Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности заведений здравоохранения

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2309а-1
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

1) абзац перший частини першої статті 76 після слова "економіки" доповнити словами "крім сфери охорони здоров'я та соціальних послуг";

2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

"заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"охорона здоров'я - система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров'я, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими організаціями та спілками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;";

2) у статті 16:

частину другу викласти у такій редакції:

"Порядок утворення, припинення закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікація закладів визначається законом з урахуванням положень цих Основ.";

доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту:

"Залежно від форми власності заклади охорони здоров'я утворюються та існують як державні, комунальні, приватні юридичні особи чи їх відокремлені підрозділи або як спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб'єктами співробітництва, чи його відокремлені підрозділи.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я, крім аптек та приватних закладів охорони здоров'я, можуть утворюватися та існувати як державні унітарні некомерційні підприємства, комунальні унітарні некомерційні підприємства, державні некомерційні установи, комунальні некомерційні установи.

Заклад охорони здоров'я може мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ним на відповідному праві, самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, може мати печатки.

Заклади охорони здоров'я, що реорганізуються з бюджетних установ в інші організаційно-правові форми, не можуть провадити інші види господарської діяльності, що не пов'язані з медичним обслуговуванням.".

У зв'язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами сьомою - чотирнадцятою;

частину десяту викласти у такій редакції:

"Заклад охорони здоров'я провадить свою діяльність на підставі установчих документів, що затверджуються власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим органом управління).";

доповнити статтю після частини десятої новою частиною такого змісту:

"Управління закладом охорони здоров'я здійснюється відповідно до вимог законодавства та його установчих документів.".

У зв'язку з цим частини одинадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - п'ятнадцятою;

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров'я обираються за конкурсом і призначаються на посаду власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим органом управління) шляхом укладення з ними контракту на строк до п'яти років. Порядок проведення конкурсу та укладення контракту з керівниками таких закладів охорони здоров'я, а також типова форма зазначеного контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

3) у статті 18:

у частині першій слова "страхування, благодійних фондів" замінити словами "та соціального страхування, благодійних фондів, інших коштів фізичних та юридичних осіб";

частину третю викласти у такій редакції:

"Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення за кошти державного бюджету та субвенцій, наданих з державного місцевим бюджетам, визначаються Кабінетом Міністрів України.";

друге речення частини четвертої виключити;

доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:

"Кошти, не використані закладом охорони здоров'я (крім закладів охорони здоров'я, що існують у формі бюджетних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть використовуватися у подальшому закладом охорони здоров'я на власний розсуд виключно з метою фінансування його діяльності (у тому числі на оновлення його матеріально-технічної бази) з урахуванням вимог законодавства та установчих документів. Невикористання закладом охорони здоров'я бюджетних коштів та (або) коштів, отриманих закладом охорони здоров'я за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, що будуть перераховані такому закладу охорони здоров'я у наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договору про медичне обслуговування населення.".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою;

частину шосту викласти у такій редакції:

"Обсяги бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я визначаються на підставі методики, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.";

друге речення частини сьомої після слів "місцевого бюджету" доповнити словами "на підставі договорів про медичне обслуговування населення";

у частині восьмій:

слова "добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу" замінити словами "отримані від юридичних та фізичних осіб, а також";

доповнити статтю після частини восьмої новою частиною такого змісту:

"Надходження закладів охорони здоров'я (крім закладів охорони здоров'я, що існують у формі бюджетних установ), зокрема суми бюджетного фінансування, кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, плата за послуги у сфері охорони здоров'я, інші надходження, не заборонені законом, зараховуються на їх рахунки у банках.".

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

4) статтю 24 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:

"Наглядова рада закладу охорони здоров'я є колегіальним органом, що здійснює громадський контроль за дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів, додержанням етичних принципів і законодавчих вимог щодо здійснення медичного обслуговування закладом охорони здоров'я, розглядає фінансово-господарську діяльність закладу охорони здоров'я.

Порядок утворення, права, обов'язки наглядової ради закладу охорони здоров'я та типове положення про наглядову раду закладу охорони здоров'я затверджуються Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;

5) частину першу статті 75 після слова "інтернатуру" доповнити словами ", клінічну резидентуру";

6) доповнити Основи розділом XIII "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:

"Розділ XIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Державні та комунальні заклади охорони здоров'я, що створені та існують у формі бюджетних установ (крім закладів охорони здоров'я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони громадського порядку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах оборони та військового будівництва, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України), реорганізовуються шляхом перетворення в державні унітарні некомерційні підприємства чи державні некомерційні установи та комунальні унітарні некомерційні підприємства чи комунальні некомерційні установи відповідно.

Реорганізація (в тому числі визначення організаційно-правової форми закладу охорони здоров'я, що утворюється в результаті реорганізації) здійснюється на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить відповідний державний чи комунальний заклад охорони здоров'я, у визначеному законом порядку реорганізації юридичних осіб з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 2 - 6 цього розділу.

2. В ході реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ у державні та комунальні підприємства чи установи відповідно до пункту 1 цього розділу не застосовуються положення законодавства щодо:

1) необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов'язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) права кредиторів вимагати у зв'язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов'язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

3) неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

4) необхідності вчинення дій, встановлених законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі, коли вартість майна відповідних державних чи комунальних закладів охорони здоров'я, що підлягають реорганізації, є недостатньою для задоволення вимог кредиторів;

5) проведення аудиторської перевірки фінансової звітності відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ, що підлягають реорганізації.

3. Установити, що ліцензії державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ, що реорганізовуються шляхом перетворення відповідно до пункту 1 цього розділу, не анулюються, а підлягають переоформленню на тих самих умовах відповідним юридичним особам, утвореним у результаті перетворення, в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", без стягнення плати за переоформлення ліцензії.

Установити, що всі дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, санітарні паспорти, інші дозволи, свідоцтва, сертифікати, видані державним та комунальним закладам охорони здоров'я - бюджетним установам, що реорганізовуються шляхом перетворення відповідно до пункту 1 цього розділу, не анулюються, а підлягають переоформленню на тих самих умовах відповідним юридичним особам, утвореним у результаті перетворення, без стягнення плати за таке переоформлення.

4. Установити, що в ході реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу та після її завершення трудові договори (контракти) працівників відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я (в тому числі їх керівників) зберігають свою дію. При цьому не вимагається переукладення трудових договорів (контрактів) між працівниками відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я (в тому числі їх керівниками) та створеними в результаті реорганізації відповідно до пункту 1 цього розділу державними та комунальними підприємствами чи установами, крім випадків переукладення договорів за бажанням працівників відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я (в тому числі їх керівників).

5. Державні та комунальні підприємства чи установи, що утворюються в результаті реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу, є правонаступниками усіх прав і обов'язків відповідних бюджетних установ. Органи, які здійснюють управління майном відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ, передають державним та комунальним підприємствам чи установам, що утворюються в результаті реорганізації таких установ відповідно до пункту 1 цього розділу, майно, що входить до цілісного майнового комплексу державного чи комунального закладу охорони здоров'я - бюджетної установи, яким користувалися на відповідному праві зазначені заклади. Майно, що передається від державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ до державних та комунальних підприємств чи державних та комунальних установ, створених у результаті реорганізації цих закладів шляхом перетворення, закріплюється за підприємствами чи установами на праві оперативного управління.

6. Установити, що передача нерухомого майна від державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ до державних та комунальних підприємств чи установ, що утворюються в результаті реорганізації цих закладів шляхом перетворення відповідно до пункту 1 цього розділу, може здійснюватися на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та його інвентаризації без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно. Державна реєстрація прав на нерухоме майно та прав на землю, що передаються (переходять) від державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ до державних та комунальних підприємств чи установ, що утворюються в результаті реорганізації цих закладів шляхом перетворення відповідно до пункту 1 цього розділу, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки відповідного майна (за наявності). Передавальний акт та акт оцінки майна (за наявності) є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно та прав на землю, що передаються (переходять) від бюджетних установ до державних та комунальних підприємств чи установ, що утворюються в результаті реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу.

7. Установчим документом державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що утворюються у формі державних та комунальних підприємств чи установ в результаті реорганізації відповідно до пункту 1 цього розділу, є статут, що затверджується власником такого підприємства (уповноваженим органом управління) на основі типового статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Установити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України, методики, передбаченої частиною шостою статті 18 цих Основ, обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.

9. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в частині переоформлення ліцензій закладам охорони здоров'я - державним та комунальним підприємствам чи установам, утвореним в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу;

2) затвердити особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення та типову форму такого договору;

3) затвердити порядок проведення конкурсу та укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я і типову форму такого контракту;

4) затвердити типовий статут державного чи комунального закладу охорони здоров'я, що утворюється у формі державного чи комунального підприємства відповідно до пункту 1 цього розділу.

10. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я":

1) розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України:

порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами на 2016 рік у розрізі видів медичної допомоги;

проект нормативно-правового акта про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я в частині спрощення порядку акредитації закладів охорони здоров'я - державних та комунальних підприємств чи установ, утворених в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу;

проекти нормативно-правових актів про особливості укладення договору про медичне обслуговування населення та типову форму такого договору;

проекти нормативно-правових актів про порядок проведення конкурсу, укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типову форму такого контракту;

проект Методики розрахунку вартості медичних послуг;

проект Методики визначення обсягів бюджетного фінансування закладів охорони здоров'я.

2) розробити проект та забезпечити прийняття в установленому порядку нормативно-правового акта про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в частині переоформлення ліцензій закладам охорони здоров'я - державним та комунальним підприємствам чи установам, утвореним в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ відповідно до пункту 1 цього розділу;

3) розробити та затвердити перелік захворювань і станів, при яких медична допомога надається у закладах охорони здоров'я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

4) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цими Основами, зокрема в частині вимог до організаційно-правової форми закладів охорони здоров'я та їх фінансування;

5) розробити програму підготовки менеджерів органів та закладів охорони здоров'я.

11. Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, забезпечити здійснення контролю за проведенням реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я відповідно до пункту 1 цього розділу в межах своїх повноважень.

12. Установити, що порядок утворення і діяльності у сфері охорони здоров'я організацій лікарського, медсестринського та провізорського самоврядування визначається законом.".

3. У статті 7 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 30, ст. 340):

1) у частині другій слова "органах казначейства і банках," замінити словами "банках та органах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, може мати";

2) у частині сьомій після слів "міськими державними адміністраціями" доповнити словами "а також його установчими документами".

4. Розділ XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, дія цього Закону не поширюється на закупівлю послуг за договорами про медичне обслуговування населення у державних та комунальних закладах охорони здоров'я відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я незалежно від вартості предмета закупівлі.".

5. Пункт 6 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) доповнити абзацом такого змісту:

"Ліцензії закладів охорони здоров'я - бюджетних установ, що реорганізовуються шляхом перетворення відповідно до пункту 1 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Основ законодавства України про охорону здоров'я, не анулюються, а підлягають переоформленню на тих самих умовах відповідним юридичним особам, утвореним в результаті перетворення, в порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону. При цьому вимога частини п'ятнадцятої статті 13 цього Закону щодо того, що зміна найменування у разі переоформлення ліцензії не повинна бути пов'язана з реорганізацією юридичної особи, не застосовується. Плата за переоформлення ліцензії не стягується.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос