Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия занятости инвалидов

Проект закона Украины от 28.07.2015 № 2322а-1
Дата рассмотрения: 28.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння зайнятості інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, недодержання порядку реєстрації підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасне подання нею до відділень зазначеного Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів

- тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 363; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35, N 32, ст. 271; 2010 р., N 48, ст. 564; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) статті 141 і 142 викласти в такій редакції:

"Стаття 141. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на отримання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування (обов'язкових платежів), поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), цільових позик, дотацій.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування та фінансової допомоги, сприяє у працевлаштуванні інвалідів, а також веде облік і здійснює контроль за використанням такої допомоги.

Застосовувати пільги з оподаткування, передбачені Податковим кодексом України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики на квартал, півріччя, три квартали, рік.

Порядок і критерії надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, підстави для відмови в наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Стаття 142. Рішення про надання (скасування) дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, фінансової допомоги або відмову в наданні такого дозволу приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики. Таке рішення має бути вмотивованим та ґрунтуватися на результатах діяльності і соціальної значущості відповідного підприємства, організації громадської організації інвалідів, можливості працевлаштування інвалідів, техніко-економічного обґрунтування заходів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, приймає рішення щодо:

надання, скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмови в наданні такого дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік дохід, який враховується під час визначення об'єкта оподаткування в обсязі, більшому 8400 мінімальних заробітних плат;

надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів фінансової допомоги (крім фінансової допомоги для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, що надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики приймають рішення щодо:

надання, скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмови в наданні такого дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік дохід, який враховується під час визначення об'єкта оподаткування в обсязі, меншому 8400 мінімальних заробітних плат;

доцільності надання, скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік дохід, який враховується під час визначення об'єкта оподаткування в обсязі, більшому 8400 мінімальних заробітних плат;

доцільності надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів фінансової допомоги (крім фінансової допомоги для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів.";

2) у статті 143:

в абзаці першому слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, в разі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин та соціального захисту населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики у разі";

в абзаці третьому слова "органів доходів і зборів та інших" виключити;

в абзаці четвертому слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни," виключити;

3) частину четверту статті 181 викласти в такій редакції:

"Фонд соціального захисту інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету:

надає дотації роботодавцям на створення робочих місць, зокрема спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;

фінансує витрати на професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за направленням державної служби зайнятості інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю.";

4) у статті 19:

у частині першій слово "чисельності" замінити словом "кількості";

частину шосту викласти в такій редакції:

"До виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зараховується визначена кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів, шляхом укладення договорів на виробництво (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання послуг, які виготовляються (надаються) безпосередньо інвалідами.";

доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:

"До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, зараховується забезпечення роботою інвалідів I групи та інвалідів II групи внаслідок психічного розладу, які працюють за основним місцем роботи на таких підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб, як один працюючий інвалід за двох штатних працівників.".

У зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, недодержання ними порядку реєстрації підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасного подання ними до відділень зазначеного Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть установлену законом відповідальність.";

5) у статті 20:

у першому реченні частини першої слово "чисельність" замінити словом "кількість";

у частині шостій:

друге речення абзацу третього виключити;

друге речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "Фінансова допомога надається підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин та соціального захисту населення;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, зокрема спеціальних, для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні;";

доповнити частину після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"компенсацію відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, в разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням державної служби зайнятості інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю;

компенсацію відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" фактичних витрат на оплату праці за відповідну особу, але не більше одного року, в разі працевлаштування строком не менше ніж на два роки за направленням державної служби зайнятості інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні;

надання відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" дотацій на забезпечення молоді із числа інвалідів першим робочим місцем;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів та їх використання затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.".

3. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361; 1997 р., N 11, ст. 89; 2008 р., N 25, ст. 240; 2013 р., N 32, ст. 412, N 47, ст. 659; 2014 р., N 14, ст. 251):

1) частину другу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), забезпечення доступності та інших гарантій.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

2) у статті 8:

частину першу після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), забезпечення доступності та інших гарантій.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

частину другу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), забезпечення доступності та інших гарантій.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

4. Абзац п'ятий частини другої статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., N 22, ст. 171 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", компенсації або дотації відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення".

5. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., N 24, ст. 243 із наступними змінами):

1) у статті 26:

після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"2. Роботодавцю, який працевлаштовує громадян, зазначених у пункті 6 частини першої статті 14 цього Закону, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за відповідну особу.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

3. Роботодавцю, який працевлаштовує молодь, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, із числа громадян, зазначених у пункті 6 частини першої статті 14 цього Закону, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надається дотація на забезпечення молоді із числа інвалідів першим робочим місцем.

Дотація надається за умови працевлаштування особи строком не менше ніж на два роки в розмірі фактичних витрат на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) та сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Дотація надається щомісяця протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.";

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

в абзаці першому та другому частини другої слова "за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті" замінити словами "за якого виплачувалася компенсація або дотація відповідно до частин першої-третьої цієї статті";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"5. Зазначені в частині першій - третій цієї статті компенсація або дотація не виплачується у разі, коли роботодавець:";

2) пункт 3 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:

"3) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

3) абзац другий частини другої статті 31 виключити.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос