Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местном референдуме

Проект закона Украины от 08.07.2015 № 2145а-3
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцевий референдум

Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення місцевих референдумів з метою забезпечення прав членів територіальних громад сіл чи добровільного об'єднання кількох сіл, селищ, міст, районів у містах вирішувати питання місцевого значення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) місцевий референдум - форма безпосереднього волевиявлення громадян з питань місцевого значення з метою прийняття рішень, що здійснюється шляхом голосування громадян, що володіють правом на участь у місцевому референдумі, місце проживання яких зареєстроване в межах території місцевого самоврядування;

2) питання місцевого значення - питання, віднесені Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування, в тому числі питання про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад (у містах з районним поділом), сільських, селищних, міських голів, а також інші питання, які не належать до компетенції органів державної влади та органів влади Автономної Республіки Крим, крім питань, делегованих органами виконавчої влади;

3) результати місцевого референдуму - рішення місцевого референдуму з питань місцевого значення, оформлені у встановленому цим Законом порядку;

4) рішення місцевого референдуму - підзаконний нормативно-правовий акт, текст якого схвалено на місцевому референдумі, оформлений у встановленому цим Законом порядку;

5) учасник місцевого референдуму - громадянин України, який має право голосу та є членом територіальної громади;

6) члени територіальної громади - жителі села чи добровільно об'єднані у сільську громаду жителі кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр, селища, міста, району у місті, зареєстрованим в установленому законом порядку місцем проживання яких є один із цих населених пунктів.

Стаття 2. Види місцевого референдуму

Місцевий референдум може бути імперативний або повторний.

Імперативний місцевий референдум - місцевий референдум, рішення якого мають обов'язковий характер та вищу юридичну силу відносно актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Повторний місцевий референдум - місцевий референдум, який проводиться у разі визнання імперативного місцевого референдуму недійсним з підстав, установлених цим Законом.

Стаття 3. Суб'єкт права на участь в місцевому референдумі

1. Право безпосередньо вирішувати питання місцевого значення на місцевих референдумах відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону мають учасники місцевого референдуму.

Учасник місцевого референдуму має право голосу на місцевому референдумі, брати участь у висуванні ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, а також в інших заходах з підготовки та проведення місцевого референдуму в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Громадяни, яких визнано судом недієздатними, та громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, не мають права голосу на місцевому референдумі, не можуть ініціювати проведення місцевого референдуму, а також брати участь в інших діях з підготовки та проведення місцевого референдуму.

3. Документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4) дипломатичний паспорт;

5) службовий паспорт;

6) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

4. Належність громадянина України до відповідної територіальної громади визначається його зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Стаття 4. Принципи участі у місцевому референдумі

1. Місцевий референдум проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення учасників місцевого референдуму шляхом таємного голосування.

Підготовка і проведення місцевого референдуму здійснюються відкрито і гласно.

Учасникам місцевого референдуму гарантується вільне волевиявлення. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевому референдумі.

2. Учасники місцевого референдуму беруть участь у місцевому референдумі на рівних засадах. Кожен учасник місцевого референдуму має один голос і рівні можливості щодо його реалізації.

Свій голос учасник місцевого референдуму може використати на одній дільниці, де він включений до списку учасників місцевого референдуму.

3. Учасники місцевого референдуму голосують на місцевому референдумі особисто. Голосування за інших осіб не допускається.

4. Місцевий референдум є прямим: питання, винесені на голосування, вирішуються учасниками місцевого референдуму безпосередньо.

5. Голосування під час місцевого референдуму є таємним. Будь-який контроль за волевиявленням учасників місцевого референдуму забороняється.

Стаття 5. Питання, що виносяться на місцевий референдум, та форма їх винесення

1. На місцевий референдум можуть виноситися питання місцевого значення.

2. Питання на місцевий референдум можуть виноситись у формі проекту рішення місцевого референдуму.

3. На місцевий референдум можуть виноситись один або кілька варіантів проектів рішень місцевого референдуму (запитань). Кожне запитання, що виноситься на місцевий референдум, формулюється таким чином, щоб учасник місцевого референдуму мав можливість однозначно надати на нього відповідь "так" або "ні".

На місцевий референдум можуть виноситися питання в кількості не більше 5.

У разі винесення на референдум великих за обсягом рішень їх можуть розмістити окремо від бюлетеня голосування, проте з присвоєнням територіальною комісією цим рішенням відповідного реєстраційного номеру.

4. Проект рішення або запитання, що виносяться на місцевий референдум, повинні мати чітке формулювання, яке не допускає різних тлумачень.

5. Проект рішення або запитання, що виносяться на місцевий референдум, повинні відповідати Конституції та законам України, указам Президента України та актам Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Обмеження щодо ініціювання, проведення місцевого референдуму та питань, що виносяться на місцевий референдум

1. Місцевий референдум не може ініціюватися та проводитися у разі введення воєнного або надзвичайного стану на всій території України або на території, де призначено його проведення, та протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану, а також протягом одного року після проведення місцевого референдуму з одного і того самого питання.

2. На місцеві референдуми не виносяться питання, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання щодо відчуження державної і приватної власності, а також кадрові питання та питання організаційного характеру з урахуванням особливостей, передбачених частиною першою цієї статті.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які вирішуються органами місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Розділ II. ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 7. Призначення місцевого референдуму

1. Місцевий референдум призначається територіальною виборчою комісією (далі - територіальна комісія), яка діє відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Стаття 8. Суб'єкти ініціювання місцевого референдуму

1. Місцевий референдум призначається на вимогу не менш як однієї десятої частини учасників місцевого референдуму, які є членами відповідних територіальних громад, та на вимогу інших суб'єктів, визначених законом.

Місцевий референдум щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови призначається також на вимогу сільської, селищної, міської ради; щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради - сільського, селищного, міського голови; щодо утворення (неутворення) районних у місті рад - половини від загального складу депутатів міської ради.

2. Збирання підписів учасників місцевого референдуму для проведення місцевого референдуму за ініціативою однієї десятої частини учасників місцевого референдуму, які є членами відповідних територіальних громад, організовує і здійснює ініціативна група з місцевого референдуму, що утворюється відповідно до цього Закону.

Стаття 9. Утворення ініціативної групи з місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму утворюється на загальних зборах громадян, в яких беруть участь не менш як:

50 учасників місцевого референдуму - для проведення місцевих референдумів на території села чи добровільного об'єднання кількох сіл, селища, району у місті;

100 учасників місцевого референдуму - для проведення місцевих референдумів на території міста районного значення;

150 учасників місцевого референдуму - для проведення місцевих референдумів на території міста обласного або республіканського в Автономній Республіці Крим значення;

200 учасників місцевого референдуму - для проведення місцевих референдумів на території міст Києва та Севастополя.

У територіальних громадах чисельністю менш як 100 учасників місцевого референдуму ініціативна група з місцевого референдуму утворюється у складі не менш як трьох осіб на загальних зборах громадян, в яких бере участь не менш як десять відсотків учасників місцевого референдуму.

2. Ініціатори проведення загальних зборів громадян з ініціювання місцевого референдуму не пізніше ніж за п'ять календарних днів до їх проведення повинні письмово повідомити про час, місце і мету проведення загальних зборів громадян територіальну комісію та відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної в місті ради. Зазначена інформація про проведення загальних зборів громадян з ініціювання місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради доводиться ініціаторами проведення таких зборів також до відома відповідної сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради, депутат сільської, селищної, міської, районної у місті ради, член територіальної комісії можуть бути присутні на загальних зборах громадян з ініціювання місцевого референдуму на відповідній території.

3. Перед початком загальних зборів громадян ініціатори їх проведення здійснюють реєстрацію учасників цих зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, дати народження, місця проживання, серії, номера, дати і місця видачі документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму, підписів учасників зборів.

Загальні збори громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму вважаються правомочними, якщо в них бере участь відповідна кількість учасників місцевого референдуму, визначена частиною першою цієї статті, про що повідомляється присутнім ініціаторами проведення місцевого референдуму перед початком проведення загальних зборів громадян.

Рішення загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму приймаються після обговорення більшістю учасників місцевого референдуму, присутніх на цих зборах.

На загальних зборах громадян обираються головуючий, секретар та лічильна комісія, яка проводить підрахунок результатів голосування з питань, що обговорюються на загальних зборах громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму. На загальних зборах громадян, які проводяться на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму, лічильна комісія не утворюється, а підрахунок результатів голосування з питань, що обговорюються на загальних зборах громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму, проводить секретар загальних зборів громадян.

Подальший порядок денний загальних зборів громадян повинен включати питання щодо обговорення доцільності проведення місцевого референдуму та формулювання тексту проекту рішення місцевого референдуму.

4. У разі схвалення більшістю учасників загальних зборів громадян пропозиції про проведення місцевого референдуму та затвердження формулювання тексту проекту рішення місцевого референдуму, який пропонується винести на місцевий референдум, обирається ініціативна група з місцевого референдуму, якій доручається організація збирання підписів учасників місцевого референдуму. З членів ініціативної групи з місцевого референдуму загальними зборами громадян обираються особа, уповноважена чинити дії від імені ініціативної групи з місцевого референдуму (далі - уповноважена особа ініціативної групи), та особа, уповноважена розпоряджатися фінансовими та матеріально-технічними ресурсами ініціативної групи з місцевого референдуму, які використовуються для організації проведення місцевого референдуму (далі - розпорядник коштів ініціативної групи). У разі ініціювання місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму функції уповноваженої особи ініціативної групи та розпорядника коштів ініціативної групи може виконувати один член ініціативної групи.

5. Загальні збори громадян утворюють лише одну ініціативну групу з місцевого референдуму. Ініціативна група з місцевого референдуму складається не менш як з 10 учасників місцевого референдуму, за винятком випадку ініціювання проведення місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму.

6. За результатами проведених загальних зборів громадян оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення загальних зборів громадян, кількість їх учасників, інформація про обрання головуючого та секретаря загальних зборів громадян, лічильної комісії, хід обговорення питань порядку денного, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи з місцевого референдуму. Протокол загальних зборів громадян, а також списки учасників загальних зборів громадян, членів ініціативної групи з місцевого референдуму, в тому числі уповноваженої особи та розпорядника коштів ініціативної групи, із зазначенням даних, передбачених частиною третьою цієї статті, підписуються головуючим та секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається затверджений загальними зборами громадян текст питання щодо схвалення проекту рішення місцевого референдуму та проект відповідного рішення, який пропонується винести на місцевий референдум.

Стаття 10. Реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму реєструється територіальною комісією.

2. Для реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму у семиденний строк з дня проведення загальних зборів громадян уповноваженою особою ініціативної групи подаються засвідчені головуючим та секретарем загальних зборів громадян документи, передбачені частиною шостою статті 9 цього Закону, заява про реєстрацію ініціативної групи, форма якої затверджується Центральною виборчою комісією, письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з місцевого референдуму про згоду бути членом ініціативної групи.

Після одержання зазначених документів територіальна комісія звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про учасників загальних зборів громадян, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, осіб, кандидатури яких запропоновано на цих зборах до складу ініціативної групи з місцевого референдуму, а також інформації про кількість учасників місцевого референдуму на відповідній території.

Відповідь на запит територіальної комісії повинна бути надана органом ведення Державного реєстру виборців протягом п'яти календарних днів з дня подання такого запиту.

3. Реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму повинна бути здійснена протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту отримання заяви про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму та документів, передбачених частиною шостою статті 9 цього Закону, шляхом видачі ініціативній групі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму, де зазначається номер ініціативної групи, питання, що пропонується винести на місцевий референдум, список членів ініціативної групи, дата закінчення строку збирання підписів учасників місцевого референдуму, точна кількість підписів учасників місцевого референдуму, зібрання якої є необхідним для проведення місцевого референдуму. Членам ініціативної групи видаються відповідні посвідчення. Форма свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму і форма посвідчення члена ініціативної групи з місцевого референдуму затверджується Центральною виборчою комісією.

4. Рішення про відмову у реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму може бути прийняте лише протягом строку, встановленого частиною третьою цієї статті, у разі:

1) неподання всіх документів, передбачених частиною шостою статті 9 цього Закону, або недотримання вимог оформлення цих документів, встановлених цим Законом;

2) подання документів з порушенням строку, встановленого частиною другою цієї статті;

3) якщо сформульовані в тексті проекту рішення місцевого референдуму, що додається до протоколу загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму, питання, які пропонується винести на місцевий референдум, не належать до питань місцевого значення або є питаннями, які не виносяться на місцевий референдум згідно з цим Законом;

4) неповідомлення територіальної комісії, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, зазначених в частині другій статті 9 цього Закону, про час, місце і мету проведення загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму;

5) недотримання вимог, передбачених частиною першою або п'ятою статті 9 цього Закону;

6) наявності зазначених в частині першій статті 6 цього Закону обставин;

7) відсутності встановлених законом підстав дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів;

8) порушення вимог частини сьомої статті 5 цього Закону.

5. Відмова територіальної комісії в реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму або неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму у визначений частиною третьою цієї статті строк, а також реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму за наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

6. Плата за реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму не стягується.

7. Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму у триденний строк оприлюднюється в місцевих друкованих засобах масової інформації та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.

8. З питань, які пропонується винести на місцевий референдум, реєструється лише одна ініціативна група з місцевого референдуму. Рішення про реєстрацію іншої ініціативної групи з місцевого референдуму з питання, яке за змістом чи по суті повторює питання, для винесення якого на місцевий референдум вже була зареєстрована в установленому порядку ініціативна група, може бути прийнято після припинення процедур з реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму раніше зареєстрованої ініціативної групи відповідно до частини шостої статті 13, абзацу другого частини другої статті 14 цього Закону.

Стаття 11. Фонд місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму має право відкрити рахунок фонду місцевого референдуму для організації збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму та агітації місцевого референдуму за рахунок коштів членів ініціативної групи з місцевого референдуму та добровільних внесків.

Ініціативна група з місцевого референдуму має право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.

2. У разі відкриття рахунка фонду місцевого референдуму ініціативна група з місцевого референдуму інформує учасників місцевого референдуму в місцевих друкованих засобах масової інформації або іншим способом про відкриття такого рахунка у триденний строк з дня його відкриття.

3. Порядок відкриття і закриття рахунка фонду місцевого референдуму встановлюється Національним банком України.

Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунка фонду місцевого референдуму, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що перебувають на рахунку фонду місцевого референдуму, відсотки не нараховує і не сплачує.

4. Витрачання коштів з рахунка фонду місцевого референдуму припиняється о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

У разі призначення повторного голосування у випадках, передбачених цим Законом, витрачання коштів з рахунка фонду місцевого референдуму поновлюється з дня, наступного після прийняття рішення про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

5. Розпорядник коштів ініціативної групи, обраний у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 9 цього Закону, розпоряджається коштами фонду місцевого референдуму та несе відповідальність за використання цих коштів.

6. Забороняється робити добровільні внески до фонду місцевого референдуму:

1) особам, які не є учасниками місцевого референдуму;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі серії, номера, дати та місця видачі документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму).

Добровільний внесок учасника місцевого референдуму до фонду місцевого референдуму приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання цією особою одного із документів, передбачених частиною третьою статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та адреса місця проживання учасника місцевого референдуму.

7. Розпорядник коштів ініціативної групи має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито рахунок фонду місцевого референдуму. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховується до відповідного місцевого бюджету.

Розпорядник коштів ініціативної групи зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника коштів ініціативної групи про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок фонду місцевого референдуму, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.

8. Невикористані кошти фонду місцевого референдуму перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на десятий календарний день з дня голосування (повторного голосування).

Стаття 12. Порядок і строки збирання підписів учасників місцевого референдуму ініціативною групою з місцевого референдуму

1. Після одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група з місцевого референдуму має право збирати підписи учасників місцевого референдуму під вимогою про проведення місцевого референдуму.

2. Підписи учасників місцевого референдуму збираються на підписних листах за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. Підписний лист обов'язково містить реєстраційний номер ініціативної групи з місцевого референдуму, дату її реєстрації, порядковий номер підписного листа, зазначення території, на якій збираються підписи.

Проект рішення місцевого референдуму є невід'ємною частиною підписного листа.

4. Збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку проведення місцевого референдуму здійснюється лише членами зареєстрованої ініціативної групи з місцевого референдуму протягом одного місяця з дня видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму. Територіальна комісія оголошує в місцевих друкованих засобах масової інформації та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації або у разі неможливості повідомляє учасників місцевого референдуму в інший спосіб про початок перебігу одномісячного строку для збирання підписів учасників місцевого референдуму.

Якщо збиранню підписів учасників місцевого референдуму на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативної групи з місцевого референдуму, територіальна комісія за зверненням такої групи має право продовжити загальний строк збирання підписів учасників місцевого референдуму під вимогою про проведення місцевого референдуму, але не більш як на десять календарних днів.

5. Учасник місцевого референдуму, який підтримує вимогу про проведення місцевого референдуму, в підписному листі власноручно зазначає прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце проживання, серію, номер і дату видачі документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму, а також ставить свій підпис і дату підписання.

У разі коли через фізичні вади громадянин не має можливості внести зазначені відомості до підписного листа власноручно, що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення, на його прохання це може зробити член ініціативної групи з місцевого референдуму, який збирає підписи учасників місцевого референдуму. В такому разі довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення додається до підписного листа.

За відсутності паспорта чи тимчасового посвідчення громадянина України учасник місцевого референдуму не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.

6. Учасник місцевого референдуму, який підтримує вимогу про проведення місцевого референдуму, вправі ставити підпис на підтримку однієї і тієї ж ініціативи щодо проведення місцевого референдуму тільки один раз.

7. Здійснення записів у підписному листі олівцем не допускається.

8. Допущена помилка у підписному листі виправляється учасником місцевого референдуму, який її зробив, у спосіб, який дає змогу прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом учасника місцевого референдуму, який зробив виправлення.

9. Кожний підписний лист повинен бути засвідчений підписом члена ініціативної групи з місцевого референдуму, який здійснював збір підписів учасників місцевого референдуму, які підтримують вимогу про проведення місцевого референдуму. Під час засвідчення підписного листа член ініціативної групи з місцевого референдуму, що здійснював збір підписів учасників місцевого референдуму, власноручно зазначає свої прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце проживання, серію, номер і дату видачі паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України, а також ставить свій підпис і дату його внесення.

10. Збір підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму може здійснюватися за місцем навчання, проживання та в інших місцях, де збирання підписів учасників місцевого референдуму і проведення агітації з питань місцевого референдуму не заборонені законодавством.

11. Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, органів управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у збиранні членами ініціативної групи з місцевого референдуму підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму не допускається.

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають збиранню членами ініціативної групи з місцевого референдуму підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, забороняється.

Забороняється в процесі збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму примушувати громадян ставити свої підписи або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Забороняється збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму на робочих місцях, у процесі та у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

Стаття 13. Передача ініціативною групою з місцевого референдуму підписних листів

1. Після завершення збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, але не пізніше дати закінчення строку збору підписів учасників місцевого референдуму, зазначеної у свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму, ініціативна група з місцевого референдуму підраховує загальну кількість зібраних підписів учасників місцевого референдуму на відповідній території на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму. За результатами підрахунку уповноважена особа ініціативної групи складає та підписує протокол про підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

2. Підписні листи, зброшуровані та пронумеровані, протокол про підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, складений за встановленою Центральною виборчою комісією формою, а також документи, передбачені абзацом другим частини п'ятої статті 12 цього Закону, передаються уповноваженою особою ініціативної групи територіальній комісії не пізніше 18 години дня, у який минає строк збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

3. Під час прийому документів голова територіальної комісії завіряє кожну папку з підписними листами печаткою згаданої комісії, перевіряє відповідність кількості представлених підписних листів їх кількості, зазначеній в протоколі про підсумки збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

4. Факт прийому підписних листів та протоколу про підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму фіксується в акті, в якому зазначаються кількість прийнятих підписних листів та їх заявлена кількість у протоколі про підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, а також дата і час прийняття цього протоколу та підписних листів.

Акт складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою ініціативної групи та головою територіальної комісії. Перший примірник акта видається уповноваженій особі ініціативної групи, а другий примірник акта зберігається у територіальній комісії.

5. Члени територіальної комісії не мають права обмежувати доступ уповноваженої особи ініціативної групи в займане територіальною комісією приміщення або відмовляти їй в прийомі документів у разі, коли документи доставлені до закінчення строку, зазначеного в частині другій цієї статті.

6. Якщо ініціативною групою з місцевого референдуму до 18 години дня, у який минає строк збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, не виконані дії, зазначені в частині другій цієї статті, та відсутні встановлені цим Законом підстави для продовження загального строку збирання підписів під вимогою про проведення місцевого референдуму, територіальна комісія приймає наступного робочого дня після дня, у який минає строк збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, рішення щодо припинення процедур з реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

Стаття 14. Підрахунок підписів учасників місцевого референдуму у підписних листах під вимогою про проведення місцевого референдуму та прийняття рішення з питань проведення місцевого референдуму

1. Територіальна комісія протягом п'ятнадцяти календарних днів від дня надходження відповідних документів від ініціативної групи з місцевого референдуму проводить вибіркову або повну перевірку достовірності надісланих документів, узагальнює підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

Під час встановлення на підставі підписних листів кількості підписів учасників місцевого референдуму, які підтримують вимогу про проведення місцевого референдуму, не враховуються підписні листи:

невстановленої форми;

що мають виправлення без застережень;

підписи учасників місцевого референдуму в яких зібрані особою, яка не є членом ініціативної групи з місцевого референдуму;

які містять недостовірні відомості про члена ініціативної групи з місцевого референдуму, який збирав підписи учасників місцевого референдуму;

в яких відсутні відомості про члена ініціативної групи з місцевого референдуму, який збирав підписи учасників місцевого референдуму;

в яких відсутній підпис члена ініціативної групи з місцевого референдуму, який збирав підписи учасників місцевого референдуму.

Під час встановлення на підставі підписних листів кількості підписів учасників місцевого референдуму, які підтримують вимогу про проведення місцевого референдуму, не враховуються підписи:

учасників місцевого референдуму, зібрані ініціативною групою з місцевого референдуму до її реєстрації;

у разі відсутності в підписному листі всіх або окремих відомостей про учасника місцевого референдуму, який підтримує вимогу про проведення місцевого референдуму, передбачених формою підписного листа;

вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу на місцевому референдумі;

вчинені учасником місцевого референдуму на підтримку однієї і тієї ж ініціативи щодо проведення місцевого референдуму кілька разів;

вчинені учасником місцевого референдуму невласноручно, крім передбачених абзацом другим частини п'ятої статті 12 цього Закону випадків.

Про результати збирання підписів на підтримку вимоги про проведення місцевого референдуму територіальна комісія складає протокол, в якому зазначається кількість підписів учасників місцевого референдуму, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів учасників місцевого референдуму та підписних листів з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування.

2. За підсумками перевірки територіальна комісія на основі протоколу про результати збирання підписів учасників місцевого референдуму на підтримку вимоги про проведення місцевого референдуму приймає рішення про результати висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму в строк, встановлений частиною першою цієї статті. Зазначене рішення повинне містити загальні підсумки збору підписів учасників місцевого референдуму.

У разі коли кількості підписів учасників місцевого референдуму, які підтримують вимогу про проведення місцевого референдуму, недостатньо для призначення місцевого референдуму, процедури з реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму припиняються з моменту прийняття територіальною комісією відповідного рішення.

До рішення територіальної комісії про результати висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму додається проект рішення місцевого референдуму, схвалений загальними зборами громадян з ініціювання місцевого референдуму.

3. У разі ініціювання місцевого референдуму сільським, селищним, міським головою або сільською, селищною, міською радою, а також половиною від загального складу депутатів міської ради рішення про призначення місцевого референдуму приймається територіальною комісією не пізніше семи календарних днів з дня надходження відповідного акта згаданих посадових осіб, органів місцевого самоврядування або звернення половини від загального складу депутатів міської ради з вимогою про проведення місцевого референдуму.

У зазначений строк територіальна комісія приймає рішення про відмову в призначенні місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради або сільського, селищного, міського голови лише у зв'язку з відсутністю встановлених законом підстав такого дострокового припинення.

4. Територіальна комісія в рішенні про призначення місцевого референдуму визначає дату його проведення - не пізніше ніж через сорок календарних днів від дня прийняття рішення про призначення місцевого референдуму.

Місцевий референдум призначається на неділю.

5. Рішення про результати висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму протягом трьох календарних днів з моменту його прийняття надсилається уповноваженій особі ініціативної групи, відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті раді, органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на відповідну територію, керівнику відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України та підлягає опублікуванню в місцевих друкованих засобах масової інформації, аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації, а рішення про результати висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму з приводу дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради надсилається також відповідній раді.

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 15. Комісії з місцевого референдуму

1. Підготовку і проведення місцевого референдуму в Україні здійснюють:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні комісії:

Київська, Севастопольська міські комісії;

міські комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у місті комісії (де створені районні у місті ради);

селищні, сільські комісії;

3) дільничні комісії з місцевого референдуму (далі - дільничні комісії).

2. Повноваження комісій щодо підготовки та проведення місцевого референдуму здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії - у межах території України;

2) територіальних комісій - у межах територіального округу;

3) дільничних комісій - у межах дільниці.

3. У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом, районна у місті виборча комісія здійснює повноваження окружної комісії з місцевого референдуму (далі - територіальна (окружна) комісія).

Повноваження територіальної (окружної) комісії щодо підготовки та проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом здійснюються у межах районного у місті округу.

4. Комісії щодо підготовки та проведення місцевого референдуму можуть бути утворені на основі існуючих виборчих комісій.

У разі, якщо референдум проводиться одночасно з виборами народних депутатів або Президента України, може бути утворено спільні комісії щодо підготовки та проведення місцевого референдуму та виборів.

Стаття 16. Округ з проведення місцевого референдуму

1. Місцевий референдум проводиться в межах територіального округу.

2. Межі територіального округу з проведення місцевого референдуму збігаються з адміністративними межами села чи добровільного об'єднання кількох сіл, селища, міста, району у місті, на території якого проводиться відповідний місцевий референдум, а територіальний округ з проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом поділяється на районні у місті округи, межі яких збігаються з межами районів у місті.

Рішення про утворення таких територіальних округів та районних у місті округів не приймається.

Стаття 17. Дільниці для голосування на місцевому референдумі

1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів територіальні округи поділяються на дільниці для голосування на місцевому референдумі (далі - дільниці). У межах територіального округу усі дільниці мають єдину нумерацію.

2. Дільниця може бути звичайною або спеціальною.

3. Дільниці утворюються з кількістю учасників місцевого референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. Дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю учасників місцевого референдуму до 500 осіб;

2) середні - з кількістю учасників місцевого референдуму від 500 до 1500 осіб включно;

3) великі - з кількістю учасників місцевого референдуму понад 1500 осіб.

4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менша або більша від зазначених меж кількість учасників місцевого референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю, на цій території, у відповідному закладі чи установі, дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень кількістю учасників місцевого референдуму.

5. Дільниці утворюються територіальними комісіями не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради. Зазначені подання вносяться до територіальної комісії відповідними посадовими особами не пізніше ніж за тридцять п'ять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму.

6. Звичайні дільниці утворюються для організації голосування учасників місцевого референдуму за місцем їх проживання.

Територіальна комісія своїм рішенням визначає номер та межі кожної звичайної дільниці (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження дільничної комісії та приміщення для голосування. У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом в рішенні територіальної комісії зазначаються також районні у місті округи, в межах яких утворюються звичайні дільниці.

Межі дільниці для голосування на місцевому референдумі на території чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму, а також на території з чисельністю населення від 100 до 2500 учасників місцевого референдуму (у разі прийняття територіальною комісією рішення про неутворення дільничних комісій відповідно до цього Закону) збігаються з межами територіального округу.

7. Спеціальні дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в інших місцях тимчасового перебування учасників місцевого референдуму з обмеженими можливостями пересування. Зазначені дільниці утворюються територіальними комісіями за місцем розташування відповідних закладів.

Спеціальні дільниці утворюються таким чином, щоб учасники місцевого референдуму могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі. Не допускається утворення однієї дільниці для двох і більше закладів.

У поданні посадових осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, щодо утворення спеціальної дільниці у відповідному закладі зазначаються:

назва закладу;

юридична адреса закладу;

орієнтовна кількість учасників місцевого референдуму, що перебуватимуть у закладі на день проведення референдуму;

наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі, коли адреса приміщення для голосування відрізняється від юридичної адреси закладу);

зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми під час голосування та підрахунку голосів.

8. Рішення територіальної комісії із зазначенням номерів дільниць, їх меж чи закладів (установ), у яких вони утворені, місцезнаходження відповідних дільничних комісій, приміщень для голосування публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж на третій день після дня прийняття цього рішення, або у разі неможливості оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Копію зазначеного рішення територіальна комісія у цей же строк надсилає відповідному органу Державного реєстру виборців.

Стаття 18. Статус територіальної, дільничної комісій

1. Територіальна, дільнична комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення місцевого референдуму і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства про референдум.

2. Статус територіальної, дільничної комісій визначається цим та іншими законами.

3. Територіальна комісія є юридичною особою.

Територіальна комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій, а також територіальних (окружних) комісій в межах відповідного територіального округу з питань організації і проведення місцевого референдуму.

Територіальна (окружна) комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних комісій в межах районного у місті округу.

4. Дільнична комісія не є юридичною особою.

Дільнична комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 19. Порядок утворення територіальної комісії

1. Організація та проведення місцевого референдуму покладається на територіальні комісії, утворені у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Стаття 20. Порядок утворення дільничних комісій

1. Дільнична комісія утворюється відповідною територіальною комісією не пізніше ніж за двадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

У разі проведення місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму дільничні комісії не утворюються, а їх повноваження, визначені цим Законом, здійснює відповідна територіальна комісія.

У разі проведення місцевого референдуму на території, яка включає один населений пункт, з чисельністю населення від 100 до 2500 учасників місцевого референдуму територіальна комісія може не утворювати дільничні комісії. У разі прийняття територіальною комісією рішення про неутворення дільничних комісій їх повноваження, визначені цим Законом, здійснює відповідна територіальна комісія.

2. До складу дільничної комісії можуть входити учасники місцевого референдуму. Особа не може одночасно входити до складу кількох комісій з місцевого референдуму.

3. Дільнична комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 5 - 10 осіб;

2) для середніх дільниць - 10 - 15 осіб;

3) для великих дільниць - 15 - 19 осіб.

4. Пропозиції щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії можуть вноситися зареєстрованою в установленому законом порядку ініціативною групою з місцевого референдуму, загальними зборами громадян, органами самоорганізації населення, органами місцевого самоврядування, місцевими осередками об'єднань громадян, громадськими організаціями (не більш як по дві особи до складу кожної дільничної комісії).

У пропозиціях щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення референдуму виповнюється 18 років, - дата народження) особи;

3) громадянство особи;

4) місце проживання із зазначенням адреси, а також контактні телефони особи;

5) освіта особи;

6) місце роботи та займана посада особи;

7) інформація про наявність у особи досвіду щодо участі в роботі комісій з місцевого референдуму чи виборчих комісій;

8) посада в комісії, на яку пропонується особа.

Особи, запропоновані на посаду голови, заступника голови, секретаря дільничної комісії, повинні володіти державною мовою.

До пропозицій щодо визначення кандидатур додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної комісії, про згоду на участь у її роботі.

У разі проведення місцевого референдуму за ініціативою громадян України, які є членами відповідних територіальних громад, ініціативна група з місцевого референдуму повинна бути представленою в дільничній комісії щонайменше однією особою.

5. Строк прийому пропозицій щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії з місцевого референдуму не може бути меншим п'яти календарних днів. Повідомлення про формування дільничних комісій і визначений територіальною комісією строк прийому пропозицій щодо визначення кандидатур до складу дільничних комісій підлягає опублікуванню в місцевих друкованих засобах масової інформації до початку прийому зазначених пропозицій.

6. У разі коли у строк, встановлений територіальною комісією для внесення пропозицій щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії відповідно до частини п'ятої цієї статті, не надійшли пропозиції щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії або якщо кількість таких кандидатур становить менше мінімальної кількості, встановленої частиною третьою цієї статті, територіальна комісія не пізніше ніж за п'ятнадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму призначає голову дільничної комісії та затверджує за його поданням склад дільничної комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з урахуванням кандидатур, запропонованих відповідно до частини четвертої цієї статті (у разі їх наявності).

7. Якщо число пропозицій щодо визначення кандидатур до складу дільничної комісії перевищує встановлений частиною третьою цієї статті максимальний склад дільничної комісії, участь кандидатур у формуванні дільничної комісії, а також розподіл керівних посад у ній визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

8. Рішення про утворення дільничних комісій підлягає оприлюдненню в місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з моменту його прийняття.

У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом рішення про утворення дільничних комісій у цей же строк доводиться територіальною комісією до відома територіальних (окружних) комісій.

Стаття 21. Повноваження комісій з місцевого референдуму

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення місцевого референдуму визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Територіальна комісія:

1) приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму, а також про результати висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму;

2) утворює дільниці та дільничні комісії відповідно до цього Закону;

3) забезпечує підготовку та проведення місцевого референдуму у межах територіального округу;

4) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням дільничними комісіями та їх членами законодавства про референдум;

5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації проведення місцевого референдуму;

6) контролює забезпечення дільничних комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення місцевого референдуму в межах територіального округу;

7) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничних комісій;

8) вирішує питання використання коштів місцевого бюджету, виділених для підготовки та проведення місцевого референдуму;

9) бере участь разом з дільничними комісіями у складанні органами ведення Державного реєстру виборців списків учасників місцевого референдуму, забезпечує передачу попередніх, уточнених списків учасників місцевого референдуму дільничним комісіям;

10) заслуховує інформацію дільничних комісій, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевого референдуму;

11) визначає кількість бюлетенів, необхідних для голосування (повторного голосування) на місцевому референдумі, встановлює ступінь захисту бюлетеня для відповідного місцевого референдуму;

12) забезпечує виготовлення поліграфічними підприємствами бюлетенів для голосування (повторного голосування), передає дільничним комісіям бюлетені для голосування, бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує здійснення контролю за обліком бюлетенів для голосування в межах територіального округу;

13) забезпечує у разі необхідності виготовлення печаток, штампів та скриньок для бюлетенів та передає їх дільничним комісіям;

14) реєструє офіційних спостерігачів від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян у територіальному окрузі;

15) розглядає звернення стосовно підготовки та проведення місцевого референдуму в межах територіального округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій, а також щодо осіб, які входять до їх складу, та приймає рішення з цих питань;

16) встановлює результати місцевого референдуму в межах територіального округу, складає протокол про результати місцевого референдуму;

17) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи документації з місцевого референдуму в порядку, визначеному законодавством;

18) у випадках, передбачених цим Законом, проводить підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, а також приймає рішення про визнання голосування на дільниці недійсним, про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, про призначення повторного голосування, про визнання місцевого референдуму недійсним, про проведення повторного місцевого референдуму;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Територіальна комісія (в містах з районним поділом), крім повноважень, зазначених у частині другій цієї статті, здійснює такі повноваження:

1) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням територіальними (окружними) комісіями та їх членами законодавства про референдум;

2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу територіальним (окружним) комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації проведення референдуму;

3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання територіальних (окружних) комісій;

4) заслуховує інформацію територіальних (окружних) комісій з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевого референдуму;

5) передає попередні, уточнені списки учасників місцевого референдуму територіальним (окружним) комісіям;

6) передає територіальним (окружним) комісіям бюлетені для голосування, бланки іншої документації відповідно до цього Закону;

7) розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність територіальних (окружних) комісій, а також щодо осіб, які входять до їх складу, та приймає рішення з цих питань.

4. Територіальна (окружна) комісія:

1) контролює своєчасність надання дільничними комісіями списків учасників місцевого референдуму для ознайомлення громадськості;

2) заслуховує інформацію дільничних комісій, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевого референдуму;

3) передає дільничним комісіям попередні, уточнені списки учасників місцевого референдуму, бюлетені для голосування, бланки іншої документації, забезпечує контроль за обліком бюлетенів для голосування в межах районного у місті округу;

4) приймає рішення про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці у випадках, передбачених цим Законом;

5) здійснює підрахунок голосів учасників місцевого референдуму в межах районного у місті округу та складає протокол про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі та передає його та іншу документацію, передбачену цим Законом, відповідній територіальній комісії;

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

5. Дільнична комісія:

1) передає до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців власні звернення, звернення учасників місцевого референдуму, інших суб'єктів процесу місцевого референдуму щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку учасників місцевого референдуму чи неправдивих відомостей про учасника місцевого референдуму;

2) забезпечує ознайомлення громадян із списками учасників місцевого референдуму;

3) забезпечує можливість ознайомлення учасників місцевого референдуму з власними рішеннями та рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, територіальною комісією з питань, які виносяться на місцевий референдум;

4) завчасно вручає або надсилає учасникам місцевого референдуму іменні запрошення;

5) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;

6) забезпечує облік отриманих комісією бюлетенів для голосування;

7) забезпечує підготовку приміщення та скриньок для голосування;

8) організовує в день проведення місцевого референдуму голосування на дільниці та за місцем перебування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно;

9) проводить підрахунок голосів учасників місцевого референдуму, поданих на дільниці, складає протокол про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці та передає його та іншу документацію територіальній комісії, у передбачених цим Законом випадках -територіальній (окружній) комісії;

10) приймає рішення про визнання голосування на дільниці недійсним у порядку, встановленому цим Законом;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

6. Повноваження дільничної комісії припиняються через п'ятнадцять календарних днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевого референдуму.

Стаття 22. Організація роботи комісій з місцевого референдуму

1. Основною формою роботи територіальної, територіальної (окружної), дільничної комісій (далі - комісія з місцевого референдуму) є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.

У разі необхідності засідання комісії з місцевого референдуму може бути скликане рішенням комісії вищого рівня.

2. Перше засідання дільничної комісії скликається її головою не пізніше ніж на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

Комісія з місцевого референдуму на вимогу третини складу комісії, а також за рішенням комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніше ніж у триденний строк від дня заявленої вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня проведення референдуму, а у день проведення референдуму, крім дільничної комісії, - невідкладно. Дільнична комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу третини складу комісії у день проведення референдуму або за рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день проведення референдуму, невідкладно після закінчення голосування.

3. Засідання комісії з місцевого референдуму є правоможним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії.

4. Засідання комісії з місцевого референдуму скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

5. Членам комісії з місцевого референдуму надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

6. Засідання комісії з місцевого референдуму веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії з місцевого референдуму приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії.

У день проведення місцевого референдуму та день повторного голосування під час підрахунку голосів, а також під час встановлення результатів місцевого референдуму рішення комісії з місцевого референдуму приймається більшістю голосів присутніх членів комісії.

Член комісії з місцевого референдуму, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох календарних днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання комісії і є його невід'ємною частиною.

8. Рішення комісії з місцевого референдуму набирає чинності з моменту його прийняття.

9. Рішення комісії з місцевого референдуму, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для учасників місцевого референдуму, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Ніхто не має права втручатися у діяльність комісії з місцевого референдуму, крім випадків, передбачених законом.

10. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, комісія з місцевого референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, виділених комісії на підготовку та проведення місцевого референдуму.

11. Комісія з місцевого референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою та проведенням місцевого референдуму, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути запит комісії і дати їй відповідь у триденний строк з дня його надходження, а якщо запит поданий за п'ять і менше календарних днів до дня проведення місцевого референдуму - в день надходження запиту.

Стаття 23. Право присутності на засіданні комісій з місцевого референдуму

1. На засіданнях комісій з місцевого референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, на дільниці в день проведення місцевого референдуму у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени комісії вищого рівня;

2) офіційні спостерігачі від громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян (не більше однієї особи від кожного осередку, організації), іноземних держав, міжнародних організацій;

3) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від аудіовізуального засобу масової інформації та одного від друкованого засобу масової інформації).

2. Інші особи, крім зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії з місцевого референдуму тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії.

3. Комісія з місцевого референдуму може прийняти обґрунтоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню, крім членів комісії вищого рівня.

4. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день проведення референдуму та під час підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії з місцевого референдуму може викликати працівників правоохоронних органів виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

Стаття 24. Офіційні спостерігачі

1. Повноваження офіційних спостерігачів від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян та від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня їх реєстрації відповідно територіальною комісією та Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною комісією результатів місцевого референдуму.

Територіальна комісія або Центральна виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону.

Офіційні спостерігачі від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян, від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження в межах територіального округу.

2. Офіційним спостерігачем від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян може бути лише учасник місцевого референдуму.

Громадянин України не може бути зареєстрованим офіційним спостерігачем від іноземної держави чи міжнародної організації.

3. Офіційний спостерігач від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян реєструється територіальною комісією за поданням керівного органу громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян.

У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян.

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян за підписом керівника громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян вноситься до відповідної територіальної комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення місцевого референдуму. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача приймається територіальною комісією протягом трьох календарних днів з дня внесення документів, зазначених в абзаці другому частини третьої цієї статті.

Територіальна комісія відмовляє у реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян у разі недотримання вимог абзацу першого частини другої, абзацу третього частини третьої цієї статті.

Керівний орган громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

Офіційний спостерігач від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян має право у будь-який час звернутися до територіальної комісії з заявою про складення своїх повноважень. На підставі цієї заяви територіальною комісією приймається рішення, копія якого надається керівнику громадської організації або місцевого осередку об'єднання громадян.

4. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

5. Територіальна комісія та Центральна виборча комісія видають посвідчення офіційним спостерігачам відповідно від громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян та від іноземних держав, міжнародних організацій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

6. Офіційний спостерігач від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян має право:

1) перебувати у приміщеннях дільниць перед початком голосування під час перевірки скриньок для голосування, пломбування або опечатування їх, під час проведення голосування, спостерігати за діями членів дільничної комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів для голосування учасникам місцевого референдуму, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;

2) бути присутнім, з дотриманням вимог цього Закону, на засіданнях комісій з місцевого референдуму, у тому числі під час підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, в районному у місті окрузі, встановлення територіальною комісією результатів місцевого референдуму;

3) робити фото-, кінозйомку, аудіо- та відеозапис;

4) бути присутнім під час видачі бюлетенів для голосування на місцевому референдумі членам дільничної комісії для організації голосування учасників місцевого референдуму за межами приміщення для голосування та під час проведення такого голосування;

5) отримувати копії протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі, протоколу про результати місцевого референдуму;

6) звертатися до відповідної комісії з місцевого референдуму із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

7) скласти акт про виявлення порушень цього Закону, що підписується ним та не менш як двома учасниками місцевого референдуму, які засвідчують це порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної комісії з місцевого референдуму в строки, передбачені цим Законом.

Офіційний спостерігач від іноземних держав, міжнародних організацій має права, встановлені пунктами 1 - 5 абзацу першого частини шостої цієї статті.

Офіційний спостерігач від громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян, іноземних держав, міжнародних організацій не має права:

1) втручатися в роботу комісії з місцевого референдуму, чинити дії, що перешкоджають організації та проведенню місцевого референдуму або заважають членам комісії з місцевого референдуму здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість учасника місцевого референдуму (у тому числі і на його прохання) бюлетень для голосування;

3) бути присутнім під час заповнення учасником місцевого референдуму бюлетеня для голосування у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

Стаття 25. Документування діяльності комісії з місцевого референдуму

1. Засідання комісії з місцевого референдуму протоколюється секретарем цієї комісії. За відсутності секретаря комісії з місцевого референдуму чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія з місцевого референдуму обирає із свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії з місцевого референдуму на відповідному засіданні та під час оформлення документів засідання. Протокол засідання комісії з місцевого референдуму підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії з місцевого референдуму (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії з місцевого референдуму надається для ознайомлення членам комісії з місцевого референдуму не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії з місцевого референдуму має право його підписати.

2. Рішення комісії з місцевого референдуму оформляється у вигляді постанови, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія під час прийняття постанови;

5) резолютивну частину.

3. Постанова підписується головуючим на засіданні комісії. Зміст і номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.

4. Постанова, прийнята комісією з місцевого референдуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня проведення місцевого референдуму, у день проведення місцевого референдуму та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання комісії. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома осіб, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою комісії з місцевого референдуму чи його заступником і секретарем комісії з місцевого референдуму та скріплена печаткою комісії з місцевого референдуму, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день проведення референдуму - невідкладно, видається особі, якої вона стосується, на її вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії з місцевого референдуму обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

5. З питань поточної діяльності комісія з місцевого референдуму може приймати протокольні рішення.

6. Комісія з місцевого референдуму складає акти та протоколи. Акт комісії з місцевого референдуму засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії з місцевого референдуму встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.

7. Акти і протоколи комісії з місцевого референдуму складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії з місцевого референдуму підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії.

Стаття 26. Статус члена комісії з місцевого референдуму

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус територіальної комісії та її члена визначається Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з особливостями, передбаченими цим Законом.

3. Статус члена дільничної комісії, а також порядок набуття цього статусу визначаються цим Законом.

До складу дільничної комісії можуть входити учасники місцевого референдуму.

До складу дільничної комісії не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До складу дільничної комісії спеціальної дільниці не можуть входити працівники відповідного закладу.

4. За рішенням комісії з місцевого референдуму голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени комісії з місцевого референдуму (загальною кількістю не більш як три особи) можуть виконувати свої повноваження у комісії на платній основі (члени територіальної комісії - з дня прийняття рішення про призначення місцевого референдуму до дня офіційного опублікування результатів місцевого референдуму, члени дільничної комісії - з дня утворення дільничної комісії до дня офіційного опублікування результатів місцевого референдуму) з оплатою праці в розмірі та у порядку, встановлених відповідною місцевою радою за рахунок коштів місцевого бюджету. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням їх стажу.

Розмір заробітної плати члена комісії з місцевого референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Розмір заробітної плати члена комісії з місцевого референдуму, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

Виконання робіт, пов'язаних з організацією підготовки і проведення референдуму, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги.

Робота членів комісій з місцевого референдуму (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) в день проведення місцевого референдуму, у день повторного голосування і в день встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених відповідною місцевою радою.

5. Член комісії з місцевого референдуму має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії;

2) виступати на засіданнях комісії з місцевого референдуму, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, що належать до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної комісії перевіряти діяльність комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами комісії, членом якої він є, та комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена комісії, а також витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у комісії.

7. Член комісії з місцевого референдуму зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення референдуму;

2) брати участь у засіданнях комісії;

3) виконувати рішення комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

8. На час безпосереднього виконання обов'язків члена комісії з місцевого референдуму (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії з місцевого референдуму поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени комісії з місцевого референдуму звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної комісії про скликання засідання комісії або рішення комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання комісії чи іншого заходу.

9. Члену комісії з місцевого референдуму забороняється агітувати за чи проти питань, винесених на місцевий референдум.

10. Комісія з місцевого референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з обґрунтованою пропозицією про зміну голови, заступника голови, секретаря комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менш як дві третини від її складу. Пропозиція комісії з місцевого референдуму підлягає обов'язковому розгляду з прийняттям відповідного рішення. Звільнення особи з посади голови, заступника голови, секретаря комісії з місцевого референдуму не є підставою її виключення із складу цієї комісії.

Стаття 27. Припинення повноважень складу комісії з місцевого референдуму або її члена

1. Припинення повноважень складу територіальної комісії та її члена здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Повноваження усього складу територіальної комісії припиняються достроково органом, що її утворив, також у разі:

відмови територіальної комісії в реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму з підстав, не передбачених цим Законом;

неприйняття територіальною комісією рішення щодо реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму у визначений частиною третьою статті 10 цього Закону строк;

прийняття територіальною комісією рішення щодо припинення процедур з реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму з підстав, не передбачених цим Законом;

неприйняття територіальною комісією рішення стосовно результатів висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму в строк, встановлений частиною шостою статті 13, частинами першою і третьою статті 14 цього Закону або абзацом восьмим частини першої цієї статті.

Днем дострокового припинення повноважень усього складу територіальної комісії із зазначених підстав вважається день прийняття органом, що її утворив, відповідного рішення, яке повинне бути прийняте не пізніше десяти календарних днів з моменту закінчення встановленого цим Законом строку розгляду питань щодо реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму або стосовно результатів висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

У зазначених випадках новосформована територіальна комісія в десятиденний строк з дня формування її складу розглядає питання щодо реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму або стосовно результатів висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму.

Неприйняття органом, що утворив територіальну комісію, рішення про дострокове припинення повноважень усього її складу з підстав, встановлених цією статтею, може бути оскаржене до суду.

2. Повноваження усього складу дільничної комісії можуть бути достроково припинені органом, який її утворив, або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

3. Дострокове припинення повноважень усього складу комісії з місцевого референдуму не є ліквідацією цієї комісії.

4. Повноваження члена дільничної комісії припиняються достроково органом, який її утворив, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;

3) припиненням його громадянства України;

4) зміною його місця проживання, наслідком якої є зміна відповідного територіального округу, в межах якого проводитиметься місцевий референдум;

5) вибуттям на період до дня проведення місцевого референдуму включно за межі України, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

6) входженням його до складу іншої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевого референдуму;

7) грубим порушенням законодавства про референдум, встановленим судом або комісією вищого рівня;

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення злочину;

9) визнанням його недієздатним;

10) його смертю.

5. У разі виникнення обставин, передбачених у пунктах 3, 4, 6, 8 - 10 частини четвертої цієї статті, повноваження члена дільничної комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а у разі виникнення обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 5, 7 частини четвертої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

6. Орган, який достроково припинив повноваження усього складу комісії з місцевого референдуму, окремого члена комісії з місцевого референдуму з підстав, передбачених цим Законом, або виявив такі підстави для припинення повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень, та протягом п'яти календарних днів з дня припинення відповідних повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем проведення місцевого референдуму (повторного голосування), затверджує новий склад комісії з місцевого референдуму або включає до її складу іншу особу замість члена комісії з місцевого референдуму, повноваження якого припинено у порядку, встановленому цим Законом.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної комісії в останній день перед днем проведення місцевого референдуму (повторного голосування) таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної комісії іншого представника від того ж, а в разі його відмови - іншого суб'єкта подання кандидатури.

8. У разі коли голова, заступник голови або секретар комісії з місцевого референдуму систематично не виконують покладені на них обов'язки, відповідна комісія з місцевого референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з обґрунтованим поданням про їх заміну, якщо за це проголосувало не менш як дві третини членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині шостій цієї статті. Рішення про заміну голови комісії, заступника голови, секретаря комісії з місцевого референдуму не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог цього Закону щодо формування складу комісій.

Стаття 28. Порядок складання попередніх списків учасників місцевого референдуму на звичайних дільницях

1. Складання списків учасників місцевого референдуму здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" та цим законом.

2. До попереднього списку учасників місцевого референдуму на дільниці включаються громадяни України, які досягли на день проведення місцевого референдуму вісімнадцяти років, мають право голосу, є членами територіальної громади та зареєстроване місце проживання яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців належить до цієї дільниці. Учасник місцевого референдуму може бути включений до списку учасників місцевого референдуму тільки на одній дільниці.

У попередньому списку учасників місцевого референдуму зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) учасника місцевого референдуму, рік народження (для учасників місцевого референдуму, яким вісімнадцять років виповнилося у рік проведення місцевого референдуму, - дата народження), адреса учасника місцевого референдуму, яка визначається місцем реєстрації місця проживання. Попередній список учасників місцевого референдуму має наскрізну нумерацію учасників місцевого референдуму та нумерацію аркушів. Учасники місцевого референдуму включаються до попереднього списку учасників місцевого референдуму так, щоб відомості про учасників місцевого референдуму з однаковою адресою були розміщені поруч.

У попередньому списку учасників місцевого референдуму навпроти прізвищ учасників місцевого референдуму, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі "Примітки".

3. Керівники відповідних районних (міських, районних у містах) органів Міністерства внутрішніх справ України не пізніше ніж за 25 календарних днів до дня проведення місцевого референдуму подають органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, відомості про громадян України, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органів ведення Державного реєстру виборців відомості про учасників місцевого референдуму, до дня проведення місцевого референдуму включно виповниться вісімнадцять років.

4. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за двадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму передає відповідній територіальній комісії на її засіданні попередні списки учасників місцевого референдуму у двох примірниках на паперових носіях, один з яких зберігається в цій комісії. Передача зазначених списків учасників місцевого референдуму оформляється актом у двох примірниках в порядку, встановленому частиною сьомою статті 25 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в територіальній комісії.

Ненадання органами ведення Державного реєстру виборців територіальній комісії попередніх списків учасників місцевого референдуму на звичайній дільниці оскаржується до суду в установленому законом порядку.

5. Не пізніше ніж за сімнадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму другий примірник попередніх списків учасників місцевого референдуму передається територіальною комісією відповідним дільничним комісіям на її засіданні. Від імені дільничної комісії згаданий примірник попередніх списків учасників місцевого референдуму отримують не менш як три члени цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу зазначених списків учасників місцевого референдуму складається акт у порядку, встановленому частиною сьомою статті 25 цього Закону, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в територіальній комісії, інший - в дільничній комісії.

6. У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом другий примірник попередніх списків учасників місцевого референдуму та засвідчені головою територіальної комісії чи його заступником і секретарем цієї комісії та скріплені печаткою територіальної комісії копії цих списків передаються не пізніше ніж за вісімнадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму територіальною комісією територіальним (окружним) комісіям на її засіданні, а територіальні (окружні) комісії не пізніше ніж за сімнадцять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму передають на своїх засіданнях другий примірник попередніх списків учасників місцевого референдуму дільничним комісіям, залишаючи собі копії цих списків. Від імені територіальної (окружної), дільничної комісії згаданий примірник попередніх списків учасників місцевого референдуму отримують не менш як три члени цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених списків учасників місцевого референдуму складається акт в порядку, встановленому частиною сьомою статті 25 цього Закону, у двох примірниках, які зберігаються в кожного із органів, які передають та відповідно приймають попередні списки учасників місцевого референдуму.

Стаття 29. Порядок ознайомлення учасників місцевого референдуму із попередніми списками учасників місцевого референдуму, уточнення попередніх списків учасників місцевого референдуму та внесення змін до уточнених списків учасників місцевого референдуму

1. Дільнична комісія наступного дня після отримання попереднього списку учасників місцевого референдуму надає його для загального ознайомлення у приміщенні, в якому розташовується ця комісія.

2. Кожен громадянин має право ознайомитися із попереднім списком учасників місцевого референдуму у приміщенні, в якому розташовується відповідна дільнична комісія, та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Учасник місцевого референдуму має право звернутися до відповідних комісій з місцевого референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням дільниці щодо допущених під час складання попереднього списку учасників місцевого референдуму неточностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із попереднього списку учасників місцевого референдуму його або інших учасників місцевого референдуму, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність учасника місцевого референдуму самостійно пересуватися. Скарга щодо зазначених обставин подається учасником місцевого референдуму до комісії з місцевого референдуму чи органу ведення Державного реєстру виборців з дотриманням вимог, передбачених статтею 45 цього Закону.

Скарга щодо допущених під час складання попереднього списку учасників місцевого референдуму неточностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із попереднього списку учасників місцевого референдуму його або інших учасників місцевого референдуму, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність учасника місцевого референдуму самостійно пересуватися може бути подана не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму. Комісія з місцевого референдуму, яка отримала скаргу, невідкладно передає її до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

Позовна заява щодо обставин, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, може бути подана до суду не пізніше ніж за два календарні дні до дня проведення місцевого референдуму. Така заява розглядається судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за два календарних дні перед днем проведення місцевого референдуму, а подана за два календарних дні до дня проведення місцевого референдуму - невідкладно. Рішення суду подається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців та дільничної комісії.

3. Комісія з місцевого референдуму, яка виявила неточності у попередніх списках учасників місцевого референдуму, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку учасників місцевого референдуму.

Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг учасників місцевого референдуму у порядку, встановленому законом.

Про результати розгляду скарг учасників місцевого референдуму орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє відповідні комісії з місцевого референдуму.

4. Територіальна комісія одночасно із утворенням дільничних комісій приймає рішення про включення до списку учасників місцевого референдуму на кожній звичайній дільниці з місцевого референдуму членів відповідної дільничної комісії, які включені до списків учасників місцевого референдуму на інших дільницях за своєю адресою, визначеною місцем реєстрації місця проживання. Копія такого рішення надається відповідній дільничній комісії, а також органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де зазначені члени дільничної комісії були включені до списків учасників місцевого референдуму. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав зазначене рішення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо учасників місцевого референдуму, які не будуть голосувати за своїми адресами, визначеними місцем реєстрації місця проживання, у зв'язку з їх включенням до списків учасників місцевого референдуму на інших дільницях з місцевого референдуму.

У разі змін у складі дільничної комісії територіальна комісія повинна невідкладно про це повідомити органи ведення Державного реєстру виборців.

5. Орган ведення Державного реєстру виборців за результатами розгляду скарг громадян, перевірок звернень комісій з місцевого референдуму, рішень судів, рішень територіальних комісій щодо включення учасників місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму на іншій дільниці відповідно до частини четвертої цієї статті уточнює попередній список учасників місцевого референдуму на звичайній дільниці і виготовляє уточнений список учасників місцевого референдуму.

Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частини другої статті 28 цього Закону, містять графу для підписів учасників місцевого референдуму за отримання бюлетеня для голосування та передаються територіальній комісії з місцевого референдуму не пізніше ніж за три календарних дні до дня голосування у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 28 цього Закону.

Територіальна комісія не пізніше ніж за два календарних дні до дня проведення місцевого референдуму передає уточнені списки учасників місцевого референдуму на звичайних дільницях відповідним дільничним комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 28 цього Закону.

У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом уточнені списки учасників місцевого референдуму та засвідчені головою територіальної комісії чи його заступником і секретарем цієї комісії та скріплені печаткою територіальної комісії копії цих списків передаються не пізніше ніж за три календарних дні до дня проведення місцевого референдуму територіальною комісією територіальним (окружним) комісіям на її засіданні, а територіальні (окружні) комісії невідкладно, але не пізніше ніж за два календарних дні до дня проведення місцевого референдуму передають на своїх засіданнях уточнені списки учасників місцевого референдуму дільничним комісіям, залишаючи собі копії цих списків. Від імені територіальної (окружної), дільничної комісії уточнені списки учасників місцевого референдуму отримують не менш як три члени цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених списків учасників місцевого референдуму складається акт в порядку, встановленому частиною сьомою статті 25 цього Закону.

6. Зміни до уточненого списку учасників місцевого референдуму на звичайній дільниці вносяться на підставі:

1) рішення суду, прийнятого відповідно до абзацу четвертого частини другої цієї статті;

2) рішення територіальної комісії, прийнятого відповідно до частини четвертої цієї статті;

3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення учасника у списку учасників місцевого референдуму на цій дільниці.

Внесення змін до уточненого списку учасників місцевого референдуму із зазначених підстав не потребує прийняття дільничною комісією рішення.

7. Внесення змін до уточненого списку учасників місцевого референдуму на звичайній дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем дільничної комісії невідкладно після отримання дільничною комісією документів, зазначених у частині шостій цієї статті, не пізніше ніж за день до дня проведення місцевого референдуму.

У разі включення учасника місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму на дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку учасників місцевого референдуму відомості про нього, передбачені формою списку учасників місцевого референдуму, вносяться у кінці списку учасників місцевого референдуму. При цьому у графі "Примітка" зазначаються дата і номер рішення територіальної комісії або дата рішення суду про включення учасника місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму.

Виключення із списку учасників місцевого референдуму осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної комісії з місцевого референдуму у графі "Примітка". При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем особи зазначається дата і номер рішення територіальної комісії, дата рішення суду про виключення учасника місцевого референдуму із списку учасників місцевого референдуму або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого пунктом 3 частини шостої цієї статті.

Про внесені зміни до списку учасників місцевого референдуму на підставі рішення суду дільнична комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.

У разі виявлення кратного включення учасника місцевого референдуму на іншій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну комісію.

Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії у день проведення місцевого референдуму виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку учасників місцевого референдуму (неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання) у разі, коли не викликає сумніву відповідність особи, яка прибула на дільницю для голосування, учаснику місцевого референдуму, внесеному у список учасників місцевого референдуму. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної комісії у графі "Примітка".

Стаття 30. Порядок складання та уточнення списків учасників місцевого референдуму на спеціальних дільницях

1. На спеціальних дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, в інших місцях тимчасового перебування учасників місцевого референдуму з обмеженими можливостями пересування (далі - заклад), списки учасників місцевого референдуму складаються не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення місцевого референдуму відповідними дільничними комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Учасники місцевого референдуму, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до подання та до списку учасників місцевого референдуму на такій дільниці не включаються.

2. Передбачені частиною першою цієї статті відомості подаються дільничній комісії в одному примірнику за підписом керівника закладу та засвідчені печаткою відповідного закладу не пізніше ніж за десять календарних днів.

3. Дільнична комісія наступного дня після складення списку учасників місцевого референдуму надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні, в якому розташовується ця комісія, а також передає відповідним органам ведення Державного реєстру виборців відомості про включених до списку учасників місцевого референдуму на спеціальній дільниці.

Учасник місцевого референдуму має право звернутися до дільничної комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням цієї дільниці щодо обставин, передбачених частиною другою статті 29 цього Закону.

4. У разі коли учасник місцевого референдуму прибув до закладу пізніше ніж за десять але не раніше ніж за три календарних дні до дня проведення місцевого референдуму, відповідна дільнична комісія уточнює список учасників місцевого референдуму на цій спеціальній дільниці, включаючи учасника місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу. Про включення учасника до списку учасників місцевого референдуму невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.

5. Члени дільничної комісії з місцевого референдуму спеціальної дільниці включаються до списку учасників місцевого референдуму на цій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної комісії у порядку, встановленому частиною четвертою статті 29 цього Закону.

Стаття 31. Агітація місцевого референдуму

1. Агітація місцевого референдуму - це здійснення будь-якої діяльності, яка має на меті спонукати учасників місцевого референдуму висловити своє ставлення до пропозиції щодо проведення місцевого референдуму та до питання, що пропонується винести на місцевий референдум, в тому числі голосувати за або проти схвалення питання, винесеного на місцевий референдум.

2. Агітація місцевого референдуму може проводитися у такій формі:

1) проведення загальних зборів громадян, інших зустрічей з учасниками місцевого референдуму;

2) проведення мітингу, походу, демонстрації, пікетування або іншого мирного заходу;

3) проведення дискусій, засідань за круглим столом, прес-конференцій, брифінгів;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження листівок, плакатів, буклетів, брошур та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщені матеріали агітації місцевого референдуму;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

7) публічні заклики, які мають на меті спонукати або спонукають учасників місцевого референдуму голосувати за або проти схвалення питання, винесеного на місцевий референдум;

9) інша форма, що не суперечить Конституції та законам України.

3. Кожен громадянин, місцевий осередок об'єднання громадян, громадська організація, ініціативна група з місцевого референдуму мають право розпочати агітацію місцевого референдуму у будь-якій формі і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України, наступного дня після офіційного опублікування повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму, а у разі ініціювання місцевого референдуму сільською, селищною, міською радою, сільським, селищним, міським головою або половиною від загального складу депутатів міської ради - з дня опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації рішення територіальної комісії про призначення місцевого референдуму.

4. Агітація місцевого референдуму закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем проведення місцевого референдуму.

5. Агітація в день проведення місцевого референдуму забороняється.

6. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи відповідно до кошторису доходів та видатків на проведення місцевого референдуму в десятиденний строк з моменту одержання рішення про призначення місцевого референдуму вирішують питання щодо відведення місця, обладнання стендів, дошок в людних місцях для ознайомлення з агітаційними матеріалами, а також для повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення місцевого референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, у приміщеннях, в яких розташовуються комісії з місцевого референдуму, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

7. Комісії з місцевого референдуму, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані сприяти проведенню зборів і мітингів з обговорення питань, які виносяться на місцевий референдум, завчасно сповіщати громадян про час і місце їх проведення, надавати у необхідних випадках приміщення та здійснювати інші заходи для забезпечення вільного та свідомого волевиявлення громадян.

8. Громадяни мають право під час агітації місцевого референдуму користуватися засобами масової інформації державної та комунальної форми власності за рахунок власних коштів.

9. Забороняється брати участь у проведенні агітації:

1) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, а також органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам (крім випадків ініціювання місцевого референдуму згаданими органами та посадовими особами);

2) командному складові військових частин, військових установ і організацій;

3) благодійним і релігійним організаціям;

4) особам, які входять до складу комісій з місцевого референдуму;

5) іноземним фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.

10. Забороняється проводити агітацію місцевого референдуму, що супроводжується наданням громадянам, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, інших матеріальних цінностей.

11. Примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний передати до територіальної комісії у триденний строк з дня їх виготовлення.

12. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити назву та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) тих підприємств, установ, організацій, що здійснили друк, загальний тираж примірників. Виготовлення та розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняються.

13. У разі проведення повторного голосування на дільниці агітація місцевого референдуму поновлюється з дня, наступного після прийняття рішення про призначення повторного голосування, і припиняється у строк, зазначений у частині четвертій цієї статті.

Розділ IV. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 32. Бюлетень для голосування

1. Форму бюлетеня для голосування на місцевому референдумі (далі - бюлетень) встановлює Центральна виборча комісія.

Текст затверджує відповідна територіальна комісія не пізніше двадцяти календарних днів до дня проведення місцевого референдуму.

Проект рішення місцевого референдуму, текст якого затверджено загальними зборами громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму, є невід'ємною частиною бюлетеня для голосування на місцевому референдумі (повторного голосування).

Кількість бюлетенів визначається територіальною комісією не пізніше ніж за двадцять календарних днів до дня проведення голосування виходячи з кількості учасників місцевого референдуму, внесених до списків учасників місцевого референдуму на дільницях у межах територіального округу, з урахуванням резерву бюлетенів, що становить 0,5 відсотка кількості учасників місцевого референдуму.

Кількість бюлетенів для повторного голосування визначається територіальною комісією не пізніше ніж за дев'ять календарних днів до дня проведення голосування виходячи з кількості учасників місцевого референдуму, внесених до списків учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці, з урахуванням резерву бюлетенів, що становить 0,5 відсотка кількості учасників місцевого референдуму.

2. Бюлетені є документами суворої звітності і підлягають обліку.

Ступінь захисту бюлетеня встановлюється відповідною територіальною комісією.

Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з місцевого референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів.

3. Бюлетень повинен містити видруковані друкарським способом вид місцевого референдуму, означення округу, номер дільниці та зазначення її розташування (район, місто, район у місті, селище, село), дату проведення місцевого референдуму (дату повторного голосування), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії, який видаватиме бюлетень, та місце для печатки дільничної комісії.

У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом в бюлетені повинна зазначатися також назва районного у місті округу, яка є однойменною з назвою відповідного району у місті.

4. У разі винесення на місцевий референдум одного варіанта проекту рішення місцевого референдуму у бюлетені для голосування учаснику місцевого референдуму пропонується відповісти на питання "Чи схвалюєте Ви проект рішення місцевого референдуму, розміщений в бюлетені для голосування?".

У разі винесення на місцевий референдум кількох варіантів проектів рішень місцевого референдуму всі варіанти проекту рішення місцевого референдуму викладаються в одному бюлетені та нумеруються. В такому разі у бюлетені для голосування учаснику місцевого референдуму пропонується відповісти на питання "Який із запропонованих варіантів проекту рішення місцевого референдуму, розміщених в бюлетені для голосування, Ви схвалюєте?".

У разі винесення на місцевий референдум кількох запитань всі запитання викладаються в одному бюлетені.

5. Бюлетені мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять видруковані друкарським способом назву місцевого референдуму, означення округу, назву районного у місті округу та номер дільниці, а також позначені місця для підписів учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені, та члена дільничної комісії, який видаватиме бюлетень.

6. Контрольні талони є підставою для встановлення кількості учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені для голосування.

7. Бюлетень для голосування на місцевому референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.

Стаття 33. Порядок виготовлення бюлетенів та їх передачі комісіям з місцевого референдуму

1. Територіальні комісії визначають поліграфічні підприємства, які виготовлятимуть бюлетені, та на підставі угод, укладених із цими підприємствами, забезпечують виготовлення ними бюлетенів:

Київська, Севастопольська міські комісії з місцевого референдуму, міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) комісії з місцевого референдуму - не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення місцевого референдуму (повторного голосування) та отримує виготовлені бюлетені не пізніше ніж за шість календарних днів до дня проведення місцевого референдуму (повторного голосування) в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

сільська, селищна, міська (міста районного значення), районна в місті (де створена районна в місті рада) комісія з місцевого референдуму - не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення місцевого референдуму (повторного голосування) та отримує виготовлені бюлетені не пізніше ніж за чотири календарні дні до дня проведення місцевого референдуму (повторного голосування) в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються поліграфічним підприємством у присутності трьох членів відповідної територіальної комісії у порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення бюлетенів, про що складається акт у двох примірниках.

3. Не пізніше двох календарних днів після отримання бюлетенів територіальна комісія на своєму засіданні передає бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача дільничним комісіям, від імені яких бюлетені отримують не менш як три члени цих комісій, про що складається у двох примірниках протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

територіальний округ;

номер дільниці;

кількість учасників місцевого референдуму на дільниці згідно із списком виборців на день складення протоколу;

кількість переданих на дільницю відповідних бюлетенів з кожного питання;

прізвища та підписи членів дільничної комісії, які прийняли бюлетені.

Перший примірник такого протоколу зберігається у територіальній комісії, яка передає бюлетені, другий - передається до дільничної комісії, яка отримує бюлетені.

4. У разі проведення місцевого референдуму в місті з районним поділом територіальна комісія не пізніше наступного дня після отримання бюлетенів на своєму засіданні передає бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача територіальним (окружним) комісіям, від імені яких бюлетені отримують не менш як три члени цих комісій, про що складається у двох примірниках протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

територіальний округ;

районний в місті округ;

кількість переданих бюлетенів з кожного питання;

прізвища та підписи членів територіальної (окружної) комісії, які прийняли бюлетені.

Не пізніше наступного дня після отримання бюлетенів територіальна (окружна) комісія передає бюлетені дільничним комісіям у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.

5. Передача бюлетенів дільничній комісії здійснюється в кількості, що дорівнює кількості учасників, включених до списку учасників на дільниці, з резервом, обсяг якого становить 0,5 відсотка кількості учасників місцевого референдуму.

6. За письмовим проханням представників ініціативної групи з місцевого референдуму, органів самоорганізації населення, представників громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян, членів відповідної дільничної комісії їм видається засвідчена головою комісії з місцевого референдуму чи його заступником і секретарем комісії з місцевого референдуму та скріплена печаткою комісії з місцевого референдуму копія протоколу про передачу бюлетенів.

7. Члени територіальної (окружної), дільничної комісії транспортують бюлетені в приміщення, в якому розташовується відповідна комісія, у супроводі працівника органу внутрішніх справ.

8. Приймання бюлетенів територіальною (окружною), дільничною комісією відбувається на засіданні відповідної комісії невідкладно після прибуття членів цієї комісії, які отримали бюлетені. При цьому секретар дільничної комісії проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної комісії. Визначений рішенням комісії член дільничної комісії перераховує отримані бюлетені, перевіряючи кількість бюлетенів та відповідність зазначеного в бюлетені номера дільниці.

У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у протоколі комісії з місцевого референдуму про передання бюлетенів, дільнична комісія складає у двох примірниках акт про це за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини розходження. Один примірник акта передається до територіальної комісії, а другий зберігається у дільничній комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження.

9. Бюлетені зберігаються у приміщенні, в якому розташовується комісія, в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним комісіям або до дня проведення місцевого референдуму) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ.

Стаття 34. Організація і порядок голосування

1. Голосування проводиться в день проведення місцевого референдуму з восьмої до двадцятої години без перерви.

2. Про час і місце голосування дільнична комісія сповіщає учасників місцевого референдуму шляхом надсилання або доставляння в інший спосіб кожному учаснику місцевого референдуму іменного запрошення не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення місцевого референдуму, у разі внесення у встановленому законом порядку учасника місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення місцевого референдуму - напередодні дня проведення місцевого референдуму.

Іменне запрошення повинне містити повідомлення про включення учасника місцевого референдуму до списку учасників місцевого референдуму на дільниці, його номер у цьому списку, адресу дільничної комісії, її номер телефону, розпорядок роботи, місце і час голосування.

Учасникам місцевого референдуму, стосовно яких у списку учасників місцевого референдуму є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.

3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де в достатній кількості обладнуються кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб учасники місцевого референдуму у разі підходу до них обов'язково проходили через кабіни для таємного голосування.

Для малих дільниць кількість кабін або кімнат для таємного голосування повинна бути не менш як дві, для середніх - не менш як чотири, для великих - не менш як шість.

Кожна дільниця забезпечується необхідною кількістю скриньок для голосування - великих (стаціонарних) та малих (переносних). Мала дільниця повинна мати не менш як дві великі та дві малі скриньки для голосування, середня - не менш як три великі і дві малі скриньки для голосування, велика - не менш як чотири великі і три малі скриньки для голосування.

Скриньки для голосування виготовляються з прозорого матеріалу.

4. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії, офіційних спостерігачів.

5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія повинна обладнати стенд із зразками заповнення бюлетенів для голосування на місцевому референдумі як за, так і проти прийняття проекту рішення місцевого референдуму (запитання).

6. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення учасників місцевого референдуму, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії. Учасник місцевого референдуму може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

7. У день проведення місцевого референдуму перед початком голосування в присутності членів дільничної комісії, офіційних спостерігачів голова дільничної комісії або його заступник перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.

8. Дільнична комісія не раніше ніж за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф з бюлетенями. Голова дільничної комісії на підставі протоколу комісії з місцевого референдуму про передання бюлетенів, акта про невідповідність встановленої перерахуванням кількості бюлетенів кількості, зазначеній у протоколі комісії з місцевого референдуму про передання бюлетенів (у разі наявності), оголошує кількість бюлетенів для голосування, отриманих дільничною комісією. Ці відомості вносяться до протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці.

У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф, дільнична комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну комісію та перераховує бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми на засіданні членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії.

О восьмій годині ранку в день проведення місцевого референдуму голова дільничної комісії або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх учасників місцевого референдуму за списком цієї дільниці розпочати голосування. Голова дільничної комісії з місцевого референдуму або його заступник повідомляє особам, присутнім на дільниці, про загальну кількість учасників місцевого референдуму, включених на відповідній дільниці до списку учасників місцевого референдуму.

9. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку учасників місцевого референдуму відповідної дільниці за умови пред'явлення учасником місцевого референдуму паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України. Член дільничної комісії, що видає бюлетень, ставить свій підпис у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Учасник місцевого референдуму ставить свій підпис за отримання бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку учасників місцевого референдуму.

10. Забороняється зазначати на бюлетенях у будь-який спосіб порядковий номер учасника місцевого референдуму або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б його ідентифікувати.

11. Бюлетень заповнюється учасником місцевого референдуму тільки у кабіні або кімнаті для таємного голосування. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Учасник місцевого референдуму, який за станом здоров'я не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з місцевого референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншого учасника місцевого референдуму на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з місцевого референдуму, членів ініціативної групи з місцевого референдуму, офіційних спостерігачів.

12. У разі винесення на місцевий референдум одного варіанта проекту рішення місцевого референдуму у бюлетені для голосування на питання "Чи схвалюєте Ви проект рішення місцевого референдуму, розміщений в бюлетені для голосування?" учасник робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення учасника місцевого референдуму, у квадраті навпроти слова "Схвалюю". У разі несхвалення варіанта проекту рішення місцевого референдуму учасник місцевого референдуму робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення учасника місцевого референдуму, у квадраті навпроти слів "Не схвалюю".

У разі винесення на місцевий референдум кількох варіантів проекту рішення місцевого референдуму у бюлетені для голосування на питання "Який із запропонованих варіантів проекту рішення місцевого референдуму, розміщених в бюлетені для голосування, Ви схвалюєте?" учасник місцевого референдуму робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення учасника місцевого референдуму, у квадраті навпроти слова "Варіант N __ ". У разі несхвалення жодного варіанта проекту рішення місцевого референдуму учасник місцевого референдуму робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення учасника місцевого референдуму, у квадраті навпроти слова "Не схвалюю жодного варіанта проекту рішення місцевого референдуму".

Таким способом учасник місцевого референдуму висловлює своє волевиявлення стосовно кожного запитання, якщо на місцевий референдум виносяться кілька запитань.

13. Використання олівців для заповнення бюлетенів не допускається.

14. Заповнений бюлетень учасник місцевого референдуму опускає у скриньку для голосування. Якщо учасник місцевого референдуму за станом здоров'я не може самостійно вкинути бюлетень у скриньку для голосування, на його прохання це може зробити будь-який інший учасник місцевого референдуму, за винятком осіб, які входять до складу комісії з місцевого референдуму, членів ініціативної групи з місцевого референдуму, офіційних спостерігачів.

15. У разі коли учасник місцевого референдуму, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена дільничної комісії, який видав йому бюлетень, з проханням видати йому інший бюлетень. Член дільничної комісії видає інший бюлетень у порядку, встановленому частиною дев'ятою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку учасників місцевого референдуму проти прізвища учасника місцевого референдуму і розписується. Зіпсований бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений бюлетень під час підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними бюлетенями.

16. Під час проведення голосування не допускаються закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів учасників місцевого референдуму до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на місцевому референдумі.

17. У разі пошкодження скриньки під час голосування скринька опечатується головою і не менш як трьома членами дільничної комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання бюлетенів. Ця скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів дільничної комісії та інших осіб, присутніх на дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.

18. О двадцятій годині голова дільничної комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише учасники місцевого референдуму, які перебувають у приміщенні для голосування.

Після виходу з приміщення для голосування останнього учасника місцевого референдуму приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени дільничної комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні комісії з місцевого референдуму.

Стаття 35. Голосування за місцем перебування учасників місцевого референдуму

1. Учаснику місцевого референдуму, який внесений до списку учасників місцевого референдуму на певній дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я постійно не здатний пересуватися самостійно або тимчасово не здатний самостійно пересуватись (далі - учасник місцевого референдуму, не здатний пересуватися самостійно), дільнична комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування.

2. Для організації голосування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична комісія в останній день перед днем проведення місцевого референдуму на своєму засіданні готує витяг із списку учасників місцевого референдуму на певній дільниці, за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією.

До витягу із списку учасників місцевого референдуму включаються:

1) без рішення дільничної комісії - учасники місцевого референдуму, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку учасників місцевого референдуму зазначена відмітка, передбачена абзацом третім частини другої статті 28 цього Закону, якщо вони до 12 години останнього дня перед днем проведення місцевого референдуму письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної комісії - учасники місцевого референдуму, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви, поданої до дільничної комісії з проханням забезпечити їм голосування за місцем перебування.

3. У разі включення учасника місцевого референдуму до витягу із списку учасників місцевого референдуму на певній дільниці, для голосування за місцем перебування у згаданому списку на даній дільниці у графі "підпис особи" секретар дільничної комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

4. Учасник місцевого референдуму, який тимчасово не здатний самостійно пересуватись, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування учасника місцевого референдуму разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності учасника місцевого референдуму пересуватися самостійно. Така заява повинна бути подана до дільничної комісії не пізніше 18 години дня, що передує дню проведення засідання дільничної комісії, передбаченого частиною другою цієї статті.

5. Документом, який засвідчує факт нездатності учасника місцевого референдуму пересуватися самостійно, може бути, зокрема, довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності учасника місцевого референдуму пересуватися самостійно, засвідчується головою, заступником голови чи секретарем дільничної комісії та скріплюється печаткою цієї комісії.

6. На дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, в інших закладах тимчасового перебування учасників місцевого референдуму, голосування за місцем перебування учасника місцевого референдуму проводиться на підставі власноручно написаної заяви цього учасника з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання режиму лікування чи неможливістю пересуватися, засвідченої підписом керівника закладу та печаткою цього закладу.

7. Голосування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування організовують не менш як два члени дільничної комісії, визначені рішенням цієї комісії.

8. Голосування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніше ніж за годину до закінчення голосування.

9. Після проведення голосування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за місцем перебування член дільничної комісії, який видав учаснику місцевого референдуму бюлетень, у списку учасників місцевого референдуму навпроти прізвища учасника місцевого референдуму робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

10. Витяг із списку учасників місцевого референдуму, за яким організовувалося голосування учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, за місцем перебування, додається до списку учасників місцевого референдуму, і є його невід'ємною складовою частиною. До списку учасників місцевого референдуму, не здатних пересуватися самостійно, додаються письмові заяви учасників місцевого референдуму, тимчасово не здатні самостійно пересуватися, разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями.

Стаття 36. Порядок підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці

1. Підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії на її засіданні, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання дільничної комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.

2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія зобов'язана погасити невикористані бюлетені та підрахувати їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів учасників місцевого референдуму забороняється робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.

Невикористані бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Погашені невикористані бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині п'ятнадцятій статті 34 цього Закону, запаковуються. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані бюлетені", зазначаються територіальний округ, районний у місті округ (у разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом), номер дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної комісії та печатка комісії.

3. Після закінчення голосування на підставі списку учасників місцевого референдуму дільнична комісія з місцевого референдуму встановлює кількість учасників місцевого референдуму на дільниці, які взяли участь у місцевому референдумі.

4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами учасників місцевого референдуму та членів комісії, які видавали бюлетені, та за кількістю підписів у списках учасників місцевого референдуму, кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені для голосування.

У разі відповідності кількості контрольних талонів кількості підписів у списках учасників місцевого референдуму ця кількість оголошується і вноситься до відповідного протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці у графі "Кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені".

У разі невідповідності кількості контрольних талонів кількості підписів у списках учасників місцевого референдуму, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії. Цей акт мають право підписати особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної комісії. Після цього дільнична комісія приймає рішення щодо встановлення кількості учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені, яка оголошується і вноситься до протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці.

5. Контрольні талони запаковуються і опечатуються. На пакеті зазначаються територіальний округ, номер дільниці та місце її розташування (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), кількість запакованих контрольних талонів, дата і ставляться підписи усіх осіб, що входять до складу дільничної комісії, присутніх на даному її засіданні.

6. Запаковування бюлетенів, інших документів місцевого референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього бюлетень чи інший документ.

7. Перед відкриттям скриньок дільнична комісія перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних бюлетенів і кількості учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені, кількості бюлетенів, отриманих дільничною комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії. Цей акт мають право підписати особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної комісії.

8. Список учасників місцевого референдуму, доданий до нього витяг із списку учасників місцевого референдуму, передбачений частиною другою статті 35 цього Закону, заяви учасників місцевого референдуму про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування разом з оригіналами чи копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку учасників місцевого референдуму, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список учасників місцевого референдуму", зазначаються територіальний округ, номер дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної комісії та печатка комісії.

9. Голова дільничної комісії в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії, а також інших осіб, яким відповідно до цього Закону надано право бути присутніми на засіданні дільничної комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування і розкриває ці скриньки.

У разі виявлення на скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії. Цей акт мають право підписати особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної комісії.

10. Дільнична комісія з місцевого референдуму підраховує кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, встановлюючи у такий спосіб кількість учасників місцевого референдуму, які взяли участь у голосуванні, а також визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.

11. Недійсним є бюлетень:

невстановленої форми;

якщо на ньому немає підпису члена дільничної комісії, який його видав;

заповнений олівцем;

якщо на запитання про схвалення проекту рішення місцевого референдуму (запитання), винесеного на місцевий референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті навпроти слова "так", також і в квадраті навпроти слова "ні";

якщо на запитання про схвалення проекту рішення місцевого референдуму (запитання), винесеного на місцевий референдум, голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах навпроти слів "так" або "ні";

за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення учасника місцевого референдуму.

Якщо у разі винесення на місцевий референдум кількох варіантів проекту рішення місцевого референдуму (запитань) учасник місцевого референдуму в бюлетені висловить схвалення більш як одного варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання), зазначений бюлетень вважається недійсним.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується дільничною комісією шляхом голосування.

12. У разі прийняття рішення про визнання бюлетеня недійсним дільнична комісія зазначає на його зворотному боці мотиви визнання бюлетеня недійсним. Цей запис засвідчується підписами трьох членів дільничної комісії і печаткою цієї комісії.

13. Встановлена кількість недійсних бюлетенів вноситься до протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці. Недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються із зазначенням на пакеті територіального округу, номера дільниці та місця її розташування (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), кількості запакованих бюлетенів, дати та поставленням підписів усіма особами, що входять до складу дільничної комісії, присутніми на даному її засіданні.

14. Дільнична комісія підраховує кількість голосів, поданих за схвалення та проти схвалення кожного варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання), винесеного на місцевий референдум. Запитання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться.

Дільнична комісія під час підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці перевіряє, чи дорівнює кількість учасників місцевого референдуму, які взяли участь у голосуванні на дільниці, сумі кількості недійсних бюлетенів, бюлетенів, голоси в яких подані за схвалення винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання), бюлетенів, голоси в яких подані проти схвалення винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання) (з кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання) окремо). У разі невідповідності цих даних дільнична комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії. Цей акт мають право підписати особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної комісії.

Після підрахунку бюлетені з голосами учасників місцевого референдуму, поданими за схвалення винесеного на місцевий референдум проекту рішення місцевого референдуму (запитання), та бюлетені з голосами учасників місцевого референдуму, поданими проти схвалення винесеного на місцевий референдум проекту рішення місцевого референдуму (запитання), запаковуються і опечатуються окремо. Якщо на місцевий референдум виноситься кілька варіантів проекту рішення місцевого референдуму (запитання), пакети формуються також окремо з кожного варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання).

На пакеті зазначаються територіальний округ, номер дільниці та місце її розташування (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), кількість запакованих бюлетенів, винесений на місцевий референдум варіант проекту рішення місцевого референдуму (запитання) (якщо на місцевий референдум виноситься кілька варіантів проекту рішення місцевого референдуму (запитання), дата і час пакування. Голова та секретар дільничної комісії і присутні на даному засіданні члени комісії ставлять на опечатаних пакетах свої підписи.

15. За результатами підрахунків дільнична комісія складає протокол підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, до якого вносяться дані про:

1) кількість учасників місцевого референдуму, включених на дільниці до списку учасників місцевого референдуму;

2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;

3) кількість невикористаних бюлетенів;

4) кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені для голосування;

5) кількість учасників місцевого референдуму, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих за схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання);

8) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих проти схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання).

До протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці додається проект рішення місцевого референдуму (всі варіанти проекту рішення місцевого референдуму).

16. Протокол підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці складається дільничною комісією у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою дільничної комісії. До згаданого протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з приводу порушень положень цього Закону під час проведення голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду.

Усі примірники протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів дільничної комісії, примірником кожного рішення зазначеної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень під час голосування, пакетами бюлетенів, контрольних талонів, списком учасників місцевого референдуму транспортується до територіальної комісії, у разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом - до територіальної (окружної) комісії; другий примірник зберігається у секретаря дільничної комісії; третій примірник протоколу одразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні, в якому розташовується дільнична комісія з місцевого референдуму.

За письмовим проханням представників ініціативної групи з місцевого референдуму, органів самоорганізації населення, представників громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян, членів відповідної дільничної комісії їм негайно видається завірена копія протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці.

17. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії, внесення до нього виправлень забороняється.

18. Транспортування та передача протоколу та інших документів місцевого референдуму до місця приймання їх відповідною територіальною, територіальною (окружною) комісією здійснюються головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Прийняття протоколу та інших документів територіальною, територіальною (окружною) комісією від представників дільничної комісії оформляється актом із зазначенням дати і часу передачі протоколу та документів.

Стаття 37. Визнання комісією з місцевого референдуму голосування на дільниці недійсним

1. Дільнична комісія приймає рішення про визнання голосування на дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення більшості учасників місцевого референдуму, лише за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування особами (вкидання бюлетеня до скриньки за учасника місцевого референдуму іншою особою, за винятком випадків, якщо особа внаслідок фізичних вад не може самостійно вкинути бюлетень до скриньки; голосування особами, які не мають права голосу на місцевому референдумі; голосування особами, які не включені до списку учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці або включені до нього безпідставно; голосування учасником місцевого референдуму більш як один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені на дільниці;

2) знищення або пошкодження скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені на дільниці;

3) виявлення у скриньках бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені на дільниці.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної комісії та скріплюється печаткою комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною комісією питання про визнання голосування на дільниці недійсним.

3. У разі прийняття дільничною комісією рішення про визнання голосування на дільниці недійсним протокол підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини п'ятнадцятої статті 36 цього Закону.

4. Бюлетені запаковуються в пакети, на яких робиться напис "Бюлетені", зазначаються територіальний округ, номер дільниці та місце її розташування (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), кількість запакованих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної комісії та печатка комісії.

Рішення дільничної комісії про визнання голосування на дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці.

5. Територіальна, територіальна (окружна) комісія може прийняти рішення про визнання голосування на дільниці недійсним лише у разі:

1) виявлення під час повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці обставин, зазначених у частині першій цієї статті;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами дільничних комісій з місцевого референдуму чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації та іншими особами, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні комісії з місцевого референдуму, права бути присутнім під час проведення голосування на дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні комісії під час підрахунку голосів, встановлення результатів голосування на дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування, що вплинули на результати голосування.

У разі виявлення територіальною, територіальною (окружною) комісією під час повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці обставин, зазначених у частині першій цієї статті, наслідком чого є прийняття рішення про визнання голосування на дільниці недійсним, протокол про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці складається у порядку, встановленому частиною шостою статті 38, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини п'ятнадцятої статті 36 цього Закону.

Стаття 38. Порядок підрахунку голосів учасників місцевого референдуму територіальною (окружною) комісією

1. У разі проведення місцевого референдуму на території міста з районним поділом протоколи підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці та інші документи дільничних комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної територіальної (окружної) комісії, яке розпочинається з моменту закінчення голосування та продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у районному у місті окрузі.

2. У разі виявлення у протоколі дільничної комісії підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці виправлень, помилок, неточностей територіальна (окружна) комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну комісію внести зміни до цього протоколу.

Дільнична комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною (окружною) комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці. Після цього протокол з позначкою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній (окружній) комісії в порядку, встановленому частиною вісімнадцятою статті 36 цього Закону.

3. За наявності письмових заяв, актів про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування, підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці чи транспортування протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці та інших документів дільничних комісій, що ставлять під сумнів результати підрахунку зазначених голосів, територіальна (окружна) комісія може, а в разі наявних ознак розпаковування запакованих документів - зобов'язана прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці.

4. У повторному підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці територіальною (окружною) комісією зобов'язані брати участь члени дільничної комісії, які передавали протокол підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці та інші документи дільничних комісій, мають право брати участь усі члени цієї дільничної комісії, а також можуть бути присутніми офіційні спостерігачі.

5. За результатами повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці територіальна (окружна) комісія складає протокол про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

У разі виявлення територіальною (окружною) комісією обставин, зазначених у частині третій цієї статті, територіальна (окружна) комісія обов'язково зазначає про факт їх виявлення у протоколі про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці.

6. Протокол про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці складається територіальною (окружною) комісією у чотирьох примірниках. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Такий протокол підписується присутніми членами територіальної (окружної) комісії та членами дільничної комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів учасників місцевого референдуму, та скріплюється печаткою територіальної (окружної) комісії.

Перший примірник протоколу про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці разом з протоколом дільничної комісії про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на цій дільниці, рішенням територіальної (окружної) комісії про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці, рішенням територіальної (окружної) комісії про визнання голосування на дільниці недійсним (у разі прийняття такого рішення) додаються до протоколу територіальної (окружної) комісії про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі. Другий примірник протоколу зберігається у секретаря територіальної (окружної) комісії, третій передається відповідній дільничній комісії, четвертий - одразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні, в якому розташовується територіальна (окружна) комісія.

7. Територіальна (окружна) комісія на підставі протоколів дільничних комісій з місцевого референдуму та інших документів, переданих дільничними комісіями, в тому числі з позначкою "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму - також протоколу про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці проводить підрахунок голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі, встановлює на своєму засіданні та вносить до протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі дані про:

1) кількість учасників місцевого референдуму, включених у відповідному районному у місті окрузі до списків учасників місцевого референдуму;

2) загальну кількість одержаних дільничними комісіями в районному у місті окрузі бюлетенів;

3) кількість невикористаних бюлетенів;

4) кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені для голосування;

5) кількість учасників місцевого референдуму, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих за схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання);

8) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих проти схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання).

Протокол підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі складається територіальною (окружною) комісією у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами зазначеної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою комісії. До згаданого протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, акти, що надійшли до територіальної (окружної) комісії з приводу порушень положень цього Закону під час проведення голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду.

Усі примірники протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів територіальної (окружної) комісії, примірником кожного рішення зазначеної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, протоколами дільничних комісій про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, рішенням територіальної (окружної) комісії про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, протоколом про повторний підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до територіальної комісії, другий примірник зберігається у секретаря територіальної (окружної) комісії; третій примірник протоколу одразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні, в якому розташовується територіальна (окружна) комісія.

За письмовим проханням представників ініціативної групи з місцевого референдуму, органів самоорганізації населення, представників громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян, членів територіальної (окружної) комісії з місцевого референдуму їм негайно видається завірена копія протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі.

8. Пакетування та опломбування територіальною (окружною) комісією бюлетенів та контрольних талонів здійснюється у порядку, передбаченому частинами п'ятою, шостою, тринадцятою, абзацами третім, четвертим частини чотирнадцятої статті 36 цього Закону.

9. Транспортування протоколу підрахунку голосів учасників місцевого референдуму в районному у місті окрузі та інших документів місцевого референдуму, їх передача до територіальної комісії здійснюються територіальною (окружною) комісією в порядку, передбаченому частиною вісімнадцятою статті 36 цього Закону.

Стаття 39. Встановлення територіальною комісією з місцевого референдуму результатів місцевого референдуму

1. На підставі протоколів дільничних, територіальних (окружних) комісій територіальна комісія встановлює на своєму засіданні та вносить до протоколу про результати місцевого референдуму дані про:

1) кількість бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної комісії;

2) кількість учасників місцевого референдуму, включених у територіальному окрузі до списків учасників місцевого референдуму;

3) кількість бюлетенів, одержаних дільничними комісіями територіального округу;

4) кількість невикористаних бюлетенів у територіальному окрузі;

5) кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені у територіальному окрузі;

6) кількість учасників місцевого референдуму, які взяли участь у голосуванні у територіальному окрузі;

7) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих за схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання);

9) кількість голосів учасників місцевого референдуму, поданих проти схвалення кожного винесеного на місцевий референдум варіанта проекту рішення місцевого референдуму (запитання).

На підставі протоколу про результати місцевого референдуму територіальна комісія у порядку, встановленому цим Законом, оформляє рішення місцевого референдуму (якщо на місцевий референдум виносився проект рішення місцевого референдуму) або приймає одне із таких рішень: про призначення повторного голосування на дільниці, про призначення повторного місцевого референдуму, про визнання місцевого референдуму таким, що не відбувся.

2. У разі проведення місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму, а також у разі прийняття територіальною комісією рішення про неутворення дільничних комісій з місцевого референдуму відповідно до цього Закону відповідна територіальна комісія проводить підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці у порядку, встановленому частиною першою, абзацами першим, другим частини другої, частинами третьою, четвертою, сьомою, дев'ятою - дванадцятою, абзацами першим, другим частини чотирнадцятої, частиною п'ятнадцятою статті 36 цього Закону. За результатами підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на дільниці територіальна комісія складає протокол про результати місцевого референдуму у порядку та із внесенням до нього даних, визначених цією статтею.

3. Рішення про зобов'язання дільничної комісії щодо внесення змін до протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів учасників місцевого референдуму на дільниці та про проведення повторного підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на відповідній дільниці приймається територіальною комісією (крім випадку, коли місцевий референдум проводиться на території міста з районним поділом) у випадках та порядку, визначених частинами другою - п'ятою статті 38 цього Закону.

Зазначене положення не застосовується до місцевого референдуму, який проводиться на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму або на території з чисельністю населення від 100 до 2500 учасників місцевого референдуму (у разі прийняття територіальною комісією рішення про неутворення дільничних комісій).

4. Місцевий референдум визнається територіальною комісією таким, що не відбувся, за умови, якщо кількість учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені, в межах територіального округу менше половини кількості громадян, внесених у списки учасників місцевого референдуму.

5. Рішення місцевого референдуму вважається схваленим учасниками місцевого референдуму, який відбувся, якщо за схвалення його проекту проголосувало більше половини учасників місцевого референдуму, які отримали бюлетені, в межах територіального округу.

6. Протокол про результати місцевого референдуму підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюється печаткою територіальної комісії. До протоколу долучаються оформлене у встановленому цим Законом порядку рішення місцевого референдуму, окремі думки членів територіальної комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до територіальної комісії з приводу порушень положень цього Закону під час проведення голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які територіальна комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, внесені до протоколів підрахунку голосів учасників місцевого референдуму на всіх дільницях в межах відповідного територіального округу.

7. У разі схвалення рішення місцевого референдуму згідно з частиною п'ятою цієї статті воно оформляється територіальною комісією у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Перший примірник рішення місцевого референдуму долучається до протоколу про результати місцевого референдуму та зберігається у секретаря територіальної комісії, другий примірник рішення місцевого референдуму надсилається суб'єкту ініціювання місцевого референдуму (у разі проведення місцевого референдуму за ініціативою однієї десятої частини учасників місцевого референдуму - уповноваженій особі ініціативної групи), третій примірник рішення місцевого референдуму одразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні, в якому розташовується територіальна комісія.

Засвідчена головою територіальної комісії чи його заступником і секретарем цієї комісії та скріплена печаткою територіальної комісії копія рішення місцевого референдуму, предметом якого є питання місцевого значення, яке належить до повноважень органу місцевого самоврядування або його посадової особи, надсилається відповідному органу місцевого самоврядування або його посадовій особі.

8. За письмовим проханням представників органів самоорганізації населення, громадських організацій, місцевих осередків об'єднань громадян, членів відповідної територіальної комісії їм видається завірена копія рішення місцевого референдуму та/або протоколу територіальної комісії про результати місцевого референдуму у відповідному територіальному окрузі.

9. Офіційне опублікування результатів місцевого референдуму здійснюється відповідною територіальною комісією шляхом розміщення рішення місцевого референдуму (у разі схвалення проекту рішення місцевого референдуму), витягу з протоколу про результати місцевого референдуму у місцевих друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється в інший спосіб не пізніше ніж через сім календарних днів з дня проведення місцевого референдуму.

10. Результати місцевого референдуму можуть бути оскаржені до адміністративного суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 40. Повторне голосування

1. У разі коли відповідна комісія з місцевого референдуму визнала голосування за окремою або кількома дільницями недійсним, що вплинуло на результати місцевого референдуму, територіальна комісія з власної ініціативи або за пропозицією відповідної дільничної комісії, суб'єкта, що ініціював місцевий референдум, призначає повторне голосування на тій дільниці, де голосування було визнано недійсним.

Копія рішення про призначення повторного голосування не пізніше ніж на другий день після його прийняття надсилається уповноваженій особі ініціативної групи, відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради, органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на відповідну територію, та підлягає опублікуванню в місцевих друкованих засобах масової інформації, аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації, а рішення про призначення повторного голосування з приводу дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради - також відповідній раді.

2. Повторне голосування проводиться не пізніше ніж у двотижневий строк після дня проведення місцевого референдуму у порядку, встановленому цим Законом.

3. Списки учасників місцевого референдуму для повторного голосування виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються комісіям з місцевого референдуму не пізніше десяти календарних днів до дня повторного голосування у порядку, встановленому цим Законом.

Дільнична комісія отримує від територіальної, територіальної (окружної) комісії та подає список учасників місцевого референдуму для повторного голосування для загального ознайомлення не пізніше ніж за сім календарних днів до дня повторного голосування. Уточнення списку проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

4. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування здійснюються у порядку, встановленому статтями 34 - 36 цього Закону.

5. Рішення комісії з місцевого референдуму про призначення повторного голосування на дільниці (дільницях), про відмову у призначенні повторного голосування на дільниці (дільницях) або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.

Стаття 41. Визнання місцевого референдуму недійсним та проведення повторного місцевого референдуму

1. Територіальна комісія приймає рішення про визнання місцевого референдуму недійсним у разі, коли:

під час проведення місцевого референдуму, підрахунку голосів учасників місцевого референдуму або встановлення результатів місцевого референдуму допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати місцевого референдуму;

голосування визнано недійсним на всіх дільницях в територіальному окрузі.

2. Рішення про визнання місцевого референдуму недійсним з підстав, визначених абзацом другим частини першої цієї статті, приймається територіальною комісією з власної ініціативи або за заявою дільничної, територіальної (окружної) комісії, суб'єкта, що ініціював проведення місцевого референдуму, офіційних спостерігачів, яка може бути подана протягом семи календарних днів з дня опублікування результатів місцевого референдуму.

3. Рішення територіальної комісії з місцевого референдуму про визнання місцевого референдуму недійсним, про відмову у визнанні місцевого референдуму недійсним або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.

4. У разі визнання місцевого референдуму недійсним територіальна комісія не пізніше ніж через п'ятнадцять календарних днів після дня проведення місцевого референдуму приймає рішення про проведення повторного місцевого референдуму.

Повторний місцевий референдум проводиться в останню неділю тридцятиденного строку з дня оприлюднення територіальною комісією рішення про його призначення.

5. Повторний місцевий референдум проводиться тими ж комісіями з місцевого референдуму, у тому ж територіальному окрузі, дільницях у порядку та в строки, визначені цим Законом.

Уточнення списків учасників місцевого референдуму здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 42. Правові наслідки місцевого референдуму

1. Результати місцевого референдуму оформляються рішенням місцевого референдуму (у разі його схвалення), зміст якого відповідає змісту прийнятого на місцевому референдумі рішення. Таке рішення засвідчується головою територіальної комісії та печаткою цієї комісії.

Форма рішення місцевого референдуму встановлюється Центральною виборчою комісією.

2. Датою прийняття рішення місцевого референдуму є дата проведення місцевого референдуму.

3. Рішення місцевого референдуму є нормативно-правовим актом місцевого самоврядування, обов'язковим до виконання на відповідній території.

4. Внесення змін, доповнень у рішення місцевого референдуму чи його скасування проводяться лише місцевим референдумом.

5. Рішення місцевого референдуму набирає чинності з дня його офіційного опублікування, якщо у цьому рішенні не зазначений пізніший строк набрання ним чинності.

6. Рішення місцевого референдуму мають вищу юридичну силу відносно актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

7. Територіальна комісія у триденний строк з дня набрання чинності рішенням місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а також дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради надсилає копію такого рішення до Верховної Ради України для вирішення питання про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови, сільської, селищної, міської, районної у місті ради, яке розглядається на найближчій сесії Верховної Ради України.

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 43. Суб'єкт звернення із скаргою та позовною заявою, предмет оскарження

1. Суб'єктом звернення із скаргою до комісії з місцевого референдуму, що стосується призначення, підготовки і проведення місцевого референдуму, в тому числі підрахунку голосів учасників місцевого референдуму, встановлення результатів місцевого референдуму (далі - скарга) може бути:

1) учасник місцевого референдуму;

2) ініціативна група з місцевого референдуму, її уповноважена особа;

3) комісія з місцевого референдуму, її член;

4) орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадова чи службова особа;

5) офіційні спостерігачі громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян;

6) засіб масової інформації, його посадова чи службова особа, творчий працівник.

Суб'єктом звернення із позовною заявою до суду, що стосується призначення, підготовки і проведення місцевого референдуму, в тому числі підрахунку голосів учасників місцевого референдуму, встановлення результатів місцевого референдуму (далі - позовна заява) може бути:

1) учасник місцевого референдуму;

2) ініціативна група з місцевого референдуму, інші суб'єкти ініціювання місцевого референдуму;

3) комісія з місцевого референдуму.

2. Скарга може бути подана на рішення, дію чи бездіяльність таких суб'єктів оскарження:

1) учасника місцевого референдуму;

2) ініціативної групи з місцевого референдуму, її уповноваженої особи або іншого члена;

3) комісії з місцевого референдуму, її члена;

4) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадової чи службової особи;

5) офіційних спостерігачів громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян;

6) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи, творчого працівника.

Позовна заява може бути подана на рішення, дію чи бездіяльність таких суб'єктів оскарження:

1) ініціативної групи з місцевого референдуму, інших суб'єктів ініціювання місцевого референдуму;

2) комісії з місцевого референдуму, її члена;

3) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадової чи службової особи;

4) офіційних спостерігачів громадської організації, місцевого осередку об'єднання громадян;

5) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи, творчого працівника.

3. Рішення, дія чи бездіяльність дільничної комісії, територіальної (окружної) комісії, члена такої комісії може бути оскаржені до відповідної територіальної комісії.

4. Особливості судового провадження у справах щодо підготовки і проведення місцевого референдуму визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

5. Якщо позовну заяву прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до комісії, ця комісія після отримання повідомлення суду про надходження позовної заяви зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням законної сили.

Стаття 44. Строки оскарження

1. Скарга або позовна заява може бути подана суб'єктом звернення у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частині другій цієї статті та частині другій статті 29 цього Закону.

2. Скарга або позовна заява щодо порушень, що мали місце до дня проведення місцевого референдуму на дільниці, можуть бути подані у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної комісії не пізніше закінчення голосування.

Скарга або позовна заява щодо рішень, дій чи бездіяльності комісій, членів цих комісій, що мали місце у день проведення місцевого референдуму, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

3. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

4. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною комісією.

Стаття 45. Форма та зміст скарги та позовної заяви

1. Скарга до комісії з місцевого референдуму подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення із скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти (у разі наявності);

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти (у разі наявності);

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення із скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення із скаргою вважає за необхідне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення із скаргою (представника) із зазначенням дати підписання.

До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

2. Форма та зміст позовної заяви до суду визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 46. Порядок та строки розгляду скарг

1. Порядок і строки розгляду позовної заяви судом визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Розгляд скарг комісією з місцевого референдуму здійснюється у порядку, встановленому цією статтею.

3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 45 цього Закону, повертається головою або заступником голови територіальної або дільничної комісії суб'єкту звернення із скаргою без розгляду не пізніше ніж на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня проведення місцевого референдуму, в день проведення місцевого референдуму чи наступного дня, - невідкладно. У разі повернення скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і наголошується на можливості повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 45 цього Закону у передбачені цим Законом строки.

Після усунення недоліків така скарга подається не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги.

У разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

4. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 45 цього Закону, розглядається відповідною комісією на своєму засіданні не пізніше ніж на п'ятий календарний день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

5. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня проведення місцевого референдуму, розглядається комісією у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної комісії, розглядається нею одразу після закінчення голосування.

Скарга щодо порушення, яке мало місце у день проведення місцевого референдуму, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до територіальної комісії, розглядається територіальною комісією у дводенний строк з дня її подання.

6. Якщо комісія з місцевого референдуму під час розгляду скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, правоохоронні органи за зверненням комісії перевіряють ці обставини та вживають заходів до припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення цієї комісії, а якщо таке звернення отримано ними менш як за три календарних дні до дня проведення місцевого референдуму, у день проведення місцевого референдуму чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють комісію з місцевого референдуму, яка до них звернулася.

7. Розгляд скарги комісією з місцевого референдуму здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення із скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення із скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до протоколу. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду комісією з місцевого референдуму.

8. Комісія з місцевого референдуму приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним чином оформленою суб'єктом звернення із скаргою або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Законом.

9. Суди, комісії з місцевого референдуму та правоохоронні органи організують свою роботу під час місцевого референдуму, в тому числі у вихідні дні та в день проведення місцевого референдуму, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд скарг та звернень комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.

Стаття 47. Докази

1. Доказами, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення із скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів, зазначених в абзаці першому частини першої статті 43 цього Закону, в тому числі членів комісії з місцевого референдуму;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит комісії з місцевого референдуму - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення із скаргою або суб'єкта оскарження.

2. Докази комісії з місцевого референдуму надають суб'єкт звернення із скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Комісія з місцевого референдуму - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання суб'єкта звернення із скаргою, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення із скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, комісія з місцевого референдуму вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Комісія з місцевого референдуму - суб'єкт розгляду скарги бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні комісії.

5. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, комісія з місцевого референдуму має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги комісія з місцевого референдуму на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у встановленому порядку його копія.

6. Комісія з місцевого референдуму оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Стаття 48. Рішення за підсумком розгляду скарги, позовної заяви

1. Рішення комісії з місцевого референдуму повинне бути справедливим, законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження комісія з місцевого референдуму вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги до повноважень суб'єкта їх розгляду;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення із скаргою іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження комісія з місцевого референдуму вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія вчинялася суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги до повноважень суб'єкта їх розгляду;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. У разі розгляду скарги по суті комісія з місцевого референдуму може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги комісія з місцевого референдуму може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують права учасників місцевого самоврядування та інших суб'єктів, зазначених в абзаці першому частини першої статті 43 цього Закону;

2) скасувати рішення;

3) зобов'язати суб'єкт оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення місцевого референдуму;

4) зобов'язати суб'єкт оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені права учасників місцевого референдуму, права та законні інтереси інших суб'єктів, зазначених в абзаці першому частини першої статті 43 цього Закону;

6) зобов'язати суб'єкт оскарження та (або) інший суб'єкт, зазначений в абзаці першому частини першої статті 43 цього Закону, здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення місцевого референдуму, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Комісія з місцевого референдуму відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують права учасників місцевого референдуму, права і законні інтереси інших суб'єктів, зазначених в абзаці першому частини першої статті 43 цього Закону.

7. Копія рішення комісії з місцевого референдуму видається чи надсилається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній комісії з місцевого референдуму, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день проведення місцевого референдуму або на наступний день - невідкладно.

8. У разі визнання судом рішення відповідної комісії з місцевого референдуму протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів місцевого референдуму, рішення з цього питання приймає комісія з місцевого референдуму, рішення якої було визнане протиправним, або комісія з місцевого референдуму вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому комісія з місцевого референдуму не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним, за винятком випадку, коли рішення було скасоване з формальних підстав.

9. Комісія з місцевого референдуму вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення комісії з місцевого референдуму нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати комісію з місцевого референдуму нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

10. Порядок прийняття рішення судом за підсумком розгляду позовної заяви, вимоги до рішення суду та порядок набрання ним законної сили встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України.

Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 49. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення місцевого референдуму

1. Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих референдумів за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів.

Витрати на підготовку і проведення місцевого референдуму, в тому числі на закупівлю товарів, робіт та послуг для підготовки і проведення місцевого референдуму (крім витрат на збирання підписів учасників місцевого референдуму під вимогою про проведення місцевого референдуму, агітацію місцевого референдуму), здійснюються комісіями з місцевого референдуму за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету відповідно до затверджених територіальними комісіями кошторисів доходів і видатків на проведення місцевого референдуму, а також за рахунок фонду, сформованого на добровільних засадах ініціаторами проведення референдуму - громадянами та громадськими організаціями.

У разі проведення місцевого референдуму з ініціативи сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, половини від загального складу депутатів міської ради витрати на агітацію цими суб'єктами місцевого референдуму здійснюються за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету.

Відповідна місцева рада затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної комісій на проведення місцевого референдуму відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Центральною виборчою комісією.

Територіальна комісія в п'ятиденний строк з дня призначення місцевого референдуму відповідно до середніх норм видатків територіальної та дільничної комісій на проведення місцевого референдуму складає єдиний кошторис доходів і видатків на проведення місцевого референдуму з урахуванням видатків територіальних (окружних), дільничних комісій та в цей же строк звертається до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті рад стосовно виділення з резервного фонду відповідного місцевого бюджету коштів для підготовки і проведення місцевого референдуму.

2. Рішення щодо виділення з резервного фонду відповідного місцевого бюджету коштів для підготовки і проведення місцевого референдуму приймається не пізніше п'ятнадцяти календарних днів з дня прийняття територіальною комісією рішення про призначення місцевого референдуму.

Кошти на проведення місцевого референдуму перераховуються територіальній комісії починаючи з третього календарного дня після прийняття рішення щодо виділення з резервного фонду відповідного місцевого бюджету коштів для проведення місцевого референдуму.

3. Територіальна комісія розподіляє кошти на проведення місцевого референдуму між територіальними (окружними), дільничними комісіями відповідно до середніх норм видатків територіальної та дільничної комісій на проведення місцевого референдуму.

4. Територіальна комісія в десятиденний строк з дня офіційного опублікування результатів місцевого референдуму складає та подає до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів за рахунок резервного фонду місцевого бюджету, отриманих на проведення місцевого референдуму.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов'язані сприяти комісіям з місцевого референдуму в реалізації їх повноважень, зокрема:

1) надавати необхідні приміщення, забезпечувати їх охорону;

2) забезпечувати охорону бюлетенів та іншої документації комісій з місцевого референдуму;

3) надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень комісій з місцевого референдуму.

Стаття 50. Відповідальність за порушення законодавства про місцевий референдум

1. Особи, винні в порушенні законодавства про місцевий референдум, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.

2. За порушення встановленого порядку збору підписів, створення перешкод діяльності ініціативних груп, а також за надання громадянами завідомо неправдивих відомостей для внесення їх до підписних листів винні особи несуть відповідальність, передбачену законом.

3. За відмову від проголошення місцевого референдуму або недотримання (пропуск) встановлених цим законом строків проголошення місцевого референдуму винні особи несуть відповідальність, встановлену чинними законами.

Стаття 51. Зберігання документації місцевого референдуму

1. Після опублікування відповідною територіальною комісією з місцевого референдуму у засобах масової інформації результатів місцевого референдуму територіальна, територіальна (окружна) та дільничні комісії передають документацію місцевого референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ.

2. Перелік документів місцевого референдуму, що повинні передаватися на зберігання до архівних установ, та порядок їх передачі до архівних установ визначається Центральною виборчою комісією.

3. Бюлетені та інша документація з місцевого референдуму зберігається у місцевих державних архівних установах п'ять років.

4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується місцевого референдуму, відповідно до законодавства.

Стаття 54. Порядок обчислення строків

1. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях, крім передбачених цим Законом випадків.

2. Першим днем строку, який відповідно до Закону повинен початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання згаданої події.

3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону повинен закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню згаданої події.

РОЗДІЛ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт 18 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) виключити.

2) частину третю статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 20, ст. 282) доповнити абзацом такого змісту:

"Для складання списків виборців для місцевих референдумів виборча адреса виборця визначається лише зареєстрованим місцем проживання виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".".

3) у Законі України "Про географічні назви" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 27, ст. 360; 2014 р., N 6-7, ст. 80):

у тексті статті 5 слова "закону про референдуми" замінити словами "Закону України "Про місцевий референдум";

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Центральній виборчій комісії протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос