Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу природного газа

Проект закона Украины от 14.07.2015 № 2352а
Дата рассмотрения: 09.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 14.1.120 пункту 14.1 статті 14 після слів "природними ресурсами, майном та майновими правами" доповнити словами ", а також інші нематеріальні активи з розвідки (дорозвідки) та оцінки, або ті, що пов'язані з діяльністю з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу, які визнаються такими відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності".

2. Пункт 57.1 статті 57 доповнити абзацами такого змісту:

"Платники надбавки до податку на прибуток підприємств щомісяця протягом дванадцятимісячного періоду сплачують авансові внески з надбавки до податку на прибуток підприємств у порядку та строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.

Сума щомісячних авансових внесків з надбавки до податку на прибуток підприємств обчислюється у розмірі не менше 1/3 суми надбавки до податку на прибуток підприємств, розрахованої за ставкою, визначеною підпунктом 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, за даними бухгалтерського обліку окремого пріоритетного звітного господарського сегмента попереднього податкового (звітного) кварталу без подання податкової звітності.

Податкова звітність з надбавки до податку на прибуток підприємств є складовою податкової декларації з податку на прибуток підприємств і подається за податковий (звітний) рік у порядку та строки, передбачені цим Кодексом для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.".

3. В абзаці першому пункту 126.1 статті 126:

після слів "податку на прибуток підприємств" доповнити словами ", надбавки до податку на прибуток підприємств";

слова "рентної плати" виключити.

4. Статтю 133 доповнити пунктом 133.6 такого змісту:

"133.6. Платниками надбавки до податку на прибуток підприємств є суб'єкти господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, природного газу з покладів на ділянках надр у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) (далі - платники надбавки до податку на прибуток підприємств).".

5. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 такого змісту:

"134.1.6. Платники надбавки до податку на прибуток підприємств для нарахування надбавки до податку на прибуток підприємств відповідно до підпункту 134.1.1 цього пункту здійснюють виокремлення діяльності з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу в окремий пріоритетний звітний господарський сегмент незалежно від того, чи відповідають показники діяльності такого сегмента критеріям, наведеним у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартах фінансової звітності, із забезпеченням окремого бухгалтерського обліку доходів і витрат такої діяльності, окремо в межах кожної ділянки надр, зазначеної в спеціальному дозволі.

Об'єкт оподаткування для надбавки до податку на прибуток підприємств розраховується шляхом коригування об'єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств, визначеного відповідно до підпункту 134.1.1 цього пункту за окремим пріоритетним звітним господарським сегментом у межах кожної ділянки надр, зазначеної в спеціальному дозволі, шляхом:

збільшення на: суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларовану за результатами податкового (звітного) року, що передує року, в якому особа стала платником надбавки з податку на прибуток підприємств, на яку було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідного податкового (звітного) року, починаючи з року, в якому особа стала платником надбавки з податку на прибуток підприємств; суму амортизації необоротних активів, розраховану відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу; фінансові витрати; витрати від перерахунку курсових різниць за запозиченнями, що враховані у складі витрат під час обчислення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств; суму витрат з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за конденсат та нафту; суму виробничої собівартості видобутку конденсату та нафти;

зменшення на: суму капітальних інвестицій в необоротні активи, пов'язаних з діяльністю з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу окремого пріоритетного звітного господарського сегмента в межах кожної ділянки надр, зазначеної в спеціальному дозволі; суму доходу від реалізації конденсату та нафти.

Сума таких капітальних інвестицій в необоротні активи, пов'язаних з діяльністю з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу, окремого пріоритетного звітного господарського сегмента, складається з суми фактично здійснених капітальних інвестицій протягом податкового (звітного) року та капітальних інвестицій попередніх податкових (звітних) років, які не були враховані у зменшення об'єкта оподаткування звітного господарського сегмента для цілей надбавки з податку на прибуток підприємств у попередніх податкових (звітних) роках, починаючи з року, в якому суб'єкт господарювання став платником надбавки з податку на прибуток підприємств.

У разі передачі природного газу з окремого пріоритетного звітного господарського сегмента для цілей оподаткування надбавкою до податку на прибуток підприємств такий газ оцінюється за середньою ціною реалізації, що відбувалась протягом поточного податкового (звітного) кварталу, в якому відбувалась така передача.".

6. Пункт 136.4 статті 136 доповнити підпунктом 136.4.3 такого змісту:

"136.4.3. Для суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу та є платниками надбавки до податку на прибуток підприємств, одночасно із ставкою податку на прибуток підприємств, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставка надбавки до податку на прибуток підприємств встановлюється у розмірі 15 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного у підпункті 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу.".

7. У статті 137:

1) перше речення пункту 137.4 після слів "Податковим (звітним) періодом" доповнити словами "для податку на прибуток підприємств та надбавки до податку на прибуток підприємств";

2) доповнити статтю пунктом 137.6 такого змісту:

"137.6. Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування надбавки до податку на прибуток підприємств відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу за підсумками податкового (звітного) року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення враховується у зменшення об'єкта оподаткування надбавки до податку на прибуток підприємств у наступних податкових (звітних) роках до повного погашення.".

8. Статтю 141 доповнити пунктом 141.8 такого змісту:

"141.8. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу, сплачують податок на прибуток підприємств за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього Кодексу, та надбавку до податку на прибуток підприємств за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу.

Нарахована надбавка до податку на прибуток підприємств за ставкою, визначеною в підпункті 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, не є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування з податку на прибуток підприємств суб'єкта господарювання, що провадить діяльність з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр природного газу для розрахунку податку на прибуток підприємств.".

9. У статті 252:

1) у пункті 252.8:

абзаци п'ятий - сьомий викласти в такій редакції:

"Фактичною ціною реалізації для природного газу вважається:

для природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - ціна, визначена у відповідних укладених договорах купівлі-продажу або постачання природного газу між платником рентної плати та суб'єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема задоволення потреб побутових споживачів), у податковому (звітному) періоді;

для іншого природного газу - середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за податковий (звітний) період.";

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Середня митна вартість імпортованого природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

2) у таблиці пункту 252.20 позиції:

"газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

70,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

55,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

28,00"

замінити такими позиціями:

"газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

20,00

природний газ (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

10,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

70,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

природний газ, видобутий з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

природний газ, видобутий з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00";

3) у таблиці пункту 252.22:

виключити таку позицію:

"Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів

0,97";

виключити таку позицію:

"Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, із свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року (протягом двох років з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру)

0,55";

4) пункт 252.24 викласти в такій редакції:

"252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та зобов'язані його реалізувати суб'єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема задоволення потреб побутових споживачів), визначають у податковій декларації податкові зобов'язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та суб'єктом ринку природного газу із спеціальними обов'язками на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу природного газу.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого суб'єкту ринку природного газу із спеціальними обов'язками, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.".

10. У статті 257:

1) пункт 257.1 викласти в такій редакції:

"257.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю.";

2) у пункті 257.3 слова "що дорівнює календарному кварталу" замінити словами "визначений цією статтею";

3) пункт 257.4 виключити;

4) у пункті 257.5 слова "з урахуванням фактично сплачених авансових внесків" виключити.

11. Розділ XX "Перехідні положення" доповнити підрозділом 93 такого змісту:

"Підрозділ 93. Особливості оподаткування деяких суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу

1. Тимчасово, у період з 1 жовтня 2015 року до 31 грудня 2017 року (включно) для суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу (крім природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) встановлюється така особливість застосування деяких норм розділу IX "Рентна плата" цього Кодексу - ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (будь-якого походження), визначені пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, встановлюються у таких розмірах:

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

2. Власники спеціальних дозволів на користування надрами для геологічного вивчення та/або видобування вуглеводневої сировини, зокрема природного газу (будь-якого походження), у період до 1 січня 2018 р. за графіком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, зобов'язані підготувати та затвердити у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", інвестиційні проекти провадження господарської діяльності в межах визначених такими спеціальними дозволами ділянок надр.

3. Якщо реєстрація суб'єкта господарювання як платника рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за природний газ відбулася після 1 січня 2018 року, такий суб'єкт вважається платником надбавки до податку на прибуток підприємств з дати такої реєстрації.

4. Особа, що стала платником надбавки з податку на прибуток підприємств починаючи з 1 січня 2018 року, має право зменшити фінансовий результат пріоритетного звітного господарського сегмента для цілей розрахунку надбавки з податку на прибуток підприємств на суму капітальних інвестицій в необоротні активи, пов'язані з геологічним вивченням, дослідно-промисловою розробкою та/або промисловою розробкою відповідної ділянки надр природного газу, здійснених (нарахованих) такою особою починаючи з 1 січня 2016 року, до повного погашення.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року, крім пункту 2, абзацу другого пункту 3, пунктів 4 - 8, абзаців другого та третього підпункту 3 пункту 9 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос