Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" относительно урегулирования отдельных актуальных вопросов в научной сфере и создания предпосылок ее реформирования

Проект закона Украины от 13.07.2015 № 2244а-2
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо врегулювання окремих актуальних питань у науковій сфері та створення передумов її реформування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про наукову і науково технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р., N 12, ст. 165; 1993 р., N 17, ст. 184; 1994 р., N 41, ст. 376; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 158, N 37, ст. 300; 2004 р., N 6, ст. 38, N 14, ст. 198, N 17 - 18, ст. 250, N 15, ст. 228, N 16, ст. 238; 2005 р., N 2, ст. 26, N 5, ст. 121; 2006 р., N 1, ст. 18, N 9, N 10 - 11 ст. 96, N 22, ст. 199, N 47, ст. 463; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., N 5 - 6, N 7 - 8, ст. 78; 2010 р., N 8, ст. 59, N 41 - 42, N 43, N 44 - 45, ст. 529; 2011 р., N 22, ст. 148; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82, N 15, ст. 101; 2013 р., N 19 - 20, ст. 184; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 37 - 38, ст. 2004; 2015 р., N 6, ст. 40; із змінами, внесеними Законами України від 2 березня 2015 року N 213-VIII, від 21 квітня 2015 року N 340-VIII) такі зміни:

1. У статті 1:

1) після абзацу одинадцятого доповнити абзацом наступного змісту:

"науковий підрозділ - структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого є здійснення наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності і у штаті якого посади наукових працівників складають не менше половини усіх посад. Типами наукового підрозділу є інститут, науково-дослідна частина, управління, відділення, комплекс, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, дослідна станція, дослідне поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей;";

2) абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності, проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту, та оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників;";

3) після абзацу вісімнадцятого доповнити абзацами дев'ятнадцятим - двадцять третім наступного змісту:

"принцип субсидіарності - це принцип взаємодії між різними рівнями в ієрархічній системі управління, при якій вищий рівень приймає нові рішення (правила та процедури) тільки в разі їхньої більшої ефективності, ніж відповідні рішення нижчого рівня. Пріоритет надається рішенню, прийнятому на самому нижчому рівні;

принцип відповідності міри впливу - це принцип взаємодії між різними рівнями в ієрархічній системі управління, який визначає, що на вищому рівні мають прийматися такі рішення, які залишають нижчому рівню найбільшу свободу в процесі їхньої реалізації;

дослідницька інфраструктура - це сукупність засобів, ресурсів та пов'язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, і охоплює велике наукове устаткування або набори інструментів; ресурси, що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації); надання інформації та інфраструктури, заснованої на технології комунікацій (грід, комп'ютери, програмне забезпечення і мережевий зв'язок), або будь-які інші структури унікального характеру, необхідні для досягнення успіхів в дослідницькій роботі. Дослідницькі інфраструктури можуть бути локально розташованими, віртуальними або розподіленими (організована мережа ресурсів); національними або міжнародними; державними або приватними;

державна дослідницька інфраструктура - це об'єднанням (форма співробітництва) наукових установ та/або вищих навчальних закладів державної форми власності, що створюється з метою інтеграції їхніх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань) та координації їх ефективного використання для проведення наукових та науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо якісної підготовки фахівців у відповідних галузях знань;

державна ключова лабораторія - об'єднання наукових установ та (або) вищих навчальних закладів на основі договору про спільну наукову та науково-технічну діяльність у порядку, визначеному законом, що створюються з метою розвитку нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом.".

2. Статтю 4 доповнити словами ", інші юридичні особи усіх форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи.".

3. У статті 6:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"Науковий працівник здійснює наукову (науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну) діяльність у наукових установах, у вищих навчальних закладах, наукових підрозділах організацій, установ, підприємств.";

2) доповнити частиною другою та третьою такого змісту:

"Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може встановлюватися гнучкий режим робочого часу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку наукової установи.".

У зв'язку з цим, частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

3) частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та науково-педагогічних посадах за умови відсутності конфлікту інтересів;".

4. Статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Наукова установа

1. В Україні діють державні, комунальні, приватні наукові установи, що є юридичними особами, і які мають рівні права у здійсненні наукової, науково-технічної та інших видів діяльності.

2. Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку.

3. Складовими матеріально-технічної бази наукових установ є: будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи. Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми наукової установи з метою забезпечення її статутної діяльності засновником закріплюються за нею на основі права оперативного управління, господарського відання або передаються їй у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

4. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюється науковими установами відповідно до земельного законодавства.

Право постійного користування земельною ділянкою передаються державним і комунальним науковим установам у порядку, передбаченим Земельним кодексом України.

Земельні ділянки, надані науковим установам у постійне користування, не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених Земельним кодексом України.

5. При науковій установі може створюватися наглядова рада з числа іноземних вчених. Її функціями є моніторинг діяльності наукової установи, справедливості системи оплати праці наукових співробітників та їх керівників, відсутності корупції в діях керівників установи та підрозділів, розгляд неетичної поведінки вчених установи, допомога установі у встановленні нових зв'язків з метою наукової співпраці та створення конкурсної комісії для переобрання керівника наукової установи. Типове положення про наглядову раду розробляється Національною радою України з науки і технологій та затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Наукові установи мають право засновувати вищі навчальні заклади з відповідних напрямів наукової діяльності (галузі знань), брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договірних засадах науково-навчальні об'єднання. З метою підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та/або доктора філософії, наукові установи можуть спільно з вищими навчальними закладами створювати відповідні спеціалізовані кафедри.

7. Наукова установа відповідно до договору, укладеному з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, може розміщувати структурні підрозділи (лабораторії), які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

8. Управління науковою установою здійснює її керівник.

Керівник наукової установи, обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників або в рамках конкурсу, що проводиться Наглядовою радою установи, на визначений статутом (положенням) наукової установи термін з правом бути переобраним на другий строк, та затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової установи. Одна і та сама особа не може бути керівника відповідної наукової установи більше ніж два строки.

9. Основною структурною одиницею наукової установи є науковий підрозділ. Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на посади на конкурсних засадах у порядку, встановленому статутом (положенням) цих установ.".

5. У статті 8:

1) доповнити частиною другою такого змісту:

"Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 цього Закону відносяться до наукових установ, які засновані на державній власності, звільняються від сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності і зобов'язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Власні надходження державних наукових установ отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та науково-технічною діяльністю, благодійні внески та гранти, дарунки, кошти, що надходять від вітчизняних та закордонних замовників на здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, відповідно до рішення, прийнятого вченою радою наукової установи, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) наукової установи і можуть використовуватися на оплату праці, фінансування наукових відряджень та стажувань, відшкодування витрат на участь в наукових заходах, видання наукової продукції, проведення і організацію в наукових заходах (конференціях, семінарах тощо), придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного забезпечення наукової та науково-технічної діяльності тощо в межах статутної діяльності наукової установи.";

3) У зв'язку з цим, частину другу - третю вважати відповідно частинами четвертою - п'ятою.

6. У статті 11:

1) частину першу після слів "атестація наукових установ у порядку," доповнити словами "розробленому Національною радою України з науки і технологій і затвердженому";

2) слово "встановленому" вилучити.

7. Частину першу статті 12 після слів "Положення про Державний реєстр наукових установ" доповнити словами ", яким надається підтримка держави, розробляється Національною Радою України з науки і технологій і".

8. Частину третю статті 13 після слів "Положенням про національний науковий центр, яке" доповнити словами "розробляється Національною радою України з науки та технологій та".

9. У Статті 14:

1) частину третю викласти у такій редакції:

"Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, розробляється Національною Радою України з науки і технологій і затверджується Кабінетом Міністрів України.";

2) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Наукові об'єкти, які включені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, не можуть бути приватизовані.".

10. Доповнити Закон статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Національна рада України з науки і технологій

1. Національна рада України з науки і технологій (далі - Національна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Кабінеті Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

2. Національна рада складається з Наукового та Адміністративного комітетів.

Кількість членів Наукового та Адміністративного комітетів (включаючи їх голів) є рівною.

3. Положення про Національну раду затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Національну раду очолює голова, яким за посадою є віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень. Першим заступником голови Національної ради є голова Наукового комітету Національної ради, заступником голови Національної ради за посадою є голова Адміністративного комітету - керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Секретар Національної ради обирається членами Національної ради з її складу.

5. Функції Національної рада:

1) готує пропозиції для формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та подання відповідних рекомендацій Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України;

2) готує пропозиції до переліку пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів для їх реалізації;

3) готує пропозиції щодо інтеграції вітчизняної науки до світового наукового простору з урахуванням національних інтересів;

4) розробляє пропозиції щодо стратегії та процедур інтеграції до Європейською дослідницького простору та рекомендує учасників від України в комітетах і стратегічних робочих групах Європейського Союзу;

5) взаємодіє в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій та рекомендує учасників від України для роботи в спільних міжнародних комітетах;

6) розробляє пропозиції щодо засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, у тому числі в рамках державних цільових програм, та атестації наукових установ;

7) замовляє Національному фонду досліджень організацію та проведення наукової експертизи рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм та проектів таких програм;

8) розглядає проекти концепцій та проекти державних цільових наукових та науково-технічних програм та надає щодо них свої висновки;

9) надає рекомендації Кабінету Міністрів України при формуванні Державного бюджету України щодо обсягів та розподілу бюджетного фінансування між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також надає рекомендації Кабінету Міністрів при формуванні Державного бюджету щодо визначення структури розподілу між секціями Національного фонду досліджень;

10) замовляє на постійній основі прогнозні та форсайтні дослідження в галузі науки, технології, інновацій;

11) здійснює моніторинг стану національної науки, заслуховує звіти голови Національного фонду досліджень та інших головних розпорядників державних коштів, які здійснюють наукову та науково-технічну діяльність, або є замовниками наукових досліджень та розробок;

12) готує та оприлюднює щорічну доповідь про стан та перспективи розвитку наукової та науково-технічної сфери України;

13) розробляє стратегію та пропозиції щодо створення та розвитку національних дослідницьких інфраструктур і мереж ключових лабораторій;

14) розробляє методики та ініціює оцінювання наукової діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ із залученням іноземних експертів, за результатами якого може надавати свої рекомендації;

15) розробляє принципи наукової етики та пропозиції щодо механізмів контролю за їхнім дотриманням;

16) розробляє спільно з представниками реального та фінансового секторів економіки та іншими зацікавленими сторонами пропозиції щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень;

17) виконує функції Наглядової ради з питань реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги;

18) надає пропозиції щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

19) розробляє пропозиції щодо стратегії розвитку та процедур реалізації наукової освіти, з четвертого до восьмого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій включно;

20) та інші функції визначені цим Законом.

6. Національна рада реалізує свої функції керуючись європейськими принципами субсидіарності та пропорційності міри впливу.

7. Основною формою роботи Національної ради є Асамблея Національної ради України з науки і технологій (далі - Асамблея) - спільне засідання Наукового та Адміністративного комітетів, на якому Національна рада ухвалює рекомендації для Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються її компетенції. Національна рада проводить Асамблеї за потребою, але не менше чотирьох разів на рік.

8. Головує на Асамблеї голова Національної ради або за його дорученням перший заступник голови. Засідання Асамблеї є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від складу Національної ради. За результатами Асамблеї оформлюється протокол, який підписує головуючий на засіданні та секретар Національної ради.

9. Асамблеї проходять у відкритому режимі. На них можуть бути присутні суб'єкти наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, представники засобів масової інформації та бізнесових структур.

10. Рішення Асамблеї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш ніж дві третини присутніх на засіданні членів Національної ради.

11. Рішення Асамблеї, прийняті в межах повноважень Національної ради та які стосуються центральних органів виконавчої влади, є обов'язковими для розгляду такими органами.

12. Національна рада діє на засадах відкритості та прозорості. Про свою діяльність та прийняті рішення Національна рада інформує громадськість на офіційному веб-сайті Національної ради. Проекти рішень Національної ради оприлюднюються не менш ніж за два тижні до їх розгляду на Асамблеї.

13. Національна рада для підготовки рішень з питань, які входять до її компетенції, утворює постійні або тимчасові робочі групи. Персональний склад робочих груп формується з числа членів Національної ради з обов'язковим представництвом членів Наукового та Адміністративного комітетів, а також осіб, які були рекомендовані для участі в даній робочій групі головою або заступниками голови Національної ради. До складу робочих груп можуть бути включені вчені, викладачі вищих навчальних закладів, представники державного та приватного секторів економіки, вітчизняні та іноземні експерти.

14. Робочі групи Національної ради діють на засадах відкритості та прозорості. Проекти документів, розроблені робочими групами Національної ради України з науки і технологій, подаються на розгляд Наукового комітету.".

11. Доповнити Закон статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Науковий та Адміністративний комітети Національної ради

1. Науковий комітет - це робочий колегіальний орган Національної ради, що представляє інтереси наукової громадськості.

2. Науковий комітет складається з 24 вчених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну репутацію та довіру в науковому середовищі.

Науковий комітет очолює Голова, який має одного заступника. Голова та заступник обираються членами Наукового комітету з його складу.

3. Члени Наукового комітету обираються Ідентифікаційним комітетом, який керується тим, що склад Наукового комітету повинен бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним та поєднувати мудрість і досвід з далекоглядністю, збалансовано представляючи всю наукову спільноту.

Персональний склад Наукового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Члени Наукового комітету працюють на громадських засадах, проте мають право на покриття їх витрат, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків в якості членів Національної ради.

5. Члени Наукового комітету не можуть суміщати роботу в раді з виконанням обов'язків керівників наукових установ, наукових організацій та вищих навчальних закладів.

6. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати трьох років. Впродовж двох років має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

7. Науковий комітет з метою реалізації функцій Національної ради з науки і технології:

1) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

2) делегує своїх членів та пропонує зовнішніх експертів до складу робочих груп;

3) розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з питань, які входять до компетенції Національної ради та приймає стосовно них рішення, зокрема, щодо передачі на засідання Асамблеї;

4) бере участь у Асамблеї;

5) виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень;

6) виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради Національного фонду досліджень.

8. Основною формою роботи Наукового комітету є засідання, які проводяться за потребою, але не менше чотирьох разів на рік.

Асамблеї обов'язково має передувати засідання Наукового комітету, який розглядає та готує проекти рішень щодо питань порядку денного Асамблеї.

Оголошення про скликання засідання Наукового комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному сайті Національної.

9. Рішення Наукового комітету приймаються консенсусом. У разі, якщо консенсусу досягти не вдається, то рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини складу Наукового комітету. В такому випадку на розгляд Асамблеї разом з рішенням Наукового комітету виноситься аргументована окрема думка меншості.

За поданням Наукового комітету проекти документів виносяться на засідання Асамблеї для прийняття нею рішень.

10. Адміністративний комітет - це робочий колегіальний орган Національної ради України з науки і технологій, персональний склад якого призначається Кабінетом Міністрів України.

11. До складу Адміністративного комітету можуть входити представники на рівні не нижче заступників Міністрів тих міністерств, до компетенції яких належить наукова та науково-технічна діяльність, голови або заступники голів обласних державних адміністрацій, які відповідають за розвиток наукової сфери в регіонах, представники державних органів, які відповідають за наукову сферу, великих наукоємних підприємств, та інші спеціалісти. До складу також входить за посадою Міністр Кабінету Міністрів або його заступник відповідно з розподілом повноважень.

12. Головою Адміністративного комітету є керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Голова має заступника, що є за посадою заступником керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

13. Адміністративний комітет з метою реалізації функцій Національної ради:

1) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп Національної ради, а також експертних комісій з окремих питань;

2) делегує та координує участь своїх членів в робочих групах Національної ради;

3) пропонує зовнішніх експертів до складу робочих груп Національної ради;

4) надає пропозиції Науковому комітету щодо розгляду питань, пов'язаних з виконанням функцій Національної ради;

5) бере участь у Асамблеї.".

12. Доповнити Закон статтею 143 такого змісту:

"Стаття 143. Ідентифікаційний комітет Національної ради

1. Ідентифікаційний комітет - це орган, що обирає персональний склад Наукового комітету.

2. Ідентифікаційний комітет формується з вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру у науковому середовищі, не є керівниками Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ і вищих навчальних закладів та мали досвід роботи в Ідентифікаційних комітетах, створених Європейською Комісією.

Ідентифікаційний комітет створюється на основі цього Закону та Угоди з Європейською Комісією про створення Ідентифікаційного комітету Національної ради України з науки і технологій.

Положення та персональний склад Ідентифікаційного комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Ідентифікаційний комітет з метою обрання персонального складу Наукового комітету:

1) формулює та оприлюднює вимоги до членів Наукового комітету Національної ради після консультацій з українськими та іноземними науковими організаціями;

2) розробляє Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету;

3) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету;

4) складає рейтинговий список кандидатів;

5) обирає персональний склад Наукового комітету та оприлюднює його;

6) оприлюднює інформацію про вчених, які були відібрані до складу Наукового комітету.

4. Організаційною формою роботи Ідентифікаційного комітету є засідання. Засідання Ідентифікаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Ідентифікаційного комітету проходять у відкритому режимі. На них можуть бути присутні представники засобів масової інформації та наукової громадськості.

Інформація про засідання Ідентифікаційного комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.".

13. Статтю 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Національна академія наук України (НАН України)

1. Національна академія наук України (НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності і працює як неприбуткова державна бюджетна установа.

2. НАН України організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження із найважливіших проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук, координує здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях України, незалежно від форм власності, а також організує співпрацю з державними та приватними підприємствами для впровадження результатів досліджень.

За дорученням органів державної влади та з власної ініціативи НАН України розробляє пропозиції щодо засад державної наукової і науково-технічної політики, готує прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку держави, здійснює проведення наукової експертизи проектів державних рішень і програм, а також проектів нормативних актів, що стосуються науки, її застосувань.

3. Держава передає НАН України у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності основні фонди, а також обігові кошти. Земельні ділянки надаються НАН України у постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства України. Використання переданого майна здійснюється відповідно до законодавства та статуту НАН України.

4. НАН України наділена правом автономного управління своєю діяльністю, правом володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у державній власності та належить їй на правах господарського відання, у відповідності із законодавством і власним Статутом.

5. Кошти на забезпечення діяльності НАН України щорічно визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком. НАН України є головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Академії може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. НАН України здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та свого статуту, який ухвалюється Загальними зборами НАН України і затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Державне управління науковою та науково-технічною діяльністю НАН України здійснюється згідно із законодавством України, не порушуючи її самоврядності та свободи наукової творчості.

Самоврядність НАН України полягає:

у самостійному визначенні тематики досліджень; формуванні своєї структури;

вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків в частині, що не суперечить цьому Закону;

виборності та колегіальності органів управління;

здійсненні Загальними зборами НАН України функцій найвищого органу управління.

Механізм реалізації принципу самоврядності НАН України визначається Статутом в межах, що не суперечать цьому Закону та чинному законодавству.

7. НАН України об'єднує членів НАН України? дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів, які обираються Загальними зборами НАН України, а також працівників наукових установ НАН України. Гранична чисельність дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України встановлюється Кабінетом Міністрів України.

8. НАН України має в своїй структурі Президію, апарат Президії, секції з груп галузей наук, відділення з галузей наук, які координують діяльність науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, національних природних парків, природних заповідників, бібліотек, музеїв тощо), об'єктів соціальної сфери, що забезпечують її діяльність і перебувають у віданні НАН України.

9. Наукові установи НАН України зобов'язані пройти процедуру обов'язкової державної атестації в порядку, встановленому законодавством.

Наукові установи НАН України можуть створювати, разом з вищими навчальними закладами спільні наукові підрозділи.

10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НАН України є Загальні збори, в яких з правом ухвального голосу беруть участь дійсні члени НАН України, члени-кореспонденти НАН України та наукові працівники, делеговані колективами наукових установ. Кількість делегатів від наукових установ складає 1/2 від загального числа членів-кореспондентів і дійсних членів НАН України. У сесіях Загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні члени НАН України, керівники наукових установ НАН України та представники інших наукових організацій.

Чергові сесії Загальних зборів НАН України скликаються не менше ніж один раз на рік.

За ініціативою не менше ніж 1/4 дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України Президія НАН України зобов'язана протягом тридцяти днів скликати позачергові Загальні збори.

11. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

ухвалення Статуту НАН України;обрання Президента НАН України, першого віце-президента, віце-президентів та головного ученого секретаря Академії, інших членів Президії Академії;

затвердження результатів виборів дійсних членів НАН України, членів-кореспондентів НАН України та іноземних членів НАН України;

позбавлення статусу дійсного члена, члена-кореспондента та іноземного члена за порушення наукової або загальнолюдської етики, вчинення дій, які завдали шкоди авторитетові Академії та української науки.

При прийнятті Загальними зборами рішення щодо затвердження результатів виборів дійсних членів та членів-кореспондентів Академії голоси представників наукових установ є дорадчими.

12. Президент НАН України організовує роботу Академії, очолює Президію НАН України, здійснює управління майновим комплексом, представляє Академію в органах державної влади, державних установах, громадських та інших організаціях.

13. Загальне науково-організаційне керівництво поточною діяльністю НАН України здійснює Президія НАН України у складі Президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря, академіків-секретарів відділень, членів Президії в кількості, яка дорівнює сумарному числу наукових відділень, секцій та регіональних наукових центрів Академії, що обираються на п'ять років та не можуть обіймати свої посади довше, ніж два терміни. До складу членів Президії входять представники наукових установ - по одному від секції. Президент і віце-президенти під час виконання своїх обов'язків не можуть займати адміністративні посади в наукових установах НАН України.

Апарат Президії НАН України є постійно діючим виконавчим органом Президії НАН України, який забезпечує підготовку та виконання рішень Загальних зборів, Президії та Президента Академії, та здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президії НАН України. Апарат Президії НАН України очолює головний учений секретар НАН України.

14. Президент, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар, члени Президії обираються Загальними зборами Академії шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа учасників Загальних зборів і виконують свої обов'язки до обрання нового складу Президії Академії.

У разі, якщо жоден з кандидатів на посаду Президента не отримав під час голосування більшості голосів, проводиться другий тур за участю двох кандидатів, що отримали у першому турі найбільшу кількість голосів. У другому турі обраним вважається той кандидат, який отримав відносну більшість голосів.

Право висувати кандидатуру Президента НАН України належить Президії та вченим радам наукових установ НАН України. На посаду Президента може претендувати лише особа, що є дійсним членом НАН України.

Порядок обрання Загальними зборами першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря, членів Президії визначається Статутом НАН України.

Академіки-секретарі обираються Загальними зборами відповідного відділення НАН України, у яких беруть участь всі дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, які входять до складу відділення, а також по одному делегованому представнику від наукових колективів установ відділення.

Право висування кандидатур академіків-секретарів належать вченим радам наукових установ НАН України відповідного відділення.

На посаду першого віце-президента, віце-президента, академіка-секретаря може претендувати особа, що є дійсним членом або членом-кореспондентом Академії.

На посаду Головного ученого секретаря та члена Президії може претендувати особа, яка має науковий ступінь доктора наук.

15. Перелік вакансій для обрання членів-кореспондентів та дійсних членів Академії встановлюється Президією НАН з урахуванням пропозицій наукових відділень на основі аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій, необхідності представлення в НАН кращих представників усіх секторів вітчизняної науки.

Процедура виборів дійсних членів, членів-кореспондентів, іноземних членів НАН України визначається Статутом Академії. Дійсними членами та членами-кореспондентами можуть бути лише громадяни України.

Обрання членів-кореспондентів Академії (замість вибулих упродовж відповідного періоду) здійснюється кожні три роки на підставі таємного голосування всіх дійсних членів та членів-кореспондентів НАН.

Кандидатури для обрання членами-кореспондентами Академії висуваються дійсними членами й членами-кореспондентами Академії, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, що атестовані у відповідності до вимог цього Закону, та вищих навчальних закладів (університетів та академій) з числа докторів наук, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою доробок, розв'язали наукову проблему, яка має велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну науково-громадську діяльність.

Обрання дійсних членів Академії (замість вибулих упродовж відповідного періоду) здійснюється кожні три роки на підставі таємного голосування всіх дійсних членів НАН.

Кандидатури для обрання дійсними членами Академії висуваються дійсними членами Академії, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, що атестовані у відповідності до вимог цього Закону, та вищих навчальних закладів (університетів та академій) з числа членів-кореспондентів Академії, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв'язання широкого кола наукових проблем, які мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну науково-громадську діяльність.

16. Порядок роботи та інші повноваження Загальних зборів НАН України, Президії НАН України визначається Статутом НАН України.".

14. Доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Національні галузеві академії наук

1. Національні галузеві академії наук - Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України (далі - національні галузеві академії наук) є самоврядними науковими організаціями, що створені у формі державних бюджетних установ, та є неприбутковими.

2. Організаційна побудова національних галузевих академій наук, їх матеріально-фінансове забезпечення та гарантії діяльності здійснюються згідно з положеннями, встановленими цим Законом для Національної академії наук України. Гранична чисельність дійсних членів та членів-кореспондентів галузевих національних академій наук встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Національні галузеві академії наук координують, організують і проводять дослідження у відповідних галузях науки і техніки, взаємодіють з відповідними органами державної влади з метою розв'язання завдань, визначених державними пріоритетами у цих галузях.

4. Діяльність національних галузевих академій наук у частині, що не порушує їх самоврядності, спрямовується Кабінетом Міністрів України.

Національні галузеві академії наук є головними розпорядниками бюджетних коштів.

5. Національні галузеві академії наук подають щорічний звіт Кабінетові Міністрів України про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених їм із Державного бюджету України.".

15. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти

1. Наукова та науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності, основним чинником підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації: докторів філософії (кандидатів наук) і докторів наук.

Наукова і науково-технічна діяльність проводиться науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами, а також науковими працівниками наукових підрозділів і структур, створених на їх базі.

2. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього Закону.

3. Наукова (науково-технічна) діяльність вищих навчальних закладів підлягає державній атестації в порядку, розробленому Національною Радою України з науки і технологій та затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. На вищі навчальні заклади (університети, академії, інститути), які пройшли державну атестацію в частині наукової діяльності, розповсюджуються гарантії забезпечення наукової діяльності, визначені цим Законом для наукових установ. На наукових та науково-педагогічних працівників таких закладів встановлюються гарантії наукової діяльності, визначені цим Законом для наукових працівників.".

16. Статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації

1. Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є аспірантура та докторантура. Порядок вступу та навчання в аспірантурі як третьому рівні вищої освіти та докторантурі визначається відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

2. Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність, або за освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими навчальними закладами.".

17. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Наукові ступені і вчені звання

1. Вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань визначається Законом України "Про вищу освіту".

Перелік осіб, що здобули наукові ступені та вчені звання, є публічною інформацією та розміщується у відкритому доступі через мережу Інтернет в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних фахових виданнях з належними процедурами незалежного рецензування) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також тексти авторефератів та відгуки опонентів є публічною інформацією та розміщуються у відкритому доступі через мережу Інтернет в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Відповідний науковий ступінь або вчене звання є кваліфікаційною вимогою для зайняття науковим працівником відповідної посади.".

18. Частину другу статті 21 після слів "Положення про атестацію наукових працівників" доповнити словами "розробляється Національною Радою України з науки і технологій та"

19. Доповнити Закон статтею 222-1 такого змісту:

"Стаття 222-1. Наукові відрядження

1. З ініціативи наукового або науково-педагогічного працівника він може бути направлений у наукове відрядження.

2. Науковим відрядженням вважається поїздка наукового (науково-педагогічного) працівника на певний строк для проведення наукової, науково-педагогічної або науково-організаційної роботи поза місцем його постійної роботи, або з метою участі у конференціях, симпозіумах, наукових школах, експедиціях тощо. Підставою для наукового відрядження є запрошення сторони, що приймає, або направлення від установи, де працює вчений.

3. Термін наукового відрядження не має перевищувати 90 днів, окрім випадків, коли відрядження пов'язане з довготривалою науковою експедицією.

4. Фінансове забезпечення наукових відряджень здійснюється відповідно до законодавства.".

20. Доповнити Закон статтею 222-2 такого змісту:

"Стаття 222-2. Наукові стажування

1. Наукові та науково-педагогічні працівники можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними закладами) на стажування, у тому числі довгострокові, до інших наукових установ та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордон.

2. Направлення на стажування може відбуватися як з ініціативи наукового (науково-педагогічного) працівника, так і з ініціативи наукової установи або вищого навчального закладу.

3. Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

4. Строк стажування не може перевищувати двох років.

5. З особами, які направляються на стажування, укладається договір про направлення їх на стажування до іншої наукової установи, вищого навчального закладу.

6. Фінансування витрат, пов'язаних із стажуванням, може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (вищого навчального закладу), що направляє особу на стажування, коштів передбачених у державному бюджеті за відповідною бюджетною програмою, грантів, за рахунок коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стороною, що приймає, вважається наукова установа, інша дослідницька організація, вищий навчальний заклад, яка надала запрошення на стажування. Стороною, що приймає, може бути нерезидент України.

7. Під час стажування за науковим (науково-педагогічним) працівником зберігається його основне місце роботи.

8. Період стажування зараховується до наукового стажу наукового та науково-педагогічного працівника.

9. Наукові та науково-педагогічні працівники подають протягом місяця після завершення стажування науковій установі керівникові навчального закладу (наукової установи), що направив їх стажування, письмовий звіт про результати навчання, стажування та виконання завдання, затвердженого в установленому порядку.

Згідно з рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи або вченої ради вищого навчального закладу стажування може бути прирівняне до підвищення кваліфікації.

Після розгляду на засіданні відповідної кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи звіт затверджується вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.".

21. Статтю 223 доповнити абзацом восьмим та дев'ятим такого змісту:

"час наукового стажування, у тому числі у закордонній науковій установі (вищому навчальному закладі) за умови сплати страхових внесків;

час навчання та роботи наукових (науково-педагогічних) працівників за спеціальністю закордоном, за умов збереження громадянства та перерви між роботою в Україні не більше трьох років.".

22. У статті 23:

1) в частині першій виключити слово "самостійної";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"Заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-технічної), науково-педагогічної роботи, грантів та інших надбавок, доплат та винагород, передбачених законодавством у цій сфері.";

3) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Держава створює умови для мотивації (стимулювання та заохочення) молодих вчених, зокрема шляхом:

збереження доплат за науковий ступінь та вчене звання при визначенні стипендіального забезпечення докторантів;

створення системи державних молодіжних стипендій, премій та грантів.";

4) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Учені наукових установ, що беруть участь у навчальному процесі у вищих навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік, працюють за гнучким графіком роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.".

16. У статті 24:

1) у назві статті слова "та соціальний захист" вилучити;

2) абзац другий частини дев'ятої викласти в такій редакції:

"для наукових (науково-педагогічних) працівників державних, комунальних наукових установ, організацій, підприємств, університетів, академій, інститутів та наукових установ, які згідно із статтею 12 цього Закону включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави - за рахунок коштів державного бюджету;";

3) абзац третій частини дев'ятої викласти в такій редакції:

"для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій, університетів, академій, інститутів - за рахунок коштів Пенсійного фонду України.";

4) абзац четвертий частини дев'ятої виключити;

5) частину тридцяту виключити;

6) частину тридцять першу виключити;

7) частину тридцять другу виключити;

8) доповнити частиною тридцять четвертою такого змісту:

"Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників, що працюють у міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України за умови сплати страхових внесків відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

17. Доповнити Закон статтею 241 такого змісту:

"Стаття 241. Соціальний захист наукового працівника

1. Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до законодавства.

2. Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.

3. Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, можуть надаватися службові жилі приміщення.

4. Науковим (науково-педагогічним) працівникам за рішенням уповноваженого органу управління, до сфери управління якого належить наукова установа або вищий навчальний заклад, або Національної академії наук, національних галузевих академій наук може надаватися у постійне користування житло за рахунок цільового бюджетного фінансування та інших джерел.

5. Держава забезпечує надання науковим (науково-педагогічним) працівникам на будівництво (реконструкцію) довгострокових визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти на вказані цілі щорічно передбачаються у Державному бюджеті України.

6. Науковим працівникам вищих навчальних закладів гарантується соціальний захист (у тому числі строк щорічної основної відпустки), визначений чинним законодавством для працівників наукових установ.

Держава створює умови для забезпечення молодих вчених житлом шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання житла.".

18. У Статті 26:

1) після абзацу другого доповнити абзацом наступного змісту:

"укладає міжнародні договори для створення та функціонування Ідентифікаційного комітету Національної ради з науки і технологій;";

2) абзац третій після слів "визначені Конституцією України" доповнити словами "та цим Законом.".

19. У статті 27:

1) абзац третій перед словами "подає Верховній Раді України пропозиції" доповнити словами "на основі пропозицій Національної ради з науки та технологій";

2) після абзацу шостого доповнити абзацами сьомим - дванадцятим такого змісту:

"затверджує положення про Національну раду України з науки і технологій;

затверджує персональний склад Адміністративного комітету Національної ради України з науки і технологій та забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади та урядових комітетів з Національної радою з науки та технологій;

розглядає рекомендації Національної ради з науки та технологій та приймає за ними рішення;

затверджує порядок формування та використання коштів Національного фонду досліджень України на основі пропозицій Національної ради з науки та технологій;

затверджує Голову Національного фонду досліджень України;

на основі рекомендацій Національної ради з науки та технологій приймає рішення щодо надання статусу державної ключової лабораторії та державної дослідницької інфраструктури і надання фінансової підтримки їх діяльності;".

20. У статті 28:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності";

2) абзац перший частини першої після слів "що забезпечує формування" доповнити словами "і реалізацію" та слово "науки" замінити словами "наукової і науково-технічної діяльності";

3) абзаци другий - сьомий частини першої виключити;

4) абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

"відповідає за організацію системи наукової і науково-технічної експертизи на засадах, розроблених Національною Радою України з науки і технологій;";

5) в абзаці дев'ятому слова "забезпечує інтеграцію" замінити словами "сприяє інтеграції".

6) частину першу після абзацу дев'ятого доповнити абзацами наступного змісту:

"виступає замовником державної атестації наукових установ;

координує міжнародне науково-технічне співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що віднесені до його компетенції;

здійснює фінансову підтримку наукової і науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів;

розробляє проекти міждержавних програм для забезпечення реалізації укладених міжнародних договорів у науково-технологічній сфері;

забезпечує реалізацію міжнародних науково-технічних програм і проектів відповідно до міжнародних договорів;

укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

взаємодіє в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

забезпечує реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;";

7) частину другу виключити.

21. У статті 29:

1) абзац третій перед словом "визначають" доповнити словами "на основі пропозицій Національної ради з науки та технологій";

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"на основі пропозицій Національної ради з науки та технологій формують програми науково-технічного розвитку відповідних галузей та заходи з їх реалізації, організують їх виконання;";

22. У статті 31:

1) частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:

"інтеграція в Європейський дослідницький простір.";

2) абзац п'ятнадцятий частини другої доповнити словами такого змісту:

" , входження України в Європейський дослідницький простір".

23. У статті 32:

1) в абзаці другому слова "науково-технічного" замінити словами "наукового, освітнього";

2) доповнити абзацом десятим такого змісту:

"визнання певного обґрунтованого ризику невдачі у проведенні наукової і науково-технічної діяльності.".

24. Статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, забезпечення до 2030 року зростання фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту - показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу.

Державні наукові установи звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літературу в паперовому і електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).".

25. У статті 34:

1) частину шосту доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"доступу до науково-технічної інформації та літератури на усіх видах носіїв.";

2) частину дев'яту після слів "за рахунок коштів Державного бюджету України" доповнити словами "розробляється Національною Радою України з науки і технологій та";

3) доповнити частиною десятою такого змісту:

"Фінансування наукових, науково-технічних робіт (цільових проектів) на конкурсній основі (конкурсне фінансування) здійснюється за результатами конкурсного відбору після проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок (запитів), що подаються замовникам потенційними виконавцями таких робіт (проектів), без застосування процедур закупівлі.".

У зв'язку з цим, частини десяту - дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - тринадцятою.

4) частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету розробляється Національною радою з науки і технологій і затверджується Кабінетом Міністрів України.";

23. Статтю 35 викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Статус та завдання Національного фонду досліджень України

1. Національний фонд досліджень України (далі - Фонд) створений для грантової підтримки проведення:

фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

2. Фонд є неприбутковою самоврядною державною організацією, яка створюється з метою стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізації стратегії розвитку наукової сфери в Україні, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні, налагодження співпраці між науковими установами, вищими навчальними закладами та представниками реального сектора економіки, підвищення рівня обізнаності суспільства щодо наукових розробок в Україні.

До завдань Фонду також входить:

реалізація стратегії розвитку науки в Україні, розробленої Національною радою з науки та технологій;

створення умов для розвитку національного дослідницького простору як частини світового дослідницького простору;

створення умов для розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури;

сприяння налагодженню спільних наукових досліджень наукових установ, університетів та представників реального сектора економіки;

оцінка відповідності, якості та результативності виконання підтриманих проектів;

зміцнення взаємного міжнародного обміну інформацією та вченими;

підтримка галузевої науки шляхом організації конкурсів за запитом відповідних міністерств центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів;

створення та ведення Реєстру наукових розробок та досліджень;

оцінка ефективності грантів та доступності науково-технічної інформації;

підтримка комунікації науки та суспільства;

проведення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі науки та технології.

3. Фонд є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, свою печатку і штамп.

4. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

5. Органами управління фонду є:

Наглядова рада;

Ідентифікаційний комітет Наукової ради Фонду;

Наукова рада Фонду;

Дирекція Фонду.

6. Статут Фонду, зміни та доповнення до нього затверджуються Наглядовою радою Фонду і реєструється Міністерством юстиції України відповідно до законодавства.

7. У своїй діяльності Фонд керується чинним законодавством, своїм Статутом, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

8. Забороняється незаконне втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність Фонду з метою встановлення будь-якого впливу на експертну діяльність Фонду, протидії запобіганню конфлікту інтересів, що можуть виникати в процесі діяльності Фонду, а також впливу на обрання органів управління Фонду, комітетів та експертних комісій.

9. Бюджет Фонду формуються за рахунок:

коштів Державного бюджету України, що надаються йому як головному розпоряднику бюджетних коштів;

коштів, виділених міністерствами для проведення наукових досліджень на замовлену ними тематику;

коштів місцевих бюджетів;

коштів, виділених іншими розпорядниками бюджетних коштів з метою цільового проведення конкурсу за відомчою тематико, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних та інших джерел, не заборонених законодавством України.

10. Розмір бюджетного фінансування Фонду щорічно визначається законом України про Державний бюджет України окремим рядком.

11. Держава забезпечує належне фінансування Фонду, яке становить не менше 1,0 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

12. Кошти, що розподіляються Фондом для підтримки проектів в рамках програм Фонду, є грантами і розподіляються на конкурсній основі.

13. Гранти, що виділяються Фондом, не підпадають під дію Закону України "Про здійснення державних закупівель".".

24. Доповнити Закон статтею 351 такого змісту:

"Стаття 351. Основні принципи та засади діяльності Фонду

1. Основними принципами діяльності Фонду є:

1) дотримання засад чесної конкуренції;

2) повага та дотримання авторських та суміжних прав, а також принципів наукової етики;

3) безсторонність та справедливість;

4) незалежність Фонду та його працівників;

5) підконтрольність і підзвітність суспільству, науковій громадськості, Національній науковій раді з науки та технологій та визначеним законом державним органам;

6) відкритість та прозорість;

7) запобігання конфлікту інтересів при виборі рецензентів та членів керівних органів Фонду;

8) незалежність та об'єктивність рецензування і оцінювання проектів.

2. Фонд має право:

1) проводити конкурсний відбір проектів за грантами Фонду та визначати умови його проведення;

2) розробляти програми конкурсів та вимог до проектів, що подаються на конкурси, а також затвердженого Національною радою України з науки і технологій розподілу фінансування між секціями Фонду.

3) створювати робочі групи з питань розробки стратегії розвитку Фонду, комітет з протидії конфлікту інтересів та інші, до яких можуть входити як члени Наукового комітету та Наукової ради Фонду, так і зовнішні рецензенти.

4) брати участь в міжнародних двосторонніх та багатосторонніх міждержавних наукових програмах та стратегічних ініціативах.

5) надавати платні послуги з оцінювання наукової та науково-технічної діяльності, а також проводити наукову та науково-технічну експертизу;

6) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Фонду.

3. Обов'язками Фонду є:

1) організація та проведення відкритих конкурсів в рамках програм Фонду з використанням незалежного, об'єктивного рецензування та оцінювання проектів у тому числі із залученням іноземних рецензентів;

2) оцінка відповідності, якості та результативності виконання проектів, підтриманих Фондом;

3) проведення оцінювання наукової та науково-технічної діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів на замовлення Національної ради України з науки і технологій;

4) організація та проведення конкурсів наукових та науково-технічних досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення замовником відповідних коштів;

5) на замовлення Національної Ради України з науки і технологій проводить експертизу рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм та проектів таких програм.";

25. Доповнити Закон статтею 352 такого змісту:

"Стаття 352. Види грантової підтримки та способи її надання

1. Для здійснення своєї діяльності Фонд може використовувати такі способи надання грантової підтримки:

1) конкурси індивідуальних науково-дослідних проектів;

2) конкурси колективних науково-дослідних проектів, у тому числі з підтримки спільних досліджень університетів та наукових установ;

3) конкурси підтримки професійного та кар'єрного зростання, у тому числі конкурси молодих керівників наукових груп;

4) конкурси зі створення центрів та мереж досліджень високого рівня;

5) конкурси по трансферу знань та їх поширенню;

6) конкурси з грантової підтримка розвитку наукових мереж, у тому числі шляхом фінансування наукової мобільності, організації та участі у конференціях, симпозіумах тощо;

7) конкурси з грантової підтримки створення, функціонування та розвитку дослідницьких інфраструктур;

8) конкурси з популяризації науки.

2. Для виконання покладених на Фонд завдань він також може розробляти та використовувати інші фінансові інструменти після їх затвердження Наглядовою радою Фонду.".

26. Доповнити Закон статтею 353 такого змісту:

"Стаття 353. Наглядова рада Фонду

1. Функції Наглядової ради Фонду виконує Національна наукова рада з науки та технологій.

2. Наглядова рада Фонду:

розробляє Положення про Фонд;

визначає кількість Секцій Фонду та напрямки їх діяльності;

щорічно затверджує розподіл фінансування між Секціями Фонду, план роботи та звіти Фонду;

погоджує рішення Наукової ради Фонду щодо обрання та відкликання Голови, заступників Наукової ради Фонду та Виконавчого директора Фонду, може затверджувати обмеження їх повноважень в питаннях розпорядження коштами без узгодження з Науковою радою Фонду;

має право ініціювати аудиторську перевірку діяльності Фонду;

вирішує питання щодо участі Фонду в міжнародних організаціях, що фінансують дослідження.".

27. Доповнити Закон статтею 354 такого змісту:

"Стаття 354. Наукова рада Фонду

1. Наукова рада Фонду складається з всіх членів Наукових рад Секцій Фонду.

2. З метою виконання своїх функцій Наукова рада Фонду утворює Секції. Членів Наукових рад Секцій Фонду обирає Науковий комітет Національної Ради України з науки і технологій згідно процедури, викладеної в статті 355 цього Закону.

3. Персональний склад Наукової ради Фонду обирається на три роки і затверджується Наглядовою радою.

Персональний склад Наукової ради Фонду та Наукових рад Секцій Фонду кожні два роки оновлюється не менше, ніж на 50 відсотків.

4. Особа може бути членом Наукової ради Секцій Фонду не більше двох термінів.

5. Наукова рада Фонду обирає зі свого складу Голову Фонду, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Наукової Ради Фонду:

готує порядок денний засідань Наукової ради Фонду та головує на них;

керує роботою постійних комітетів Наукової ради Фонду;

координує роботу секцій Фонду;

здійснює представництво Наукової ради Фонду у відносинах з Національною радою з науки та технологій, Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, Президентом України, а також у міжнародних відносинах.

Наукові Ради Секцій Фонду на своїх засіданнях обирають Голів Наукових рад Секцій, які є заступниками Голови Фонду за посадою.

Голова та заступники відповідають за проведення конкурсу з відбору експертів, що входять до експертних комісій.

6. Наукова рада Фонду має бути незалежною та діяти виключно в інтересах досягнення наукових, технологічних та академічних цілей щодо створення національного дослідницького простору, інтегрованого до світового.

7. Наукова Рада Фонду розробляє і оприлюднює на веб-сайті Фонду:

1) загальну стратегію роботи Фонду;

2) перелік програм Фонду, фінансові інструменти та робочі плани щодо їх імплементації;

3) методи і процедури проведення рецензування та оцінювання проектів, що подаються для участі в програмах Фонду;

4) пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності виконання програм, рівня проведення досліджень та якості наукової дослідницької інфраструктури;

5) положення Фонду щодо дотримання ним наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів при проведенні рецензування, оцінювання та відбору проектів та організації роботи Фонду.

6) інформація про поточну діяльність Фонду та персональний склад Наукової ради Фонду.

8. Наукова рада Фонду приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів. Засідання Наукової ради Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні не менше дві третіх членів Наукової ради Фонду.

Рішення, які стосуються обрання Виконавчого директора, Дирекції Фонду вважаються прийнятим, якщо за них проголосувало не менше ніж дві третіх від особового складу Наукової ради Фонду.

9. Голова Фонду та Виконавчий директор Фонду щорічно звітують про діяльність Фонду перед Наглядовою радою Фонду.".

28. Доповнити Закон статтею 355 такого змісту:

"Стаття 355. Порядок обрання членів Наукової ради Фонду

1. Науковий комітет Національної ради України з науки і технологій обирає кожного з членів Наукової ради Фонду індивідуально на підставі їхніх наукових здобутків та бездоганної репутації шляхом проведення відкритого конкурсу.

2. Науковий комітет Національної ради України з науки і технології визначає кількісний та персональний склад Наукових рад Секцій Фонду.

3. Науковий комітет Національної ради України з науки і технологій проводить відкриті консультації з основними українськими, європейськими та світовими організаціями, що представляють різні сегменти наукової спільноти, щодо вироблення критеріїв, згідно з якими мають бути обрані члени Наукової ради Фонду.

За результатами цих консультацій оголошуються умови конкурсу.

4. Список кандидатів у члени Наукової ради Фонду складається шляхом надсилання листа від імені Голови Наукового комітету Національної ради України з науки і технологій основним українським, європейським та світовим організаціям, що представляють різні сегменти наукової спільноти.

Подання кандидатів також можливе від імені інших представницьких наукових організацій, вищих навчальних закладів та наукових установ, а також самими членами Наукового комітету.

Організації, які здійснюють подання кандидатів до складу Наукової ради Фонду, надають свої пропозиції щодо осіб, які на їхню думку:

мають найвищий рівень як провідні науковці;

мають можливість і висловили згоду брати участь в роботі Наукового ради Фонду;

мають найвищий ступінь довіри з боку наукової спільноти.

Самовисування в кандидата на члена Наукової ради Фонду не допускається.

Розгляд всіх кандидатів у члени Наукової ради Фонду проводиться за однаковою процедурою.

5. На відкритому засіданні Ідентифікаційного комітету Наукової ради Фонду в процесі відкритого обговорення визначають по три кандидатури на одне місце члена Наукової ради Фонду за певним напрямом діяльності.

Таємним голосуванням обирають з кожних трьох кандидатур одного на місце члена Наукової ради Фонду. Рішення вважається прийнятим, якщо за кандидатуру проголосували більше ніж дві третіх членів Ідентифікаційного комітету Наукової ради Фонду.

За відсутності узгодженого рішення проводиться другий тур з числа двох кандидатур, що набрали більшість голосів в першому голосуванні по своїх напрямках. Другий тур проводиться таємним голосуванням. Рішення на другому турі приймається простою більшістю голосів.

Кандидатури, які не пройшли, але набрали більше ніж одна третя голосів, мають право брати участь в конкурсі на наступний термін.

6. Звіт роботи Ідентифікаційного комітету Наукової Ради Фонду щодо процедури та обрання членів Ради Фонду надається Наглядовій раді Фонду та оприлюднюється.".

29. Доповнити Закон статтею 356 такого змісту:

"Стаття 356. Комісії конкурсів

1. Наукова рада Секції Фонду обирає Комісію конкурсу (далі - Комісія) для проведення кожного конкурсу з надання грантової підтримки.

2. Члени Комісії повинні бути визнаними вченими в галузі, в якій проводиться даний конкурс.

Члени Комісій не повинні бути членами Наукової ради секції та не мають права брати участі в конкурсі.

Члени органів управління Фонду не мають права брати участь у програмах Фонду або бути по ним рецензентами.

Рецензенти і члени Комісій, що беруть участь в організації та проведенні конкурсу, не повинні мати реального або потенційного конфлікту інтересів.

3. У разі виникнення у рецензента та/або члена конфлікту інтересів вони зобов'язані повідомити про це у письмовій формі Голову наукової ради відповідної Секції Фонду та заявити самовідвід.

4. Результати конкурсу вивішуються на сайті конкурсу у вигляді рейтингового списку проектів, що брали участь у конкурсі.

5. Рейтинговий список переможців та учасників конкурсу має включати назву проекту, інформацію про керівника проекту, а також критерії, за якими оцінювалися проекти, та відповідні показники для кожного з проектів.

6. Після завершення конкурсу всім учасникам надається письмовий висновок щодо поданого проекту без вказування даних рецензентів.".

30. Доповнити Закон статтею 357 такого змісту:

"Стаття 357. Дирекція Фонду та Виконавчий директор

1. Дирекція Фонду (далі - Дирекція) надає технічну та організаційну підтримку при проведенні та організації конкурсів з надання грантової підтримки.

Дирекція здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Дирекцію Фонду, яке розробляє і затверджує Наукова рада Фонду.

2. Очолює Дирекцію Виконавчий директор Фонду, який підпорядковується Науковій раді Фонду.

На засіданнях Наукової ради Фонду Виконавчий директор Фонду виконує обов'язки секретаря.

3. Виконавчий директор та Дирекція Фонду щорічно проходять процедуру підтвердження довіри з боку Наукової ради Фонду відповідно до Положення про Дирекцію Фонду.".

31. У статті 36:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"Державні цільові наукові та науково-технічні програми формуються і виконуються відповідно до Закону України "Про державні цільові програми", а також статей 14 та 35 цього Закону.";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Процедуру експертизи проектів загальнодержавних цільових програм науково-технічного розвитку розробляє Національна рада з науки та технологій.".

32. Статтю 37 викласти в такій редакції:

"Державне замовлення на науково-технічну продукцію формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, на підставі рекомендацій Національної ради з науки та технологій у вигляді переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, і затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.".

33. Статтю 40 доповнити частиною другою такого змісту:

"Положення про проведення експертизи при конкурсному відборі проектів або оцінювання якості проведення наукових досліджень в наукових установах та вищих навчальних закладах розробляється Національною радою з питань науки і технологій та затверджується Кабінетом Міністрів України.".

34. Доповнити Закон статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Участь державних наукових установ, державних вищих навчальних закладів у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності

1. Державні наукові установи (крім державних наукових установ, що відносяться до оборонно-промислового комплексу), державні вищі навчальні заклади мають право бути співзасновниками господарських товариств або господарських об'єднань, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію (далі - господарські товариства), діяльність яких полягає у використанні у господарській діяльності об'єктів права інтелектуальної власності, виключні майнові права інтелектуальної власності на які належать цим установам та навчальним закладам.

Державні наукові установи, державні вищі навчальні заклади за попередньою згодою центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, до сфери управління яких вони належать, приймають рішення про участь у створенні господарських товариств та беруть участь у формуванні статутного капіталу такого господарського товариства шляхом внесення до нього права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою установою або державним вищим навчальним закладом.

Визначення вартості права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, що вноситься до статутного фонду господарського товариства, здійснюється на підставі його незалежної оцінки.

2. Право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, передано як вклад до статутного капіталу господарського товариства, не може надаватися господарським товариством третім особам за договором, а також передаватися третім особам на інших підставах, якщо інше не передбачено законом.

3. Державні наукові установи здійснюють управління частками (акціями) в статутних фондах господарських товариств як учасники, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Права учасника господарського товариства від імені державної наукової установи здійснює її керівник.

4. Доходи отримані у вигляді частини прибутку від діяльності господарського товариства (дивіденди), а також доходи отримані від розпорядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських товариств, отримані державною науковою установою, державним вищим навчальним закладом, які повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету, є власними надходженнями такої наукової установи, вищого навчального закладу та використовуються ними на виконання своїх статутних завдань та виплату винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної власності.".

35. Статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності

1. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат здійснюється відповідно до законодавства.

У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

2. Передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання вказаних об'єктів права інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" щодо передачі прав на технології, створених за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових.".

36. Частину другу статті 44 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"участь у міжнародних двосторонніх або багатосторонніх наукових програмах, зокрема в рамкових програмах Європейського Союзу з досліджень та інновацій.".

II. Перехідні та прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк:

1) затвердити Положення про Національну раду України з науки і технологій;

2) на основі цього Закону укласти Угоду з Європейською Комісією про створення Ідентифікаційного комітету Національної ради України з науки і технологій та забезпечити виконання цієї угоди;

3) на основі укладеної Угоди з Європейською Комісією про створення Ідентифікаційного комітету Національної ради України з науки і технологій та цього Закону розробити та затвердити Положення про Ідентифікаційний комітет Національної ради України з науки і технологій і затвердити персональний склад Ідентифікаційний комітет Національної ради України з науки і технологій.

4) призначити персональний склад Адміністративного комітету Національної ради України з науки і технологій;

5) подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;

6) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

7) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

8) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України:

1) з моменту створення Національної ради України з науки і технологій доручити їй розробити в шестимісячний строк "Концепцію реформування наукової сфери України";

2) на основі розробленої "Концепцію реформування наукової сфери України" подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти необхідні для її реалізації;

3) в тримісячний строк з моменту створення Національної ради України з науки і технологій затвердити Положення про Національний фонд досліджень України.

4. Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує функціонувати до моменту створення Національного фонду досліджень України.

5. Національній академії наук України, національним галузевим академіям наук у тримісячний строк привести свої статути і структуру керівних органів у відповідність із цим Законом.

6. Керівники наукових установ, які перебувають на своїх посадах на момент набуття чинності цим Законом, мають право після закінчення строку своїх повноважень бути обраними ще на один термін.

7. Президенти, перші віце-президенти, віце-президенти, головні учені секретарі, академіки-секретарі відділень та члени Президій Національної та національних галузевих академій наук України, які перебувають на своїх посадах на момент набуття чинності цим Законом, мають право після закінчення строку своїх повноважень бути обраними ще на один термін.

8. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

9. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства України.

10. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Абзац четвертий частини шостої статті 5 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 37 - 38 (19.09.2014), ст. 2004 із змінами і доповненнями) викласти в такій редакції:

"Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність, або за освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими навчальними закладами.".

2) У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 24 (13.06.2014), ст. 883 із змінами і доповненнями):

у пункті 20 статті 1 слова "науково-дослідні або дослідно-конструкторські" замінити словами "науково-технічні (експериментальні)";

в абзаці п'ятнадцятому частини третьої статті 2 слова "статтею 34" замінити словами "статтею 35".

3) У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 13 (28.03.2014), ст. 222 із змінами і доповненнями):

частину третю статті 48 доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок обрання, структура та організація роботи Національної наукової ради визначається Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність";

частину другу статті 50 доповнити абзацом такого змісту:

"Проекти актів Кабінету Міністрів України, які стосуються наукової та науково-технічної діяльності, готуються за участю Національної ради України з науки та технологій.".

4) У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 із наступними змінами):

абзац перший частини другої статі 3 після слів "а також на здійснення прав інтелектуальної власності" доповнити словами "та корпоративні права, що виникли в наслідок участі державних наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ та державних університетів, академій, інститутів у створенні господарських товариств або господарських об'єднань шляхом внесення до статутного капіталу такого господарського товариства майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, які належать цим установам та навчальним закладам";

абзац перший частини першої статті 111 після слів "Державного управління справами," доповнити словами "державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" відносяться до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності";

частину другу статті 111 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" відносяться до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов'язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази".

5) У Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 48 (30.11.2001), ст. 253 із змінами і доповненнями):

частину першу статті 4 після слів "Кабінету міністрів України" доповнити словами "на підставі рекомендацій Національної ради України з науки та технологій";

частину четверту статті 5 після слів "що забезпечує формування державної політики у сфері науки" доповнити словами ", згідно рекомендацій Національної ради України з науки і технологій".

6) Частину третю статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251 із наступними змінами) після слів "застави державного та комунального майна" доповнити словами ", внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними вищими навчальними закладами майнових прав інтелектуальної власності як вкладу до статутного капіталу товариств господарських товариств або господарських об'єднань,".

7) Підпункт "б" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; із змінами, внесеними законами України від 13 січня 2012 року N 4336-VI та від 23 лютого 2012 року N 4442-VI) доповнити абзацом такого змісту:

"наукові об'єкти, які включені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання;".

8) У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17 (25.04.95), ст. 121):

частину третю статті 2 після слів "системами і положеннями," доповнити словами "виплати в рамках грантів,";

частину другу статті 4 після слів "відповідних бюджетів," доповнити словом "грантів,";

частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"грантів.";

статтю 6 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Тарифна система оплати праці не розповсюджується на гранти.";

9) Частину першу Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 94 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

"Дозволити державним науковим (науково-дослідним, науково-технологічним, науково-технічним, науково-практичним) установам та державним вищим навчальним закладам бути співзасновниками господарських товариств або господарських об'єднань виключно шляхом передачі майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, як вкладу до статутного капіталу таких товариств.".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос