Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в части трудоустройства людей с инвалидностью

Проект закона Украины от 06.07.2015 № 2299а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності в частині працевлаштування людей з інвалідністю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252):

1) статтю 10 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:

"До основних завдань Фонду соціального захисту інвалідів належить:

реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;

виконання програм та заходів щодо соціального захисту інвалідів;

здійснення заходів щодо збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та обліку зазначених сум;

здійснення управління об'єктами державної власності, які відносяться до сфери соціального захисту інвалідів, в межах компетенції, визначеної центральним органом виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення.

Фонд соціального захисту інвалідів та його територіальні відділення для виконання своїх завдань безкоштовно отримують інформацію стосовно підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю:

від центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - щодо проведення відповідних реєстраційних дій;

від центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики - про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу та фонд оплати праці за рік";

2) частину другу статті 18-1 викласти в такій редакції:

"Рішення про надання інваліду статусу безробітного і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості з урахуванням поданих інвалідом рекомендацій МСЕК та інших передбачених законодавством документів";

3) в статті 19:

у частині першій слова "середньооблікової чисельності" замінити словами "середньооблікової чисельності (кількості)";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним, незалежно від, але не виключно:

факту виконання свого обов'язку з інформування державної служби зайнятості чи інших уповноважених органів, установ, організацій про наявність таких вільних робочих місць;

не направлення державною службою зайнятості чи іншими уповноваженими органами, установами, організаціями необхідної кількості інвалідів для працевлаштування;

наявності в населеному пункті за місцем знаходження підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, інвалідів, що бажають працевлаштуватись";

частину шосту доповнити словами "а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зараховується визначена кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів, які мають відповідний дозвіл на право користування пільгами з оподаткування, шляхом укладення договорів на виробництво товарів, виконання робіт і послуг, які ними виготовляються";

частину восьму доповнити словами "та нарахування і сплати ними адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання цього нормативу";

в частині десятій:

слова "незабезпечення виконання" замінити словом "невиконання";

після слова "неподання" доповнити словами "або несвоєчасного подання територіальному відділенню";

4) в статті 20:

в першому реченні частини першої слова "середньооблікової чисельності" замінити словами "середньооблікової чисельності (кількості)";

друге речення частини четвертої вилучити;

після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"У разі якщо підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, не розрахували і не сплатили адміністративно-господарських санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, сума адміністративно-господарських санкцій та пені нараховується територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів на підставі даних про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу та фонду оплати праці за рік на підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, одержаних від центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики.

У разі, коли підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, впродовж 15 календарних днів з моменту одержання повідомлення про нараховану територіальними відділеннями Фондом соціального захисту інвалідів суму адміністративно-господарських санкцій та пені самостійно їх не сплачують, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надсилає їм вимогу про їх сплату. Вимога про сплату адміністративно-господарської санкції та пені є виконавчим документом та виконується державною виконавчою службою у порядку, встановленому законом.

Стягнення заборгованості по адміністративно-господарським санкціям та пені може також здійснюватися у судовому порядку. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються положення статей 218 та 250 Господарського кодексу України";

У зв'язку з цим частини п'яту - десяту вважати, відповідно, частинами восьмою-тринадцятою.

в частині дев'ятій:

в абзаці третьому слова "що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" замінити словами "з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення";

в абзаці п'ятому:

перше речення доповнити словами "а також збереження діючих робочих місць, на яких працюють інваліди";

у другому реченні слова "що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" замінити словами "з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення";

в абзаці шостому:

у другому реченні слова "що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни" замінити словами "з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення";

в абзаці сьомому слова "на функціонування" замінити словом "функціонування";

доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"компенсацію роботодавцям фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю";

в частині одинадцятій слова "встановлюється законом" замінити словами "встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2. В абзаці першому частини другої статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "неподання Фонду соціального захисту інвалідів" замінити словами "неподання або несвоєчасне подання до територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів";

3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) абзац четвертий частини першої статті 6 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів";

2) абзац четвертий частини третьої статті 16 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів";

3) у статті 17-1:

частину першу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "Фонду соціального захисту інвалідів - відомостей про проведення такої реєстраційної дії";

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим

в частині другій після слів "державної фіскальної служби" доповнити словами "в територіальних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів";

в частині третій після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "в територіальних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів";

5) в частині четвертій статті 20 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "в територіальних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів".

4. У статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11; 2014 р., N 44, ст. 2040 із наступними змінами):

1) в частині першій після слів "визначених цим Законом" доповнити словами "Законом "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

2) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Інформація з Державного реєстру про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу за рік та фонд оплати праці на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю надається на запит Фонду соціального захисту інвалідів або його територіального відділення у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом соціального захисту інвалідів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос