Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания и функционирования индустриальных парков

Проект закона Украины от 04.03.2015 № 2308
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та функціонування індустріальних парків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 3 - 4, ст. 27):

1) у статті 661:

частину другу після цифр і слова "700 гектарів" доповнити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про індустріальні парки";

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

"3.Земельні ділянки для створення індустріального парку визначаються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про індустріальні парки";

2) частину дев'яту статті 93 після слів і цифр "не менше 30 років" доповнити словами і цифрами "і не більше 50 років, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про індустріальні парки".

2. У Законі України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 1 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування" замінити словами "ініціаторів створення індустріальних парків";

пункт 8 після слів "земельну ділянку" доповнити словами "та/або об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна";

2) пункт 1 частини першої статті 9 після цифр слова "30 років" доповнити словами і цифрами "і не більше 50 років";

3) у статті 11:

частини другу - третю викласти в такій редакції:

"2. Керуюча компанія, що у встановленому законом порядку набула право оренди (суборенди) на землі індустріального парку державної чи комунальної власності, передає земельні ділянки учасникам у порядку, передбаченому законодавством.

3. Вільна від забудови земельна ділянка у межах індустріального парку надається учаснику, з яким керуючою компанією укладається договір про провадження господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку";

у частині четвертій після слова "оренди" доповнити словом "(суборенди)", а слово "законодавством" замінити словами "земельним законодавством України";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Земельні ділянки приватної власності у межах індустріального парку можуть передаватися ініціатором його створення керуючій компанії та/або учасникам у правових формах та в порядку, що передбачені законодавством";

у частині шостій після слова "ділянки" доповнити словами "із земель державної чи комунальної власності", а слова "безпосередньо учасникам відповідно до земельного законодавства України" замінити словами "учасникам для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку в порядку, передбаченому законодавством";

частину восьму після слів "від продажу" доповнити словами "та надання в оренду";

4) у статті 14:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Уповноважений державний орган створює та веде у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Реєстр індустріальних парків.

Індустріальний парк може бути внесений до Реєстру індустріальних парків за умови, що в його межах відсутній цілісний майновий комплекс, який дає можливість здійснювати виробництво продукції";

у частині шостій після слова "підтримка" доповнити словами "створення та функціонування індустріальних парків", а слова "ініціаторам створення" замінити словами "ініціаторам створення -суб'єктам господарювання";

5) пункт 2 частини четвертої статті 19 після слів "індустріального парку" доповнити словами "який містить відомості про фінансові, економічні, екологічні та інші аспекти облаштування та функціонування індустріального парку, а також етапи їх реалізації";

6) у частині першій статті 22:

у пункті 7 слова "земельні ділянки та" виключити;

у пункті 12 слово "пізніше" замінити словом "раніше";

7) у першому реченні частини третьої статті 23 слова "не відчужені у власність учасників" замінити словами "передані за договором оренди (суборенди)";

8) частину третю статті 25 після слів "функціонування індустріального парку" доповнити словами "договором оренди (суборенди) землі";

9) у статті 26:

у частині першій:

пункти 2 і 8 викласти в такій редакції:

"2) передавати учасникам у суборенду земельні ділянки у межах індустріального парку в порядку, передбаченому законодавством";

"8) отримувати щокварталу від учасників звіти про виконання умов договору";

доповнити частину пунктом 10 такого змісту:

"10) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об'єктів виробничого призначення, інших об'єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами,підприємствами, установами та організаціями";

у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) залучати учасників та укладати з ними договори, необхідні для провадження учасниками господарської діяльності у межах індустріального парку";

пункт 5 - виключити;

10) у статті 27:

у частині першій:

пункт 5 після слів "індустріальних парків" доповнити словами "результати якого надсилає щокварталу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності, та центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) забезпечує надання державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків ініціаторам створення - суб'єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" замінити словами "уповноваженим державним органом";

11) частину першу статті 28 після слів "Податкового кодексу України" доповнити словами "Митного кодексу України";

12) пункт 2 частини першої статті 29 після слова "ділянку" доповнити словами "на підставах та в порядку, встановленому земельним законодавством України, та/або на об'єкт (частину об'єкта) нерухомого майна",

13) абзац перший частини першої статті 31 після слів "земельну ділянку" доповнити словами "та/або на об'єкт (части ну об'єкта) нерухомого майна";

14) у статті 32:

частину другу після слова "об'єкти" доповнити словами "інженерно транспортної";

частину третю після слів "функціонування індустріального парку" доповнити словами "а також договорів оренди (суборенди) земель індустріального парку державної чи комунальної власності";

15) у статті 34:

у назві статті слово "облаштування" замінити словами "створення та функціонування";

у частині третій слова "та керуючі компанії індустріальних парків у разі будівництва" замінити словами "керуючі компанії та учасники у разі замовлення та/або будівництва ними";

у частині четвертій слова "безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків" замінити словами "позики, кредити, цільове фінансування та інші види державної підтримки для облаштування індустріальних парків відповідно до вимог Бюджетного кодексу України";

доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Особливості оподаткування ввізним митом устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не е підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями для облаштування індустріальних парків, а також учасниками для провадження господарської діяльності у межах індустріальних парків, визначаються Митним кодексом України";

16) статті 35 і 36 - виключити;

17) У пункті 3 розділу X Прикінцеві та перехідні положення:

в абзаці другому слова "у тому числі змін до Податкового кодексу України щодо встановлення преференцій для забезпечення державою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків" виключити;

абзац четвертий- виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос