б) у частині сьомій:

слово "доплата" замінити словом "набавка";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України";

в) доповнити після частини сьомої новою частиною такого змісту:

"8. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, встановлених цим Законом".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

31) у частині другій статті 85:

а) в абзацах другому, третьому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур";

б) в абзаці третьому слово "Міністерством" замінити словами "за рахунок Міністерства";

32) у розділі XII "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:

пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

статті 81 у частині призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника, заступника та прокурорів цієї прокуратури, статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79, які набирають чинності 1 січня 2016 року;

статті 12 та Додатка цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності 1 вересня 2015 року";

б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами "статті 55 щодо посвідчення працівника прокуратури, статті 2 у частині підстав звільнення з посади Генерального прокурора України, а також статті 13 щодо функціонування в системі органів прокуратури міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратур, яка втрачає чинність з 1 вересня 2015 року";

в) підпункт 3, абзаци восьмий - дев'ятий підпункту "а" підпункту 8, абзаци восьмий - дев'ятий підпункту "а" підпункту 9, підпункт "а" підпункту 12 пункту 5 виключити.

33) у розділі XIII "Перехідні положення":

а) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. До створення місцевих прокуратур їх повноваження здійснюють міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури. На вказаний період за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури";

б) у пункті 2:

в абзаці другому слово "відряджається" замінити словами "може відряджатися";

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"В умовах особливого періоду, надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операції добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора військової прокуратури на правах місцевої здійснюється відповідно до вимог цього Закону, за винятком спеціальної підготовки, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 29, статтею 33 цього Закону";

в) доповнити пунктами 51 і 61 відповідно такого змісту:

"51. До набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями:

1) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, призначаються прокурорами місцевих прокуратур (крім керівника) за результатами успішного проходження тестування, а на посаду першого заступника, заступника керівника місцевої прокуратури - також за результатами співбесіди. Особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, призначаються прокурорами місцевих прокуратур (крім керівника, першого заступника, заступника керівника) за результатами успішного проходження тестування та за умови проходження стажування строком до одного року. Проведення тестування, стажування та співбесіди здійснюється у порядку, затвердженому Генеральним прокурором України. На осіб, які претендують на посади прокурорів місцевої прокуратури, поширюються вимоги частин першої та п'ятої статті 27 цього Закону, крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права;

2) призначення на посади керівників місцевих прокуратур здійснюється за результатами відкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України;

3) прокурори призначаються на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів уповноваженими приймати такі рішення особами. Призначення на адміністративні посади здійснюється за результатами відкритого конкурсу;

4) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник, заступник та прокурори цієї прокуратури призначаються у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, для призначення прокурорів з нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України, крім вимог щодо проходження навчання (підготовки);

5) дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року N 1795-XII;

6) кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорів України";

"61. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього Закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями";

34) Додаток "Перелік та територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур" викласти у новій редакції (додається);

14. Підпункт 3 пункту 42 Закону України N 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року виключити.

15. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" доповнити абзацом такого змісту:

"Скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для призначення членів Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України".

16. У розділі II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції":

1) в абзаці третьому слова та цифру "абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6" виключити;

2) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 1 - 5, підпункту 1 пункту 6, пунктів 7 - 12, підпункту "в" підпункту 32 пункту 13 розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно із Законом України "Про прокуратуру" N 1697-VII від 14 жовтня 2014 року;

пункту 16 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 26 квітня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

Перелік та територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур

Назва місцевої прокуратури

Територіальна юрисдикція

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайська місцева прокуратура

Бахчисарайський район

Сімферопольський район

Джанкойська місцева прокуратура

місто Джанкой

Джанкойський район

Красногвардійський район

Нижньогірський район

Євпаторійська місцева прокуратура

місто Євпаторія

місто Саки

Сакський район

Керченська місцева прокуратура

місто Керч

Ленінський район

Красноперекопська місцева прокуратура

місто Армянськ

місто Красноперекопськ

Красноперекопський район

Первомайський район

Роздольненський район

Чорноморський район

Сімферопольська місцева прокуратура

місто Сімферополь

Феодосійська місцева прокуратура

Білогірський район

Кіровський район

Совєтський район

місто Судак

місто Феодосія

Ялтинська місцева прокуратура

місто Алушта

місто Ялта

Вінницька область

Бершадська місцева прокуратура

Бершадський район

місто Ладижин

Крижопільський район

Піщанський район

Теплицький район

Тростянецький район

Чечельницький район

Вінницька місцева прокуратура

місто Вінниця

Вінницький район

Жмеринська місцева прокуратура

Барський район

місто Жмеринка

Жмеринський район

Тиврівський район

Шаргородський район

Калинівська місцева прокуратура

Калинівський район

місто Козятин

Козятинський район

Літинський район

Погребищенський район

місто Хмільник

Хмільницький район

Могилів-Подільська місцева прокуратура

місто Могилів-Подільський

Могилів-Подільський район

Мурованокуриловецький район

Томашпільський район

Чернівецький район

Ямпільський район

Немирівська місцева прокуратура

Гайсинський район

Іллінецький район

Липовецький район

Немирівський район

Оратівський район

Тульчинський район

Волинська область

Володимир-Волинська місцева прокуратура

місто Володимир-Волинський

Володимир-Волинський район

Горохівський район

Іваничівський район

Локачинський район

місто Нововолинськ

Турійський район

Маневицька місцева прокуратура

Камінь-Каширський район

Ківерцівський район

Любешівський район

Маневицький район

Рожищенський район

Ковельська місцева прокуратура

місто Ковель

Ковельський район

Любомльський район

Ратнівський район

Старовижівський район

Шацький район

Луцька місцева прокуратура

місто Луцьк

Луцький район

Дніпропетровська область

Дніпродзержинська місцева прокуратура

місто Дніпродзержинськ

Криничанський район

Дніпропетровська місцева прокуратура N 1

Амур-Нижньодніпровський район

міста Дніпропетровська

Індустріальний район міста Дніпропетровська

Самарський район міста Дніпропетровська

Дніпропетровська місцева прокуратура N 2

Бабушкінський район міста Дніпропетровська

Жовтневий район міста Дніпропетровська

Солонянський район

Дніпропетровська місцева прокуратура N 3

Дніпропетровський район

Кіровський район міста Дніпропетровська

Дніпропетровська місцева прокуратура N 4

Ленінський район міста Дніпропетровська

Красногвардійський район

міста Дніпропетровська

Жовтоводська місцева прокуратура

Верхньодніпровський район

місто Вільногірськ

місто Жовті Води

П'ятихатський район

Софіївський район

Криворізька місцева прокуратура N 1

Дзержинський район міста Кривий Ріг

Довгинцівський район

міста Кривий Ріг

Інгулецький район міста Кривий Ріг

Широківський район

Криворізька місцева прокуратура N 2

Жовтневий район міста Кривий Ріг

Криворізький район

Тернівський район міста Кривий Ріг

Криворізька місцева прокуратура N 3

Саксаганський район міста Кривий Ріг

Центрально-Міський район міста Кривий Ріг

Нікопольська місцева прокуратура

Апостолівський район

місто Марганець

місто Нікополь

Нікопольський район

місто Орджонікідзе

Томаківський район

Новомосковська місцева прокуратура

Магдалинівський район

місто Новомосковськ

Новомосковський район

Петриківський район

Царичанський район

Павлоградська місцева прокуратура

місто Павлоград

Павлоградський район

Петропавлівський район

місто Першотравенськ

місто Тернівка

Юр'ївський район

Синельниківська місцева прокуратура

Васильківський район

Межівський район

Покровський район

місто Синельникове

Синельниківський район

Донецька область

Артемівська місцева прокуратура

місто Артемівськ

Артемівський район

місто Дебальцеве

Волноваська місцева прокуратура

Волноваський район

Володарський район

Мар'їнський район

місто Вугледар

місто Докучаєвськ

Старобешівський район

Тельманівський район

Горлівська місцева прокуратура

місто Горлівка

Донецька місцева прокуратура N 1

Будьонівський район міста Донецька

Калінінський район міста Донецька

Пролетарський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура N 2

Ворошиловський район міста Донецька

Київський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура N 3

Кіровський район міста Донецька

Куйбишевський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура N 4

Ленінський район міста Донецька

Петровський район міста Донецька

Єнакіївська місцева прокуратура

місто Єнакієве

місто Жданівка

місто Харцизьк

Краматорська місцева прокуратура

місто Краматорськ

місто Дружківка

Красноармійська місцева прокуратура

Великоновосілківський район

місто Димитров

Красноармійський район

місто Красноармійськ

місто Новогродівка

місто Селидове

Костянтинівська місцева прокуратура

місто Дзержинськ

місто Добропілля

Добропільський район

місто Костянтинівка

Костянтинівський район

Олександрівський район

Макіївська місцева прокуратура N 1

Гірницький район міста Макіївки

Совєтський район міста Макіївки

Центрально-Міський район міста Макіївки

Макіївська місцева прокуратура N 2

місто Авдіївка

місто Ясинувата

Ясинуватський район

Кіровський район міста Макіївки

Червоногвардійський район міста Макіївки

Маріупольська місцева прокуратура N 1

Жовтневий район міста Маріуполя

Приморський район міста Маріуполя

Першотравневий район

Маріупольська місцева прокуратура N 2

Іллічівський район міста Маріуполя

Новоазовський район

Орджонікідзевський район міста Маріуполя

Слов'янська місцева прокуратура

місто Красний Лиман

Краснолиманський район

місто Слов'янськ

Слов'янський район

Шахтарська місцева прокуратура

Амвросіївський район

місто Іловайськ

місто Кіровське

місто Сніжне

місто Торез

місто Шахтарськ

Шахтарський район

Житомирська область

Бердичівська місцева прокуратура

Андрушівський район

місто Бердичів

Бердичівський район

Любарський район

Ружинський район

Чуднівський район

Житомирська місцева прокуратура

місто Житомир

Житомирський район

Коростенська місцева прокуратура

місто Коростень

Коростенський район

Лугинський район

Народицький район

Овруцький район

Олевський район

Коростишівська місцева прокуратура

Брусилівський район

Володарсько-Волинський район

Коростишівський район

Малинський район

Радомишльський район

Попільнянський район

Черняхівський район

Новоград-Волинська місцева прокуратура

Баранівський район

Романівський район

Ємільчинський район

місто Новоград-Волинський

Новоград-Волинський район

Червоноармійський район

Закарпатська область

Берегівська місцева прокуратура

місто Берегове

Берегівський район

Виноградівський район

Мукачівська місцева прокуратура

Воловецький район

місто Мукачеве

Мукачівський район

Свалявський район

Тячівська місцева прокуратура

Рахівський район

Тячівський район

Ужгородська місцева прокуратура

Великоберезнянський район

Перечинський район

місто Ужгород

Ужгородський район

місто Чоп

Хустська місцева прокуратура

Іршавський район

Міжгірський район

місто Хуст

Хустський район

Запорізька область

Бердянська місцева прокуратура

місто Бердянськ

Бердянський район

Куйбишевський район

Приморський район

Розівський район

Чернігівський район

Енергодарська місцева прокуратура

Василівський район

Великобілозерський район

місто Енергодар

Кам'янсько-Дніпровський район

Михайлівський район

Запорізька місцева прокуратура N 1

Жовтневий район міста Запоріжжя

Заводський район міста Запоріжжя

Шевченківський район міста Запоріжжя

Запорізька місцева прокуратура N 2

Запорізький район

Комунарський район

міста Запоріжжя

Орджонікідзевський район

міста Запоріжжя

Запорізька місцева прокуратура N 3

Ленінський район

міста Запоріжжя

Хортицький район

міста Запоріжжя

Мелітопольська місцева прокуратура

місто Мелітополь

Веселівський район

Мелітопольський район

Приазовський район

Якимівський район

Токмацька місцева прокуратура

Гуляйпільський район

Вільнянський район

Новомиколаївський район

Оріхівський район

Пологівський район

місто Токмак

Токмацький район

Івано-Франківська область

Івано-Франківська місцева прокуратура

місто Івано-Франківськ

Калуська місцева прокуратура

місто Болехів

Долинський район

місто Калуш

Калуський район

Рожнятівський район

Коломийська місцева прокуратура

місто Коломия

Коломийський район

Косівський район

Снятинський район

Надвірнянська місцева прокуратура

Богородчанський район

Верховинський район

Надвірнянський район

місто Яремче

Тисменицька місцева прокуратура

місто Бурштин

Галицький район

Городенківський район

Рогатинський район

Тисменицький район

Тлумацький район

Київська область

Білоцерківська місцева прокуратура

місто Біла Церква

Білоцерківський район

Володарський район

Сквирський район

Ставищенський район

Тетіївський район

Бориспільська місцева прокуратура

Баришівський район

місто Березань

місто Бориспіль

Бориспільський район

Згурівський район

місто Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький район

Яготинський район

Броварська місцева прокуратура

місто Бровари

Броварський район

Іванківський район

місто Славутич

Поліський район

місто Прип'ять

місто Чорнобиль

Києво-Святошинська місцева прокуратура

Вишгородський район

місто Васильків

Васильківський район

місто Ірпінь

Києво-Святошинський район

місто Буча

місто Обухів

Обухівський район

Макарівський район

Кагарлицька місцева прокуратура

Богуславський район

Кагарлицький район

Миронівський район

місто Ржищів

Рокитнянський район

Таращанський район

Фастівська місцева прокуратура

Бородянський район

місто Фастів

Фастівський район

Кіровоградська область

Знам'янська місцева прокуратура

місто Знам'янка

Знам'янський район

Маловисківський район

Новомиргородський район

Олександрівський район

місто Світловодськ

Світловодський район

Кіровоградська місцева прокуратура

місто Кіровоград

Кіровоградський район

Новоукраїнська місцева прокуратура

Бобринецький район

Вільшанський район

Гайворонський район

Голованівський район

Добровеличківський район

Новоархангельський район

Новоукраїнський район

Ульяновський район

Олександрійська місцева прокуратура

Долинський район

Компаніївський район

Новгородківський район

місто Олександрія

Олександрійський район

Онуфріївський район

Петрівський район

Устинівський район

Луганська область

Алчевська місцева прокуратура

місто Алчевськ

місто Брянка

Перевальський район

Краснолуцька місцева прокуратура

місто Антрацит

Антрацитівський район

місто Красний Луч

Краснодонська місцева прокуратура

місто Краснодон

Краснодонський район

Лутугинський район

Лисичанська місцева прокуратура

місто Лисичанськ

місто Первомайськ

Попаснянський район

Луганська місцева прокуратура N 1

Артемівський район міста Луганська

Кам'янобрідський район міста Луганська

Ленінський район міста Луганська

Луганська місцева прокуратура N 2

Жовтневий район міста Луганська

Станично-Луганський район

Свердловська місцева прокуратура

місто Ровеньки

місто Свердловськ

Свердловський район

Сєвєродонецька місцева прокуратура

Кремінський район

Новоайдарський район

місто Рубіжне

місто Сєвєродонецьк

Старобільська місцева прокуратура

Біловодський район

Білокуракинський район

Марківський район

Міловський район

Новопсковський район

Сватівський район

Старобільський район

Троїцький район

Стахановська місцева прокуратура

місто Кіровськ

Слов'яносербський район

місто Стаханов

Львівська область

Городоцька місцева прокуратура

Городоцький район

Мостиський район

Яворівський район

Дрогобицька місцева прокуратура

місто Борислав

місто Дрогобич

Дрогобицький район

місто Трускавець

Золочівська місцева прокуратура

місто Новий Розділ

Золочівський район

Миколаївський район

Перемишлянський район

Львівська місцева прокуратура N 1

Галицький район міста Львова

Личаківський район міста Львова

Сихівський район міста Львова

Львівська місцева прокуратура N 2

Залізничний район міста Львова

Шевченківський район міста Львова

Львівська місцева прокуратура N 3

Франківський район міста Львова

Пустомитівський район

Самбірська місцева прокуратура

місто Самбір

Самбірський район

Старосамбірський район

Турківський район

Стрийська місцева прокуратура

місто Моршин

Жидачівський район

Сколівський район

місто Стрий

Стрийський район

Червоноградська місцева прокуратура

Жовківський район

Сокальський район

місто Червоноград

Радехівська місцева прокуратура

Радехівський район

Бродівський район

Буський район

Кам'янка-Бузький район

Миколаївська область

Вознесенська місцева прокуратура

Веселинівський район

місто Вознесенськ

Вознесенський район

Доманівський район

Єланецький район

Новоодеський район

Миколаївська місцева прокуратура N 1

Березанський район

Заводський район міста Миколаєва

Миколаївський район

місто Очаків

Очаківський район

Центральний район міста Миколаєва

Миколаївська місцева прокуратура N 2

Жовтневий район

Ленінський район міста Миколаєва

Корабельний район міста Миколаєва

Первомайська місцева прокуратура

Арбузинський район

Братський район

Врадіївський район

Кривоозерський район

місто Первомайськ

Первомайський район

місто Южноукраїнськ

Баштанська місцева прокуратура

Баштанський район

Березнегуватський район

Казанківський район

Новобузький район

Снігурівський район

Одеська область

Білгород-Дністровська місцева прокуратура

Арцизький район

місто Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський район

Тарутинський район

Татарбунарський район

Саратський район

Ізмаїльська місцева прокуратура

Болградський район

місто Ізмаїл

Ізмаїльський район

Кілійський район

Ренійський район

Іллічівська місцева прокуратура

Біляївський район

місто Іллічівськ

Овідіопольський район

місто Теплодар

Котовська місцева прокуратура

Ананьївський район

Балтський район

Кодимський район

місто Котовськ

Котовський район

Красноокнянський район

Любашівський район

Савранський район

Київська місцева прокуратура

Київський район міста Одеси

Малиновська місцева прокуратура

Малиновський район міста Одеси

Приморська місцева прокуратура

Приморський район міста Одеси

Суворовська місцева прокуратура

Суворовський район міста Одеси

Комінтернівська місцева прокуратура

Комінтернівський район

місто Южне

Миколаївський район

Березівський район

Роздільнянська місцева прокуратура

Великомихайлівський район

Іванівський район

Роздільнянський район

Фрунзівський район

Ширяївський район

Полтавська область

Кобеляцька місцева прокуратура

Глобинський район

Карлівський район

Кобеляцький район

Козельщинський район

Машівський район

Новосанжарський район

Решетилівський район

Чутівський район

Кременчуцька місцева прокуратура

місто Комсомольськ

місто Кременчук

Кременчуцький район

Лубенська місцева прокуратура

Гребінківський район

Лохвицький район

місто Лубни

Лубенський район

Оржицький район

Пирятинський район

Семенівський район

Хорольський район

Чорнухинський район

Миргородська місцева прокуратура

Великобагачанський район

Гадяцький район

Диканський район

Зіньківський район

Котелевський район

місто Миргород

Миргородський район

Шишацький район

Полтавська місцева прокуратура

місто Полтава

Полтавський район

Рівненська область

Дубенська місцева прокуратура

Демидівський район

місто Дубно

Дубенський район

Млинівський район

Радивилівський район

Здолбунівська місцева прокуратура

Гощанський район

Здолбунівський район

Корецький район

Костопільський район

місто Острог

Острозький район

Рівненська місцева прокуратура

місто Рівне

Рівненський район

Сарненська місцева прокуратура

Березнівський район

Володимирецький район

Дубровицький район

Зарічненський район

місто Кузнєцовськ

Рокитнівський район

Сарненський район

Сумська область

Конотопська місцева прокуратура

Білопільський район

Буринський район

місто Конотоп

Конотопський район

Путивльський район

Охтирська місцева прокуратура

Великописарівський район

Краснопільський район

місто Охтирка

Охтирський район

Тростянецький район

Роменська місцева прокуратура

місто Лебедин

Лебединський район

Липоводолинський район

Недригайлівський район

місто Ромни

Роменський район

Сумська місцева прокуратура

місто Суми

Сумський район

Шосткинська місцева прокуратура

місто Глухів

Глухівський район

Кролевецький район

Середино-Будський район

місто Шостка

Шосткинський район

Ямпільський район

Тернопільська область

Кременецька місцева прокуратура

Збаразький район

Кременецький район

Лановецький район

Підволочиський район

Шумський район

Теребовлянська місцева прокуратура

Бережанський район

Бучацький район

Козівський район

Монастириський район

Підгаєцький район

Теребовлянський район

Тернопільська місцева прокуратура

Зборівський район

місто Тернопіль

Тернопільський район

Чортківська місцева прокуратура

Борщівський район

Гусятинський район

Заліщицький район

Чортківський район

Харківська область

Ізюмська місцева прокуратура

Борівський район

Дворічанський район

місто Ізюм

Ізюмський район

місто Куп'янськ

Куп'янський район

Шевченківський район

Лозівська місцева прокуратура

Балаклійський район

Барвінківський район

Близнюківський район

місто Лозова

Лозівський район

Первомайська місцева прокуратура

Зачепилівський район

Кегичівський район

Красноградський район

Нововодолазький район

місто Первомайськ

Первомайський район

Сахновщинський район

Харківська місцева прокуратура N 1

Дзержинський район міста Харкова

Ленінський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура N 2

Жовтневий район міста Харкова

Київський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура N 3

Фрунзенський район міста Харкова

Орджонікідзевський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура N 4

Московський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура N 5

Комінтернівський район міста Харкова

Червонозаводський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура N 6

Харківський район

місто Люботин

Дергачівська місцева прокуратура

Богодухівський район

Валківський район

Дергачівський район

Золочівський район

Коломацький район

Краснокутський район

Чугуївська місцева прокуратура

Великобурлуцький район

Вовчанський район

Зміївський район

Печенізький район

місто Чугуїв

Чугуївський район

Херсонська область

Бериславська місцева прокуратура

Бериславський район

Білозерський район

Великоолександрівський район

Високопільський район

Нововоронцовський район

Генічеська місцева прокуратура

Генічеський район

Новотроїцький район

Чаплинський район

Каховська місцева прокуратура

Великолепетиський район

Верхньорогачицький район

Горностаївський район

Іванівський район

місто Каховка

Каховський район

Нижньосірогозький район

Новокаховська місцева прокуратура

Голопристанський район

Каланчацький район

місто Нова Каховка

Скадовський район

Цюрупинський район

Херсонська місцева прокуратура

місто Херсон

Хмельницька область

Городоцька місцева прокуратура

Віньковецький район

Волочиський район

Городоцький район

Чемеровецький район

Ярмолинецький район

Кам'янець-Подільська місцева прокуратура

Дунаєвецький район

місто Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський район

Новоушицький район

Старокостянтинівська місцева прокуратура

Білогірський район

Красилівський район

місто Старокостянтинів

Старокостянтинівський район

Старосинявський район

Теофіпольський район

Хмельницька місцева прокуратура

місто Хмельницький

Деражнянський район

Летичівський район

Хмельницький район

Шепетівська місцева прокуратура

Ізяславський район

місто Нетішин

Полонський район

місто Славута

Славутський район

місто Шепетівка

Шепетівський район

Черкаська область

Звенигородська місцева прокуратура

місто Ватутіне

Звенигородський район

Катеринопільський район

Корсунь-Шевченківський район

Лисянський район

Тальнівський район

Золотоніська місцева прокуратура

Драбівський район

місто Золотоноша

Золотоніський район

місто Канів

Канівський район

Чорнобаївський район

Смілянська місцева прокуратура

Городищенський район

Кам'янський район

місто Сміла

Смілянський район

Чигиринський район

Шполянський район

Уманська місцева прокуратура

Жашківський район

Маньківський район

Монастирищенський район

місто Умань

Уманський район

Христинівський район

Черкаська місцева прокуратура

місто Черкаси

Черкаський район

Чернівецька область

Сторожинецька місцева прокуратура

Герцаївський район

Глибоцький район

Новоселицький район

Сторожинецький район

Кельменецька місцева прокуратура

Кельменецький район

місто Новодністровськ

Сокирянський район

Хотинський район

Кіцманська місцева прокуратура

Вижницький район

Путильський район

Кіцманський район

Заставнівський район

Чернівецька місцева прокуратура

місто Чернівці

Чернігівська область

Менська місцева прокуратура

Городнянський район

Корюківський район

Менський район

Новгород-Сіверський район

Семенівський район

Сосницький район

Щорський район

Ніжинська місцева прокуратура

Бобровицький район

Козелецький район

місто Ніжин

Ніжинський район

Носівський район

Прилуцька місцева прокуратура

Варвинський район

Ічнянський район

місто Прилуки

Прилуцький район

Срібнянський район

Бахмацька місцева прокуратура

Бахмацький район

Борзнянський район

Коропський район

Талалаївський район

Чернігівська місцева прокуратура

місто Чернігів

Куликівський район

Ріпкинський район

Чернігівський район

місто Київ

Київська місцева прокуратура N 1

Голосіївський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 2

Дарницький район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 3

Деснянський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 4

Дніпровський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 5

Оболонський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 6

Печерський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 7

Подільський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 8

Святошинський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 9

Солом'янський район міста Києва

Київська місцева прокуратура N 10

Шевченківський район міста Києва

Військові прокуратури

Військова прокуратура Центрального регіону України:

Військова прокуратура Київського гарнізону

Військова прокуратура Харківського гарнізону

Військова прокуратура Житомирського гарнізону

Військова прокуратура Дарницького гарнізону

Військова прокуратура Вінницького гарнізону

Військова прокуратура Полтавського гарнізону

Військова прокуратура Сумського гарнізону

Військова прокуратура Черкаського гарнізону

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону

Військова прокуратура Деснянського гарнізону

Військова прокуратура Південного регіону України:

Військова прокуратура Одеського гарнізону

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону

Військова прокуратура Запорізького гарнізону

Військова прокуратура Донецького гарнізону

Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону

Військова прокуратура Луганського гарнізону

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону

Військова прокуратура Криворізького гарнізону

Військова прокуратура Херсонського гарнізону

Військова прокуратура Західного регіону України:

Військова прокуратура Львівського гарнізону

Військова прокуратура Хмельницького гарнізону

Військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону

Військова прокуратура Рівненського гарнізону

Військова прокуратура Ужгородського гарнізону

Військова прокуратура Луцького гарнізону

Військова прокуратура Тернопільського гарнізону

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону

Інші військові прокуратури (на правах місцевих), які створюються в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або проведення антитерористичної операції та в силу інших виключних обставин

____________

Опрос