Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране прав на промышленные образцы" (относительно изменения процедуры получения патентов на промышленные образцы)

Проект закона Украины от 10.03.2015 № 2352
Дата рассмотрения: 10.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац тринадцятий доповнити словами ", який ведеться в електронному вигляді";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"Міжнародна реєстрація - реєстрація промислового зразка, здійснена відповідно до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності.";

2) пункт 1 статті 11 доповнити абзацами такого змісту:

"Заявка може подаватися на папері або в електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

Якщо заявка подається в електронній формі, на таку заявку накладається електронний цифровий підпис. У цьому разі документи, необхідні для набуття і здійснення права власності на промислові зразки, подання яких передбачено цим Законом, а також документи, які надсилаються, приймаються або затверджуються Установою або закладом експертизи відповідно до цього Закону, можуть надаватися в електронній формі із застосуванням електронного (електронного цифрового) підпису.";

3) у статті 14:

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Під час проведення експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону;

визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону та чи не належить він до об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону;

перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Якщо за результатами перевірки встановлено відповідність заявки та заявленого промислового зразка зазначеним вимогам, на сайті закладу експертизи здійснюється електронна публікація визначених Установою відомостей про заявку.

Після електронної публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Протягом 2 місяців від дати електронної публікації відомостей про заявку на сайті закладу експертизи або від дати електронної публікації відомостей про міжнародну реєстрацію в офіційному бюлетені на сайті ВОІВ, будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок або проти дії міжнародної реєстрації в Україні.

Таке заперечення подається на підставі невідповідності заявленого промислового зразка умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом, а також на підставі використання у заявленому промисловому зразку торговельної марки, право на яку належить іншій особі, або торговельної марки, визнаної добре відомою в Україні. За подання заперечення сплачується збір.

Копію заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок заклад експертизи надсилає заявнику. Заявник може повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок розглядається закладом експертизи в межах мотивів, викладених у ньому, з урахуванням відповіді заявника щодо заперечення, відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Якщо заявником не надано у встановлений строк відповіді щодо заперечення, воно розглядається в межах мотивів, викладених у ньому.

Результати розгляду заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок відображаються у висновку закладу експертизи за заявкою. Копія рішення, прийнятого на підставі цього висновку, надсилається особі, яка подала заперечення.

Заперечення проти дії міжнародної реєстрації в Україні розглядається закладом експертизи з урахуванням Спільних правил до Акта 1999 року та Акта 1960 року до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.";

абзац перший пункту 13 після слів "заявлений об'єкт не відповідає вимогам пункту 2 статті 5" доповнити словами "або він належить до об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 5, або заявлений промисловий зразок суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі";

4) у першому реченні абзацу першого пункту 1 статті 16 після слова "здійснюється" додати слово "електронна";

5) у першому реченні пункту 1 статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "Установа";

6) в абзаці другому пункту 1 статті 18 слова "без гарантії чинності патенту" замінити словами "за відповідність промислового зразка умовам патентоспроможності";

7) у статті 19:

у пункті 4 слова "рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "рішення Установи";

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо Апеляційною палатою прийнято рішення про задоволення заперечення та відміну рішення Установи за заявкою, відомості про яку не опубліковані, здійснюється електронна публікація визначених Установою відомостей про таку заявку. Протягом 2 місяців від дати публікації будь-яка особа має право подати мотивоване заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок. Підстави його подання та порядок розгляду встановлені в пункті 8 статті 14 цього Закону. За подання заперечення сплачується збір.";

8) статтю 25 доповнити новим пунктом такого змісту:

"Якщо при визнанні патенту недійсним судом встановлено, що при поданні заявки та/або використанні прав на промисловий зразок власник цього патенту діяв недобросовісно і його діями завдано шкоду іншим особам, то суд може постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником патенту збитків або стягнення з нього доходу, отриманого внаслідок таких дій, чи виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос