Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу газа природного)

Проект закона Украины от 14.07.2015 № 2352а
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування газу природного)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 14.1.120 пункту 14.1 статті 14 після слів "природними ресурсами" доповнити словами "а також право власності на створену геологічну інформацію для таких природних ресурсів надр, у тому числі в частині геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів корисних копалин ділянки надр,".

2. Пункт 57.1 статті 57 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Платники надбавки до податку на прибуток щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансові внески з надбавки до податку на прибуток у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду.

Сума щомісячних авансових внесків з надбавки до податку на прибуток обчислюється у розмірі не менше 1/3 суми надбавки до податку на прибуток розрахованої за ставкою, визначеною у підпункті 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від суми об'єкта оподаткування, визначеного у підпункті 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, за даними бухгалтерського обліку окремого пріоритетного звітного господарського сегменту попереднього звітного (податкового) кварталу без подання податкової декларації.".

3. У статті 126 слова ", рентної плати" замінити словами "та надбавки до податку на прибуток".

4. Статтю 133 доповнити новим пунктом 133.4 такого змісту:

"133.4. Платниками надбавки до податку на прибуток є суб'єкти господарювання, що здійснюють видобування газу природного внаслідок реалізації інвестиційних проектів, які після 1 січня 2016 року підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", та є платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за газ природний (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 цього Кодексу, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) (далі - платники надбавки до податку на прибуток).".

5. Пункт 134.1 статті 134 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"134.1.6. Платники надбавки до податку на прибуток для нарахування надбавки до податку на прибуток відповідно до підпункту 134.1.1 цього пункту здійснюють виокремлення діяльності з видобування газу природного в межах інвестиційних проектів, які після 1 січня 2016 року підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", незалежно від того, чи відповідають показники діяльності критеріям, наведеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартах фінансової звітності, із забезпеченням окремого бухгалтерського обліку доходів і витрат, пов'язаних з видобуванням газу природного, окремо в межах кожної ділянки надр (родовищ, покладів) в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Об'єкт оподаткування надбавки до податку на прибуток розраховується відповідно до положень підпункту 134.1.1 цього пункту, який збільшується на суму амортизації необоротних активів, фінансових витрат та витрат від перерахунку курсових різниць за запозиченнями, безпосередньо пов'язаними з інвестиційними проектами, які після 1 січня 2016 року підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", що враховані у складі витрат при обчисленні фінансового результату до оподаткування окремого пріоритетного звітного господарського сегменту звітного (податкового) року, та зменшується на суму капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, пов'язаних з розвідкою та облаштуванням газових родовищ окремого пріоритетного звітного господарського сегменту, але не більше 70 відсотків різниці між доходами та витратами звітного (податкового) року такого сегменту.

Сума капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, пов'язаних з розвідкою та облаштуванням газових родовищ окремого пріоритетного звітного господарського сегменту, на яку зменшується сума фінансового результатами до оподаткування такого сегменту складається з суми фактично понесених капітальних інвестицій протягом звітного (податкового) року та капітальних інвестицій попередніх звітних (податкових) років, яка не була включена при розрахунку фінансового результату до оподаткування окремого пріоритетного звітного господарського сегменту у попередніх звітних (податкових) років.

У разі передачі газу природного з окремого пріоритетного звітного господарського сегменту для цілей оподаткування надбавкою до податку на прибуток такий газ оцінюється за середньою ціною реалізацією, що відбувалась протягом поточного звітного (податкового) кварталу, в якому відбувалась така передача.".

6. У статті 136:

пункт 136.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"136.4.3. Для суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування газу природного та є платниками надбавки до податку на прибуток, одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставка надбавки до податку на прибуток встановлюється у розмірі 30 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного у підпункті 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього розділу.";

7. Статтю 137 доповнити новим пунктом 137.6 такого змісту:

"137.6. Якщо за результатом розрахунку об'єкта оподаткування надбавки до податку на прибуток відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього розділу за підсумками звітного (податкового) року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення враховується у зменшення об'єкта оподаткування надбавки до податку на прибуток у наступних звітних (податкових) роках.".

8. Статтю 141 доповнити новим пунктом 141.8 такого змісту:

"141.8. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування газу природного

Суб'єкти господарювання, що здійснюють видобування газу природного, сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу, та надбавку до податку на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього розділу.

Нарахована надбавка до податку на прибуток за ставкою, визначеною в підпункті 136.4.3 пункту 136.4 статті 136 цього розділу, не є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування з податку на прибуток суб'єкта господарювання, що здійснює видобування газу природного для розрахунку податку на прибуток.".

9. У статті 252:

1) у пункті 252.8:

абзаци п'ятий - сьомий викласти у такій редакції:

"Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - ціна, визначена у відповідних укладених договорах купівлі-продажу або постачання газу природного між платником рентної плати та суб'єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема, забезпечення потреб побутових споживачів), у податковому (звітному) періоді;

для іншого газу природного - середня митна вартість імпортованого газу природного, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період.";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Середня митна вартість імпортованого газу природного, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

2) у пункті 252.20 рядки таблиці:

"газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

70,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

55,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

28,00"

замінити рядками такого змісту:

"газ природний (будь-якого походження):

 

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, суб'єктами господарювання, що здійснюють видобування газу природного внаслідок реалізації інвестиційних проектів, які до 31 грудня 2015 року (включно) підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ"

29,00

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, суб'єктами господарювання, що здійснюють видобування газу природного внаслідок реалізації інвестиційних проектів, які до 31 грудня 2015 року (включно) підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ"

14,00

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, суб'єктами господарювання, що здійснюють видобування газу природного внаслідок реалізації інвестиційних проектів, які після 1 січня 2016 року підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ"

20,00

природний газ (крім газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, газу природного з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність), видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, суб'єктами господарювання, що здійснюють видобування газу природного внаслідок реалізації інвестиційних проектів, які після 1 січня 2016 року підготовлені та затверджені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ"

10,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

70,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

природний газ, видобутий з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00";

3) у таблиці пункту 252.22 виключити таку позицію:

"Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, із свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року (протягом двох років з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру)

0,55";

4) пункт 252.24 викласти у такій редакції:

"252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та зобов'язані його реалізувати суб'єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема забезпечення потреб побутових споживачів), визначають у податковій декларації податкові зобов'язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та суб'єктом ринку природного газу зі спеціальними обов'язками на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу природного газу.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого суб'єкту ринку природного газу зі спеціальними обов'язками, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.".

10. У статті 257:

1) пункт 257.1 викласти у такій редакції:

"257.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю.";

2) у пункті 257.3 слова "що дорівнює календарному кварталу" замінити словами "визначений цією статтею";

3) пункт 257.4 виключити;

4) у пункті 257.5 слова "з урахуванням фактично сплачених авансових внесків" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року, крім пунктів 2 та 4 - 8 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос