Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации финансового положения Национальной акционерной компании "Нафтогаз України"

Проект закона Украины от 23.02.2015 № 2214
Дата рассмотрения: 18.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац п'ятнадцятий після слів "вносяться споживачами теплової енергії" доповнити словами "та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам";

абзац двадцять другий виключити;

2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:

"забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання";

3) статтю 19 доповнити частинами сьомою-дев'ятою такого змісту:

"Теплогенеруючі та теплопостачальні організації, а також суб'єкти господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника і на яких не поширюється дія статті 191 цього Закону, повинні щомісяця здійснювати оплату природного газу гарантованому постачальнику відповідно до укладених договорів.

Зазначена вимога не поширюється на бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими і проводять розрахунки в установленому законодавством порядку, а також на теплогенеруючі та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно обґрунтований тариф.

Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за спожитий природний газ та/або у разі відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 191 цього Закону, якщо будь-яке з таких порушень відбулося після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог статті 20 цього Закону щодо встановлення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію на рівні, що забезпечує відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії";

4) у статті 191:

частину першу викласти в такій редакції:

"Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання не поширюються на:

теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які виробляють або постачають теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що не перевищують 18 тисяч Гкал на рік;

теплогенеруючі та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно обґрунтований тариф;

суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах;

бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

5) друге речення частини першої статті 28 після слова "обладнання" доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 19 цього Закону".

2. Пункт 3.4 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"3.4 Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 липня 2015 року, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу, що мають стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, процедура погашення заборгованості якими діє до 1 січня 2016 року ".

3. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566 із наступними змінами):

1) пункт 10 частини першої статті 1 доповнити словами "крім випадків, визначених частиною сьомою статті 12 цього Закону";

2) у статті 12:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Договір на постачання природного газу повинен відповідати типовому договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу (за наявності такого типового договору)";

частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) відбору природного газу споживачами понад обсяги, що виділені постачальником природного газу на поточний місяць в межах планових обсягів, визначених договором";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу, якщо стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство";

3) статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, що може відрізнятися від балансової вартості, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" станом на 31 грудня 2014 року.

Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України";

4) частину п'яту статті 19 викласти в такій редакції:

"5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.

Постачання природного газу споживачам (крім населення, бюджетних установ, теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств, на які поширюється дія статті 191 Закону України "Про теплопостачання") за договором, укладеним з гарантованим постачальником, здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати, крім випадків, визначених абзацом третім цієї частини.

Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення та бюджетних установ), стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено, за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов'язань за договором щодо оплати природного газу шляхом передачі в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період.

Звернення стягнення на майно (у тому числі майнові та інші речові права), передане в заставу для забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу природного газу, а також на інше забезпечення виконання зобов'язань здійснюється гарантованим постачальником у разі, якщо прострочення оплати споживачем спожитого природного газу перевищує три місяці";

4. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142 із наступними змінами):

1) частину другу статті 11 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"направляє платіжні вимоги на суму стягнення протягом двох робочих днів з дати арешту рахунків боржника";

2) частину третю статті 37 доповнити словами "та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та/або її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії";

3) у статті 52:

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 191 та 261 Закону України "Про теплопостачання" та статті 151 Закону України "Про електроенергетику";

перше речення частини четвертої замінити реченнями такого змісту:

"4. На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Платіжну вимогу про списання коштів з рахунку боржника державний виконавець зобов'язаний надіслати до банківської або іншої фінансової установи не пізніше двох робочих днів з дати арешту відповідних рахунків боржника";

перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції: "У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. У подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, кожного місяця - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, кожні три місяці - щодо отримання інформації про доходи боржника";

4) у частині другій статті 57:

абзац другий після слів "арешт коштів" доповнити словами "(крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)", а після слів "у банках або інших фінансових установах" - словами "протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від зазначених органів";

абзац четвертий доповнити словами "на наступний день після закінчення строку самостійного виконання рішення";

абзац п'ятий доповнити словами "на наступний день з моменту виявлення майна";

доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилася під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня із дня виявлення майна.

Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж на десятий робочий день з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна";

5) частину другу статті 60 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Державний виконавець зобов'язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з моменту надання боржником документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із законодавством";

6) частину п'яту статті 65 викласти в такій редакції:

"5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленим цим Законом, кошти:

що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";

що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 191 та 261 Закону України "Про теплопостачання" та статті 151 Закону України "Про електроенергетику";

що перебувають на одному з банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців.

Зазначений перелік є вичерпним".

5. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413; 2014 р., N 11, ст. 132):

1) абзац другий частини четвертої статті 23 доповнити словами "і на вимоги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (у тому числі неустойки, трьох відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 квітня 2015 року";

2) абзац сьомий частини першої статті 114 після слів і цифр "у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків" доповнити словами "а також на підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її дочірнє підприємство мають право продажу дебіторської заборгованості теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, у тому числі з дисконтом, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо такої заборгованості. Дебіторська заборгованість теплогенеруючих та теплопостачальних організацій не може бути продана згідно з цією частиною, якщо відповідне теплогенеруючих та теплопостачальних організацій володіє дебіторською заборгованістю державних та/або комунальних підприємств, установ, організацій.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос