Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О букмекерской деятельности в Украине

Проект закона Украины от 02.03.2015 № 2268
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про букмекерську діяльність в Україні

Цей Закон установлює основні правові та організаційні засади здійснення букмекерської діяльності в Україні і спрямований на забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у таких значеннях:

1) букмекерська діяльність - діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора), учасники яких на основі власних знань, досвіду, інтелектуальних вмінь та навичок прогнозують результат події, яка відбудеться у майбутньому або результат якої настане у майбутньому;

2) букмекерська контора - окрема будівля або її частина (нежилі капітальні приміщення), що має окремий вхід (вхідну групу), в якій організатор букмекерської діяльності організовує та проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);

3) букмекерське парі - парі між учасником (учасниками) парі та організатором букмекерської діяльності;

4) виграш - сума коштів у валюті України, що становить додатну різницю між виплатою та виграшною ставкою;

5) виплата - сума коштів у валюті України, яка розраховується відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі виходячи із зробленої учасником парі ставки, та підлягає виплаті учаснику парі у разі, якщо прогноз результату події, зроблений учасником парі, співпав з результатом події;

6) відвідувач організатора букмекерської діяльності (відвідувач) - це будь-яка особа, яка відвідує букмекерську контору організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, але не є учасником парі;

7) гральне обладнання - будь-яке обладнання або пристрій, у тому числі програмно-технічний комплекс, яке призначене та/або використовується для провадження букмекерської діяльності;

8) джерело організатора букмекерської діяльності - вказане в правилах організатора букмекерської діяльності та/або правилах парі джерело (засіб масової інформації, інтернет-портал, або інше публічне джерело), з якого організатор букмекерської діяльності отримує статистичну та/або іншу інформацію про результати подій;

9) інтерактивна каса організатора букмекерської діяльності - веб-сайт організатора букмекерської діяльності, доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA", через який організатор букмекерської діяльності провадить букмекерську діяльність в електронному (віртуальному) просторі мережі Інтернет;

10) каса організатора букмекерської діяльності - спеціально обладнане місце, яке розташоване виключно в букмекерській конторі та в якому здійснюються прийом ставок та/або виплати учасникам парі;

11) лінія подій - визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо результату яких можуть укладатися парі;

12) організатор букмекерської діяльності - юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, яка отримала ліцензію на провадження букмекерської діяльності;

13) парі - укладена відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил угода між учасниками парі та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі) або між учасниками парі між собою (парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події, яка відбудеться у майбутньому або результат якої настане у майбутньому (за умови, що учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути на результат такої події), на підставі якої учасник парі, прогноз якого співпав з результатом події, отримує виплату;

14) парі тоталізатора - парі учасників між собою, яке організовує організатор букмекерської діяльності;

15) плата за ліцензію - платежі, що здійснюються організатором букмекерської діяльності, за право провадження букмекерської діяльності протягом строку дії ліцензії;

16) подія - спортивний, культурний, суспільно-політичний або інший (у тому числі спортивний віртуальний) захід або його епізод, який має відбутися або завершення якого має настати у майбутньому, результат якого не відомий та на результат якого учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;

17) правила організатора букмекерської діяльності - детальний опис порядку та особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності (включаючи порядок визначення результату подій, розрахунку та здійснення виплат, умови взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі та іншими третіми особами, або інші умови), викладений в окремому документі;

18) правила парі - затверджений організатором букмекерської діяльності перелік умов, прав, обов'язків та послідовності дій учасника парі, організатора парі та інших третіх осіб окремих видів парі;

19) результат події - результат спортивного, культурного або іншого (у тому числі інтерактивного) заходу або його епізоду, визначений відповідно до правил організатора букмекерської діяльності;

20) саморегулівна організація в сфері букмекерської діяльності - неприбуткове об'єднання організаторів букмекерської діяльності, створене з метою захисту інтересів своїх членів та учасників парі, відвідувачів букмекерських контор, та якому делеговане право ведення реєстру самообмежених осіб у сфері букмекерської діяльності;

21) ставка - грошова сума, яку отримано організатором букмекерської діяльності від учасника з метою укладення парі та виходячи з розміру якої, згідно з правилами парі визначається розмір виплати учаснику у разі, якщо здійснений учасником прогноз співпав з результатом події;

22) учасник парі (або учасник) - фізична особа, яка на момент укладення парі досягла 18 років, є дієздатною та укладає парі за власним волевиявленням.

2. Терміни "ліцензія" та "ліцензійні умови" вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані із провадженням та регулюванням букмекерської діяльності в Україні. Цей Закон є спеціальним Законом у регулюванні букмекерської діяльності.

2. Ліцензування букмекерської діяльності здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та Законом України "Про адміністративні послуги".

Стаття 3. Законодавство України про букмекерську діяльність

1. Законодавство України про букмекерську діяльність складається з цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері букмекерської діяльності

1. Метою державної політики у сфері букмекерської діяльності є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов'язаних з її організацією та провадженням, та забезпечення дотримання суб'єктами букмекерської діяльності вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері букмекерської діяльності є:

1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян;

2) забезпечення дотримання однакових для всіх учасників умов укладення парі;

3) забезпечення дотримання принципів справедливості та об'єктивності при провадженні букмекерської діяльності;

4) унеможливлення зовнішнього впливу на результати укладених парі з метою надання переваг окремим учасникам.

Розділ |II. РЕГУЛЮВАННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ПРОВАДЖЕННЯМ

Стаття 5. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її провадженням

1. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її провадженням складається з державного та самоврядного регулювання та контролю, які проводяться у порядку, визначеному законом.

2. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її провадженням забезпечує дотримання законодавства у сфері букмекерської діяльності, існування умов для добросовісної конкуренції серед організаторів букмекерської діяльності, впровадження в практику букмекерської діяльності міжнародних норм і правил та виконання інших завдань, визначених цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

3. Розробка національних стандартів та технічних регламентів для обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для проведення парі, та приведення існуючих технічних регламентів у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами, оцінка відповідності обладнання та програмного забезпечення, проведення перевірок технічної відповідності обладнання технічним вимогам, а також порядок проведення контрольного тестування обладнання на достовірність відображення (фіксації) фінансових операцій з проведення парі здійснюються відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Організатор букмекерської діяльності повинен мати відповідну документацію від виробника обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для провадження букмекерської діяльності, та дані про модифікацію, ремонт та обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого обладнання.

Стаття 6. Державне регулювання букмекерської діяльності

1. Основними засобами державного регулювання є:

- ліцензування букмекерської діяльності;

- сертифікація грального обладнання, визначеного цим Законом.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику:

1) забезпечує виконання законодавства у сфері букмекерської діяльності;

2) забезпечує здійснення державного регулювання у сфері букмекерської діяльності;

3) здійснює ліцензування букмекерської діяльності;

4) подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань у сфері букмекерської діяльності;

5) отримує на безоплатній основі від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) затверджує ліцензійні умови провадження букмекерської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;

7) здійснює контроль за дотриманням організаторами букмекерської діяльності вимог цього Закону та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

8) видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

9) анулює ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

10) застосовує санкції до організаторів букмекерської діяльності у випадках, передбачених законом;

11) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями при здійсненні регулювання букмекерської діяльності.

12) веде Єдиний реєстр організаторів букмекерської діяльності, в якому зазначається інформація про організаторів букмекерської діяльності, а також перелік їх букмекерських контор та/або інтерактивних кас, через які організатори букмекерської діяльності мають право провадити свою діяльність. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі організаторів букмекерської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Єдиний реєстр організаторів букмекерської діяльності ведеться в електронній формі, є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього і розміщується на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Стаття 8. Саморегулювання букмекерської діяльності в Україні

1. В Україні на добровільних засадах можуть створюватися та діяти саморегулівні організації у сфері букмекерської діяльності (громадські організації, об'єднання організаторів букмекерської діяльності та/або інших учасників букмекерської діяльності, або інші громадські об'єднання).

Саморегулівна організація в сфері букмекерської діяльності набуває статусу саморегулівної організації після реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Метою створення та діяльності саморегулівних організацій у сфері букмекерської діяльності є:

1) забезпечення професійної організації діяльності організаторів букмекерської діяльності;

2) координація діяльності організаторів букмекерської діяльності та інших учасників букмекерської діяльності;

3) налагодження взаємодії між організаторами букмекерської діяльності, учасниками парі, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

4) сприяння розробці нормативно-правових актів з питань регулювання букмекерської діяльності;

5) сприяння контролю за провадженням букмекерської діяльності;

6) сприяння недопущенню порушень законодавства у сфері букмекерської діяльності;

7) ведення реєстру самообмежених осіб в сфері букмекерської діяльності.

Розділ III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВАДЖЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 9. Обмеження в організації та провадженні букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність в Україні провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності.

2. Організатори букмекерської діяльності провадять діяльність з дотриманням вимог цього закону та ліцензійних умов.

3. Організаторам парі забороняється:

1) проводити парі, не передбачені цим Законом;

2) пропонувати як виграш (приз) алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

3) примушувати відвідувачів до участі в парі.

4. Забороняється прийом ставок на події, які мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян, а також на результати виборів, референдумів та суспільних досліджень.

5. Крім букмекерської діяльності організатор букмекерської діяльності не може займатися будь-якими іншими видами діяльності.

Стаття 10. Вимоги до організатора букмекерської діяльності

1. Організатором букмекерської діяльності може бути виключно юридична особа:

1) яка створена у формі господарського товариства, яке засноване та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку;

2) розмір статутного (складеного) капіталу якої дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень на дату видачі організатору букмекерської діяльності ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

3) вартість активів якої дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

4) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами. Статутний капітал не може бути сформовано цінними паперами. Забороняється формування статутного (складеного) капіталу організатора букмекерської діяльності за рахунок коштів, одержаних на підставі кредитного договору або договору позики;

5) статутний (складений) капітал якої сформований у повному розмірі на момент подання заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити;

6) фізичні особи - засновники (учасники) та керівники якої не мають незнятої або непогашеної судимості за злочини проти власності, злочини у сфері службової діяльності та/або злочини у сфері господарської діяльності, а також не позбавлені права обіймати певні посади або займатись певною господарською діяльністю;

7) яка не має у складі своїх учасників (акціонерів) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комунальних, державних підприємств або юридичних осіб, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

8) не менше ніж 70 відсотків часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі якої належить громадянам України;

9) яка має діючу банківську гарантію на здійснення виплати або цільовий банківський депозит на суму не менше 10000000 (десять мільйонів) гривень або еквівалентну суму у євро на весь період дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

10) яка має не менше 50 букмекерських контор, в яких планується проводити букмекерську діяльність, станом на дату подання заяви на отримання ліцензії;

11) яка має всього не більше 2000 букмекерських контор організатора букмекерської діяльності;

12) яка має штат працівників не менше 500 осіб;

13) яка має інформаційний центр з підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності;

14) яка має зареєстрований на території України знак для товарів та послуг, під яким організатор букмекерської діяльності провадить свою діяльність;

15) відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

2. У разі якщо юридична особа крім можливості провадження букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності також має намір провадити букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, така особа повинна відповідати крім вимог, визначених у частині перший цієї статті, також таким вимогам:

1) доменне ім'я веб-сайту повинно належати до домену верхнього рівня "UA";

2) найменування доменного імені веб-сайту повинно повністю співпадати із зареєстрованим на території України знаком для товарів та послуг, під яким організатор букмекерської діяльності провадить свою діяльність.

Стаття 11. Обов'язки організатора букмекерської діяльності

1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов'язаний:

1) додержуватись ліцензійних умов, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі, вимог чинного законодавства;

2) вживати заходів для запобігання порушенням чинного законодавства учасниками парі, відвідувачами, працівниками організатора букмекерської діяльності, іншими організаторами букмекерської діяльності, третіми особами;

3) вживати заходів для забезпечення особистої безпеки учасників парі, відвідувачів та працівників організатора букмекерської діяльності;

4) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати парі;

5) створювати умови для:

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з ліцензією на провадження букмекерської діяльності, або з її засвідченою копією, правилами організатора букмекерської діяльності, правилами парі, контактними даними та розкладом роботи інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів, розкладом роботи організатора букмекерської діяльності та/або букмекерської контори;

дотримання однакових для всіх учасників парі умов укладення парі;

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з лінією подій, на які приймаються ставки;

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з результатами подій;

6) оприлюднювати річні фінансові звіти про свою діяльність у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті;

7) своєчасно вносити платежі за ліцензію;

8) здійснювати заходи, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) використовувати у букмекерській діяльності обладнання, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату парі;

10) своєчасно і в повному обсязі здійснювати виплати відповідно до правил;

11) вести за встановленою формою облік виплат;

12) сплатити суми фінансових санкцій, передбачені цим законом, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування.

2. Організатор букмекерської діяльності протягом перших трьох календарних років з моменту видачі ліцензії на провадження букмекерської діяльності зобов'язаний відкрити не менше 300 букмекерських контор.

3. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, про відкриття нової букмекерської контори для подальшого внесення інформації про нову букмекерську контору до Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності.

Стаття 12. Вимоги до учасника парі

1. Учасниками парі не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли 18 років;

3) особи, відомості про які включені до реєстру самообмежених осіб, який ведеться організатором букмекерської діяльності або саморегулівною організацією, якій організатор букмекерської діяльності делегував такі повноваження.

2. Забороняється укладати парі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора букмекерської діяльності;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора букмекерської діяльності;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат події (у разі, коли учасники або організатори події завчасно домовилися між собою про результат такої події, про що ще не відомо організатору букмекерської діяльності на момент прийняття ставки від осіб, зазначених у цьому пункті);

4) особам, які мають можливість вплинути на результат, учасників події або розмір виплати.

3. До укладення парі не допускаються особи:

1) які не надали на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності для ознайомлення документа, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора букмекерської діяльності неправдиві відомості про себе (прізвище,ім'я, по батькові, та/або відомості про свій вік).

4. Якщо особа, зазначена у цій статті, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами організатора букмекерської діяльності або правилами парі заборону, уклала парі, таке парі по відношенню до такої особи є нікчемним.

Виплати цим особам організатором букмекерської діяльності не здійснюються.

У разі якщо організатором букмекерської діяльності була здійснена виплата цій особі, така виплата підлягає поверненню організатору букмекерської діяльності у повному обсязі. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний повернути цій особі прийняту ставку за вирахуванням витрат, пов'язаних з поверненням виплати організатору букмекерської діяльності та/або ставки учаснику парі.

Якщо ставка підлягає поверненню особі, яка є недієздатною, обмежено дієздатною або такою, що не досягла 18 років, ставка підлягає поверненню виключно її представнику за законом.

Стаття 13. Обов'язки учасника парі

1. Учасник парі зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі;

2) до укладення парі впевнитися, що організатор букмекерської діяльності має діючу ліцензію на провадження букмекерської діяльності;

3) не укладати парі, якщо особа, яка організовує таке парі, не має діючої ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

4) на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи.

Стаття 14. Вимоги до відвідувача організатора букмекерської діяльності

1. Відвідувачами організатора букмекерської діяльності не можуть бути особи, які не досягли 18 років.

Стаття 15. Обов'язки відвідувача організатора букмекерської діяльності

1. Відвідувач організатора букмекерської діяльності зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності;

2) на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи.

Стаття 16. Порядок самообмеження учасників парі

1. З метою боротьби з будь-якими видами ігрової залежності (ігроманії), організатори букмекерської діяльності повинні забезпечити можливість відвідувачам або учасникам парі подати через букмекерську контору організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності заяву про самообмеження разом із дозволом на обробку персональних даних.

У заяві про самообмеження закріплюється рішення особи припинити подальшу можливість укладення нею парі.

2. Відомості про осіб, які подали заяви про самообмеження, вносяться до реєстру самообмежених осіб, який ведеться організатором букмекерської діяльності або саморегулівною організацією, якій організатор букмекерської діяльності делегував такі повноваження.

Стаття 17. Встановлення віку особи та/або факту її включення до реєстру самообмежених осіб

1. Вік учасника парі або відвідувача організатора букмекерської діяльності та/або факт включення учасника парі до реєстру самообмежених осіб встановлюється:

1) при відвіданні букмекерської контори організатора букмекерської діяльності - працівником організатора букмекерської діяльності на підставі документа, що посвідчує особу та містить відомості про вік;

2) при відвіданні інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності - здійснюється працівником організатора букмекерської діяльності при первинній реєстрації особи в інтерактивній касі організатора букмекерської діяльності на підставі копії документа, що посвідчує особу та містить відомості про вік, який учасник парі зобов'язаний надіслати за допомогою засобів електронного зв'язку.

Стаття 18. Обмеження, які можуть бути застосовані організатором букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності з дотриманням вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі має право застосовувати такі обмеження у відносинах з учасниками парі та/або відвідувачами організатора букмекерської діяльності:

1) за необхідності вилучити подію з лінії подій з обов'язковим поверненням зробленої учасником ставки;

2) відмовити у здійсненні виплат особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

3) відмовити в укладенні букмекерського парі особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

4) відмовити в організації укладення парі тоталізатора особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

5) відмовити у здійсненні виплати або поверненні ставки особі, яка не є учасником парі та не має права на отримання такої виплати або ставки;

6) продовжити строк виплати відповідно до частини другої статті 22 цього Закону;

7) заборонити або обмежити доступ учасникові парі або відвідувачу до букмекерської контори організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок, здійсненню виплат, порушує правила організатора букмекерської діяльності та/або правила парі, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників парі, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, який дає можливість достовірно встановити її вік, або вчиняє інші дії, які перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності;

Стаття 19. Вимоги до реклами букмекерської діяльності

1. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами букмекерської діяльності може бути виключно організатор букмекерської діяльності.

2. Реклама букмекерської діяльності повинна містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.

3. Реклама букмекерської діяльності повинна містити серію та номер бланку ліцензії організатора букмекерської діяльності-замовника реклами.

4. Організатор букмекерської діяльності має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

Стаття 20. Вимоги до правил організатора букмекерської діяльності

1. Правила організатора букмекерської діяльності мають бути складені державною мовою.

2. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити детальний опис:

1) порядку та форм діяльності організатора букмекерської діяльності,

2) порядку прийняття ставок;

3) порядку визначення результату подій;

4) порядку та строків здійснення виплат;

5) порядку та строків повернення ставок;

6) порядку вилучення події з лінії подій;

7) порядку та підстав відмови у здійсненні виплат та відстрочення здійснення виплат;

8) порядку та підстав повернення виплат та ставок;

9) умов взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі, відвідувачами організатора букмекерської діяльності та іншими третіми особами;

10) дій учасника парі, відвідувача організатора букмекерської діяльності та організатора букмекерської діяльності в разі виникнення непередбаченої ситуації;

11) інших особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності.

3. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити положення про заборону відвідування букмекерської контори та/або інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності особами, які не досягли 18 років.

4. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити положення про заборону участі в парі осіб, які не досягли 18 років.

5. Для кожного окремого виду віртуальної гри організатором букмекерської діяльності затверджуються окремі правила парі.

6. Правила організатора букмекерської діяльності викладаються на окремих аркушах, які нумеруються, прошнуровуються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою (за наявності) організатора.

Стаття 21. Вимоги до правил парі

1. Для кожного окремого виду парі організатором букмекерської діяльності затверджуються окремі правила парі.

2. Правила парі повинні містити:

1) опис послідовності дій учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;

2) права та обов'язки учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;

3) розміри мінімальної і максимальної ставок;

4) порядок та правила розрахунку розміру виплати;

5) інформацію про джерело організатора букмекерської діяльності;

6) інші умови, які є важливими для кожного окремого виду парі.

Стаття 22. Виплата за результатами парі, повернення ставки

1. За отриманням виплати або ставки, яка підлягає поверненню, учасник парі повинен звертатися особисто.

2. Строк здійснення виплати або повернення ставки визначається в правилах організатора букмекерської діяльності, але не повинен перевищувати 3 робочих днів з дня визначення отримувача виплати або ставки, яка підлягає поверненню.

Організатор букмекерської діяльності має право продовжити цей строк, але не більше ніж на 7 робочих днів, з обов'язковим повідомленням учасника парі, якому необхідно здійснити виплату або повернути ставку, про продовження такого строку.

Стаття 23. Форми провадження букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність може проводитися:

1) через каси організатора букмекерської діяльності, розташовані виключно в букмекерських конторах, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, іншим законам та нормативно-правовим актам;

2) через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.

Стаття 24. Провадження букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, розташовані в букмекерських конторах

1. Організатори букмекерської діяльності можуть провадити букмекерську діяльність лише у букмекерських конторах, які внесені до Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності.

2. Букмекерські контори організатора букмекерської діяльності повинні розміщуватися в окремій нежитловій будівлі або у вбудованому (прибудованому) ізольованому приміщенні, що має окремий самостійний вихід назовні. Мінімальна площа приміщення, в якому розташована букмекерська контора, не може бути меншою 50 квадратних метрів.

3. Букмекерські контори організатора букмекерської діяльності не можуть бути розташовані:

1) в об'єктах житлового фонду, об'єктах незавершеного будівництва, у тимчасових спорудах, в спорудах малої архітектурної форми, під навісами та в інших подібних спорудах;

2) у будинках, будівлях, спорудах, в яких розташовані дитячі, освітні, медичні заклади;

3) у будинках, будівлях, спорудах, в яких розташовані культурні та релігійні організації.

4. Відстань між букмекерськими конторами організатора букмекерської діяльності повинна бути не менше 100 метрів, тобто забороняється відкривати нову букмекерську контору організатора букмекерської діяльності на відстані менш ніж 100 метрів від існуючої букмекерської контори організатора букмекерської діяльності, яка була внесена до Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності.

5. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерської контори організатора букмекерської діяльності системою охоронної сигналізації.

6. Організатори букмекерської діяльності мають право обладнати приміщення зони обслуговування учасників парі та службові приміщення букмекерської контори організатора букмекерської діяльності системами відеоспостереження та аудіозапису.

7. У місцях розміщення букмекерських контор організатора букмекерської діяльності у доступному для учасників парі та відвідувачів місці повинні бути розміщені для вільного ознайомлення текст цього Закону, копія ліцензії на провадження букмекерської діяльності, правила організатора букмекерської діяльності, правила парі, режим та розклад роботи букмекерської контори, контактні дані та розклад роботи створеного організатором букмекерської діяльності інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності.

8. Організатор букмекерської діяльності з метою забезпечення умов для відстеження, обговорення учасниками парі та/або відвідувачами ходу та результатів подій, має право обладнати букмекерські контори організатора букмекерської діяльності необхідним обладнанням та технічними засобами.

Перелік обладнання та необхідних технічних засобів, які забезпечують діяльність букмекерської контори організатора букмекерської діяльності, самостійно встановлюється організатором букмекерської діяльності у правилах організатора букмекерської діяльності.

9. Забороняється здійснювати прийом ставок через апаратно-програмні комплекси, що забезпечують прийом ставок від учасників в режимі самообслуговування (тобто без участі касира), які обладнані купюроприймачами або передбачають можливість використання платіжних карток, або мають інші зчитуючи пристрої, якщо такі апаратно-програмні комплекси розташовані в загальнодоступних місцях.

10. Через каси організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки у національній валюті України у готівковій формі та/або у безготівковій формі шляхом використання електронних платіжних засобів.

11. Через каси організатора букмекерської діяльності можуть здійснюватися виплати у національній валюті України у готівковій формі.

12. Реєстрація розрахункових операцій при провадженні букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності здійснюється в порядку, визначеному законодавством про реєстрацію розрахункових операцій.

Стаття 25. Провадження букмекерської діяльності через інтерактивні каси організатора букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності може мати одну інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.

2. В інтерактивній касі організатора букмекерської діяльності у доступному для учасників парі та відвідувачів місці повинні бути розміщені для вільного ознайомлення текст цього Закону, копія ліцензії на провадження букмекерської діяльності, правила організатора букмекерської діяльності, правила парі, режим та розклад роботи інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, контактні дані та розклад роботи інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності.

3. Через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки та/або здійснюватися виплати у національній валюті України у безготівковій формі шляхом використання електронних платіжних засобів або документів на перекази;

4. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати реальних та віртуальних подій.

5. Сукупність однотипних віртуальних подій є віртуальною грою (віртуальний футбол, віртуальний теніс, або інші спортивні ігри).

6. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний забезпечити захист інформації, яка стосується учасників парі, в порядку, визначеному законодавством України.

7. Реєстрація розрахункових операцій при провадженні букмекерської діяльності через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

РОЗДІЛ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 26. Ліцензування букмекерської діяльності

1. Ліцензування букмекерської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (надалі - орган ліцензування), в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів. Перелік та вимоги до документів, які додаються до заяви на отримання ліцензії, визначаються цим Законом.

3. Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії також є:

1) наявність у заявника серед засновників (учасників), посадових осіб та працівників осіб, які мають непогашену або незняту судимість за шахрайство, тероризм, за злочини у сфері господарської діяльності, інші злочини, вчинені з корисливих мотивів;

2) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою на отримання (переоформлення) ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника або відповідних суб'єктів господарської діяльності, які є засновниками заявника;

3) порушення заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

4) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Ліцензія на провадження букмекерської діяльності передбачає можливість провадження букмекерської діяльності із застосуванням кас організатора букмекерської діяльності та інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

5. Провадження букмекерської діяльності може здійснюватись із застосуванням інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності за умови відповідності вимогам цього Закону та зазначення про її застосування у заяві про видачу ліцензії.

6. Строк дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності становить п'ять років.

Стаття 27. Документи, які подаються для одержання ліцензії на провадження букмекерської діяльності

1. Керівник юридичної особи, яка має намір здійснювати букмекерську діяльність, особисто або через уповноважений нею орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

2. У разі якщо заявник крім можливості провадження букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності також має намір провадити букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, про це зазначається в заяві про видачу ліцензії.

3. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, дані керівника заявника із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або серію та номер паспорту, для фізичної особи - платника податків, який має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), займаної посади, освіти, номера робочого телефону, факсу, адреси електронної пошти;

2) дані учасників (акціонерів) та розміри належних їм часток (акцій) у статному (складеному) капіталі заявника із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або серію та номер паспорту, для фізичної особи - платника податків, який має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), освіти, номера робочого телефону, факсу, адреси електронної пошти;

3) розмір та дата завершення формування статутного (складеного) капіталу;

4) найменування знаку для товарів та послуг заявника;

5) доменне ім'я веб-сайту заявника.

4. До заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності додаються:

1) засвідчені копії установчих документів юридичної особи - заявника (або нотаріально, або засвідчені керівником);

2) витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - оригінал;

3) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичної особи - заявника, розмір її власних активів у сумі, яка дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, у тому числі статутного капіталу (із зазначенням документів, що підтверджують формування грошовими коштами статутного (складеного) капіталу заявника у сумі, яка дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень), що складений на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому юридична особа звернулась із заявою про видачу ліцензії;

4) перелік посадових осіб юридичної особи - заявника (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта, для фізичної особи - платника податків, який має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), займаної посади, освіти, номера робочого телефону, факсу, адреси електронної пошти - засвідчений підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

5) довідки про відсутність судимості в Україні та країні громадянства керівника та учасників (акціонерів) заявника - оригінали;

6) документ, що підтверджує отримання заявником банківської гарантії на здійснення виплат на весь строк дії ліцензії, або наявність цільового банківського депозиту в розмірах, визначених цим Законом, - оригінал або засвідчена копія;

7) перелік букмекерських контор із зазначенням адреси місцезнаходження кожної букмекерської контори - засвідчений підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

8) документи, що підтверджують право користування або право власності на всі приміщення, в яких планується розмістити букмекерські контори, - копії, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

9) довідка про відсутність/наявність заборгованості зі сплати податків і зборів (інших обов'язкових платежів);

10) звіт з праці за попередній звітний місяць, а також документи, які підтверджують прийняття звіту органами державної статистики - копії, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

11) сертифікат про реєстрацію веб-сайту, виданий реєстратором доменних імен - копія, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (подається у разі, якщо заявник крім можливості провадження букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності також має намір провадити букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності);

12) документ, який підтверджує реєстрацію на території України знаку для товарів та послуг, під яким заявник провадить свою діяльність, - копія, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

13) затверджені заявником правила організатора букмекерської діяльності;

14) затверджені заявником правила парі.

Зазначений перелік документів, який додається до заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності, є вичерпним. Забороняється вимагати від заявника інші документи, не вказані у цьому Законі.

5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи цього органу.

Стаття 28. Єдиний реєстр організаторів букмекерської діяльності

1. Перелік букмекерських контор, через які організатори букмекерської діяльності мають право провадити букмекерську діяльність, міститься в Єдиному реєстрі організаторів букмекерської діяльності.

2. Порядок ведення Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності, внесення та видалення з нього інформації про букмекерські контори затверджується органом ліцензування.

Стаття 29. Плата за ліцензію на провадження букмекерської діяльності

1. Плата за ліцензію на провадження букмекерської діяльності здійснюється щорічно у національній валюті у сумі, яка еквівалентна 1300000 (один мільйон триста тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день сплати.

2. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

3. Щорічна плата за ліцензію на провадження букмекерської діяльності здійснюється кожен рік не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує року, за який буде здійснена плата.

4. Ліцензія на провадження букмекерської діяльності видається органом ліцензування строком на п'ять років після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності.

5. У разі анулювання ліцензії органом ліцензування сплачена частка плати за ліцензію організатору букмекерської діяльності не повертається.

Стаття 30. Контроль за провадженням букмекерської діяльності

1. Контроль за додержанням цього Закону та ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 31. Анулювання ліцензії на провадження букмекерської діяльності

1. Орган ліцензування в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії на провадження букмекерської діяльності.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

1) несплата на підставі рішення суду фінансових санкцій, передбачених статтею 32 цього Закону;

2) акт про повторне встановлення факту допуску до участі в парі осіб, які не досягли 18 років;

3) акт про повторне порушення організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

3. Порушення (недотримання) організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором букмекерської діяльності протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого органом ліцензування раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

Стаття 32. Фінансова відповідальність організатора букмекерської діяльності

1. У разі прийняття ставки через гральне обладнання, на яке відсутня відповідна документація від виробника обладнання та/або програмного забезпечення, з даними про модифікацію, ремонт та обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого обладнання, до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

2. У разі встановлення факту порушення порядку та правил розрахунку розміру виплати парі до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Стаття 33. Відповідальність суб'єктів господарювання, що провадять букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності

1. До суб'єктів господарювання, які провадять на території України букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у подвійному розмірі плати за ліцензію.

2. Штрафні санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом органів міліції.

3. Посадові особи суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері провадження букмекерської діяльності несуть відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 34. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу букмекерської діяльності та організаторів букмекерської діяльності

1. Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, будь-яка інша діяльність з рекламування букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться букмекерська діяльність, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності.

2. Організатор букмекерської діяльності має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

3. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються санкції, передбачені Законом України "Про рекламу".

4. Посадові особи рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про рекламу".

Стаття 35. Відповідальність провайдерів та операторів телекомунікацій

1. Провайдери та оператори телекомунікацій зобов'язані вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які провадиться букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності, у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які провадиться букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності.

2. Організатори букмекерської діяльності, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мають право звертатися до суду із позовними заявами про зобов'язання провайдерів та операторів обмежити доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які провадиться букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 36. Гарантії діяльності організаторів букмекерської діяльності

1. Якщо в подальшому законодавством України, що регулює провадження букмекерської діяльності, будуть змінюватися ліцензійні умови, строки дії ліцензії, плата за ліцензію, умови провадження букмекерської діяльності, то для організаторів букмекерської діяльності, які отримали ліцензії на підставі цього Закону, строк приведення своєї діяльності у відповідність із такими змінами не може бути менше 1 року. Протягом цього року організатори букмекерської діяльності продовжуватимуть застосовувати положення цього Закону у редакції, яка діяла станом на дату внесення відповідних змін.

2. Зазначені в частині першій цієї статті гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, крім частини четвертої статті 24 цього Закону, яка набирає чинності через шість місяців після опублікування цього Закону.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину другу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти в такій редакції:

"Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також букмекерська, охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби", "Про букмекерську діяльність" та "Про охоронну діяльність".

2) У Законі України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 536):

у пункті першому статті 1 слова "у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах" виключити;

абзац другий частини другої доповнити словами:

"парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)".

3) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити статтею 156-4 такого змісту:

"Стаття 156-4. Порушення встановлених законодавством вимог щодо замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами букмекерської діяльності та організаторів букмекерської діяльності

Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами, будь-яка інша діяльність з рекламування букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться букмекерська діяльність, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити статтею 181-3 такого змісту:

"Стаття 181-3. Участь в організованій без ліцензії букмекерській діяльності чи укладенні парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)

Участь в організованій без ліцензії букмекерській діяльності чи укладенні парі (букмекерське парі та парі тоталізатора), -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

в абзаці другому пункту першого частини першої статті 255 після цифр "155-2 - 156-2" доповнити цифрами "156-4", а також замінити цифри "178 - 181-1" цифрами "178 - 181-3".

4) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131):

доповнити статтею 203-3 такого змісту:

"Стаття 203-3 Незаконне провадження букмекерської діяльності

1. Провадження букмекерської діяльності без ліцензії на провадження букмекерської діяльності (організація, проведення) -

карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб,

караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з конфіскацією грального обладнання.";

статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.".

5) Частину першу статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, із наступними змінами) доповнити пунктом 18-3 такого змісту:

"18-3) вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які провадиться букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності, у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які провадиться букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності.".

6) У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2):

абзац п'ятий пункту 21 частини першої статті 1 після слів "гравцем у лотерею" доповнити словами "парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)";

підпункт "в" пункту 7 частини другої статті 5 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)";

частину четверту статті 8 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)";

пункт 4 частини першої статті 14 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)", слова "будь-які інші азартні ігри" замінити словами "та азартні ігри";

абзац перший частини першої статті 15 після цифр та слів "30000 гривень" доповнити словами та цифрами "парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) - 100000 гривень", слова "будь-яких інших азартних ігор" виключити;

пункт 15 частини першої статті 15 доповнити словами "внесення ставки з метою укладення парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) та виплата виграшу юридичною особою, яка проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)".

7) у Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 39, ст. 181):

абзац п'ятий частини першої статті 26 доповнити словами "та реклами букмекерської діяльності".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом передбачати у проектах законів України про внесення змін до Податкового кодексу України утримання податку з доходів фізичних осіб з виплаченого виграшу.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман 

Опрос