Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе депутатов местных советов" (относительно особенностей отзыва депутата местного совета по решению местной организации партии)

Проект закона Украины от 23.06.2015 № 2154а
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад (щодо особливостей відкликання депутата місцевої ради за рішенням місцевої організації партії)"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 40, ст. 290 такі зміни:

1) У статтю 37 включити частину другу такого змісту:

"2. Підставою для відкликання депутата місцевої ради, який обраний за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії по багатомандатному виборчого округу або обраний по одномандатному виборчому округу за висуванням відповідної місцевої організації політичної партії може бути невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним цілям програми та статуту відповідної політичної партії або вмотивоване звернення виборців".

2) Статтю 38 викласти у такій редакції:

"1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) місцевих організацій політичної партії, які відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

2. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата місцевої ради приймається відповідно на:

1) пленарному засіданні місцевої ради;

2) зборах виборців, що проводяться з урахуванням вимог частин другої і третьої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

3) зборах (конференціях) місцевої організації політичної партії у порядку, встановленими їх статутами щодо депутата місцевої ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії по багатомандатному виборчого округу або обраного по одномандатному виборчому округу за висуванням відповідної місцевої організації політичної партії.

3. У разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах (конференціях) місцевої організації політичної партії створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, затверджується її склад.

Кількість членів ініціативної групи у разі відкликання депутата:

сільської, селищної, міської (міста обласного підпорядкування) ради становить - не менше 10 осіб;

районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - не менше 50 осіб;

обласної, Київської та Севастопольської міської ради - не менше 100 осіб.

4. Протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради підписується головою і секретарем цих зборів. Протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії підписується її керівником та погоджується з центральним керівним органом відповідної політичної партії. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії щодо підтримки пропозиції про відкликання депутата місцевої ради зазначається зміст звернення виборців про відкликання депутата місцевої ради або зміст порушення вимог статуту та програми політичної партії, зміст обговорення, прийняте рішення на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, персональний склад ініціативної групи (у разі її обрання), дані про особу визначену бути офіційним представником ініціативної групи. До цього протоколу додається письмова заява про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу. Участь осіб, яких пропонується ввести до складу ініціативної групи, в зборах (конференції) місцевої організації партії, не є обов'язковою, за умови наявності письмової згоди цих осіб бути членом ініціативної групи. Ця заява має обов'язково містити прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, що посвідчують цю особу та громадянство України, згоду на відповідну участь.

5. Рішення ради, протокол зборів виборців, зборів (конференцій) місцевої організації політичної партії з погодженням центрального керівного органу відповідної політичної партії направляються до територіальної виборчої комісії у триденний строк після їх проведення."

3) Статтю 39 викласти у такій редакції:

"1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) місцевої організації політичної партії з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення щодо процедури збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата місцевої ради, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата."

4) Статтю 40 викласти у такій редакції:

"1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає офіційному представнику ініціативної групи реєстраційне свідоцтво та посвідчення на кожного члена ініціативної групи, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. На цьому ж засіданні територіальна виборча комісія видає зразок підписного листа та вказує яку кількість підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата необхідно зібрати.

2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір підписів проводиться у строки:

у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради - п'ять днів;

районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - п'ятнадцять днів;

обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний термін.

3. Форма підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця. Ініціативна група має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів з дотриманням встановленої форми підписного листа. На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради має бути зібрано така кількість підписів, що становить більше половини виборців, які брали участь у відповідних місцевих виборах, на яких був обраний депутат, до якого ініційована процедура відкликання.

4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата місцевої ради засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.

5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи. В одному підписному листі враховуються лише підписи виборців, які є членами відповідної територіальної громади.

6. Заповнені підписні листи зібрані ініціативною групою на підставі протоколу зборів виборців здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в порядку, встановленому комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються. Не враховуються також підписи, які не є власноручними.

7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження."

5) Доповнити новою статтею 41-1 такого змісту:

"Стаття 41-1. Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради на зборах (конференції) місцевої організації партії

1. Заповнені підписні листи збираються офіційним представником ініціативної групи та передаються зборам (конференції) місцевої організації партії рішенням якої була утворена ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради.

2. Збори (конференція) місцевої організації партії утворюють лічильну комісію, до складу якої не можуть входити члени ініціативної групи, для перевірки зібраних підписів на їх кількість та якість, для чого оголошується перерва. Тривалість перерви визначається зборами (конференцією).

3. Результати перевірки підписів оформлюються протоколом лічильної про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради комісії, який підписується головою, секретарем та членами лічильної комісії.

4. За результатами доповіді лічильної комісії, на підставі зібраних підписів виборців у кількості що перевищує половину кількості виборців, які приймали участь у відповідних місцевих виборах, на яких був обраний депутат, що відкликається, зборами (конференцією) місцевої організації партії складається протокол та приймається рішення про відкликання цього депутата місцевої ради та звернення до відповідної територіальної виборчої комісії здійснити дії передбачені Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" щодо заповнення депутатської вакансії у відповідній місцевій раді.

5. Протокол зборів (конференції) разом з протоколом лічильної комісії та підписними листами протягом трьох днів передається до територіальної виборчої комісії.

6. На основі одержаних протоколу зборів (конференції) разом з протоколом лічильної комісії та підписних листів комісія може провести перевірку підписних листів та не пізніш як у десятиденний строк здійснити дії передбачені Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" щодо заповнення депутатської вакансії у відповідній місцевій раді.

7. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше кількості, що перевищує половину кількості виборців, які приймали участь у відповідних місцевих виборах, на яких був обраний депутат, що відкликається, рішення зборів (конференції) вважається неправомочним, а пропозиція про відкликання депутата відхиленою і депутат зберігає свої повноваження."

6) Статтю 49 викласти у такій редакції:

"Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням про голосування про відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідної місцевої організації партії за виключенням фінансування діяльності територіальної виборчої комісії, яке здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету."

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос