Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан Украины, подлежащих увольнению с военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2283
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375, із наступними змінами):

1) пункт дев'ятий частини другої статті 42 після слів "строкової служби," доповнити словами "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу";

2) У статті 492:

після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Вимоги частини першої - третьої цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, пов'язаними з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період".

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

частину п'яту виключити.

3) статтю 119 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Гарантії, визначені у частинах третій та четвертій цієї статті зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування у закладах охорони здоров'я незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня визнання судом їх померлими";

4) статті 196 та 197 після слів "строкової військової" доповнити словами "служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу".

2. Статтю 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст. 190; 2007, N 33, ст. 442) доповнити новим двадцятим пунктом такого змісту:

"20. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв'язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах України у порядку, встановленому пунктом 14 цієї статті.

У рік звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв'язку з оголошенням демобілізації, зі служби у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та підлягає звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв'язку з оголошенням демобілізації, до закінчення календарного року, за який він вже використав щорічну основну відпустку, провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, у порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 14 цієї статті.

На військовослужбовців, зазначених у цьому пункті, поширюються гарантії, передбачені абзацами п'ятим та шостим пункту 14 цієї статті".

3. Статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255 із наступними змінами) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

4. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324, із наступними змінами):

1) частину дев'яту статті 23 викласти у такій редакції:

"9. У разі настання особливого періоду:

1) для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) - до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) - до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

2) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону";

2) у частині восьмій статті 26:

підпункт "є" пункту 1 викласти у такій редакції:

"є) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України";

пункт 2 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу у строки визначені рішенням Президента України".

5. Пункт 5 частини сьомої статті 10 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4, із наступними змінами) після слів "строкової військової" доповнити словами "служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос