Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления правовой защиты прав ребенка по управлению его имуществом

Проект закона Украины от 10.03.2015 № 2355
Дата рассмотрения: 10.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту прав дитини з управління її майном

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2009 р., N 41, ст. 596; 2012 р., N 4, ст. 20; Голос України, 17.10.2012 р., N 195):

1) у статті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"дитина - це фізична особа з дня народження до досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, або відповідно до законодавства вона не набула (їй не надано) повної цивільної дієздатності раніше;"

2) у статті 17:

доповнити частиною шостою в такій редакції:

"Управління майном дитини здійснюється відповідно до Закону України "Про управління майном дитини";

3) у статті 18:

частину третю після слів "нового житла" доповнити словами "відповідно до закону про управління майном дитини";

2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 21):

1) у статті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"дитина - це фізична особа з дня народження до досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, або відповідно до законодавства вона не набула (їй не надано) повної цивільної дієздатності раніше;"

3. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2005 р., N 30, ст. 408):

1) у статті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"дитина - це фізична особа з дня народження до досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, або відповідно до законодавства вона не набула (їй не надано) повної цивільної дієздатності;"

4. У Законі України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 354; 2011 р., N 42, ст. 433):

1) у статті 12:

частину третю доповнити словами "про управління майном дитини";

у частині четвертій слова "… або право користування яким …" виключити.

5. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147):

1) в абзаці сьомому частини другої слова "письмової згоди" замінити словами "письмового дозволу";

2) доповнити частиною шостою такого змісту: "Управління майном дитини здійснюється відповідно до Закону України "Про управління майном дитини".

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) у статті 25:

частину третю після слів "відповідного віку" доповнити словами "або відповідного рівня розумової (психічної) та моральної зрілості дитини, який визначається у тому ж порядку, що й дієздатність дитини за цим критерієм."

2) у статті 31:

у назві та частині першій слова "фізичної особи, яка не досягла" замінити словами "дитини у віці від шести до";

частину першу доповнити пунктами третім - п'ятим такого змісту:

"3) самостійно вчиняти правочини, спрямовані на безоплатне отримання виключно правової користі, якщо вони не вимагають нотаріального посвідчення та (або) державної реєстрації; невигідні правові наслідки, у разі їх наявності, покладаються на фізичну особу з повною дієздатністю, яка була учасником правочину з дитиною;

4) самостійно вчиняти правочини з розпорядження коштами, наданими батьками (усиновлювачами), опікуном чи за згодою їх третьою особою на відповідну мету чи для вільного розпорядження, за наявності подальшого звіту дитини перед батьками (усиновлювачами), опікуном;

5) укладати договори банківського рахунку або банківського вкладу (депозиту) та розпоряджатися внесеними в банк коштами у межах часткової дієздатності";

у частині другій слова "малолітня особа" замінити словами "дитина у віці до чотирнадцяти років" та доповнити реченням у такій редакції: "Відповідальність за шкоду, заподіяну дитиною у віці до чотирнадцяти років іншій особі, визначається відповідно до статті 1178 та 1181 цього Кодексу";

доповнити частиною третьою в такій редакції:

"3. Батьки (усиновлювачі) управляють майном дитини у віці до чотирнадцяти років відповідно до Закону України "Про управління майном дитини";

3) у статті 32:

у назві слова "фізичної особи" замінити словом "дитини" та слова "до вісімнадцяти" виключити;

у частині першій слова "фізична особа" замінити словом "дитина", а також слова "до вісімнадцяти …(неповнолітня особа)" виключити;

у частинах другій та третій слова "неповнолітня особа" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років";

доповнити частиною сьомою в такій редакції:

"Дитина у віці від чотирнадцяти років управляє своїм майном відповідно до Закону України "Про управління майном дитини";

4) доповнити статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Надання дитині права на вчинення правочинів відповідно до рівня її розумової (психічної) та моральної зрілості

1. Дитині незалежно від віку за її заявою може бути надано органом опіки та піклування право на вчинення правочинів відповідно до рівня її розумової (психічної) та моральної зрілості, завдяки якому вона здатна самостійно вчинити відповідний правочин на підставі таких документів: письмового висновку психолога, складеного за результатами тестування щодо здатності дитини усвідомлювати значення своїх дій та керуватися ними; письмового висновку психіатра про психічний розвиток та психічний стан дитини на відповідний вік; характеристики поведінки дитини виданої за місцем навчання (роботи) дитини (для з'ясування усвідомлення дитиною необхідної поведінки в суспільстві). Ці документи мають режим конфіденційної інформації, право на їх отримання має орган опіки та піклування на підставі письмового запиту, право на ознайомлення має особа, за заявою якої орган опіки та піклування їх витребує.

2. На правочини вчиненні дитиною відповідно до рівня її розумової (психічної) та моральної зрілості згідно із цією статтею не поширюються умови та правові наслідки, передбачені статтями 31, 32, 221, 222, 242 цього Кодексу."

5) у статті 33:

у назві та частині другій слова "неповнолітньої особи" замінити словами "дитини у віці від чотирнадцяти років";

у частинах першій - третій слова "неповнолітня особа" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років";

6) у статті 35:

частину першу, другу та третю викласти в такій редакції:

"1. Дитині, яка записана матір'ю або батьком своєї дитини та має рівень розумової (психічної) та моральної зрілості, завдяки якому здатна самостійно здійснювати свої цивільні права й обов'язки, може бути надана повна цивільна дієздатність за рішенням органу опіки та піклування.

2. Дитині, яка досягла шістнадцяти років та має рівень розумової (психічної) та моральної зрілості, завдяки якому здатна самостійно здійснювати свої цивільні права й обов'язки і працює за трудовим договором, може бути надана повна цивільна дієздатність органом опіки та піклування за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) чи піклувальника, або судом - у разі відсутності такої згоди батьків (усиновлювачів) чи піклувальника.

3. Дитина, яка досягла шістнадцяти років та має рівень розумової (психічної) та моральної зрілості, завдяки якому здатна самостійно здійснювати свої цивільні права та обов'язки і бажає займатися підприємницькою діяльністю набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації її як підприємця за згодою батьків (усиновлювачів) чи піклувальника."

доповнити новою частиною четвертою в такій редакції:

"4. Рівень розумової (психічної) та моральної зрілості дитини визначається органом опіки та піклування за заявою дитини на підставі таких документів: письмового висновку психолога, складеного за результатами тестування щодо здатності дитини усвідомлювати значення своїх дій та керуватися ними; письмового висновку психіатра про психічний розвиток та психічний стан дитини на відповідний вік; характеристики поведінки дитини, виданої за місцем навчання (роботи) дитини (для з'ясування усвідомлення дитиною необхідної поведінки в суспільстві). Ці документи мають режим конфіденційної інформації, право на їх отримання має орган опіки та піклування на підставі письмового запиту, право на ознайомлення має особа, за заявою якої орган опіки та піклування їх витребує."

у зв'язку з цим частину четверту та частину п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Повна цивільна дієздатність зберігається у разі припинення підстав, за якими вона була надана за цією статтею."

7) у статті 54:

в абзаці першому частини першої слова "неповнолітня чи малолітня особа" замінити словом "дитина";

8) у статті 55:

у частині першій слова "малолітніх, неповнолітніх осіб" замінити словом "дитини";

9) у статті 58:

у частині першій слова "малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені" замінити словами "дитиною у віці до чотирнадцяти років, яка є сиротою або позбавлена";

10) у статті 59:

у частині першій слова "неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені" замінити словами "дитиною у віці від чотирнадцяти років, яка є сиротою або позбавлена";

11) у статті 68:

у частині першій слова "діти" замінити словами "дитина, повнолітня(-ій) дочка (син)";

12) у статті 72:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Управління майном підопічної дитини здійснюється відповідно до Закону України "Про управління майном дитини";

13) у статті 77:

у пункті третьому частини першої слова "неповнолітній" замінити словами "дитині";

14) у статті 203:

15) у частині шостій слова "їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей" замінити словами "їхньої дитини чи повнолітньої (-го) непрацездатної (-го) дочки (сина)";

16) у статті 221:

у назві, в абзаці першому частини першої, частині третій та у частині шостій слова "малолітньою особою" замінити словами "дитиною у віці до чотирнадцяти років";

в абзаці другому частини другої та абзаці другому частини четвертої слова "малолітньої особи" замінити словами "дитини у віці до чотирнадцяти років";

у частині п'ятій слова "малолітні особи" замінити словами "дитина у віці до чотирнадцяти років";

у частині шостій слова "неповнолітньою особою" замінити словами "дитиною у віці від чотирнадцяти років";

17) у статті 222:

у назві та частині другій слова "неповнолітньою особою" замінити словами "дитиною у віці від чотирнадцяти років";

у частині першій слова "неповнолітня особа" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років";

в абзаці першому частини третьої слова "неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана" замінити словами "діти у віці від чотирнадцяти років, то кожен з них зобов'язаний";

в абзаці другому частини третьої слова "неповнолітньої особи" замінити словами "дитини у віці від чотирнадцяти років";

18) доповнити статтею 2351 такого змісту:

"Стаття 2351. Правові наслідки правочину, вчиненого з порушенням відповідності його фізичному, духовному та соціальному розвитку дитини

1. Правочин, який вчинено з порушенням відповідності його фізичному, духовному чи соціальному розвитку дитини, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

2. При визнанні такого правочину недійсним недобросовісна сторона повинна повернути батькам (усиновлювачам), опікуну, піклувальнику дитини все одержане за правочином, а також відшкодувати завдану матеріальну та моральну шкоду у зв'язку з вчиненням цього правочину."

19) у статті 242:

у частині першій слова "своїх малолітніх та неповнолітніх дітей" замінити словами "своєї дитини";

у частині другій слова "малолітньої особи" замінити словами "підопічної дитини у віці до чотирнадцяти років";

доповнити новою частиною третьою в такій редакції:

"3. Піклувальник є законним представником підопічної дитини у віці від чотирнадцяти років.";

у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

20) у статті 272:

у частині першій слова "малолітніх, неповнолітніх" замінити словом "дитини";

21) у статті 289:

в абзаці першому частини третьої слова "малолітніх, неповнолітніх дітей" замінити словом "дитини";

22) у статті 292:

у частині першій слова "малолітня, неповнолітня особа" замінити словом "дитина";

23) у статті 308:

в абзаці другому частини другої слова "діти" замінити словами "дитина, повнолітня(-ій) дочка (син)";

24) у статті 368:

частину четверту доповнити словами "До членів сім'ї належать особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки";

25) у статті 375:

частину другу доповнити словами "Якщо будівництво на земельній ділянці велося її власником за рахунок спільної праці членів сім'ї, то зведені ними будівлі, споруди та інше нерухоме майно є спільною власністю власника земельної ділянки та членів його сім'ї на умовах, передбачених письмовим договором."

26) у статті 379:

доповнити частиною другою та третьою такого змісту:

"2. Житлом дитини є приміщення, призначене та придатне для постійного проживання в ньому, яке є приватною (спільно) власністю дитини; або приватною (спільною) власністю її батьків, усиновлювачів, опікуна чи піклувальника, а дитина щодо нього має право користування (особистий сервітут), або дитина щодо нього має право користування як член сім'ї наймача жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах, або в житловому фонді соціального призначення; чи як член сім'ї користувача жилим приміщенням в гуртожитку, або соціальному гуртожитку, або службовому жилому приміщенні, незалежно від того, чи користується дитина ним у цей час, або за нею зберігається право на нього, у разі тимчасової відсутності, а саме: влаштування дитини на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування дитини-інваліда у будинок-інтернат та інші установи соціальної допомоги.

3. Житло, призначене та придатне для постійного проживання, - це приміщення, яке: 1) упорядковане відповідно до умов даного населеного пункту, тобто визначається наявністю в приміщенні комунальних зручностей; 2) відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, тобто умовам, при яких можливе проживання дитини без шкоди для її здоров'я."

27) у статті 1032:

у частині третій слова "малолітня особа" замінити словами "дитина у віці до чотирнадцяти років" та слова "може бути" замінити словами "можуть бути батьки (усиновлювачі) чи" та доповнити після слова "опікун" словами "з дозволу органу опіки та піклування";

у частині четвертій слова "неповнолітня особа" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років", слово "дозволом" замінити словом "згодою" та доповнити після слова "піклувальника" словами "та дозволу органу опіки та піклування";

28) у статті 1043:

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Для забезпечення спроможності відшкодування збитків, завданих дитині здійсненням управління майном, та з метою позбавлення ризику для дитини при поверненні її майна, на приватне майно управителя, або на його частину однакової вартості та цінності з майном дитини, яке передається в управління, накладається заборона щодо відчуження на період дії договору про управління майном дитини";

29) у статті 1178:

у назві, частині першій та п'ятій слова "малолітньою особою" замінити словами "дитиною у віці до чотирнадцяти років";

у частині першій та другій слова "малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років)" замінити словами "дитиною у віці до чотирнадцяти років";

у частині другій, третій та четвертій слова "малолітня особа" замінити словами "дитина у віці до чотирнадцяти років", слова "малолітньої особи" замінити словами "дитини у віці до чотирнадцяти років";

доповнити частини другу та третю словами ", яка полягає в нездійсненні нагляду за дитиною в момент заподіяння нею шкоди та й у невиконанні або неналежному виконанні функцій виховання щодо дитини";

доповнити частиною шостою у такій редакції: "Суд може звільнити від відповідальності із відшкодування шкоди, заподіяної дитиною у віці до чотирнадцяти років, того з батьків, який після розірвання шлюбу проживає окремо від дитини, а другий з батьків систематично перешкоджає йому в спілкуванні з дитиною, внаслідок чого він не може брати участь у її вихованні";

30) у статті 1179:

у назві слова "неповнолітньою особою" замінити словами "дитиною у віці від чотирнадцяти років";

у частині першій та другій слова "неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років)" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років";

у частині першій:

після слів "на загальних підставах" доповнити словами ", у разі визнання її судом деліктоздатною";

доповнити абзацом другим у такій редакції:

"У разі встановлення обставин стосовно нездійснення належного виховання та/чи нагляду за дитиною у віці до чотирнадцяти років батьками (усиновлювачами) чи опікуном, що призвело дитину у віці від чотирнадцяти років до вчинення правопорушення, наслідком якого є заподіяння шкоди, судом може бути покладено відповідальність щодо її відшкодування солідарно на дитину віком від чотирнадцяти років та її батьків (усиновлювачів) чи піклувальника";

у частині другій та третій слова "неповнолітньої особи" замінити словами "дитини у віці від чотирнадцяти років";

доповнити частиною другою у такій редакції:

"2. Деліктоздатною вважається дитина у віці від чотирнадцяти років, яка за рівнем розумової (психічної) та моральної зрілості здатна усвідомлювати значення своїх дій та керуватися ними.

Рівень розумової (психічної) та моральної зрілості дитини у віці від чотирнадцяти років для встановлення її деліктоздатності визначається органом опіки та піклування на виконання ухвали суду на підставі таких документів: письмового висновку психолога, складеного за результатами тестування щодо здатності дитини усвідомлювати значення своїх дій та керуватися ними; письмового висновку психіатра про психічний розвиток та психічний стан дитини на відповідний вік; характеристики поведінки дитини, виданої за місцем навчання (роботи) дитини (для з'ясування усвідомлення дитиною необхідної поведінки в суспільстві). Ці документи мають режим конфіденційної інформації, право на їх отримання має орган опіки та піклування на підставі письмового запиту, право на ознайомлення має дитина, щодо якої орган опіки та піклування їх витребує, її батьки (усиновлювачі), піклувальник та суд";

частину другу та третю вважати частинами третьою та четвертою;

31) у статті 1180:

у назві та частині першій слово "неповнолітньою" замінити на слово "фізичною";

у частині другій слово "неповнолітньої" замінити на слово "фізичної";

32) у статті 1181:

у назві та частині другій слова "малолітніми особами" замінити словами "дітьми у віці до чотирнадцяти років";

у частині першій слова "малолітніх осіб" замінити словами "дітей у віці до чотирнадцяти років";

33) у статті 1182:

у назві та частині другій слова "неповнолітніми особами" замінити словами "дітьми у віці від чотирнадцяти років";

у частині першій слова "неповнолітніх осіб" замінити словами "дітей у віці від чотирнадцяти років";

34) доповнити статтею 11831 такого змісту:

"Стаття 11831. Відшкодування батьками (усиновлювачами), опікуном, піклувальником шкоди, заподіяної дитині управління її майном

1. Шкода, заподіяна дитині управлінням її майном відшкодовується батьками (усиновлювачами), опікуном, піклувальником, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними обов'язків, передбачених законом про управління майном дитини.

2. Шкода, заподіяна дитині управління її майном може бути як матеріальною, так і моральною. Моральна шкода є наслідком моральних та фізичних страждань, завданих дитині, порушенням її права на майно."

35) у статті 1199:

у назві слова "малолітньої або неповнолітньої особи" замінити словами "дитини";

в абзаці першому частини першої слова "малолітньої особи" замінити словами "дитини у віці від чотирнадцяти років";

у частині другій слова "неповнолітня особа" замінити словами "дитина у віці від чотирнадцяти років";

36) у статті 1224:

в абзаці другому частини третьої слова "повнолітні діти" замінити словами "повнолітня(-ій) дочка (син)";

37) у статті 1235:

у частині четвертій слова "діти (внуки)" замінити словами "дитина, повнолітня(-ій) дочка (син) або онуки";

38) у статті 1241:

у частині першій слова "малолітні, неповнолітні" замінити словом "дитина", а також слова "повнолітні непрацездатні діти" замінити словами "повнолітня(-ій) непрацездатна(-ий) дочка (син)";

39) у статті 1261:

у частині першій слово "діти" замінити словом "дитина", слово "зачаті" замінити словом "зачата", слово "народжені" замінити словом "народжена", а також після слова "смерті" доповнити словами "повнолітня(-ій) дочка (син),";

40) у статті 1265:

в абзаці другому частини другої слова "неповнолітня" замінити словом "дитина";

41) у статті 1268:

у частині четвертій слова "малолітня, неповнолітня" замінити словом "дитина";

42) у статті 1269:

у частині третій слова "особа, яка досягла" замінити словами "дитина у віці від";

у частині четвертій слово "малолітньої" замінити словами "дитини у віці до чотирнадцяти років";

43) у статті 1273:

у частині третій слова "неповнолітня особа віком" замінити словом "дитина у віці" та після слів "піклувальника і" доповнити словом "дозволу", слова "до вісімнадцяти" вилучити;

у частині четвертій слово "малолітній" замінити словами "дитині у віці до чотирнадцяти років";

44) у статті 1292:

у частині другій слова "малолітні, неповнолітні" замінити словом "дитина".

7. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

1) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Дитина - це фізична особа з дня народження до досягнення вісімнадцятирічного віку, якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, або відповідно до законодавства вона не набула (їй не надано) повної цивільної дієздатності раніше.";

частини другу та третю вилучити.

2) у статті 174:

частину першу після слів "одним із них" доповнити словами "…, а також дитиною за кошти батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника, надані на відповідні цілі, чи за кошти дитини, за їх наявності…"

3) у статті 177:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Управління майном дитини здійснюється відповідно до Закону України "Про управління майном дитини".

частини другу - десяту вилучити;

4) у статті 179:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Батьки (усиновлювачі), опікун чи піклувальник управляють аліментами, використовуючи їх в інтересах дитини."

у частині другій слова "у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина," вилучити.

8. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., Додаток N28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N24, ст. 258; 2000 р., N20, ст. 150; 2005 р., N11, ст. 198; 2010 р., N39, ст. 513):

1) у статті 71:

у абзаці другому пункту 3 після слів "це житло" доповнити словами "за рахунок коштів місцевих бюджетів, підлягає терміновій приватизації на ім'я дитини за заявою служби у справах дітей та", а також після слів "іншому громадянину" доповнити словами "із зарахуванням орендної плати, після сплати вартості житлово-комунальних послуг та покриття інших витрат на утримання цього житла, на особистий рахунок дитини, який відкрито в установах банку за заявою служби у справах дітей,";

2) доповнити статтею 1251 такого змісту:

"Стаття 1251. Збереження службового жилого приміщення за тимчасово відсутньою дитиною

Службове жиле приміщення, з якого користувач та члени його сім'ї не можуть бути виселені без надання іншого жилого приміщення за підставами, передбаченими Житловим кодексом, зберігається за тимчасово відсутньою дитиною у разі влаштування дитини на виховання до державного закладу, родичів, опікуна, піклувальника, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом усього часу перебування в державному закладу, родичів, опікуна, піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо в жилому приміщені, з якого вибула дитина, не залишилися проживати інші члени сім'ї, то служба у справах дітей спільно з відомством, якому воно належить, вирішує питання щодо вилучення цього приміщення із службових, або за рахунок житлового фонду відомства про надання дитині іншого жилого приміщення. Жиле приміщення вилучене із службового чи надане дитині взамін службового, за рахунок коштів місцевих бюджетів, підлягає терміновій приватизації на ім'я дитини за заявою служби у справах дітей та може бути надано за договором оренди іншому громадянину, із зарахуванням орендної плати, після сплати вартості житлово-комунальних послуг та покриття інших витрат на утримання приміщення, на особистий рахунок дитини, який відкрито в установах банку за заявою служби у справах дітей, до закінчення строку перебування дитини у дитячому закладі або до досягнення нею повноліття і повернення від родичів, опікуна, піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.".

3) доповнити статтею 1301 такого змісту:

"Стаття 1301. Збереження жилого приміщення в гуртожитку державної та комунальної власності за тимчасово відсутньою дитиною

Жиле приміщення в гуртожитку державної та комунальної власності зберігається за тимчасово відсутньою дитиною в разі влаштування дитини на виховання до державного закладу, родичів, опікуна, піклувальника, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом усього часу перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо в жилому приміщені, з якого вибула дитина, не залишилися проживати інші члени сім'ї, то воно за рахунок коштів місцевих бюджетів підлягає терміновій приватизації на ім'я дитини за заявою служби у справах дітей та може бути надано за договором оренди іншому громадянину, із зарахуванням орендної плати, після сплати вартості житлово-комунальних послуг та покриття інших витрат на утримання приміщення, на особистий рахунок дитини, який відкрито в установах банку за заявою служби у справах дітей, до закінчення строку перебування дитини у дитячому закладі або до досягнення нею повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.".

2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос