Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О деятельности форекс-дилеров в Украине

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2290
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про діяльність форекс-дилерів в Україні

Цей Закон встановлює основні правові та організаційні засади здійснення діяльності форекс-дилерів в Україні і спрямований на забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення та застосування термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у таких значеннях:

1) форекс-дилер - юридична особа, яка укладає від свого імені і за свій рахунок з фізичними та юридичними особами угоди, та надає таким особам доступ до укладання імітованих угод купівлі/продажу в системі форекс за допомогою відповідного програмного забезпечення або веб-ресурсів;

2) система форекс - серверна частина програмного забезпечення форекс-дилера, яка імітує укладання угод купівлі/продажу валюти, цінних паперів, товарів, сировини, облікових ставок, інших інструментів біржової торгівлі та їх деривативів і призначена для обліку рахунків, обробки команд зовнішніх користувачів - клієнтів форекс-дилера - на укладання імітованих угод, виставлення і виконання ордерів, розрахунку розміру грошового забезпечення, результату імітованих угод, транслюванню котирувань, веденню протоколів та архівів даних тощо;

3) імітована угода купівлі/продажу - угода в системі форекс, фінансовий результат якої залежить від зміни котирувань валюти, валютної пари, цінних паперів, товарів, сировини, облікових ставок, інших інструментів біржової торгівлі та їх деривативів, та укладається не на організованих торгівельних майданчиках, діяльність яких регулюється законодавством України та в результаті якої не здійснюється безпосередньо обмін валют, отримання чи припинення права власності на цінні папери, товари, сировину, укладання ф'ючерсних, форвардних, опціонних контрактів;

4) договір про надання доступу до системи форекс (далі - договір) - угода між форекс-дилером та фізичною або юридичною особою, що регламентує порядок і умови доступу до системи форекс, права і обов'язки сторін, порядок вирішення спорів тощо;

5) лот - стандартна кількість, в якій вимірюється об'єм імітованої угоди купівлі/продажу в системі форекс;

6) програмно-технічні засоби - сукупність програмного забезпечення та обладнання форекс-дилера, за допомогою якого форекс-дилер веде облік та керує рахунками клієнтів, відкритих в цій системі, обробляє команди користувачів на укладання імітованих угод купівлі/продажу, виставлення, зняття, виконання ордерів, транслює котирування, новини, іншу інформацію, вводить налаштування для інструментів торгівлі, надає клієнту інформацію, про стан його рахунків в системі, можливість укладати імітовані угоди купівлі/продажу, автоматизувати процес укладання таких угод, здійснювати аналіз котирувань тощо;

7) фінансовий результат імітованої угоди купівлі/продажу в системі форекс - різниця на рахунку фізичної особи, відкритому в системі форекс, яка виникла, як результат між ціною відкриття та ціною закриття такої угоди в системі форекс у відповідній кількості лотів;

8) гарантійне забезпечення - кошти, надані форекс-дилеру фізичною або юридичною особою, які є забезпеченням виконання зобов'язань перед форекс-дилером та використовуються для укладання імітованих угод в системі форекс;

9) офіційний сайт форекс-дилера - веб-сайт форекс-дилера, доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA", інформація на якому викладена українською мовою, через який форекс-дилер провадить діяльність в електронному (віртуальному) просторі мережі Інтернет;

10) плата за ліцензію - платежі, що здійснюються форекс-дилером, за право провадження діяльності протягом строку дії ліцензії;

11) саморегулівна організація форекс-дилерів - неприбуткове об'єднання форекс-дилерів, створене з метою захисту інтересів своїх членів та клієнтів форекс-дилерів, та якому делеговані інші права, відповідно до цього Закону;

12) клієнт форекс-дилера - фізична особа, яка уклала договір з форекс-дилером про надання послуг форекс-дилером та перерахувала на рахунок форекс-дилера грошові кошти, на момент укладання договору досягла 18 років і є дієздатною, або юридична особа - резидент України.

2. Слова "форекс", "forex" та похідні від них слова, словосполучення і поєднання з цими словами у назві, торгівельній марці, фірмовому найменуванні, рекламі на території України можуть використовуватися виключно форекс-дилерами.

3. Терміни "ліцензія" та "ліцензійні умови" вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з провадженням та регулюванням діяльності форекс-дилерів в Україні. Цей Закон є спеціальним Законом у регулюванні діяльності форекс-дилерів.

2. Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних осіб, які здійснюють діяльність форекс-дилера.

3. Ліцензування діяльності форекс-дилерів здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та Законом України "Про адміністративні послуги".

Стаття 3. Законодавство України про діяльність форекс-дилерів

1. Окремі питання, що охоплюються предметом правового регулювання цього Закону, регламентуються законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про Центральні органи виконавчої влади", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про рекламу".

2. У разі, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері діяльності форекс-дилерів

1. Метою державної політики у сфері діяльності форекс-дилерів є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов'язаних з її організацією та провадженням, забезпечення дотримання суб'єктами такої діяльності вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері діяльності форекс-дилерів є:

1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян;

2) забезпечення дотримання прозорих умов надання послуг форекс-дилерами;

3) забезпечення дотримання принципів справедливості та об'єктивності при провадженні діяльності форекс-дилерів;

Стаття 5. Система регулювання діяльності форекс-дилерів та контролю за її провадженням

1. Система регулювання діяльності форекс-дилерів та контролю за її провадженням складається з державного та самоврядного регулювання та контролю, які проводяться у порядку, визначеному законодавством.

2. Основним засобом державного регулювання діяльності форекс-дилерів є ліцензування такої діяльності.

3. Засади самоврядного регулювання встановлюються цим та іншими законами.

Стаття 6. Повноваження органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1) забезпечує виконання законодавства у сфері діяльності форекс-дилерів;

2) забезпечує здійснення державного регулювання у сфері діяльності форекс-дилерів;

3) здійснює ліцензування діяльності форекс-дилерів;

4) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань у сфері діяльності форекс-дилерів;

5) отримує на безоплатній основі від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов;

7) видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

8) застосовує санкції до форекс-дилерів у випадках, передбачених законом;

9) сприяє здійсненню саморегулівними організаціями форекс-дилерів контролю за здійсненням діяльності форекс-дилерів в Україні;

10) здійснює перевірки дотримання форекс-дилерами вимог цього Закону та ліцензійних умов;

11) взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями при здійсненні регулювання діяльності форекс-дилерів;

12) веде Єдиний реєстр форекс-дилерів, в якому зазначається інформація про форекс-дилерів. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі форекс-дилерів затверджується органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Єдиний реєстр форекс-дилерів ведеться в електронній формі, є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього і розміщується на офіційній веб-сторінці органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розділ II. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРЕКС-ДИЛЕРІВ

Стаття 7. Обмеження в організації та провадженні діяльності форекс-дилерів

1. Діяльність форекс-дилера в Україні провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера.

2. Компанії нерезиденти, які надають послуги, пов'язані з отриманням фізичними та юридичними особами доступу до системи форекс на території України, в тому числі через веб-ресурси, повинні утворити для такої діяльності юридичну особу у відповідності до статті 8 цього Закону та інших законів України. Для провадження діяльності форекс-дилера така юридична особа повинна отримати ліцензію форекс-дилера.

3. Нерезидентам на території України забороняється надання доступу для фізичних і юридичних осіб до системи форекс, відкриття і поповнення рахунків таких осіб в системі форекс в тому числі за допомогою мережі "Інтернет".

4. Форекс-дилерам забороняється:

1) здійснювати інші види господарської діяльності, крім діяльності форекс-дилера;

2) подавати клієнтам неправдиву інформацію щодо свого статусу, місця і механізму укладання угод в системі форекс, інвестиційних стратегій, комісійних та інших платежів;

3) надавати обіцянки щодо розміру гарантованої або потенційної прибутковості;

5. Форекс-дилер має право здійснювати свою діяльність виключно після вступу в саморегулівну організацію форекс-дилерів, яка утворюється відповідно до цього Закону.

Стаття 8. Вимоги до форекс-дилера

1. Форекс-дилером може бути виключно юридична особа, яка створена у формі господарського товариства, яке засноване та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку.

2. Розмір статутного (складеного) капіталу форекс-дилера повинен становити не менше розміру грошових коштів фізичних і юридичних осіб, які знаходились на рахунку форекс-дилера станом на останній день року, що передує року, в якому здійснюється коригування розміру статутного (складеного) капіталу, але не менше одного мільйону гривень на дату видачі ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера;

3. Коригування розміру статутного (складеного) капіталу форекс-дилера проводиться не пізніше першого лютого кожного року. У разі коригування розміру статутного капіталу форекс-дилера шляхом збільшення, таке коригування може відбуватися виключно за рахунок грошових коштів.

4. Статутний (складений) капітал форекс-дилера має бути сформовано виключно грошовими коштами. Статутний капітал не може бути сформовано цінними паперами. Забороняється формування статутного (складеного) капіталу форекс-дилера за рахунок коштів, одержаних на підставі кредитного договору або договору позики.

5. Порядок визначення розміру грошових коштів фізичних і юридичних осіб, які знаходяться на рахунку форекс-дилера, з метою розрахунку мінімального розміру статутного (складеного) капіталу встановлюється органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

6. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.

7. Фізичні особи - засновники (учасники) та керівники форекс-дилера не повинні мати незнятої або непогашеної судимості за злочини проти власності, злочини у сфері службової діяльності та/або злочини у сфері господарської діяльності, а також не позбавлені права обіймати певні посади або займатись певною господарською діяльністю.

8. До складу учасників (акціонерів) форекс-дилера не можуть входити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, комунальні, державні підприємства або юридичні особи, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ. У разі зміни складу учасників (акціонерів) форекс-дилер зобов'язаний протягом десяти днів повідомити орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про такі зміни.

9. До складу учасників (акціонерів) форекс-дилера не можуть входити нерезиденти, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, або юридичні особи України, засновниками (учасниками) або власниками істотної участі яких є нерезидент (нерезиденти) зазначених офшорних зон.

10. Забороняється участь іноземних фізичних та/або юридичних осіб у статутному (складеному) капіталі форекс-дилера, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором.

Забороняється участь у статутному (складеному) капіталі форекс-дилера юридичних осіб України, засновниками (учасниками) або власниками істотної участі яких є іноземні юридичні та/або фізичні особи, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором.

Забороняється участь у статутному (складеному) капіталі форекс-дилера юридичних осіб України, кінцевими вигодоодержувачами яких є іноземні фізичні особи, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором.

11. Не менше ніж 51 відсоток часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі форекс-дилера має належати громадянам України. У разі зміни розміру або часток статутного (складеного) капіталу форекс-дилер зобов'язаний протягом десяти днів повідомити орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про такі зміни.

12. Форекс-дилер повинен мати зареєстрований на території України знак для товарів та послуг, під яким форекс-дилер провадить свою діяльність.

13. Форекс-дилер повинен мати офіційний веб-сайт, доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA". Найменування доменного імені веб-сайту повинно співпадати із зареєстрованим на території України знаком для товарів та послуг, під яким форекс-дилер провадить свою діяльність.

Стаття 9. Вимоги до програмно-технічних засобів форекс-дилера

1. Програмно-технічні засоби форекс-дилера повинні відповідати характеру і обсягу здійснюваних ним операцій, а також забезпечувати його безперебійну діяльність і збереження даних, у тому числі шляхом створення резервних копій.

2. Форекс-дилер зобов'язаний мати основний і резервний комплекси програмно-технічних засобів, які повинні бути розташовані на території України. Вимоги до програмно-технічних засобів форекс-дилера встановлюються саморегулівною організацією форекс-дилерів за погодженням з органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. Форекс-дилер повинен мати відповідну документацію від виробника обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для провадження діяльності форекс-дилерів, дані про модифікацію, ремонт та обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого обладнання.

Стаття 10. Обов'язки форекс-дилера

1. У своїй діяльності форекс-дилер зобов'язаний:

1) додержуватись ліцензійних умов, правил діяльності форекс-дилера, вимог чинного законодавства;

2) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати імітованих угод купівлі/продажу клієнтів форекс-дилера;

3) створювати умови для належного інформування існуючих та потенційних клієнтів форекс-дилера про наявність ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера, про умови та правила надання послуг, про можливі ризики та наслідки для клієнтів, які виникають при укладанні, виконанні та припиненні договорів з форекс-дилером;

4) оприлюднювати річні фінансові звіти про свою діяльність у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті;

5) своєчасно вносити платежі за ліцензію;

6) здійснювати заходи, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

7) використовувати у своїй діяльності обладнання, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність;

8) своєчасно і в повному обсязі здійснювати виплати відповідно до укладених угод;

2. Форекс-дилер не має права:

1) укладати договори з клієнтом, якщо зразок такого договору не зареєстрований саморегулівною організацією форекс-дилерів;

2) змінювати в односторонньому порядку умови окремого договору після його укладення;

3) розривати в односторонньому порядку окремий договір;

4) передавати свої зобов'язання за договором іншим фізичним чи юридичним особам.

Стаття 11. Вимоги до клієнтів форекс-дилера

1. Клієнтами форекс-дилера не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли вісімнадцяти років;

3) його засновники (учасники, акціонери), керівники;

4) представники його засновників (учасників, акціонерів) або керівників;

Стаття 12. Обов'язки клієнта форекс-дилера

1. Клієнт форекс-дилера зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, умов договору та правил, встановлених форекс-дилером;

2) до укладення договору впевнитися, що форекс-дилер має діючу ліцензію на провадження діяльності форекс-дилера;

Стаття 13. Вимоги до реклами діяльності форекс-дилерів

1. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами діяльності форекс-дилерів може бути виключно форекс-дилер.

2. Реклама діяльності форекс-дилерів повинна містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.

3. Реклама діяльності форекс-дилерів повинна містити серію та номер ліцензії форекс-дилера - замовника реклами.

4. Форекс-дилер має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

5. Реклама торгівельної марки форекс-дилера, діяльності, послуг форекс-дилера повинна містити текст попередження такого змісту: "Торгівля в системі форекс є високоризикованою і може призвести до втрати внесених грошових коштів у повному обсязі. До здійснення угод на форекс слід ознайомитися з ризиками, з якими вони пов'язані" і займати не менше 15 відсотків площі (тривалості) такої реклами.

Стаття 14. Вимоги до договорів та правил діяльності форекс-дилерів

1. Договір надання послуг та інші документи, з якими форекс-дилер повинен ознайомити клієнта, мають бути складені українською мовою.

2. Договір укладається у двох примірниках на окремих аркушах, які нумеруються і скріплюються підписом та печаткою форекс-дилера. Один примірник договору передається клієнту, інший зберігається у форекс-дилера.

3. Повний текст зразку договору повинен бути розміщений на офіційному сайті форекс-дилера.

4. Договір повинен містити таку інформацію:

1) Дані щодо сторін договору

2) Терміни та поняття

3) Максимальний час обробки запитів і розпоряджень клієнта

4) Дані про постачальників котирувань

5) Умови і порядок примусового закриття позицій

6) Порядок і умови поповнення рахунку клієнта та виведення коштів з рахунку клієнта

7) Розмір всіх комісій і додаткових платежів

8) Порядок розгляду та врегулювання претензій і спорів по операціях

9) Інформацію про ризики від ефекту кредитного плеча

10) Інформацію про технічні ризики

11) Відповідальність форекс-дилера

12) Контакти форекс-дилера

13) Іншу необхідну інформацію.

5. Форекс-дилер до укладення договору з фізичною особою, зобов'язаний отримати від нього підтвердження того, що вказана фізична особа ознайомилася з ризиками, пов'язаними з укладенням, виконанням та припиненням зобов'язань за договором. Перелік ризиків, з якими має бути ознайомлено вказану особу і форма підтвердження їх прийняття встановлюються органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

6. Договір, що обмежує відповідальність форекс-дилера, є нікчемним.

7. Договір і зміни до нього набирають чинності не раніше ніж через п'ятнадцять днів після опублікування тексту такого договору або тексту таких змін на офіційному сайті форекс-дилера в мережі "Інтернет" за умови їх реєстрації саморегулівною організацією форекс-дилерів та погодження органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При цьому форекс-дилер зобов'язаний оголосити дату набрання чинності зазначеного договору або змін до нього. Зміни до договору поширюються на всі укладені раніше відповідні договори, та на всі відповідні договори, які будуть укладені в майбутньому.

8. Зміни до раніше укладених договорів повинні бути оформлені у відповідності до частин 1 і 2 цієї статті та передані клієнту форекс-дилера не пізніше, ніж на десятий день після набрання ними чинності.

9. Форекс-дилер зобов'язаний зберігати всі зареєстровані в саморегулівної організації форекс-дилерів тексти редакцій договору. На вимогу будь-якої зацікавленої особи форекс-дилер зобов'язаний надати завірений ним примірник договору в редакції, чинній на дату, зазначену у вимозі.

Стаття 15. Вимоги до гарантійного забезпечення та рахунків

1. Грошові зобов'язання за договорами форекс-дилера з клієнтами форекс-дилера виконуються виключно в безготівковій формі.

2. Грошові кошти, які передаються фізичною або юридичною особою форекс-дилеру в якості гарантійного забезпечення або оплати інших послуг, повинні зараховуватися на рахунок форекс-дилера, відкритий у банку, що знаходиться на території України, з банківського рахунку зазначеної особи.

3. Співвідношення розміру гарантійного забезпечення, наданого фізичною або юридичною особою форекс-дилеру, до розміру зобов'язань такої особи за угодами в системі форекс не може бути менше одного до п'ятдесяти.

4. У разі, якщо розміру наданого фізичною або юридичною особою гарантійного забезпечення недостатньо для задоволення вимог форекс-дилера, вимоги форекс-дилера, не задоволені за рахунок зазначених коштів, вважаються погашеними.

5. Якщо на рахунку форекс-дилера враховуються кошти, права на які належать кільком особам - клієнтам форекс-дилера, кошти кожної такої особи повинні враховуватися банком на спеціальних розділах рахунку.

6. Обов'язок з обліку коштів фізичних або юридичних осіб - клієнтів форекс дилера - не може бути покладений на форекс-дилера. Форекс-дилер для здійснення операцій по рахунку вказує фізичну особу, грошові кошти якої зараховуються або списуються з банківського рахунку форекс-дилера.

7. Форекс-дилер видає доручення про здійснення операцій по рахунку без відповідного розпорядження фізичної або юридичної особи тільки для виконання окремої угоди, укладеної з зазначеною особою, або при настанні підстав для припинення всіх зобов'язань за окремими угодами, укладеними з зазначеною фізичною особою. Якщо інше не передбачено договором, банк при здійсненні контролю за дотриманням обмежень, встановлених при здійсненні операцій по рахунку, не має права вимагати від форекс-дилера надання підтверджень укладення окремої угоди або настання підстав для припинення зобов'язань за окремими угодами.

8. Форекс-дилер зобов'язаний вести облік всіх укладених договорів та всіх операцій, що здійснюються у зв'язку з їх виконанням, у порядку і строки, які встановлені органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Стаття 16. Офіційний сайт форекс-дилера

1. Форекс-дилер зобов'язаний мати офіційний веб-сайт в мережі "Інтернет", доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA", інформація на якому викладена державною мовою, через який форекс-дилер провадить діяльність в мережі Інтернет.

2. Найменування доменного імені веб-сайту повинно співпадати із зареєстрованим на території України знаком для товарів та послуг, під яким форекс-дилер провадить свою діяльність.

3. На офіційному сайті форекс-дилера в обов'язковому порядку має міститись наступна інформація:

1) порядок та умови визначення форекс-дилером котирувань, за якими укладаються імітовані угоди в системі форекс;

2) узагальнені фінансові результати, отримані фізичними особами - клієнтами форекс-дилера, із зазначенням кількості рахунків, на яких обліковуються кошти зазначених фізичних осіб, які отримали позитивний фінансовий результат, та кількості рахунків, на яких обліковуються кошти зазначених фізичних осіб, які отримали негативний фінансовий результат. При цьому порядок розрахунку фінансових результатів визначається саморегулівною організацією форекс-дилерів та узгоджується з органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Зазначена в цьому пункті інформація має оновлюватись щомісяця;

3) повідомлення про ризики, що виникають при укладанні угод в системі форекс;

4) зареєстрований саморегулівною організацією форекс-дилерів зразок договору з клієнтами форекс-дилера,

5) умови надання послуг форекс-дилером;

6) розмір статутного (складеного) фонду форекс-дилера;

7) прізвища, ім'я, по-батькові засновників форекс-дилера - фізичних осіб та/або повне найменування засновників форекс-дилера - юридичних осіб, прізвища, ім'я, по-батькові керівників форекс-дилера;

8) копія ліцензії форекс-дилера на головній сторінці сайту;

9) інша інформація, встановлена органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розділ III. САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРЕКС-ДИЛЕРІВ В УКРАЇНІ

Стаття 17. Саморегулівна організація форекс-дилерів

1. Метою створення та діяльності саморегулівної організації (далі - СРО) форекс-дилерів є:

1) забезпечення професійної організації діяльності форекс-дилерів;

2) координація діяльності форекс-дилерів;

3) налагодження взаємодії між форекс-дилерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями в Україні і за кордоном;

4) сприяння розробці нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності форекс-дилерів;

5) сприяння контролю за провадженням діяльності форекс-дилерів;

6) сприяння недопущенню порушень законодавства у сфері діяльності форекс-дилерів;

2. Саморегулівною організацією форекс-дилерів є організація форекс-дилерів, зареєстрована в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", яка має статус неприбуткової організації та якій надано статус СРО форекс-дилерів органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. Об'єднання форекс-дилерів набуває статусу саморегулівної організації з дня надання йому такого статусу органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Порядок та умови надання об'єднанню форекс-дилерів статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг з урахуванням вимог цього Закону.

4. Після надання об'єднанню форекс-дилерів статусу СРО, форекс-дилери, які не є членами СРО повинні у місячний термін стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в такого об'єднання статусу СРО.

5. Членами саморегулівної організації форекс-дилерів можуть бути тільки форекс-дилери.

6. Для набуття статусу СРО об'єднання форекс-дилерів повинно подати до органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг необхідні документи та відповідати таким вимогам:

1) об'єднувати більше 50 відсотків компаній, які мають ліцензію на здійснення діяльності форекс-дилера;

2) керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;

3) іншим вимогам, встановленим законодавством.

7. Підставою для відмови у прийнятті форекс-дилера в члени саморегулівної організації форекс-дилерів є відсутність ліцензії на здійснення діяльності форекс-дилера, невідповідність форекс-дилера вимогам цього Закону та/або відмова форекс-дилера від внеску в компенсаційний фонд.

8. Члени СРО форекс-дилерів щомісячно сплачують членські внески, розмір яких встановлюється такою СРО.

Стаття 18. Повноваження і обов'язки саморегулівної організації форекс-дилерів

1. Повноваження саморегулівної організації форекс-дилерів визначаються цим Законом та іншими нормативними актами.

2. Саморегулівній організації форекс-дилерів за рішенням органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг можуть бути делеговані додаткові повноваження у сфері регулювання діяльності форекс-дилерів.

3. Саморегулівна організація форекс-дилерів веде реєстр своїх членів, здійснює контроль за дотриманням форекс-дилерами договорів, затверджує стандарти реклами послуг форекс-дилерів з урахуванням вимог цього та інших законів України, стандарти і правила діяльності форекс-дилерів, методичні рекомендації щодо атестації фахівців організацій-членів СРО форекс-дилерів, здійснює інші функції, встановлені нормативними актами та статутом такої СРО.

4. Стандартом СРО форекс-дилерів затверджуються зразки договорів, умови укладання форекс-дилером окремих договорів, порядок надання фізичною особою гарантійного забезпечення, порядок розрахунку розміру зобов'язань зазначеної фізичної особи, порядок проведення розрахунків, вимоги до програмно-технічних засобів форекс-дилера, склад звітності форекс-дилера перед особами, з якими укладені договори, а також порядок і строки надання такої звітності.

5. Саморегулівною організацією форекс-дилерів, за погодженням з органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, встановлюється порядок формування компенсаційного фонду та здійснення передбачених цим Законом компенсаційних виплат.

6. СРО форекс-дилерів розробляє й інші стандарти і правила діяльності, які є обов'язковими для її членів, і здійснює контроль за дотриманням цих стандартів і правил.

7. Річний фінансовий звіт СРО форекс-дилерів після його затвердження загальними зборами членів такої СРО підлягає розміщенню на її офіційному сайті в мережі "Інтернет".

8. СРО форекс-дилерів не може приймати рішення про добровільну ліквідацію.

Стаття 19. Припинення членства в саморегулівній організації форекс-дилерів

1. Підставою для припинення членства в саморегулівної організації форекс-дилерів є:

1) заява юридичної особи про вихід з членів саморегулівної організації форекс-дилерів;

2) припинення в установленому порядку дії ліцензії на здійснення діяльності форекс-дилера;

3) ліквідація форекс-дилера відповідно до законодавства України;

4) порушення положень статуту саморегулівної організації форекс-дилерів;

5) порушення стандартів саморегулівної організації форекс-дилерів;

6) несплата членських внесків.

2. Форекс-дилер, стосовно якого прийнято рішення про виключення з членів саморегулівної організації форекс-дилерів, може оскаржити таке рішення в судовому порядку.

3. Рішення саморегулівної організації форекс-дилерів про виключення форекс-дилера з членів зазначеної організації з підстав, передбачених пунктами 4, 5 і 6 частини 1 цієї статті, набуває чинності після тридцяти днів з моменту його прийняття, а, в разі оскарження зазначеного рішення до суду - з моменту набрання законної сили рішення суду. В інших випадках рішення про виключення форекс-дилера з членів СРО набуває чинності з моменту його прийняття.

4. У разі прийняття рішення про припинення членства форекс-дилера в саморегулівній організації форекс-дилерів така організація повідомляє про це орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг протягом одного робочого дня з дня прийняття зазначеного рішення.

Розділ IV. КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ФОНД САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРЕКС-ДИЛЕРІВ

Стаття 20. Формування компенсаційного фонду саморегулівної організації форекс-дилерів

1. Саморегулівна організація форекс-дилерів для здійснення компенсаційних виплат фізичним особам у разі неспроможності (банкрутства) форекс-дилерів - членів такої СРО формує компенсаційний фонд саморегулівної організації форекс-дилерів (далі - компенсаційний фонд). Внесок до компенсаційного фонду становить один мільйон гривень і здійснюється форекс-дилером в грошовій формі при вступі форекс-дилера в саморегулівну організацію.

2. Компенсаційний фонд створюється за рахунок внеску кожного члена саморегулівної організації форекс-дилерів, розмір якого вказаний у пункті 1 статті 20 цього Закону, а також інших джерел, передбачених такою саморегулівною організацією і не заборонених законом. Не допускається звільнення члена саморегулівної організації форекс-дилерів від обов'язку щодо внеску в компенсаційний фонд СРО та (або) скасування (припинення) зазначеного внеску шляхом зарахування вимог форекс-дилера до такої саморегулівної організації.

3. Кошти компенсаційного фонду відокремлюються від інших коштів і майна саморегулівної організації форекс-дилерів. При цьому грошові кошти компенсаційного фонду повинні зберігатися на окремому банківському рахунку, відкритому для саморегулівної організації форекс-дилерів кредитною організацією, яка не є контролюючою або підконтрольною СРО чи будь-якому члену такої СРО. На компенсаційний фонд не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями саморегулівної організації форекс-дилерів та/або за зобов'язаннями її членів.

4. Вимоги до порядку формування компенсаційного фонду, а також порядок і умови компенсаційних виплат встановлюються цим Законом та іншими нормативними актами.

Стаття 21. Компенсаційні виплати

1. Право на отримання компенсаційних виплат для повного або часткового відшкодування реального збитку, що виник в результаті неспроможності (банкрутства) форекс-дилерів, в обов'язковому порядку мають фізичні особи - клієнти таких форекс-дилерів, які заявили вимоги про виплату компенсації.

2. Порядок і умови здійснення компенсаційних виплат, у тому числі порядок черговості задоволення цих вимог у разі недостатності коштів компенсаційного фонду, інші додаткові підстави для здійснення цих виплат визначаються саморегулівною організацією форекс-дилерів за погодженням з органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. До виплати компенсацій саморегульована організація форекс-дилерів зобов'язана опублікувати повідомлення про виплату компенсацій, про порядок пред'явлення вимог фізичними особами, які мають право на отримання компенсаційних виплат, терміни пред'явлення таких вимог.

4. Термін пред'явлення вимог фізичними особами, які мають право на отримання компенсаційних виплат встановлюється СРО, але він не може бути меншим ніж 90 днів.

5. Для отримання компенсаційної виплати фізична особа повинна подати до СРО примірник договору, укладеного з форекс-дилером та документи, які посвідчують особу. Забороняється вимагати інші документи для отримання компенсаційної виплати.

6. У випадку, якщо вимоги на отримання компенсаційної виплати фізичної особи заявлені після завершення терміну пред'явлення вимог, компенсаційні виплати зазначеній особі не здійснюються.

7. Розмір компенсаційних виплат визначається саморегулівною організацією форекс-дилерів на підставі даних реєстру вимог осіб, які мають право на отримання компенсаційних виплат, без урахування збитків у формі втраченої вигоди, штрафів, пені та інших фінансових санкцій.

8. У випадку, якщо в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, вимоги фізичної особи вже були задоволені повністю або частково, розмір компенсаційної виплати за рахунок коштів компенсаційного фонду зменшується на розмір компенсації, отриманої в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство.

9. У випадку, коли фізична особа заявила свої вимоги до форекс-дилера в рамках процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, вимоги такої особи до СРО на виплату за рахунок коштів компенсаційного фонду, які виникли в результаті банкрутства цього ж форекс-дилера, призупиняються до прийняття рішення щодо вимог, заявлених в рамках процедур, застосовуваних у справі про банкрутство.

10. Якщо фізична особа має право на отримання компенсаційних виплат відносно двох і більше форекс-дилерів, компенсаційні виплати обчислюються та виплачуються окремо щодо кожного форекс-дилера.

11. Якщо форекс-дилер виступав кредитором по відношенню до фізичної особи, яка має право на одержання компенсаційних виплат, розмір компенсаційних виплат визначається виходячи з різниці між сумою зобов'язань форекс-дилера перед цією особою та сумою зустрічних вимог, що виникли до дати набрання чинності рішення суду про визнання форекс-дилера банкрутом.

Розділ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРЕКС-ДИЛЕРІВ

Стаття 22. Ліцензування діяльності форекс-дилерів

1. Ліцензування діяльності форекс-дилерів проводить орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі - орган ліцензування), в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів. Перелік та вимоги до документів, які додаються до заяви на отримання ліцензії, визначаються органом ліцензування з урахуванням вимог законодавства.

3. Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії також є:

1) наявність у заявника серед засновників (учасників), посадових осіб та працівників осіб, які мають непогашену або незняту судимість за шахрайство, тероризм, за злочини у сфері господарської діяльності, інші злочини, вчинені з корисливих мотивів;

2) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою на отримання (переоформлення) ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника або відповідних суб'єктів господарської діяльності, які є засновниками заявника;

3) порушення заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

4) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам.

4. Строк дії ліцензії на провадження діяльності форекс-дилерів становить п'ять років.

Стаття 23. Єдиний реєстр форекс-дилерів

1. Перелік юридичних осіб, які мають право провадити діяльність форекс-дилера, міститься в Єдиному реєстрі форекс-дилерів.

2. Порядок ведення Єдиного реєстру форекс-дилерів, внесення та видалення з нього інформації затверджується органом ліцензування.

Стаття 24. Контроль за провадженням діяльності форекс-дилерів

Контроль за додержанням цього Закону та ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень.

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРЕКС-ДИЛЕРІВ

Стаття 25. Анулювання ліцензії на провадження діяльності форекс-дилерів

1. Орган ліцензування в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

1) несплата на підставі рішення суду фінансових санкцій за порушення цього Закону та/або ліцензійних умов;

2) акт про повторне порушення форекс-дилером вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

3. Порушення (недотримання) форекс-дилером вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення форекс-дилером протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого органом ліцензування раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

Стаття 26. Відповідальність суб'єктів господарювання, що провадять діяльність форекс-дилера без ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера

1. До суб'єктів господарювання, які провадять на території України діяльність форекс-дилера без ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у потрійному розмірі плати за ліцензію.

2. За порушення законодавства у сфері провадження діяльності форекс-дилерів посадові особи суб'єктів господарювання несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 27. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу діяльності форекс-дилерів

1. Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами діяльності форекс-дилера, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність форекс-дилера, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера.

2. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами діяльності форекс-дилера без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера, застосовуються санкції, передбачені Законом України "Про рекламу".

3. Посадові особи рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами діяльності форекс-дилера без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 28. Відповідальність провайдерів та операторів телекомунікацій

1. Провайдери та оператори телекомунікацій зобов'язані вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які провадиться діяльність форекс-дилера та які не відповідають вимогам частини 1 та пункту 8 частини 2 статті 16 цього Закону, у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів мережі Інтернет, через які провадиться діяльність форекс-дилера без дотримання вимог цього Закону.

2. Форекс-дилери, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мають право звертатися до суду із позовними заявами про зобов'язання провайдерів та операторів обмежити доступ своїх абонентів до ресурсів мережі Інтернет, через які провадиться діяльність форекс-дилерів без дотримання вимог цього Закону.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину другу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти в такій редакції:

"Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність та діяльність форекс-дилерів підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби", "Про охоронну діяльність" та "Про діяльність форекс-дилерів в Україні".

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити статтею 156-4 такого змісту:

"Стаття 156-4. Порушення встановлених законодавством вимог щодо замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами діяльності форекс-дилерів

Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами, будь-яка інша діяльність з рекламування послуг чи діяльності форекс-дилерів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність форекс-дилерів, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами - у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131):

доповнити статтею 203-3 такого змісту:

"Стаття 203-3 Незаконне провадження діяльності форекс-дилера

1. Провадження діяльності форекс-дилера без ліцензії на провадження діяльності форекс-дилера -

карається штрафом від двадцяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб -

караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.";

4) Частину першу статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, із наступними змінами) доповнити пунктом 18-3 такого змісту:

"18-3) вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які провадиться діяльність форекс-дилерів без дотримання вимог Закону "Про діяльність форекс-дилерів в Україні", у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів мережі Інтернет, через які провадиться діяльність форекс-дилерів без дотримання вимог Закону "Про діяльність форекс-дилерів в Україні ".

5) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 39, ст. 181):

абзац п'ятий частини першої статті 26 доповнити словами "та реклами діяльності форекс-дилерів".

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос