Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно уточнения некоторых положений)

Проект закона Украины от 09.07.2015 № 2319а
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення деяких положень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами):

1) частину другу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відкритості та прозорості;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

2) у частині третій статті 8:

абзац другий після слова "відсотків" доповнити словами ", та юридичні особи, частка у статутному капіталі яких належить резиденту держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, чи державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором";

доповнити частину після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"юридичні особи або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені, зареєстровані в державах, які визнані Верховною Радою України державою-агресором або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені, які мають громадянство держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:

"7. Підготовка до приватизації та продаж об'єктів приватизації може здійснюватися із залученням радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.";

4) у частині третій статті 184:

у пункті 3 слова і цифри ", що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу" виключити;

пункт 4 виключити;

5) у частині першій статті 185:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) належні державі пакети акцій акціонерних товариств пропонуються до продажу на фондових біржах, крім випадків, визначених у пункті 3 цієї частини;";

у пункті 2 слова і цифри ", що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу" виключити;

пункт 4 виключити;

6) у статті 23:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Використання грошових коштів";

абзац сьомий пункту 1 частини шостої виключити;

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. Оплата послуг радників здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних організацій та інших не заборонених законодавством джерел за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону.";

7) частину другу статті 27 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"оплати послуг радників (у разі їх залучення), крім випадку, коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять третім.

2. Абзац тридцятий пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311) викласти в такій редакції:

"залучає у випадках та в порядку, встановлених законодавством, радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;".

3. Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) після слів "що не підлягають приватизації" доповнити словами "; приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос